Vereniging in beeld

"Mensen beseffen niet wat leven in armoede mentaal met je doet". Dat zeggen drie kranige vrouwen bij De Schakel in Puurs.

Lees meer over onze verenigingen
Vereniging in beeld

Doe een gift

Met de
steun van

Logo Vlaanderen Logo Koning Boudewijnstichting Logo CERA Logo ESF
 

Actie

Campagne #lokaalsociaal

Tot de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober, en de Werelddag van Verzet tegen Armoede op 17 oktober, voert Netwerk tegen Armoede campagne rond lokaal sociaal beleid: #lokaalsociaal. Lokale besturen hebben heel wat instrumenten in handen op het terrein en dicht bij de mensen armoede en sociale uitsluiting terug te dringen. Ze kunnen onder meer  rechten meer automatisch of proactief toekennen, investeren in betaalbare huisvesting, medische zorg toegankelijker maken, schoolkosten helpen verminderen en culltuur- en vrijetijdsparticipatie meer bereikbaar maken voor mensen in armoede. 

Met de campagne #lokaalsociaal willen we lokale besturen (gemeenten en Ocmw's) inspireren om echt werk te maken van een lokaal beleid dat de strijd aanbindt met armoede en sociale uitsluiting. Maak alvast kennis met de vijf gezichten van onze campagne.

Alle info op www.netwerktegenarmoede.be/lokaalsociaal.
Lees meer over onze acties

Nieuws

Netwerk tegen Armoede kan naar de rechter stappen in naam van mensen in armoede

Netwerk tegen Armoede kan naar de rechter stappen in naam van mensen in armoede

5/07/2018
Het Netwerk tegen Armoede is erkend als organisatie die een class action mag voeren. In de toekomst zullen wij gerechtelijke procedures kunnen aanspannen in naam van mensen in armoede, wanneer hun rechten als consument geschonden worden. Incassobureau's die hogere kosten aanrekenen dan wettelijk toegestaan, een kredietverlener die zijn klant niet correct informeert of een energieleverancier die agressieve verkoopstechnieken hanteert, ... Voor mensen in armoede is het moeilijk om daar individueel voor naar de rechter te stappen. Een gerechtelijke procedure is duur en ingewikkeld en vaak is het voor mensen moeilijk om in te schatten wat hun rechten precies zijn. Laat het nu net mensen in armoede zijn die veel vaker dan gemiddeld geconfronteerd worden met deze praktijken.

Via zo'n class action kunnen consumentenrechten beter gevrijwaard worden. Deze erkenning betekent niet dat we nu snel en veel naar de rechter zullens stappen. Bij zo'n class action is eerst een bemiddelingsprocedure voorzien. Daar mikken we in eerste instantie op. We hebben nu een veel sterkere onderhandelingspositie om met bedrijven in gesprek te gaan en een oplossing te vinden nog voor we tot een gerechtelijke procedure moeten overgaan.

Lees het artikel in De Standaard.

Beluister het interview in De Ochtend op Radio 1.
Lees meer over "Netwerk tegen Armoede kan naar de rechter stappen in naam van mensen in armoede"
Hoe krijgen we mensen met een leefloon aan het werk?

Hoe krijgen we mensen met een leefloon aan het werk?

4/07/2018
Hoe krijgen we mensen met een leefloon aan het werk? Niet door dat leefloon nog verder te verlagen, want het zit nu al ver onder de armoedegrens. Wel door het op te trekken tot de armoedegrens, duurzame jobs te creëren voor laaggeschoolden (ook in de sociale economie), haalbare trajecten aan te bieden aan wie ver van de arbeidsmarkt staat én, last but nog least, werkgevers te activeren om verder te kijken dan diploma en rijbewijs.

