Inzicht in armoede voor cultuuraanbieders

De diversiteit in onze samenleving weerspiegelt zich vandaag niet in de deelname aan het sociaal-culturele aanbod in Vlaanderen. Zo is er een kloof tussen de leefwereld van mensen in armoede en de sociaal-culturele sector. Cultuur- en vrijetijdsdiensten, sociaal-culturele organisaties, musea, bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra worden de laatste jaren steeds duidelijker aangesproken op hun opdracht naar publieksdiversiteit en het bereik van kansengroepen.

Het Netwerk tegen Armoede ontwikkelde in samenwerking met partnerorganisaties en verenigingen waar armen het woord nemen een tweedaags vormingstraject. De nadruk ligt op dialoog met mensen in armoede, inzicht in de complexiteit van de thematiek, het doorbreken van vooroordelen, het ontwikkelen van een visie op armoede en een aantal handvaten om drempels binnen jouw organisatie weg te werken en aan de slag te gaan.
Deelnemers krijgen inzicht in de dagelijkse leefwereld van mensen in armoede, verbreden hun kennis over een gedragen visie op armoede - en kansengroepen – en reflecteren kritisch over hun eigen praktijk. Vanuit een integrale visie zetten we de stap naar concrete acties.
 
Programma
 
De eerste dag is opgebouwd rond de ervaringen van en de dialoog met mensen in armoede zelf. Deelnemers maken kennis met de leefwereld van mensen in armoede en met hun beleving van cultuur en vrijetijd. Hoe ervaren zij de huidige werking en het aanbod? Ook de bredere context van armoede komt aan bod, samen met de verschillende drempels die deelname aan o.a. het sociaal-culturele aanbod bemoeilijken.

De tweede dag is gaat concreter in op drempels die mensen in armoede ervaren bij vrijetijdsparticipatie en hoe je die als organisatie kunt aanpakken.
De nadruk ligt op een duurzame visie op armoedebestrijding en het vermijden van eenmalige acties. Uitwisseling is een belangrijk onderdeel van de tweede dag.
We werken met de fototentoonstelling ‘ErOpUit’ die ook de mogelijkheid biedt om de opgedane kennis na de vorming zelf door te geven aan collega’s uit de eigen organisatie.
 
 
Voor wie?

De vorming staat open voor medewerkers van erkende en gesubsidieerde sociaal-culturele organisaties, vzw’s, vrijetijdsdiensten, bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra, cultuurbeleidscoördinatoren en bovenlokale cultuuraanbieders zoals musea. Zowel beleids-, praktijk- als publieksmedewerkers zijn welkom, maar er wordt een minimale kennis van de praktijk verwacht.
 
Medewerkers die niet in de praktijk staan (steunpunten, bovenlokale ondersteuners, Vlaamse of provinciale overheid) en die toch willen deelnemen aan de vorming, sturen een mail met motivatie naar wouter.cox@netwerktegenarmoede.be.