Vereniging in beeld

Niet iedereen begrijpt wat het betekent om in armoede te leven. Daarom geeft 't Kringske in Izegem mensen in armoede een stem.

Lees meer over onze verenigingen
Vereniging in beeld

Doe een gift

Met de
steun van

Logo Vlaanderen Logo Koning Boudewijnstichting Logo CERA Logo ESF
 

Actie

Onze verkiezingscampagne: #stemmentegenarmoede


De komende weken laten wij onze #stemmentegenarmoede aan het woord in aanloop naar de verkiezingen van 26 mei. Mensen in armoede schuiven waardige inkomens en betaalbaar wonen naar voor als absolute topprioriteiten. Willen de volgende Vlaamse en federale regering armoede terugdringen, zullen ze daar het grote verschil moeten maken. Monique, Rita, Yves, Cindy en Tessa zeggen de komende weken waar het op staat. Met een sprekende kijk op armoedebestrijding die hun individuele verhaal overstijgt.

Bekijk hier onze voorstellen rond betaalbaar wonen.

Bekijk hier onze voorstellen rond inkomen.

Alle info vindt u hier.
Lees meer over onze acties

Nieuws

Youth for Climate: stap op 2 mei mee met armoedeorganisaties

Youth for Climate: stap op 2 mei mee met armoedeorganisaties

19/04/2019
Op 2 mei stappen armoedeorganisaties mee aan het hoofd van de klimaatmars van Youth for Climate, de wekelijkse klimaatmanifestatie van scholieren en studenten. Sommige politici proberen de strijd voor een klimaat- en een sociaal beleid tegen elkaar uit te spelen, maar dat slaat nergens op. De tegenstelling is vals. Beide kunnen elkaar net versterken. Daarom stappen wij op 2 mei mee, samen met onze verenigingen waar armen het woord nemen.

Afspraak om 10.30 uur aan Brussel-Noord. Wie niet mee kan, maar wel zijn steun wil betuigen, kan zijn naam meegeven op een wasspeld die dan zal gedragen worden door een van de betogers.

Lees ons gezamenlijk opiniestuk met Welzijnsschakels, Orbit en Broederlijk Delen op sociaal.net.
Lees meer over "Youth for Climate: stap op 2 mei mee met armoedeorganisaties"
Te lage inkomens en stijgende prijzen zijn oorzaken van schulden

Te lage inkomens en stijgende prijzen zijn oorzaken van schulden

17/04/2019
Incassobureau's proberen met 'eigen cijfers' te bewijzen dat schulden vooral te maken hebben met nalatigheid of onwil. De realiteit blijkt weerbarstiger. Schulden zijn het vaakst overlevingsschulden, omdat men niet de middelen heeft om basisbehoeften, zoals energie, huur of schoolkosten, te financieren. Inkomens onder de armoedegrens en stijgende energieprijzen verklaren voor een groot stuk waarom zoveel mensen in een schuldenspiraal belanden. Doe daar nog de hoge kosten van de schuldindustrie bovenop en mensen zijn vooral invorderingskosten aan het afbetalen zonder ooit nog aan terugbetaling te komen van de eigenlijke schuld. De verliezers? Schuldenaren én schuldeisers, want die laatste zien maar zelden hun volledige geld terug. De winnaars? Incassobureau's en deurwaarders, want zij maken grote winsten op de kap van kwetsbare gezinnen.

Lees het artikel in De Morgen.
Lees meer over "Te lage inkomens en stijgende prijzen zijn oorzaken van schulden"
Studiedag 16 mei: Dialoog versterken in tijden van wantrouwen - 35 jaar Beweging in Gent

Studiedag 16 mei: Dialoog versterken in tijden van wantrouwen - 35 jaar Beweging in Gent

16/04/2019
Hoe versterk je de dialoog met en tussen kwetsbare mensen in een tijd waarin het wantrouwen onze samenleving tekent? De Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen zoekt naar antwoorden op die vragen tijdens een studiedag naar aanleiding van de 35ste verjaardag van de vereniging. Meteen wil ze daarmee voor zichzelf een aantal uitdagingen voor de toekomst formuleren. Hoe werkt de Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen vandaag? Hoe kijkt zij naar de toekomst? Welke sterktes neemt ze mee? Welke valkuilen moet ze vermijden?