Lees het opiniestuk in Knack.
Lees meer over "Hoe krijgen we mensen met een leefloon aan het werk?"
Netwerk tegen Armoede en Idee Kids slaan de handen in elkaar

Netwerk tegen Armoede en Idee Kids slaan de handen in elkaar

3/07/2018
Idee Kids is een organisatie die vakantiekampen organiseert in Vlaanderen en Brussel én heel hard nadenkt over hoe die kampen toegankelijk kunnen zijn voor gezinnen met een laag inkomen. Kinderen in armoede vallen nog heel vaak uit de boot bij vakantiekampen. Daarom besloten Netwerk tegen Armoede en Idee Kids de handen in elkaar te slaan en drempels weg te werken.

Idee Kids doet al veel inspanningen om zijn aanbod financieel toegankelijk te maken, door bijvoorbeeld in te stappen in de Uitpas-formules in verschillende regio's en in het aanbod van Vakantieparticipatie. Toch blijft op vakantie gaan voor kwetsbare kinderen een grote stap, zelfs zonder financiële drempel. Toeleiding is minstens even belangrijk.

Deze zomer gaan 11 kinderen vanuit enkele Brusselse verenigingen waar armen het woord nemen op kamp met Idee Kids. Lokale groepswerkers gingen samen met ouders op zoek welk aanbod voor hun kinderen past. Samen met het Brussels Platform Armoede willen we na de zomer kijken hoe een organisatie naast financiële toegankelijkheid ook werk kan maken van succesvolle toeleding. Door in dialoog te gaan willen we samen kijken hoe we onze gezamenlijke doelstelling (kinderen in armoede de kans geven op vakantieparticipatie) kunnen realiseren.
Lees meer over "Netwerk tegen Armoede en Idee Kids slaan de handen in elkaar"
Belgische en Europese armoedeorganisaties voeren actie voor inkomens boven de armoedegrens

Belgische en Europese armoedeorganisaties voeren actie voor inkomens boven de armoedegrens

