Vereniging in beeld

“Het is geen makkelijk leven zonder papieren,” zegt Brahim. “Maar toch zie ik mijn toekomst hier.” Brahim werkt als vrijwilliger bij Chez Nous.

Lees meer over onze verenigingen
Vereniging in beeld

Doe een gift

Nieuws

Nood aan duurzaam partnerschap tussen pleeggezinnen, natuurlijke ouders en kinderen in pleegzorg

Nood aan duurzaam partnerschap tussen pleeggezinnen, natuurlijke ouders en kinderen in pleegzorg

23/01/2017
Sinds enige tijd wint pleegzorg als de beste manier van uithuisplaatsing terrein in het wetgevende kader. Dat zien we in hoe pleegzorg wordt benaderd in de Vlaamse wetgeving rond Integrale Jeugdhulp en de uitbouw van de Pleegzorginitiatieven. Dat zien we in de voorstellen rond de kinderbijslag ( waarin pleegouders bovenop de reguliere kinderbijslag het stuk zouden krijgen dat nu nog voor de natuurlijke ouders bestemd is) en dat zien we ook in het federale wetsvoorstel rond rechten van pleegouders en natuurlijke ouders. In de praktijk stellen we bovendien vast dat het aantal uithuisplaatsingen toeneemt, terwijl dit voor het Netwerk tegen Armoede de allerlaatste optie zou moeten zijn, nadat alle mogelijkheden op vlak van preventie uitgeput zijn.

Lees hier ons uitgebreide standpunt.
Lees meer over "Nood aan duurzaam partnerschap tussen pleeggezinnen, natuurlijke ouders en kinderen in pleegzorg"
Hervormde kinderbijslag toont nog te weinig ambitie in strijd tegen kinderarmoede

Hervormde kinderbijslag toont nog te weinig ambitie in strijd tegen kinderarmoede

21/01/2017
De hervormde kinderbijslag, zoals op tafel gelegd door de Vlaamse regering (met een relatief hoog basisbedrag van €160 gekoppeld aan sociale toeslagen), kan de kinderarmoede met 0,9 % terugdringen. Dat blijkt uit berekeningen van de KU Leuven in het kader van de armoedetoets op de hervormingsplannen. Voor het Netwerk tegen Armoede is dit niet het einde van het verhaal. 0,9 % is maar een beperkte impact, zeker in verhouding tot de grote ambitie die de Vlaamse regering toonde bij haar aantreden: een halvering van de kinderarmoede tegen 2020. Minister van Armoedebestrijding Homans stelde vorig jaar zelfs nog dat dat al zou lukken tegen het einde van deze bestuursperiode in 2019. De realiteit is dat de kinderarmoede jaar na jaar blijft stijgen, volgens de recentste cijfers tot 12 %.
 
Daarom blijft het Netwerk tegen Armoede pleiten voor een meer herverdelende kinderbijslag in het verdere overleg rond de armoedetoets. Wij vragen dat ook alternatieve modellen berekend worden, bijvoorbeeld met een lager basisbedrag en hogere sociale toeslagen, of waarbij de participatietoeslag en toeslag voor kinderopvang vrijer besteed kunnen worden door kwetsbare gezinnen. Wij maken ons sterk dat de kinderarmoede daarmee veel sterker kan teruggedrongen worden. Om de kinderarmoede tegen 2019 of 2020 te halveren zal meer ambitie nodig zijn, ook in de kinderbijslag. Verder blijven we waakzaam over de vlotte toekenning van kinderbijslag. Het huidige systeem heeft een ruim bereik en een zeer lage non take-up. Ook in het nieuwe systeem, waarbij men eerder met inkomensgrenzen dan met inkomensstatuut zal werken, moet dat het geval zijn.
 
Laten we ook niet vergeten dat gezinnen in het huidige systeem mee opdraaien voor de financiering van het hervormde stelsel. Zij hebben al twee indexsprongen in hun kinderbijslag moeten slikken, ook de meest kwetsbare.

