Nieuws

Forumdag mensen zonder wettig verblijf

Forumdag mensen zonder wettig verblijf

10/11/2015
Op 10 november 2015 kwamen we met een zeventigtal mensen samen in het Aromagebouw in Brussel voor de ‘Forumdag mensen zonder wettig verblijf’. De 6 Brusselse collectieven van sans-papiers waren vertegenwoordigd, 5 van onze verenigingen en 14 andere verenigingen en organisaties die werken voor en met mensen zonder wettig verblijf. De helft van de deelnemers waren mensen zonder wettig verblijf, de andere helft medewerkers en vrijwilligers van de betreffende verenigingen en organisaties. We leerden elkaars werking kennen en gingen met elkaar in gesprek over een aantal thema’s.

Lees hier de belangrijkste conclusies.
Lees meer over "Forumdag mensen zonder wettig verblijf"
Mensen met migratieachtergrond verdienen stem in armoededebat

Mensen met migratieachtergrond verdienen stem in armoededebat

23/01/2015
Armoede piekt bij mensen met een migratieachtergrond in Vlaanderen. Waar het gemiddelde armoederisicocijfer al jaren rond de 10 % schommelt (maar de laatste jaren wel in stijgende lijn isà, ligt dat voor mensen met buitenlandse roots op een veelvoud daarvan. Meer dan 30 % voor mensen van Turkse of Oost-Europese origine en maar liefst 54 % voor mensen van Marokkaanse afkomst. Toch komen zij nauwelijks voor in het debat rond armoedebestrijding. Netwerk tegen Armoede, Minderhedenforum en Cera gingen de voorbije drie jaar in het project 'Armoede gekleurd' op zoek naar manieren om deze groeiende groep een stem te geven in het beleid. Vandaag zette een druk bijgewoonde inspiratiedag (met meer dan 200 aanwezigen) een punt achter het project.

De voorbije jaren waren er verschillende projecten om de stem van mensen met een migratieachtergrond in armoede tot bij het beleid te brengen. Het project 'Armoede gekleurd' eindigt nu, maar de partners hopen dat er nu structurele middelen komen om verder te zetten wat opgebouwd werd. Er was immers veel lof voor het geleverde werk. In de zes projecten kregen mensen zelfvertrouwen, toonden ze hun talenten én hun bekommernissen over hun eigen leefsituatie. Het project is hard nodig om mensen met een migratieachtergrond een stem te geven in het armoededebat. Er wordt nog te veel over hen in plaats van met hen gepraat.

Vlaams minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans erkende de nood aan een structureel armoedebeleid, dat afstapt van projectmatige steun. Ze verwees ook naar de sociale correcties voor de vele besparingen die mensen in armoede treffen. Dat laatste stelt ons echter niet gerust. Het is positief dat de minister in overleg wil gaan met mensen in armoede en hun organisaties, maar over de sociale correcties heerst nog veel onduidelijkheid. Kwetsbare groepen voelen de besparingen nu al heel duidelijk. Sociaal corrigeren betekent dat die besparingen teruggedraaid worden en dat men investeert in mensen in plaats van hen de rekening te presenteren.

Lees het artikel in Metro.
Lees meer over "Mensen met migratieachtergrond verdienen stem in armoededebat"
Armoede Gekleurd

Armoede Gekleurd

11/12/2014
Mensen met een migratieachtergrond en armoede… De cijfers zijn alarmerend! Er wordt veel óver hen gepraat. Maar hoe kunnen we ook hun stem laten horen? Met het project “Armoede Gekleurd” gingen verschillende organisaties aan de basis de uitdaging aan. Het resultaat is inspirerend!

Meer info vindt u hier.


Lees meer over "Armoede Gekleurd"
Het geheim van Youssef. Stripverhaal en educatief pakket rond kinderen zonder papieren

Het geheim van Youssef. Stripverhaal en educatief pakket rond kinderen zonder papieren

9/03/2014
Youssef, Suzy, Jorg en Aldo spelen samen in een rockbandje. Ze mogen zelfs optreden op het schoolfeest! Maar wanneer de grote dag er is, komt Youssef niet opdagen. Zijn vrienden gaan naar hem op zoek. Hij lijkt spoorloos verdwenen. Ze komen in steeds vreemdere situaties terecht. Wanneer ze Youssef uiteindelijk terugvinden, blijkt dat hij een groot geheim met zich meedraagt…
 
Een spannend stripverhaal over kinderen zonder papieren. En over hoe het is om ‘illegaal’ in België te leven.
 