26/06/2018
Op 26 juni voerden de partners van BMIN, onder leiding van het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (BAPN), actie in Oostende, onder het motto “De laagste inkomens omhoog – voor een leven in waardigheid”. Middenveldorganisaties, vakbonden, wetenschappers en mensen in armoede vroegen samen aan de volgende federale regering om mensen uit armoede te halen door aan iedereen toereikende en toegankelijke inkomens te garanderen.
Net als in 2011 heeft de huidige federale regering in 2014 het optrekken van de sociale uitkeringen tot boven de Europese armoededrempel in haar regeerakkoord opgenomen. Vandaag stellen we vast dat die belofte (alweer) niet ingelost werd. Er was een beperkte verhoging van sommige uitkeringen, maar de armoedegrens blijft veraf. Tegelijk heeft deze regering de toegang tot sociale bescherming voor veel mensen strenger gemaakt of zelfs helemaal afgesloten.
Het mag dan ook niet verwonderen dat de armoedecijfers alarmerend hoog blijven. 1 Belg op 6 moet nog altijd rondkomen met een inkomen onder de armoedegrens. Sinds 2008 was er geen significante daling van het aantal mensen met armoederisico. Het is hoog tijd dat de jarenlang herhaalde beloftes eindelijk in daden worden omgezet en er een ambitieus én concreet actieplan komt.
De partners van BMIN stelden met het oog op de federale verkiezingen van 2019 een gemeenschappelijk memorandum op waarin ze concrete eisen formuleren voor zo’n federaal plan. Tijdens onze actie in Oostende lichtten mensen in armoede uit Vlaanderen, Wallonië en Brussel de concrete eisen van BMIN toe namens BAPN. Zij benadrukken het belang van inkomens tot boven de armoedegrens zodat iedereen een waardig leven kan leiden. Zij formuleren ook aanbevelingen om ervoor te zorgen dat mensen in armoede hun rechten op sociale bescherming kunnen afdwingen en dat men gelooft in de kracht van mensen in armoede om stappen vooruit te zetten. De partnerorganisaties vanuit het middenveld werden vertegenwoordigd door Koen Meesters, Nationaal Secretaris van het ACV, Raf De Weerdt, Federaal Secretaris van het ABVV en Martine Van de Walle, Nationaal Secretaris van de Christelijke Mutualiteiten Landsbond.  
De actie vond plaats aan de campagnebus van het Europees Minimum Inkomen Netwerk (EMIN) die daarmee zijn rondreis in 32 Europese landen afrondde. Onze Belgische actie maakt dan ook deel uit van de EMIN-campagne die een Europese verplichting voor alle lidstaten eist om waardige minima in de sociale bescherming te garanderen.
Onze belangrijkste eisen:
 • Alle minimumuitkeringen moeten opgetrokken worden tot boven de armoedegrens.
 • De lonen moeten toereikend zijn.
 • De armoedegrens dient jaarlijks geactualiseerd te worden. De uitkeringen en lonen dienen nadat zij zijn opgetrokken ook geïndexeerd en daarbovenop welvaartsvast gehouden te worden.
 • Er mag niet geknoeid worden met de index. Het kan ook niet dat ‘sociale voordelen’ worden verrekend.
 • De inkomensgrenzen, gebruikt voor het toekennen van sociale correcties in de fiscaliteit en bij tegemoetkomingen in specifieke uitgaven, moeten minstens in die mate stijgen dat er geen verlies aan rechten optreedt als gevolg van het optrekken van de laagste inkomens. 
 • Tegelijk met het optrekken van de laagste inkomens moet meteen ook het statuut samenwonende worden hervormd, zodat ook voor elke samenwonende een inkomen boven de armoedegrens gegarandeerd wordt.
 • De uitholling of afschaffing van rechten door een versterkte voorwaardelijkheid, waardoor steeds meer doelgroepen een deel van hun sociale bescherming verliezen of zelfs volledig zonder inkomen vallen, moet stoppen. Recente hervormingen in die zin moeten worden herzien.
 • In alle stelsels van sociale zekerheid en bijstand moet maximaal ingezet worden op automatische toekenning van rechten en het tegengaan van non take up.
 • De precarisering van jobs moet aangepakt worden. Een betere combinatie van loon en uitkering, waarbij minder moet ingeleverd worden op de uitkering is nodig.  
 • Wij vragen een federaal stappenplan waarmee België haar internationale engagementen (EU 2020, Agenda 2030, Europese sociale pijler) concreet maakt. Dus mét bijhorende begroting en een jaarlijkse evaluatie van de vorderingen.
 • Wij vragen in dat kader ook een samenwerkingsakkoord tussen federale regering, gemeenschappen en gewesten om ook de factuur van de uitgaven voor gezinnen voor basisrechten te beheersen en maximaal sociaal te corrigeren voor de laagste inkomensgroepen.
 • Binnen Europa dient de volgende federale regering mee te ijveren voor een bindende Europese richtlijn aan de lidstaten rond gegarandeerde en waardige minima in de sociale uitkeringen  en Europese normen voor minimumlonen.
Lees hier het volledige memorandum.

EMIN-bustour-blog
Lees meer over "Belgische en Europese armoedeorganisaties voeren actie voor inkomens boven de armoedegrens"
Kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt

Kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt

22/06/2018
Het aantal jobs neemt de jongste jaren toe in België, hoewel de jobgroei bij de laagste blijft in Europa. Ook de werkloosheidscijfers breken laagterecords. Men zou verwachten dat ook de armoedecijfers dan een duik nemen, maar niets is minder waar. De jobcreatie komt enerzijds vooral ten goede aan hooggeschoolden. Voor wie kortgeschoold is, blijven voornamelijk, tijdelijk, deeltijdse en laag betaalde jobs over. De jobcreatie doet met andere woorden de armoede niet dalen, maar doet wel de groep werkende armen groeien. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat jobs mensen ook echt uit de armoede helpen? Daarover leverde het Netwerk tegen Armoede een visietekst voor het themanummer 'Over werk'. Kwetsbare personen op de arbeidsmarkt' van het Steunpunt Werk bij de KU Leuven.