Strijd tegen kinderarmoede niet alleen via kinderbijslag
 
Minister Vandeurzen wees erop dat de strijd tegen kinderarmoede niet alleen via de kinderbijslag kan gevoerd worden. Dat klopt, maar helaas zien we ook op andere terreinen weinig beweging. De hervorming van de woonbonus bleek een besparing. De vrijgekomen middelen zijn niet geherinvesteerd in de sociale en private huurmarkt. Ondertussen blijven de wachtlijsten voor sociale woningen groeien en zien we dat mensen hun facturen voor energie, voeding en andere basisbehoeften voortdurend zien stijgen. Wij roepen de Vlaamse regering daarom op om dringend meer ambitie aan de dag te leggen in de strijd tegen (kinder)armoede.
Lees meer over "Hervormde kinderbijslag toont nog te weinig ambitie in strijd tegen kinderarmoede"
Netwerk tegen Armoede roept scholen op om onderwijshervorming in juiste richting bij te sturen

Netwerk tegen Armoede roept scholen op om onderwijshervorming in juiste richting bij te sturen

20/01/2017
Na lange onderhandelingen kwam de Vlaamse Regering dan toch tot een akkoord over de nieuwe structuur van het secundair onderwijs. Dat er een akkoord is, wordt gezien als een belangrijke stap voor ons Vlaamse onderwijs. Er zijn een aantal hoopgevende signalen te vinden, en daaraan willen we niet voorbijgaan.  Maar trots op dit akkoord zijn we nog niet. We proberen dat hier kort toe te lichten.

We hadden in de voorbereiding samen met ouders, scholieren en Minderhedenforum o.m. gepleit voor een domein talen, en dat is nu in de matrix opgenomen (Taal en Cultuur). Er komen meer uren algemene vorming in de B-stroom, en daar zijn we blij om, want dat versterkt leerlingen die in de basisschool een aantal doelen ‘gemist’ hebben, om wat voor reden dan ook. We zijn ook blij met de mogelijkheden die zullen worden voorzien om na de 2de graad op te schuiven naar een meer abstracte richting binnen hetzelfde domein. Jongeren die na het 4de middelbaar van een arbeidsmarktgerichte studierichting naar een richting willen van waaruit ze kunnen gaan verder studeren, zullen dat dus (onder voorwaarden) kunnen, waardoor ze meer keuzemogelijkheden krijgen. Studierichtingen zullen ook transparanter worden qua invulling aangezien de koepels samen curriculumdossiers uitwerken. Naar een andere school (zelfs in een ander net) gaan, zal dan wat makkelijker worden.

Maar we juichen niet. We vinden het overzicht van studierichtingen op zich wel overzichtelijk, maar omdat aan scholen zoveel vrijheid wordt geboden om zich op allerlei manieren te organiseren, vermoeden we dat het onderwijslandschap zeker niet transparanter zal worden. Domeinscholen, ‘vakscholen’, ‘aso-scholen’, middenscholen… alles is mogelijk. Bepaalde mechanismen die uitsluiting in de hand werken, kunnen dus blijven bestaan. We kunnen alleen maar hopen dat scholen zich bewust zijn van de positieve kanten van campus- en domeinscholen, en de middelen hebben om zich als dusdanig te organiseren, zodat de verandering van het veld zelf kan komen. Incentives vanuit de overheid kunnen hierin mee sturen. Waar we in de eerste nota blij waren met de schakelopties die werden voorzien in de eerste graad om van de B-stroom naar de A-stroom te gaan, zijn we nu een stuk voorzichtiger. De ‘opstroomoptie’ wordt nu namelijk, zoals het woord zegt, een keuzemogelijkheid voor leerlingen in de B-stroom. Het is dus niet de vanzelfsprekende mogelijkheid om je te ‘versterken’ als leerling van de B-stroom om doelen bij te werken die je, mogelijk door omstandigheden buiten je wil, niet hebt kunnen halen in de basisschool. Opnieuw zal je als leerling en ouder bewust moeten kiezen. En kiezen, hebben we ook in onze armoedetoets gezegd, komt voor kwetsbare gezinnen vaak neer op verliezen.

Structuren en inhoud

Vraag is of dit kader op vlak van armoedebestrijding veel zal veranderen. Maar onderwijs gaat gelukkig niet enkel om structuren, maar ook om inhoud. We vragen dat daar ook grondig werk van gemaakt wordt, en willen daarover gerust meedenken met de betrokkenen. We denken dan aan de versterking van de algemene vorming (PAV) in arbeidsmarktgerichte studierichtingen, aan de vernieuwde eindtermen, aan de inhouden van de geletterdheidsniveaus en curriculumdossiers… Ook wat betreft attestering en leerwegen is er flexibiliteit en differentiatie mogelijk. We hopen daarom dat scholen zelf de mogelijkheden verkennen en toepassen die de sociale ongelijkheid van ons huidige onderwijs doen afnemen, en de gelijke onderwijskansen doen toenemen. Scholen kunnen de onderwijshervorming zo op een sterke manier mee vorm geven.  Wij roepen hen op om die kans met beide handen te grijpen. 
Lees meer over "Netwerk tegen Armoede roept scholen op om onderwijshervorming in juiste richting bij te sturen"
Daklozen tellen in Brussel

