In het regeerakkoord staat dat de armoedetoets zal worden uitgevoerd tijdens deze legislatuur.
Daartoe werd in de zomer van 2015 een lijst toegevoegd aan het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding ( VAPA) die werd opgesteld in samenspraak met de aandachtsambtenaren armoedebestrijding van de verschillende administraties en de bevoegde ministers. Deze lijst is erg lang en we maakten zelf een korte lijstje met de dossiers die we prioritair vinden om te toetsen.
        
 • Kinderbijslag
 • Eerstelijns juridische hulpverlening ( en daarmee samenhangend jeugdrecht, justitiehuizen, kortom het nieuwe ‘ Vlaamse justitiebeleid’)
 • Uitbouw Vlaamse sociale bescherming
 • Integratie OCMW binnen gemeente
 • Inkanteling middelen binnen gemeentefonds
 • Ontwikkeling nieuw breed onthaal
 • In verschillende decreten het toepassen van sociale correcties ( water, energie, kinderopvang, …)
 • Invoering korte termijncontracten sociale huur
 • Hervorming huursubsidies
 • Hervormingen decreet sociaal-cultureel werk en participatiedecreet
 • Aanpassing decreten consultatiebureaus, gezinsondersteuning, prenatale begeleiding
 • Indien er in het kader van de conferentie eerstelijnsgezondheidszorg nieuwe regelgeving komt
 • Verdere regelgeving maatwerkdecreet/sociale economie
 • Invoering sanctionerende bevoegdheid bij VDAB
 • Regelgeving studiefinanciering
 • Modernisering van het secundair onderwijs.
 • Leerlingbegeleiding