Wij zien vijf pistes om mensen in armoede toe te leiden naar kwaliteitsvolle jobs die hen vooruit helpen:

- Werkloosheidsuitkeringen (en andere) optrekken tot de Europese armoedegrens
- Maak werk van duurzame jobs die een degelijk inkomen bieden
- Investeer in ondersteuning op maat van de werkzoekende
- Activeer werkgevers en laat hen verder kijken dan het rijbewijs B of het diploma
- Maak op lokaal niveau werk van een betere toekenning van rechten

Lees hier de bijdrage van het Netwerk tegen Armoede.
Lees meer over "Kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt"
Schuldindustrie aan banden leggen

Schuldindustrie aan banden leggen

22/06/2018
Minister Peeters kondigde een nieuwe wet aan tegen schuldophoping. De minister kondigde in maart naar aanleiding  van de Pano-reportage op één al aan dat hij maatregelen zou nemen om de schuldindustrie aan banden te leggen en komt nu ook echt met een wetsvoorstel. De nieuwe wet zal een eerste herinneringsbrief gratis maken, maximumgrenzen opleggen aan de kosten voor minnelijke invordering en de economische inspectie toelaten ook de advocaten en deurwaarders die minnelijk invorderen te controleren.

Het Netwerk tegen Armoede is blij met deze maatregelen en hoopt dat de minister zijn voorstellen zo snel mogelijk kan concretiseren. Mensen in armoede wachten al lang op maatregelen om de schuldenindustrie in te dijken (zie ook onze eerder aanmaning: https://sociaal.net/opinie/stop-de-schuldindustrie/ ) en hopen dan ook dat de hervormingen die minister Peeters nu aankondigt zo snel mogelijk in werking kunnen treden.
Lees meer over "Schuldindustrie aan banden leggen"
Grondwettelijk Hof vernietigt remgeld voor pro deo advocaat

Grondwettelijk Hof vernietigt remgeld voor pro deo advocaat

21/06/2018
Op vraag van het Netwerk tegen Armoede en vele andere organisaties sprak het Grondwettelijk Hof zich uit over de forfaitaire bijdrage die mensen sinds 2016 moeten betalen om beroep te kunnen doen op een pro deo advocaat. De rechters van het Grondwettelijk Hof zijn het met ons eens dat de invoering van een forfaitaire bijdrage van 50 euro geen faits divers is maar voor mensen met weinig bestaansmiddelen een aanzienlijke achteruitgang betekent die onverenigbaar is met artikel 23 van de Grondwet dat het recht op juridische bijstand waarborgt aan iedereen. De rechters zeggen in hun arrest ook dat het inderdaad tegenstrijdig is om een financiële bijdrage te vragen aan mensen die aanspraak maken op een pro deo advocaat juist omdat ze niet over de nodige middelen beschikken om die advocaat zelf te betalen.

De rechters van het Grondwettelijk Hof laten daarnaast wel toe dat men eerst moet bewezen over “onvoldoende bestaansmiddelen” te beschikken vooraleer men een beroep mag doen op een pro deo advocaat maar waarschuwen onmiddellijk ook: men moet dat begrip “onvoldoende bestaansmiddelen” zo invullen dat het alleen rekening houdt met de bestaansmiddelen waarvan rechtszoekenden daadwerkelijk de gerechtskosten en erelonen van advocaten kunnen betalen en niet naar de middelen die de rechtszoekenden en zijn gezin weliswaar toelaten te leven maar niet gebruikt kunnen worden om de onvoorziene uitgave van een gerechtelijke procedure te dekken.

Nood aan een grondige hervorming

Ondanks die belangrijke stap vooruit benadrukten we in onze reactie echter ook dat er ook na dit arrest van het Grondwettelijk Hof nog steeds veel problemen zijn met de manier waarop de pro deo bijstand georganiseerd is. Op de meest recente overlegdag van het Netwerk tegen Armoede gaven mensen uit onze verenigingen immers nog duidelijk aan hoe de procedure om een pro deo advocaat aan te vragen veel te ingewikkeld en onduidelijk is, hoe de communicatie tussen de cliënt en de pro deo advocaat vaak spaak loopt en dat de pro deo bijstand lang niet altijd kwalitatief is. Het Netwerk tegen Armoede blijft dan ook ijveren voor een grondige hervorming van het pro deo systeem zodat het recht op toegang tot de rechter voor iedereen en ook voor mensen met een laag inkomen gegarandeerd is.