Daklozen tellen in Brussel

18/01/2017
Onderzoeker Evelien Demaerschalk ging deze winter mee op pad om daklozen te tellen in Brussel. Belangrijk om het probleem in kaart te brengen. Zij schreef haar ervaringen neer over hoe het is om mensen te tellen die doorgaans niet mee-tellen.

Lees haar verhaal op sociaal.net.
Lees meer over "Daklozen tellen in Brussel"
Middenveld vecht inperking juridische bijstand aan voor Grondwettelijk Hof

Middenveld vecht inperking juridische bijstand aan voor Grondwettelijk Hof

17/01/2017
Deze ochtend hebben een twintigtal organisaties uit het brede middenveld (organisaties die werken rond mensenrechten,  jeugdrecht, vreemdelingenrecht, tegen armoede en discriminatie…)* een beroep ingediend bij het Grondwettelijk Hof tegen de wet van 6 juli 2016  over de hervorming van de juridische bijstand.
 
Juridische bijstand garandeert aan mensen zonder voldoende middelen het recht op een pro Deo advocaat, die betaald wordt door de Belgische Staat. De organisaties die naar het Grondwettelijk Hof stappen, werken veelal met mensen die normaal recht hebben op juridische bijstand. Zij stellen vast dat hun doelgroepen meer moeilijkheden ondervinden om een pro Deo advocaat te bekomen.
 
De nieuwe wet voorziet in een grondige hervorming van de juridische bijstand:
 
-          De toegang tot de bijstand werd ingeperkt: zelfs voor begunstigden van OCMW-steun geldt geen vermoeden meer van onvermogendheid. Zij moeten die met allerlei documenten bewijzen.
-          Mensen die recht hebben op juridische bijstand moeten een bijdrage (het zogenaamd ‘remgeld’) betalen bij elke toewijzing van een advocaat (20 euro) en per instantie of dossier (30 euro). Dit geldt ook voor de begunstigden die recht hebben op volledige kosteloze juridische bijstand. In geval van complexe procedures kan het totale bedrag  dus hoog oplopen. Men moet immers een nieuw remgeld betalen voor elk dossier en telkens als men in hoger beroep gaat.
-          Het systeem van verloning voor pro-Deo advocaten werd volledig herzien. De regering gaf informatie noch garantie over het bedrag van de verloning die advocaten zullen krijgen. Advocaten die pro-Deo optreden zullen niet voor midden 2018 weten hoeveel zij betaald zullen worden voor de prestaties die zij vandaag leveren.
 
Dit nieuwe systeem houdt een enorme administratieve overbelasting in voor de begunstigden en voor de advocaten. De rechtzoekenden moeten nu bewijzen dat zij niet over voldoende bestaansmiddelen beschikken, wat in heel wat gevallen neerkomt op het leveren van een negatief bewijs. Mensen die dikwijls al in precaire omstandigheden leven moeten moeilijke stappen zetten om alle nodige documenten te verzamelen, zonder de garantie dat een advocaat uiteindelijk in hun zaak zal aangesteld worden. Als de zaak dringend is, is het risico groot dat de advocaat niet op tijd zal kunnen optreden. Steeds meer mensen geven het simpelweg op en eisen hun rechten niet op.
 
De advocaten worden niet vergoed voor de begeleiding en de raad die zij geven aan hun cliënten voor de stappen die zij ondernemen om een pro Deo advocaat aan te vragen. Die begeleiding houdt vaak meerdere afspraken in met de cliënt en contacten met administratieve diensten waaronder het bureau voor juridische bijstand. Naast de onzekerheid en de vermindering van de verloning in de meerderheid van de rechtstakken, zal dit alles tot gevolg hebben dat heel wat advocaten zullen ophouden om pro-Deo op te treden.
 