Denk mee over de uitdagingen om armoede en uitsluiting verder te bestrijden.

Een studiemoment voor mensen die zich vrijwillig of professioneel engageren in de armoedebeweging, voor sociaal werkers, docenten en voor beleidsmakers uit administratie en politiek. Gastsprekers zijn Koen Hermans (KU Leuven), Wim Van Lancker (KU Leuven) en Heidi Degerickx (UGent).


Inschrijven (voor 10 mei) kan via deze link.
Lees meer over "Studiedag 16 mei: Dialoog versterken in tijden van wantrouwen - 35 jaar Beweging in Gent"
Armoede halveren is perfect mogelijk

Armoede halveren is perfect mogelijk

11/04/2019
De campagne #Komafmetarmoede daagt de politieke partijen uit om te kiezen voor een moedig armoedebeleid. Een beleid dat langdurig en fors inzet op armoedebestrijding is immers perfect mogelijk door bestaande budgetten te heroriënteren en anders te verdelen op maat van de lagere inkomensgroepen.
 
De kinderarmoede in Vlaanderen stijgt tot boven de 15%, de armoede in België tot boven de 19%. Deze cijfers zijn een schande voor een welvarend land en een rijke regio. Een dubbele schande omdat in de naburige landen met een vergelijkbare welvaart de armoede veel lager ligt. Tien jaar armoedig beleid was onze conclusie.
 
Armoede bestrijden vraagt dus een ander, een moedig beleid.
 
350 mensen uit alle hoeken van Vlaanderen kozen op 16 februari de 4 prioriteiten van onze campagne
•             vervangingsinkomens en bijstandsuitkeringen optrekken tot boven de Europese armoedegrens
•             meer kwaliteitsvolle en betaalbare woningen en een duurzaam en eerlijk energiebeleid
•             eerlijke fiscaliteit
•             een sterke solidaire verplichte ziekteverzekering die een brede bescherming voor iedereen biedt.
 
#Komafmetarmoede vertaalde de 4 prioriteiten in 28 voorstellen. 28 voorstellen waarvan we weten dat ze armoede kunnen halveren.
 
Met de website www.komafmetarmoede.be, de kusttram, trams en bussen in de 13 centrumsteden, en 150.000 broodzakken nodigen we iedereen uit om de politieke partijen uit te dagen.
Met deze campagne zetten we armoede op de politieke agenda. Want, armoede bestrijden is perfect mogelijk.
 
Er is vandaag immers een grote perverse herverdeling van arm naar rijk. De Mattheus-effecten van de vele maatregelen zijn groot: zij bereiken de lagere inkomensgroepen amper en toch betalen de zwakkeren deze maatregelen mee via de directe en de indirecte belastingen. Een rechtvaardige heroriëntering zorgt niet enkel voor het nodige budget, maar ook en tegelijkertijd voor maatregelen op maat van de lagere inkomensgroepen. Minstens 16 miljard bedragen de fiscale uitgaven: er zijn dus voldoende middelen om een armoedebestrijdingsbeleid te voeren.
 
De woonfiscaliteit is hier het voorbeeld bij uitstek. De woonbonus subsidieert de woonkeuzes van vooral de midden- en hogere klasse, ten koste van de lagere inkomensgroepen. De afschaffing van de woonbonus op 10 jaar tijd levert honderden miljoenen op waarmee sociale woningen en huurtoelagen kunnen gesubsidieerd worden. Er blijven zelfs middelen over voor een klimaattoelage gericht op het klimaatneutraal maken van de minder goede huurwoningen en bescheiden eigen woningen. Op 10 jaar tijd kunnen er zo 100.000 sociale woningen bijkomen, waarbij de armoede daalt met minstens 2%-punt.
 