Lees het artikel in Knack.
Lees meer over "Grondwettelijk Hof vernietigt remgeld voor pro deo advocaat"
Nieuw vakantiedecreet staat of valt met voldoende budget

Nieuw vakantiedecreet staat of valt met voldoende budget

20/06/2018
Het Netwerk tegen Armoede plaatst vraagtekens bij het nieuwe decreet 'Iedereen verdient vakantie', dat een kader biedt om vakantie en vrijetijdsaanbod toegankelijk te maken voor kwetsbare groepen, waaronder mensen in armoede. Het decreet verbreedt de doelgroep naar andere doelgroepen, zoals senioren of mensen met een beperking. Dat is op zich een goede zaak als dat ook betekent dat er voldoende budget is om al die groepen de kans te geven hun recht op vrijetijdsparticipatie uit te oefenen. Daar wringt het schoentje, want het is niet duidelijk of daar voldoende middelen voor voorzien worden. Indien niet wordt de doelgroep verbreed met gelijke middelen, wat betekent dat de toegang voor mensen in armoede tot vakantieparticipatie net bemoeilijkt wordt.

Het decreet erkent de rol van bemiddelingskantoren, zoals Rap op Stap, en legt ook de nadruk op toeleiding. Vakanties aanbieden is niet voldoende. Je moet mensen actief helpen om sociale en psychologische drempels te overwinnen. Wij zijn tevreden dat wij actief betrokken zijn bij de uitwerking van dit decreet en dat onze inbreng ook meegenomen is. Hopelijk leidt die betrokkenheid ook tot resultaat en kunnen ook bemiddelingskantoren structurele financiering krijgen.
Lees meer over "Nieuw vakantiedecreet staat of valt met voldoende budget"
#lokaalsociaal: Filet Divers ging op zoek naar de sociale stem

#lokaalsociaal: Filet Divers ging op zoek naar de sociale stem

20/06/2018
Kiezen was het centrale thema bij de jaarlijkse Open Poortdag van onze Antwerpse vereniging Filet Divers. Niet toevallig een verwijzing naar het lokale beleid met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht. Negen mensen uit de werking namen de rol van burgemeester op zich en verdedigden hun grote lokale droom. Recht op werk, toegang tot cultuur en vrije tijd, zelf kunnen kiezen wat je 's avonds kunt eten of meer sociale verbinding in de buurt. Dat en heel wat andere thema's kwamen aan bod. Bezoekers kregen een ronleiding en konden tijdens de Open Poortdag hun voorkeur uitspreken. Een heuse verkiezingsdag als het ware! Welke keuzes maakt Filet Divers in zijn werk met en voor mensen in armoede? Waarvoor kiezen bezoekers van Filet Divers? Hoe kunnen mensen keuzes maken in de organisatie?

Tijdens de dag kwamen een 250 tal mensen langs om (opnieuw) kennis te maken met de werking. Ze werden rondgeleid door een 7 tal gidsen. Op die manier kreeg men zicht op de werking en het onthaal, de sociale kruidenier, Filet Divers Sport, de e-inclusie, de kinderwerking, de Nederlandse conversatie, het groepswerk (bezoekersgroep, Mezopa, themagroep en verhalenvanger), de sociale dienst van Bond zonder Naam, Filet Divers Kompas en het kookproject.
De rode draad waren de keuzes die Filet Divers maakt en de adviezen van de 9 burgemeesters. Elke bezoeker kreeg na afloop de vraag om zijn steun te betuigen aan één of meer van deze burgemeesters.