Om een voorbeeld te geven. De afdeling ‘schuldbemiddeling’ van het Franstalige bureau voor juridische bijstand in Brussel zag het aantal van zijn advocaten-medewerkers halveren sinds de hervorming van kracht werd, op 1 september vorig jaar. Zij overwegen nu om hun dienst te sluiten. Dit betekent dat in Brussel geen pro Deo advocaat meer zal worden aangesteld voor mensen met schulden, die bijgevolg op zichzelf aangewezen zijn, …
Het is niet denkbeeldig dat een gelijkaardige situatie ontstaat in de meerderheid van de rechtstakken.
 
Geconfronteerd met deze vaststellingen en met de concrete moeilijkheid om nog advocaten te vinden die bereid zijn om mensen pro-Deo bij te staan, besloot een twintigtal organisaties om de hervorming van de juridische bijstand aan te vechten. Verschillende onder hen dienden ook al beroep in bij de Raad van State tegen de uitvoeringsbesluiten van de wet. Die zaak is nog hangend. De behandeling van die zaak, net zoals die van de huidige zaak bij het Grondwettelijk Hof, zal verschillende maanden in beslag nemen.
 
 
* Ondertekenaars (organisaties die partij zijn in het beroep en symphatisanten): Aimer Jeunes, Association de Défense des Allocataires Sociaux, Association pour le Droit Des Etrangers, Association Syndicale des Magistrats, ATD Quart Monde en Belgique – ATD Vierde Wereld in België, Atelier des droits sociaux, Belgisch Netwerk Armoedebstrijding - Réseau belge de Lutte contre la Pauvreté, , Bureau d’Accueil et de Défense des Jeunes, Défense des Enfants – International – Belgique – Branche francophone, Fédération laïque des centres de planning familial, Intact, Ligue des Droits de l’Homme, Luttes Solidarités Travail, Netwerk tegen Armoede, Organisatie voor Clandestiene Arbeidsmigranten, Point d’appui, Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté, Service d’action sociale bruxellois, Service international de recherche, d’éducation et d’action sociale, Syndicat des Avocats pour la Démocratie, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Woman’do.
Lees meer over "Middenveld vecht inperking juridische bijstand aan voor Grondwettelijk Hof"
De RuimteVaart wint allereerste Megafoon-prijs

De RuimteVaart wint allereerste Megafoon-prijs

13/01/2017
De RuimteVaart, de Leuvense vereniging binnen het Netwerk tegen Armoede, en Beschut Wonen Pastya worden bekroond met de allereerste Megafoon-prijs. De prijs is een initiatief van Oikonde Leuven. Met 'Ruimte maken voor mensen: hier, daar en onderweg naar elkaar' werden ze gekozen uit maar liefst 44 initiatieven uit heel Vlaanderen en Brussel. De RuimteVaart en Beschut Wonen Pastya slagen erin mensen in armoede en mensen met psychische moeilijkheden samen te brengen. Ze zorgen volgens de jury voor een plek waar ontmoeting in een vrijblijvende, veilige sfeer aangeboden wordt in een gedeelde visie op kwetsbaarheid, solidariteit en verbondenheid. De centrale rol van de vrijwilliger sprong daarbij vooral in het oog van de juryleden.
 
Naast een mooie erkenning, ontvangen ze een prijs van € 15.000 en een kunstwerk van Roeland Kotsch.  Meer info vindt u hier.

Lees het interview op sociaal.net
Lees meer over "De RuimteVaart wint allereerste Megafoon-prijs"
Hulpvragen aan armoedeverenigingen blijven jaar na jaar stijgen

Hulpvragen aan armoedeverenigingen blijven jaar na jaar stijgen

11/01/2017
Ook in 2016 zien de 59 verenigingen waar armen het woord nemen binnen het Netwerk tegen Armoede het aantal hulpvragen stijgen. 4 op 5 verenigingen noteren een stijging van het aantal mensen en het aantal hulpvragen. Die stijging heeft wellicht verschillende oorzaken: enerzijds blijven de armoedecijfers in 2016 in Vlaanderen verder gestegen en dan vooral de kinderarmoede (12 %), anderzijds hebben onze verenigingen gewerkt aan hun naambekendheid.
 
Ook in de voorbije jaren zagen de verenigingen steeds meer mensen over de vloer komen. Etnisch-culturele minderheden vinden meer dan de voorbije jaren de weg naar onze verenigingen. Voor een stuk heeft dat te maken met het stijgende aantal erkende vluchtelingen. Maar ook mensen met een migratieachtergrond die al langer in ons land verblijven, zoeken meer hulp. De meest opvallende trend is echter dat de groep mensen met psychische problemen jaar na jaar (sterk) blijft stijgen. Vaak geven deze mensen aan nergens anders terecht te kunnen.
 
Het Netwerk tegen Armoede bevroeg de verenigingen ook over welke problemen het meest aangekaart worden. Twee grote problemen treden nadrukkelijk op de voorgrond: het gebrek aan huisvesting en de stijgende medische kosten. De torenhoge energiefacturen zijn al langer een grote zorg voor mensen in armoede en blijven hen tot vandaag parten spelen. Toevallig of niet was huisvesting, met daaraan gelinkt energiearmoede, dit jaar het centrale thema van onze verenigingen op 17 oktober, Werelddag van Verzet tegen Armoede.
 
Recent hebben we beslist om in 2017 campagne te voeren rond toegankelijkheid van eerstelijnsgezondheidszorg, met een sterk pleidooi voor een veralgemeende derdebetalersregeling en de versterking van wijkgezondheidscentra. Voor het eerste heeft minister van Volksgezondheid De Block al stappen vooruit gezet door de derdebetalersregeling automatisch toe te kennen voor de volledige groep van mensen met recht op verhoogde tegemoetkoming. Een veralgemening naar iedereen zou nog meer effect hebben omdat nu nog een aantal groepen uit de boot vallen (oa mensen met schulden).
 
Wat de wijkgezondheidscentra betreft, stellen we vast dat de minister jammer genoeg enkele grote stappen achteruit gezet heeft, door te besparen en nieuwe erkenningen te bevriezen. Deze centra werken in een forfaitair systeem, waarbij artsen per patiënt en niet per prestatie vergoed worden. Bovendien werken ze multidisciplinair en besteden ze veel aandacht aan preventie. Dat maakt dat ze de ziekteverzekering in verhouding minder kosten dan de klassieke eerstelijnszorg. Voor de patiënt zelf zijn consultaties volledig gratis. Voor mensen in armoede heel belangrijk omdat ze anders gezondheidszorg vaak moeten uitstellen om financiële redenen. 

Lees het artikel in De Standaard.

Lees het artikel in Gazet Van Antwerpen.

Lees het artikel in Het Nieuwsblad.
Lees meer over "Hulpvragen aan armoedeverenigingen blijven jaar na jaar stijgen"
Ondanks geslaagde eerste vernissage, project Breedbeeld voor de tweede keer afgekeurd

Ondanks geslaagde eerste vernissage, project Breedbeeld voor de tweede keer afgekeurd

9/01/2017
Vandaag sloot de Geelse vereniging waar armen het woord nemen ‘Al-arm vzw’ hun atelierproject af met een tentoonstelling van de werken in de bibliotheek van Geel. Een 10-tal mensen in armoede maakten gedurende enkele maanden kennis met beeldende kunst. 2 kunstenaressen begeleidden de ateliers, in het kader van een samenwerkingsproject met Kunstwerk.t (www.kunstwerkt.be).

De resultaten zijn verbluffend. Mensen zonder enige academische of beeldende ervaring, maakten prachtige werken in steen, was, papier maché of papier. Deze resultaten werden geboekt dankzij de enthousiaste inzet van de 2 kunstenaars en de voortdurende steun en begeleiding van vzw Al-arm. De ateliers vonden plaats in de Geelse Kunstacademie. Toch durven of kunnen de meeste deelnemers van het project zich nog niet inschrijven als leerling van de Academie. ‘Kan ik dat wel?’, ‘het is te duur’, ‘het zijn te veel uren per week’.. zijn allemaal bezwaren waardoor ze twijfelen. Nochtans doen zowel de Stad als de Academie de nodige inspanningen, maar het water is nog diep.

Er zijn mogelijkheden om deze drempels weg te werken, maar daar zijn middelen voor nodig.  Kunstwerk.t begeleidt nog in 2 andere verenigingen waar armen het woord nemen een voortraject dat zal leiden tot een toonmoment of tentoonstelling. Ook in Samen Divers Oostende en in Wijkcentrum De Kring in Eeklo, bereiken de groepen hun eindmoment.
 
Dat maakt het des te jammer dat dit samenwerkingsproject voor de tweede keer werd afgekeurd als project binnen het participatiedecreet. Zowel de mensen in armoede als de betrokken partnerorganisaties zijn enthousiast, maar het ontbreekt hen aan voldoende middelen om het project voldoende uit te diepen en te komen tot structurele samenwerking.
Nochtans heeft het project ‘Mia maakt scène’ voor podiumkunsten reeds bewezen dat langdurige samenwerking leidt tot duurzame participatie (http://amateurkunsten.be/files/miamaaktscene.pdf)
 
Netwerk tegen Armoede en Kunstwerk.t blijven werken aan de toegankelijkheid van beeldende kunst voor mensen in armoede.
 
 
Blog van het project: http://breedbeeld.tumblr.com/
Lees meer over "Ondanks geslaagde eerste vernissage, project Breedbeeld voor de tweede keer afgekeurd"
Federale Ombudsman Energie steunt ons pleidooi voor bredere toekenning sociaal tarief

Federale Ombudsman Energie steunt ons pleidooi voor bredere toekenning sociaal tarief

5/01/2017
In zijn Jaarverslag voor 2016 houdt de Federale Ombudsman Energie een opvallend pleidooi voor een bredere toekenning van het sociaal tarief. Volgens hem moeten dubbel zoveel mensen dat tarief toegekend krijgen. Nu is het sociaal tarief beperkt tot mensen met een beperking en een tegemoetkoming, mensen met een klein pensioen en gezinnen met een leefloon. Het Netwerk tegen Armoede wijst er al langer op dat veel meer gezinnen nood hebben aan het sociaal energietarief. De Ombudsman vraagt dat het uitgebreid naar al wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg én wie in schuldbemiddeling zit. Zo zou het aantal bereikte gezinnen verdubbelen tot 1 miljoen of 10 % van de bevolking. Het Netwerk tegen Armoede steunt dit voorstel volmondig.

Lees het volledige artikel op Money Talk.
Lees meer over "Federale Ombudsman Energie steunt ons pleidooi voor bredere toekenning sociaal tarief"
Schuif zelf eens aan bij de Voedselbank en luister

Schuif zelf eens aan bij de Voedselbank en luister

4/01/2017
Een Voedselbank in Mechelen geeft er de brui aan, onder meer omdat de cliënten te 'kieskeurig' zouden worden en voedsel weigeren of laten staan. Een cliënt uit Tongeren legt zelf uit hoe het voelt om elke maand in de rij te staan en de zoveelste pak rijst of paste te 'moeten' meenemen. Hij vraagt dat men het gesprek zou aangaan met wie aanschuift en probeert te begrijpen waarom mensen de keuze willen hebben over wat ze al dan niet meenemen.

Lees het opiniestuk in De Standaard.
Lees meer over "Schuif zelf eens aan bij de Voedselbank en luister"
2-daagse armoedevorming voor Antwerpse cultuuraanbieders

2-daagse armoedevorming voor Antwerpse cultuuraanbieders

9/12/2016
Sta-An, het samenwerkingsverband van vijf Antwerpse verenigingen waar armen het woord nemen, organiseert in maart 2017 een tweedaagse armoedevorming voor cultuuraanbieders. Omdat vrijetijdsbeleving een recht is, dat ook van belang is voor mensen in armoede. Deelnemen aan de samenleving, uit het sociaal isolement treden, ontsnappen aan de stress van een leven in armoede, kwaliteitsvolle en laagdrempelige vrijetijdsparticipatie helpt mensen in armoede vooruit.

Antwerpse verenigingen waar armen het woord nemen hebben veel kennis en ervaring opgebouwd rond het recht op vrijetijdsbeleving., met vrijetijdsloketten, duo-methoden en beleidsdialoog. Tijdens de tweedaagse vorming ligt de nadruk op dialoog met mensen in armoede zelf. Deelnemers maken kennis met de leefwereld van mensen in armoede en met hun beleving van cultuur en vrije tijd.

De vorming staat open voor medewerkers van alle organisaties, instellingen en diensten die betrokken zijn bij het vrijetijdsaanbod en erkende sociaal-culturele organisaties. Afspraak op dinsdagen 7 en 21 maart, telkens van 10 tot 16 uur, in het repetitiehuis van het Toneelhuis, Leopoldstraat 31A, Antwerpen. 150 euro per deelnemer. Inschrijven voor het hele traject voor 1 februari 2017 bij thijs.callens@sta-an.be.

Hier vindt u alle info.
Lees meer over "2-daagse armoedevorming voor Antwerpse cultuuraanbieders"

Blijf op de
hoogte

Via onze nieuwsbrief

Indien u via e-mail op de hoogte wenst te blijven, kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Via Facebook

Via Twitter