De strip maakt deel uit van een educatief pakket, bedoeld voor de derde graad lager onderwijs. De strip kan voor de hele klas in gedrukte vorm worden aangekocht, maar kan ook op de website of klassikaal gelezen worden.
Na het lezen van de strip kan met het educatief pakket gewerkt worden. Binnen vier thema’s wordt hier verder op de inhoud van de strip ingegaan.
·        Waarom migreren mensen?
·        Wat betekenen die ‘papieren’ nu juist?
·        Wat wil het concreet zeggen om zonder papieren in België te moeten leven?
·        En waarom komen zo veel mensen zonder papieren in de armoede terecht?
 
Hapklaar lesmateriaal, teksten en spelletjes om in de klas mee aan de slag te gaan!
 
Het educatief pakket, de strip en meer achtergrondinformatie zijn te downloaden op www.hetgeheimvanyoussef.be. U vindt er ook meer info over het bestellen van de strips.

Het geheim van Youssef is een initiatief van de Beweging voor Kinderen zonder Papieren en minderhedencentrum De8. Tekst: Dirk Nielandt. Tekeningen en kleur: Sam mampaey. Educatief pakket: Jan Tilley. Lay-out en vormgeving: Nance Buys. Met de steun van Koning Boudewijnstichting en Bond Zonder Naam.
Lees meer over "Het geheim van Youssef. Stripverhaal en educatief pakket rond kinderen zonder papieren"
Internationaal Comité buigt zich over gekleurde armoede

Internationaal Comité buigt zich over gekleurde armoede

2/03/2014
3 zelforganisaties binnen het IC Oost-Vlaanderen (Internationaal Comité) werken al 1.5 jaar rond het thema gekleurde armoede, een project in samenwerking met Cera en het Netwerk tegen Armoede. Op 1 maart organiseerden ze in Sint-Niklaas een publieksmoment om hun bevindingen te delen en externe partners uit te dagen om mee na te denken. Er waren verschillende andere IC-delegaties aanwezig en verder ook heel wat diversiteitsmedewerkers en geïnteresseerden die bereid zijn zich op een zaterdagvoormiddag mee te buigen over armoede en sociale uitsluiting bij ECM (etnisch culturele minderheden).

De 3 groepen gaven een presentatie van hun project, die alle drie te maken hebben met taal en opvoeding. Zo is er Tourikia, een organisatie in Temse die getrokken wordt door twee gedreven Marokaans-Belgische vrouwen. Ze zijn al lang aan de slag en grepen het project gekleurde armoede aan om te starten met een leesgroepje voor kinderen. Ze zochten ook toenadering tot de bib en kwamen tot een dialoog die nog volop haar vruchten aan het afwerpen is (de aanschaf van tweetalige boeken, een kennismaking tussen bib en een publiek dat er van overtuigd was dat de bib niets voor hen was etc.).

Daarnaast is er de groep van Vrouwen van Albanese gewesten in St-Niklaas zelf. Aan de start van het traject stelden ze veel vragen over tweetalige opvoeding, (v)erkenning van je eigen cultuur,… uiteindelijk werkten ze toe naar een toneelstuk in samenwerking met Vorming+ over Albanië waarbij ze poëzie en muziek gebruikten samen met hun kinderen.

Tenslotte is er de Leerschakel in Zele, zij organieren huiswerkbegeleiding met vrijwilligers. Binnen dit traject zetten zij ook info en spreekavonden voor ouders over het functioneren van de scholen.

De voormiddag bleef echter niet bij een presenatie, er was ook volop tijd om uit te wisselen, ervaringen mee op tafel te leggen en vooral, om elkaar te leren kennen. Vele van de externe partners werken in dezelfde regio en zijn net op zoek naar een heel concrete insteek vanuit een groep die zij vanuit de eigen werking minder gemakkelijk bereiken.

Het publieksmoment werd afgesloten met een receptie, waar ook geklonken werd op het feestjaar van IC. Zij bestaan immers 25 jaar! Voor de groepen uit het traject was het geen afsluiter maar wel een geslaagd tussentijds toonmoment en een aanmoediging om de stap naar buiten te zetten en externe partners mee aan te spreken in de strijd tegen sociale uitsluiting.
Lees meer over "Internationaal Comité buigt zich over gekleurde armoede"
Mensen in armoede gingen in gesprek met politici en stelden hun eisen voor de verkiezingen voor

Mensen in armoede gingen in gesprek met politici en stelden hun eisen voor de verkiezingen voor