In aanloop naar de Open Poortdag waren de medewerkers van het kookproject in de weer om allerlei hartige en zoete snacks te bereiden, die de bezoekers konden nuttigen. Filet Divers blikt tevreden terug op een druk bijgewoonde opendeurdag. Het openstellen van de werking blijft steeds zinvol om nieuwe banden te smeden met organisaties, buurtbewoners en geïnteresseerden. Het geeft de mogelijkheid aan mensen in armoede om de samenleving meer te betrekken bij hun situatie, leefwereld en ervaringen.

De verzuchtingen van de 9 burgemeesters neemt Filet Divers mee in de gesprekken met het lokale beleid.
Lees meer over "#lokaalsociaal: Filet Divers ging op zoek naar de sociale stem"
Pilootproject in Mol rond verhoogde tegemoetkoming

Pilootproject in Mol rond verhoogde tegemoetkoming

18/06/2018
Bij een pilootproject in Mol en Ravels rond Verhoogde Tegemoetkoming bundelden de OCMW’s, Welzijnsschakels en de ziekenfondsen CM en De VoorZorg hun krachten. Onze vereniging Ons Huis in Mol was een van de partners. Met Eendjestattoos werden organisaties en burgers bewust gemaakt van de nood aan betere toekenning van rechten. Het eendje verwijst naar de 1 op ziekenfondsklevers voor wie er recht op heeft.
Het project formuleerde drie doeltstellingen:

1. Inwoners met Verhoogde Tegemoetkoming informeren over de voordelen
2. Inwoners met een laag inkomen opsporen en toeleiden naar het ziekenfonds om na te gaan of ze in aanmerking komen voor Verhoogde Tegemoetkoming;
3. Instanties en zorgverstrekkers sensibiliseren om mensen met Verhoogde Tegemoetkoming hun rechten en voordelen zo automatisch mogelijk te geven.
Diverse initiatieven werden opgezet voor inwoners, intermediairen en zorgverleners in beide gemeenten om hen beter te informeren en te sensibiliseren rond derdebetalersregeling.
 
Mensen met een leefloon, bejaarden met een gewaarborgd inkomen, personen met een erkende handicap, weeskinderen jonger dan 25 jaar zijn,… krijgen automatisch verhoogde tegemoetkoming. Maar de grootste groep dient zelf actie te nemen en zich te melden bij zijn ziekenfonds indien ze vermoeden in aanmerking te komen. Een betere begeleiding is noodzakelijk. Vaak komt de (juiste) informatie niet tot bij de doelgroep, en het jargon dat wordt gebruikt door verschillende instanties die voordelen toekennen, maakt het er niet makkelijker op. Met het project hebben de organisaties sterk ingezet op correct en laagdrempelig informeren en op het creëren van een grotere bewustwording bij eerstelijnszorg, zodat zij meer mensen kunnen toeleiden naar het ziekenfonds.
 
Mensen met het statuut Verhoogde Tegemoetkoming dienen nog al te vaak zelf naar hun voordeel te vragen.”
Personen met recht op Verhoogde Tegemoetkoming genieten ook van o.a. korting op openbaar vervoer, telefonie, vrijstelling van provinciebelasting, een lagere bijdrage voor de Vlaamse Sociale Bescherming. Sommige van deze rechten worden automatisch toegekend. Maar niet alle bevoegde instanties hanteren dit principe. Mee door de veelheid aan instanties met elk hun voordelen en aparte aanvraagprocedures, wordt het een moeilijk verhaal. De NMBS-richtlijnen schrijven automatisch toekennen voor op basis van het lezen van het eID. In de praktijk wordt dit in de stations van regio Kempen niet altijd toegepast en moet de aanvrager nog steeds een ziekenfondsattest voor te leggen.  Met het project vragen we extra aandacht om ervoor te zorgen dat instanties proactief inzetten op het toekennen van de voordelen.
 
Zorgverstrekkers kunnen ook helpen
Zorgverleners zoals huisartsen, kinesitherapeuten en tandartsen mogen voor patiënten met VT de derdebetalersregeling toepassen: de zorgverstrekker rekent rechtstreeks af met het ziekenfonds, en de patiënt betaalt enkel het remgeld (zijn persoonlijk aandeel).
 
In de contacten met tandartsen en kinesitherapeuten, bleek dat sommigen een aanzuigeffect vrezen of ze denken dat de administratie rond derdebetalers hen veel tijd kost. Ook het feit dat ze moeten wachten tot het ziekenfonds hen vergoedt, houdt hen tegen. Toch zijn er reeds enkele tandartsen en enkele kinesitherapeuten die derdebetalersregeling systematisch toepassen. We hopen dat deze zorgverleners een domino-effect op gang brengen bij hun collega’s.
 
Niet iedereen bereikt
Met het project hebben we vele mensen bereikt maar we zijn realistisch genoeg om te beseffen dat we ook veel mensen niet bereikt hebben, mensen die als het ware onder de radar blijven. Mensen schuwen de administratie, zijn onwetend of hebben onterecht angst dat andere privézaken worden blootgelegd en doorgegeven.”
Lees meer over "Pilootproject in Mol rond verhoogde tegemoetkoming"
#lokaalsociaal: BMLIK Oostende zet gezondheidzorg op de lokale kaart

#lokaalsociaal: BMLIK Oostende zet gezondheidzorg op de lokale kaart

15/06/2018
2 jaar lang werkten mensen in armoede bij de Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen (BMLIK) in Oostende rond gezondheidszorg. Ze gingen daarbij een intense, maar constructieve dialoog aan met lokale (stads)diensten en zorgverleners. Het resultaat is de publicatie 'Recht op goede gezondheidszorg' met zeer concrete aanbevelingen voor een beter toegankelijke en meer betaalbare gezondheidszorg. Stad, Ocmw en lokale dienstverleners kunnen op het terrein een grote positieve impact hebben op de gezondheid van mensen in armoede.

De dialoogmomenten verliepen positief en zorgden tijdens het traject al mee voor enkele mooie resultaten. Ondertussen startte in Oostende een wijkgezondheidscentrum op, waar mensen zonder financiële drempel terecht kunnen voor kwaliteitsvolle eerstelijnszorg: huisarts en andere zorgen.

Ook rond geestelijke gezondheid is er veel in beweging gezet. Zo zijn er concrete plannen voor een praktijk van Tejo in Oostende. Tejo bestaat al in Antwerpen en Gent en biedt laagdrempelige psychologische begeleiding, geheel gratis, voor jongeren.

Tegelijk ligt er nog heel wat werk op de plank. De mensen van de Beweging leggen sterk de nadruk op een betere rechtentoekenning. Vaak weten mensen niet waar ze recht op hebben of durven ze het niet te vragen. Zo blijft een belangrijk groep naast het recht op verhoogde tegemoetkoming grijpen. Ziekenfondsen kunnen hier nog proactiever te werk gaan, maar ook stad en Ocmw kunnen nog veel sterker werken rond rechtentoekenning.

Bekijk de reportage op Focus-WTV.

U kunt de publicatie aanvragen bij BMLIK Oostende via gudrun.rosseel@bmliko.be.
Lees meer over "#lokaalsociaal: BMLIK Oostende zet gezondheidzorg op de lokale kaart"
#lokaalsociaal in Brussel: Betaalbaar wonen, dringende medische hulp en schoolpoortwerking

#lokaalsociaal in Brussel: Betaalbaar wonen, dringende medische hulp en schoolpoortwerking

14/06/2018
Onze verenigingen in 1000 Brussel, die deel uitmaken van het Brussels Platform Armoede, hebben hun eisenbundel klaar voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Ze mikken op vier prioriteiten: meer betaalbare woningen, dringende medische hulp voor mensen zonder wettig verblijf, tijdelijke bezetting als sociaal wooninstrument en schoolpoortwerking. Een duidelijk programma waarvan ze hopen dat het de Brusselse politiek kleur doet bekennen.