De sociale minima en de minimumlonen verhogen is niet enkel een verbroken belofte( het stond in het federaal regeerakkoord), het is een voorwaarde om iedereen de kans op een menswaardig leven te geven. Een heroriëntering van de taxshift naar de lagere inkomensgroepen  kan hier de nodige financiële ruimte geven
 
Andere maatregelen, zoals investeren in sociale economie of in de maximumfactuur in het  middelbaar onderwijs vragen een kleine bijkomende inspanning die gedragen kunnen worden binnen de Vlaamse begroting.
 
Mits een uitzuiveren van onnodige uitgaven voor kleuterparticipatie en niet-inkomensgebonden kinderopvang in de kinderbijslag kan het budget voor sociale toelagen binnen het groeipakket stijgen tot 10% i.p.v. 6% vandaag. Deze stijging kan een positief effect hebben op armoede met 2 %-punt.
 
Rechtvaardige fiscaliteit veronderstelt progressiviteit in de tarieven: aan wie sterke schouders heeft, kan meer gevraagd worden. De energiefactuur is het voorbeeld bij uitstek van onrechtvaardige fiscaliteit: van elke klant wordt immers evenveel gevraagd. Bovendien worden grootverbruikers ontzien en worden ze gesubsidieerd via de gewone klant. Een herschikking van de energiefactuur levert een kleine verbruiker snel 100 euro winst per jaar op.
 
Rechtvaardige fiscaliteit vraagt ook dat vermogens worden belast. De ongelijkheid in vermogen wordt immers almaar groter. Rechtvaardige fiscaliteit creëert bijkomende ruimte.
 
De armoede halveren kan. De eisen zijn betaalbaar en realiseerbaar door een heroriëntering binnen bestaande budgetten en een rechtvaardige fiscaliteit. Daardoor onstaat er financiële ruimte voor armoedebestrijding en (eindelijk)  ademruimte voor de lagere inkomensgroepen en mensen in armoede.
 
Armoede bestrijden is dus perfect mogelijk mits men de moed heeft om duidelijke keuzes te maken.
Lees meer over "Armoede halveren is perfect mogelijk"
Debietbegrenzing biedt onvoldoende garanties op menswaardig leven

Debietbegrenzing biedt onvoldoende garanties op menswaardig leven

5/04/2019
De Vlaamse regering wijzigt principieel het besluit van het algemeen waterverkoopreglement dat de rechten en plichten van de watermaatschappijen, rioolbeheerders en klanten regelt. Een belangrijke wijziging is de invoering van een debietbegrenzing. Het Netwerk tegen Armoede sprak zich eerder al uit tegen deze debietbegrenzing.
 
Indien abonnees hun rekeningen niet kunnen betalen en ook hun afbetalingsplan niet kunnen of willen nakomen, kan overgegaan worden tot de afsluiting van het water.  De Vlaamse regering wil naast de volledige afsluiting van water ook een debietbegrenzing mogelijk maken. De LAC beslist tot een debietbegrenzing vooraleer tot een volledige afsluiting over te gaan.
Het Netwerk tegen Armoede herhaalt dat een volledige afsluiting van water niet kan. Water is een basisbehoefte. Een debietbegrenzer kan een volledige afsluiting vermijden en een noodoplossing zijn op voorwaarde  dat er voldoende debiet is om in basisbehoeften te voorzien én indien er rekening gehouden wordt met de grootte van het gezin.
 
