Beleidsparticipatietraject: jongeren aan het woord


Verticaal Armoede Overleg  jeugd

Wat?
het Verticaal en Horizontaal Armoede Overleg is het decretaal bepaald participatiekanaal voor mensen in armoede aan het beleid.

In het decreet betreffende de armoedebestrijding (2003) wordt een ‘permanent armoedeoverleg’ opgericht om participatie van personen in armoede te garanderen in het armoedebestrijdingsbeleid in alle sectoren. Dit ‘permanent armoedeoverleg’ bestaat uit een ‘verticaal overleg’ en een ‘horizontaal overleg’
Het verticaal overleg gebeurt per beleidsthema: mensen in armoede gaan rechtstreeks in gesprek met de betreffende vakminister. De standpunten die gebracht worden, ontstaan in verenigingen waar armen het woord nemen of in overleggroepen van het Netwerk tegen Armoede.
Het horizontaal overleg verzekert een integrale aanpak van het armoedebestrijdingsbeleid. Alle beleidsadviezen mbt de verschillende deeldomeinen, worden hier besproken en afgestemd in aanwezigheid van de Minister bevoegd voor armoedebestrijding.
 
Waarom?
Omdat het belangrijk is dat jongeren in armoede zélf inspraak krijgen in het armoedebestrijdingsbeleid.

Tot voor 2010 werden thema’s die betrekking hebben op jongeren zoals jeugdhulp, gezin, jeugdwerkloosheid, jeugdwerk, onderwijs… opgenomen door de respectievelijke overleggroepen binnen het Netwerk tegen Armoede.
Deze overleggroepen bestaan echter uitsluitend uit volwassen mensen in armoede die binnen de verenigingen deelnemen aan de themagroepen.

Dit had als resultaat dat standpunten van het Netwerk tegen Armoede over jeugdgerelateerde thema’s vooral bepaald werden door volwassenen (ouders) en niet door jongeren zelf.

De evolutie binnen de jongerenwerkingen en het kwalitatief beleidsmateriaal dat werd gegenereerd door jongeren en jongerenwerkingen, stelde ons voor de uitdaging dit materiaal te integreren in de standpunten van het Netwerk, en de jongeren zelf een actieve rol te laten opnemen in het Verticaal Armoede overleg.
Zo kwam het eerste rechtstreekse gesprek tot stand tussen jongeren in armoede en de Minister van Jeugd en Onderwijs, Pascal Smet.

Zowel het kabinet als de jongeren haalden veel voldoening uit deze rechtstreekse ontmoeting, en het materiaal dat door de jongeren werd gebracht, was van die kwaliteit dat kon verder gewerkt worden aan andere beleidsthema’s.
De hoop is om op termijn een overleggroep jeugd te creëren, met jongeren in armoede van verschillende regio’s die standpunten en adviezen kunnen geven over thema’s die hen rechtstreeks aanbelangen, en deze ook op te nemen in de algemene standpunten van het Netwerk.

Traject tot nu toe:
 
Hieronder vindt u onze ‘wasdraad’, die alle ontmoetingen tussen de jongeren weergeeft sinds de start van het traject.

Hier vindt u een uitgebreidere omschrijving.


Het beleidspariticpatietrajet in beeld.