Meer betaalbare woningen:
In Brussel heerst een groot tekort aan betaalbare woningen. De huurprijzen stijgen jaar na jaar, terwijl het aanbod slinkt. Het maakt dat steeds meer Brusselse gezinnen in een zeer precaire huisvestingssituatie moeten overleven en dat het aantal daklozen stelselmatig toeneemt. De verenigingen vragen een transparante toewijzing van sociale woningen. Bovendien met het aandeel publieke woningen met sociaal karakter dringend opgevoerd worden, van 16 naar 25 % voor de Brusselse Grondregie.

Fiscale maatregelen en tegemoetkomingen voor verhuurders moeten gelinkt worden aan referentiehuurprijzen. Zo worden eigenaars gestimuleerd om betaalbare huurprijzen aan te bieden in ruil voor financiële stimulansen. Verder moet de stad als schakel dienen tussen eigenaars en renovatieprojecten. Eigenaars hebben vaak nood aan financiële ondersteuning, omdat ze zelf onvoldoende middelen hebben om huurwoningen kwaliteitsvol te renoveren.

Garantie op dringende medische hulp voor mensen zonder wettig verblijf:
Toegang tot dringende medische hulp is een van de weinige rechten die mensen zonder wettig verblijf hebben. Het OCMW mag hier geen bijkomende administratieve drempels opwerpen. De toekenning van dringende medische hulp verloopt nu al zeer problematisch door onwil en onwetendheid bij administratie en zorgverleners. Mensen moeten veel administratie doorlopen en worden soms geconfronteerd met lange wachttijden waardoor velen niet eens hulp durven vragen of noodgedwongen op de spoeddiensten een beroep doen, met een hogere kost als gevolg voor patiënt én samenleving. De toekenning moet zo eenvoudig en transparant mogelijk verlopen.

Tijdelijke bezetting als sociaal wooninstrument:
De verenigingen vragen dat het stadsbestuur anders omgaat met tijdelijke bezettingen als noodoplosing voor de wooncrisis. Momenteel heerst er een enorme krapte op de Brusselse huurmarkt. De wooncrisis stelt er zich zo mogelijk nog scherper dan in Vlaanderen. In Brussel werden in 2017 ruim 4.000 daklozen geteld, terwijl er tussen de 15.000 en 30.000 wooneenheden, verspreid over 300.000 adressen, leeg staan. Wanneer die mensen huisvesting vinden via tijdelijke bezetting, wordt daar vaak repressief tegen opgetreden.

Schoolpoortwerk als hefboom voor ouderbetrokkenheid op school:
De schoolpoortwerking van Vrienden van het Huizeke in Brussel en Schaarbeek is bijzonder succesvol gebleken in het stimuleren van de ouderbetrokkenheid. Door letterlijk aan de schoolpoort aanwezig te zijn en zich toegankelijk op te stellen komen veel vragen naar boven: over school, maar ook over andere levensdomeinen. De werkers en ervaringsdeskundigen van Vrienden van het Huizeke fungeren als brugfiguur, bieden een luisterend oor en gaan met die vragen aan de slag. Ze brengen de ouders in contact met de school, waardoor drempels wegvallen om problemen op tafel te leggen en oplossingen te zoeken: rond schoolfacturen, opvolging van de kinderen, leerproblemen, ... Meer en meer helpt de vereniging ouders ook hun weg te vinden bij andere diensten: stad, Ocmw, hulpverlening, gezondheidszorg, ...

Zo worden ouders die moeilijk bereikbaar zijn (door taalbarrières, wantrouwen of opeenstapeling van problemen) toch meegenomen in een traject dat het sociaal isolement moet doorbreken voor leerlingen én ouders.

Lees hier het volledige memorandum.

Lees meer over "#lokaalsociaal in Brussel: Betaalbaar wonen, dringende medische hulp en schoolpoortwerking"

Blijf op de
hoogte

Via onze nieuwsbrief

Indien u via e-mail op de hoogte wenst te blijven, kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Via Facebook

Via Twitter