In het wijzigingsbesluit legt de Vlaamse regering het miniumdebiet echter vast op 50 liter. Het Netwerk tegen Armoede heeft in verschillende overleggen benadrukt dat 50 liter onvoldoende is om in basisbehoeften te kunnen voorzien en dus om menswaardig te kunnen leven. Uit ervaringen vanuit mensen in armoede in Wallonië, waar het systeem van debietbegrenzing al bestaat en het minimumdebiet ook vastligt op 50 l, weten we dat gezinnen hun wasmachine, afwasmachine en warmwaterketel niet meer kunnen gebruiken. Daarnaast zou het veel te lang duren om bijvoorbeeld een kookpot met water of een toiletbak te vullen,...
 
Ook de SERV en Minaraad stellen in hun advies dat het minimumdebiet van 50 liter niet onderbouwd is en vroegen om een bijkomend onderzoek.  De Raad van State moet zich nog uitspreken over het dossier. De Vlaamse regering stelt dat ze in ieder geval een evaluatie zal uitvoeren na de invoering van de debietbegrenzing.  Het Netwerk tegen Armoede betreurt dat de resultaten van gebruikersevaluaties in Wallonië niet zijn meegenomen in de bepaling van het minimumdebiet in Vlaanderen en dat er ook aan de stem en bezorgdheden van mensen in armoede in Vlaanderen tot nog toe geen gevolg werd gegeven.
 
Wij blijven dus pleiten voor een verbod op volledige afsluiting én het bepalen van het miniumdebiet dat rekening houdt met de gezinsgrootte en mensen in armoede toelaat om in hun basisbehoeften te voorzien.
Lees meer over "Debietbegrenzing biedt onvoldoende garanties op menswaardig leven"
Onze verkiezingscampagne: #stemmentegenarmoede

Onze verkiezingscampagne: #stemmentegenarmoede

4/04/2019
De komende weken laten wij onze #stemmentegenarmoede aan het woord in aanloop naar de verkiezingen van 26 mei. Mensen in armoede schuiven waardige inkomens en betaalbaar wonen naar voor als absolute topprioriteiten. Willen de volgende Vlaamse en federale regering armoede terugdringen, zullen ze daar het grote verschil moeten maken. Monique, Rita, Yves, Cindy en Tessa zeggen de komende weken waar het op staat. Met een sprekende kijk op armoedebestrijding die hun individuele verhaal overstijgt.

Bekijk hier onze voorstellen rond betaalbaar wonen.

Bekijk hier onze voorstellen rond inkomen.

Alle info vindt u hier.
Lees meer over "Onze verkiezingscampagne: #stemmentegenarmoede"
Geen enkele reden om maximumfactuur in secundair onderwijs nog langer uit te stellen

Geen enkele reden om maximumfactuur in secundair onderwijs nog langer uit te stellen

3/04/2019
De Studiekostenmonitor die de Vlaamse regering liet uitvoeren voor het secundair onderwijs slaat nagels met koppen. Gemiddeld betalen ouders in de eerste graad een factuur van €945,50, los van het vervoer. Vervoerskosten doen de schoolfactuur tot ruim €1.200 oplopen. Voor het Netwerk tegen Armoede is het duidelijk. Er is geen enkele reden om de invoering van een maximumfactuur in het secundair onderwijs nog verder uit te stellen. Met de Studiekostenmonitor hebben we nu het instrument in handen om dat op de juiste manier te doen.
 
De maximumfactuur werkt. Ze heeft zich al bewezen in het basisonderwijs. In het secundair onderwijs zien we grote financiële drempels opduiken. Kinderen voor wie de kostprijs de studiekeuze bepaalt en niet hun interesses en talenten. Of zien we kinderen die in januari nog altijd zonder schoolboeken in de klas zitten omdat ouders niet de volledige factuur tijdig kunnen betalen.
 
Zeker in de tweede en derde graad van het technisch en beroepsonderwijs lopen de kosten verder op. Coördinator David de Vaal: “Zo gaat veel jong talent verloren. Jongeren hebben dringend nood aan én recht op gelijke onderwijskansen. Tegelijk heeft onze samenleving elk talent nodig.”
 
Daarom vraagt het Netwerk tegen Armoede nogmaals om de maximumfactuur zo snel mogelijk in te voeren. Een algemene maximumfactuur in de eerste graad en een aangepaste maximumfactuur per richting in de tweede en derde graad. Zo maken we elke studierichting toegankelijk voor de kinderen met de juiste talenten.
 
De maximumfactuur invoeren is mogelijk. In het Antwerpse provinciaal onderwijs heeft men enkele jaren geleden de oefening al gedaan, en vastgesteld dat het kan, zonder in te boeten aan kwaliteit. Ook in enkele Brusselse scholen werkt men met een maximumfactuur. Naast de verminderde kosten is ook de transparantie voor gezinnen een grote meerwaarde. Ze weten bij het begin van het schooljaar precies wat het hen zal kosten.
 
In het secundair onderwijs bestaat nog heel wat marge om financiële drempels weg te werken. Het Netwerk tegen Armoede verspreidde daarvoor een handleiding met concrete stappen die scholen kunnen ondernemen: gespreide betaling actief aanbieden, nadenken over budgetvriendelijke schooluitstappen, cash betalingen mogelijk maken, beperken van invulboeken en tweedehands schoolboeken aanbieden, .... Daarnaast blijven we sterk pleiten voor een open en transparante communicatie naar kwetsbare ouders. Maak hen bij het begin van het schooljaar of, beter nog, bij de inschrijving, duidelijk welke kosten ze mogen verwachten en hoe ze die kunnen financieren.
 
Met steun van minister Crevits is het Netwerk tegen Armoede, samen met onder meer Cera en Welzijnszorg, ook een actieve partner binnen het project Stos (Samen tegen onbetaalde schoolfacturen). Armoedeorganisaties coachen scholen in kostenbewust beleid. Een initiatief dat zijn vruchten afwerpt, maar dat best structureel ingebed wordt, onder andere via de invoering van een maximumfactuur in het secundair onderwijs.
 
Hier vindt u meer info over hoe wij scholen inspireren voor een kostenbewust beleid.
 
Meer info over stos vindt u hier.

Lees het artikel in Het Laatste Nieuws.
Lees meer over "Geen enkele reden om maximumfactuur in secundair onderwijs nog langer uit te stellen"
Politieke partijen engageren zich om inkomens op te trekken tot Europese armoedegrens

Politieke partijen engageren zich om inkomens op te trekken tot Europese armoedegrens

28/03/2019
In het kader van de federale verkiezingen op 26 mei heeft het Belgisch Minimum Inkomen Netwerk (BMIN) op 28 maart een groot politiek debat georganiseerd over één van de belangrijkste maatregelen om mensen uit de armoede te halen: het optrekken van de minimuminkomens tot boven de Europese armoedegrens. Tijdens dit debat hebben alle democratische partijen langs Nederlandstalige en Franstalige kant formeel beloofd om een prioriteit te maken van het optrekken van de minimuminkomens tot boven de Europese armoedegrens. Bovendien zijn zij ook voorstander om tijdens de volgende legislatuur het statuut samenwonende te hervormen. Alle partijen engageerden zich expliciet tot het inschrijven van deze twee maatregelen in het nieuwe federale regeerakkoord als zij deel uitmaken van een nieuwe federale regering.

