Het W²-kader wil een structureel aanbod bieden voor mensen met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt dat hen de noodzakelijke ondersteuning en begeleiding op maat geeft richting maatschappelijke participatie.
Het W²-decreet slechts een aanbouwdecreet, het werkt de decretale verankering uit van de activeringstrajecten en de trajecten maatschappelijke oriëntatie, maar zegt weinig over het juridisch kader voor een aanbod van arbeidsmatige activiteiten (cf. het vroegere arbeidszorg).
 
Inbreng NTA
 
Wetenschappelijke input
 
RIA
Niet verwerkt in een RIA.
 
Evaluatie
De idee achter de W² trajecten is ons zeer genegen. De uitwerking liet echter belangrijke kansen liggen om het vooropgestelde doel te bereiken.