Ingevolge de zesde staathervorming is de bevoegdheid voor het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) sedert 1 januari 2015 overgedragen aan de gewesten.
 
De Vlaamse Regering kan vanaf 2015 leningen verstrekken ter ondersteuning van investeringen in het kader van de bevordering van het rationeel energiegebruik door:

  • via energiehuizen (voorheen: lokale entiteiten) leningen aan eindafnemers te verstrekken voor de financiering van investeringen in privéwoningen die dienen als hoofdverblijfplaats;
  • het rechtstreeks verstrekken van deze leningen aan eindafnemers (van deze mogelijkheid werd nog geen gebruik gemaakt).
De armoedetoets moest de gevolgen van een aantal keuzes rond deze energieleningen in kaart brengen.
Voor deze armoedetoets werkten we samen met Samenlevingsopbouw en het Interfederaal steunpunt.
 
Inbreng NTA en partners
 
Tekst Armoedetoets
 
De krappe timing van deze toets speelden ons parten om op een participatieve manier onze inbreng tot stand te brengen. Vanuit het netwerk werd zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de standpunten die binnen de overleggroep wonen werden ontwikkeld.