 Dat het hoogdringend is om de laagste uitkeringen te verhogen blijkt uit de armoedecijfers van ons land. 1 op 5 Belgen,  2.296.000 mensen in totaal, leeft in armoede of sociale uitsluiting wat onaanvaardbaar is voor een rijk land als België.  Achter deze cijfers gaat een schrijnende realiteit schuil van mensen die niet leven maar moeten zien te overleven. Zij weten niet hoe ze financieel het einde van de maand zullen halen, aangezien zij geconfronteerd worden met steeds hogere kosten voor huur en energie, enz. Voor een uitkeringsgerechtigde die samenwoont met zijn of haar gezin of die aan co-housing doet, duwt het statuut samenwonende hem of haar vaak nog verder in de armoede. Het statuut samenwonende houdt niet enkel in dat iemand een groot deel van zijn of haar inkomen ziet dalen, het beperkt ook de keuzevrijheid van mensen over met wie ze willen samenleven of hoe ze vorm willen geven aan hun gezinsleven. De controle of het statuut samenwonende al dan niet van toepassing is, leidt bovendien tot een inmenging in het privéleven die door de mensen als zeer ingrijpend ervaren wordt  (huisbezoeken waarbij het aantal tandenborstels geteld worden, kledingkasten geopend worden, enz.).

In het verleden waren er al goede intenties van de politiek om iedereen een inkomen te verschaffen waardoor hij of zij een menswaardig leven kan leiden. Zowel de regering Di Rupo als Michel hadden het optrekken van de laagste inkomens ingeschreven in het federale regeerakkoord. We moeten echter vaststellen dat de laatste jaren bijzonder weinig gebeurd is en dat voor vele minimumuitkeringen de Europese armoedegrens nog steeds veraf is.

Wij, netwerken armoedebestrijding, vakbonden, mutualiteiten, academici en andere armoede-organisaties, verenigd in het BMIN-consortium, verwelkomen dat alle democratische politieke partijen zich verbinden om het optrekken van de minimuminkomens tot boven de Europese armoedegrens opnieuw in te schrijven in het federale regeerakkoord.  Wij zijn verheugd om te horen dat de politieke partijen zich ook engageren tot het hervormen van het statuut samenwonende.[1] Wij hopen dat na de verkiezingen op 26 mei de politieke partijen deze belangrijke engagementen niet vergeten zullen zijn en die ook zullen omzetten in de praktijk. “Derde keer, goede keer’!

Lees het opiniestuk van de BMIN-partners in Knack.


[1] Met uitzondering van NVA die niet aanwezig was tijdens het tweede gedeelte van het debat.

Lees meer over "Politieke partijen engageren zich om inkomens op te trekken tot Europese armoedegrens"
Nieuwe theatervoorstelling van Ons Centrum: Groei (28 april in Leopoldsburg)

Nieuwe theatervoorstelling van Ons Centrum: Groei (28 april in Leopoldsburg)

27/03/2019
Ons Centrum pakt uit met een gloednieuwe theatervoorstelling: Groei! Deze voorstelling kadert in het 10-jarig bestaan van Ons Centrum. Het stuk gaat over persoonlijke belevingen van maatschappelijk kwetsbaren die een eigen weg gevonden hebben naar verbetering van hun leefsituatie. Wat heeft de spelers in die afgelopen jaren persoonlijk geraakt? Wat heeft hen zorgen gebaard en hoe zijn ze overeind gekrabbeld? Een voorstelling recht uit het hart en uit de leefwereld van maatschappelijk kwetsbaren.

Tickets kan je kopen via https://www.ccleopoldsburg.be/theater-solidariteitswerking-ons-centrum
Lees meer over "Nieuwe theatervoorstelling van Ons Centrum: Groei (28 april in Leopoldsburg)"
De stressweg: vorming voor sterke hulpverleningsgesprekken

De stressweg: vorming voor sterke hulpverleningsgesprekken

25/03/2019
Mensen in armoede ervaren heel wat stress in (hulpverlenings)gesprekken. Terwijl die gesprekken helpend bedoeld zijn, hebben ze vaak het omgekeerde effect. De mensen van onze vereniging De Zuidpoort in Gent doken in het thema, maakten er theatervoorstellingen rond en hebben nu ook een vormingspakket uitgewerkt. Op maat. Ga op dachtocht, met de bus of zelfs met een raket of stippel je originele parcours uit samen met De Zuidpoort. Het zet je allemaal op weg naar sterke gesprekken met mensen in armoede.