21/02/2014
In een dialoogdag van het Netwerk tegen Armoede en De Link kregen mensen in armoede de kans om rechtstreeks in gesprek te gaan met politici. De stijgende armoede, ook in Vlaanderen, blijft bovenaan de politieke agenda staan. Dat vinden Netwerk tegen Armoede en De Link een goede zaak. Alleen vertaalt die aandacht zich nog veel te weinig in politieke daadkracht. Met de verkiezingen in het vooruitzicht zetten beide organisaties politici en mensen in armoede rond dezelfde tafel. Voor een keer gingen politici niet in debat met elkaar, maar dwongen we hen om te luisteren naar wie dagelijks armoede aan den lijve ondervindt. Vandaag overhandigen Netwerk tegen Armoede en De Link ook hun respectievelijke memoranda voor de komende verkiezingen.
 
Aan 8 gesprekstafels maakten mensen in armoede zelf duidelijk welke prioriteiten zij naar voor schuiven voor de verkiezingen van 25 mei. Volgende thema’s kwamen aan bod: cultuur en vrije tijd, onderwijs, werk en inkomen, gezondheid, wonen, Opleiding tot ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting, werken met ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting, participatie van mensen in armoede.
 
Mensen in armoede uit beide organisaties zetten een aantal concrete eisen op de agenda van de aanwezige politici:
 
  • Inkomens moeten verhoogd worden tot boven de Europese armoedegrens.
  • Veralgemeende derdebetalersregeling in gezondheidszorg
  • Tewerkstelling van opgeleide ervaringsdeskundigen bij overheid en diensten om de kloof met mensen in armoede te overbruggen.
  • Toeleiding naar volwaardige arbeid op maat van mensen in armoede
  • Uitpas over heel Vlaanderen
  • Maximumfactuur in het secundair onderwijs
  • Versnelde realisatie van sociale woningen om de wachtlijst van 70.000 gezinnen weg te werken
  • Meer en sterker uitgebouwde wijkgezondheidscentra
  • Voldoende hoog budget voor opleiding en tewerkstelling van ervaringsdeskundigen
  • Studiebeurzen in het volwassenenonderwijs voor beroepsgerichte opleidingen voor mensen met een laag inkomen
 
Panelleden in het plenaire gedeelte waren Wouter Van Besien (Groen), Karin Temmerman (SP.A), Piet De Bruyn (N-VA), Peter Gysbrechts (Open VLD) en Mie Branders (PVDA). Allemaal erkenden ze dat de gesprekken met mensen in armoede zeer verrijkend waren. Ze toonden zich tevreden dat ze voor een keer niet met elkaar in debat moesten, maar in de diepte met mensen in dialoog konden gaan.

Lees het volledige memorandum.

Beluister de reportage in het VRT-radionieuws.

Lees het artikel op DeWereldMorgen.
Lees meer over "Mensen in armoede gingen in gesprek met politici en stelden hun eisen voor de verkiezingen voor"
Mensen van buitenlandse herkomst in verenigingen waar armen het woord nemen

Mensen van buitenlandse herkomst in verenigingen waar armen het woord nemen

17/02/2014
De hoge armoedecijfers onder personen van buitenlandse herkomst waren voor het Netwerk tegen Armoede aanleiding om de lidverenigingen te bevragen over het  bereik en de betrokkenheid van personen van buitenlandse herkomst in de werking. Op verschillende fora vingen we immers veel signalen op die wijzen op een verkleuring van de basiswerking van de verenigingen.
In het najaar 2013 deed Quinten Sempels voor zijn masterstage een uitgebreid onderzoek hiernaar. De resultaten maakten alvast duidelijk dat 9 op 10 verenigingen effectief mensen van buitenlandse herkomst bereiken, waarvan 1/3de van de verenigingen zelfs meer dan 50% van het aantal bezoekers. Ook verklaarden 8 op 10 verenigingen in de loop van de voorbije vijf jaar een stijging te hebben gemerkt in het aantal mensen van buitenlandse herkomst dat deelnam aan activiteiten.
De groep mensen van buitenlandse herkomst is echter heel divers qua nationaliteiten, leeftijd, moedertaal,… De meerderheid van de deelnemers van buitenlandse herkomst bleek wel eerder laagopgeleid en na 1990 geïmmigreerd. Ook de stelling dat armoede zich over meerdere levensdomeinen uitstrekt, werd bevestigd bij deze groepen.
De verenigingen bereiken de personen van buitenlandse herkomst voornamelijk in laagdrempelige activiteiten gericht op ontmoeting, individuele ondersteuning en dienstverlening. Een derde van de verenigingen gaf ook aan activiteiten te organiseren voor het leren en/of oefenen van het Nederlands. