Inleiding: Wat is armoedetoets?
 
Wat ?
Een armoedetoets is een proces waarbij een overheid bij de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van haar beleid oordeelt in welke mate dit beleid een impact zal hebben op armoede en ongelijkheid.
 
De belangrijkste doelstelling van de armoedetoets is het in beeld brengen van de impact die een beleidsinitiatief al dan niet heeft op mensen in armoede en/of op mensen met een verhoogd armoederisico zodanig dat de beleidsbeslissing, waar nodig en mogelijk, kan bijgestuurd of herzien worden en toetst eveneens af in welke mate een maatregel  zo automatisch mogelijk kan worden ingezet De armoedetoets is dus een instrument om te verhinderen dat het beleid bijdraagt tot meer armoede of ongelijkheid. Het vormt een actief middel in armoedevermindering/-bestrijding.
In Vlaanderen is de armoedetoets verplicht ingevoerd op bepaalde beleidsmaatregelen.
Men start met een quickscan ( vlugge test om te zien of er effecten zouden kunnen zijn ) en als deze positief is, volgt een uitgebreide armoedetoets, die wordt geïntegreerd in de bestaande reguleringsimpactanalyse ( RIA).
Voor de beleidsperiode 2014-2019 heeft men een lijst opgesteld van maatregelen waarop men een armoedetoets zal uitvoeren.

Wie ?
De minister en zijn administratie zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de armoedetoets. Zij beslissen of er een armoedetoets komt of niet. Binnen de administratie wordt ook de aandachtsambtenaar armoedebestrijding betrokken.
Belangrijk is dat in het proces van de armoedetoets ook wetenschappelijke partners en partners met ervaringskennis worden betrokken. Bij voorkeur zijn dit VLAS voor de wetenschappelijke input en Netwerk tegen Armoede voor de ervaringstoetsing. Ze kunnen aangevuld worden met andere belangrijke partners volgens het specifieke thema.