Hier vind je alle info.
Lees meer over "De stressweg: vorming voor sterke hulpverleningsgesprekken"
Het Vlaamse middenveld vandaag: nieuwe tijden, nieuwe agenda? Conferentie op 6 mei

Het Vlaamse middenveld vandaag: nieuwe tijden, nieuwe agenda? Conferentie op 6 mei

20/03/2019
Hoe ervaren Vlaamse middenveldorganisaties hun politieke, maatschappelijke en interne uitdagingen? In hoeverre nemen ze nog hun historische gemeenschapsvormende, dienstverlenende en politieke rollen op? Worden ze met zijn allen ‘sociaal ondernemer’ en hoe uit zich dat dan? Wat doen ze met de groeiende etnisch-culturele diversiteit in de maatschappij? Hoe vertalen verschillende uitdagingen zich in het profiel van hun personeel en vrijwilligers? Hoe kijkt de Vlaamse overheid ernaar en zijn er verschuivingen in de verhouding tussen middenveld en overheid?

Je komt het te weten op maandag 6 mei 2019. In aanloop naar een nieuwe ‘moeder van de verkiezingen’ presenteert CSI Flanders de resultaten van grootschalige bevragingen bij middenveldorganisaties die op Vlaams niveau actief zijn. Ook de bevindingen uit reflectiegroepen met Vlaamse beleidsmakers en middenvelders komen aan bod. De conferentie biedt presentaties, ruimte voor interactie, reflecties van beleidsmakers en aanbevelingen.
Verzeker u snel van een plaatsje en schrijf u nu in!

Hier vindt u alle info.
Lees meer over "Het Vlaamse middenveld vandaag: nieuwe tijden, nieuwe agenda? Conferentie op 6 mei"
Go with the Velo

Go with the Velo

20/03/2019
Cera, KBC, Mobiel 21 en vele trappende partners, waaronder het Netwerk tegen Armoede, lanceren Go With The Velo: een brede projectoproep die fietsambassadeurs binnen verenigingen, organisaties, communities, bedrijven en overheden aanspoort om hun omgeving meer op de fiets te krijgen. Want wie kan buren, collega's en co beter overtuigen dan fietsers zelf? Zo worden er deze zomer maar liefst 100 fietsinitiatieven in Vlaanderen en Brussel op de pedalen gezet!
Deelnemers maken kans op 250 euro en een straf communicatiepakket om hun fietsactie waar te maken. De 10 leukste acties krijgen daar nog eens 1.000 euro en leuke fiets-je-datjes bovenop. Denk aan een bakker die pistolets uitdeelt aan fietsers, een buurtwerking die investeert in deelfietsen, een pannenkoekenfestival voor trappende collega’s … een goed fietsplan kan alle kanten uit.
Krijg jij buren, collega’s en co op de velo? Dien je strafste fietsidee in vóór 1 mei op GoWithTheVelo.be. Je vindt er ook inspirerende fiets-je-datjes en downloads om aan de slag te gaan.
Lees meer over "Go with the Velo"
Doe mee aan de Hackathon kinderarmoede op 26 en 27 april in Brussel

Doe mee aan de Hackathon kinderarmoede op 26 en 27 april in Brussel

6/03/2019
Op 26 & 27 april 2019 organiseert de Koning Boudewijnstichting en het Kinderarmoedefonds, een hackathon tegen kinderarmoede! Ervaringsdeksundigen van het Netwerk tegen Armoede nemen deel als coach.

Neem snel een kijkje op de website voor meer informatie en inschrijving: www.hackkinderarmoede.be
Lees meer over "Doe mee aan de Hackathon kinderarmoede op 26 en 27 april in Brussel"

Blijf op de
hoogte

Via onze nieuwsbrief

Indien u via e-mail op de hoogte wenst te blijven, kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Via Facebook

Via Twitter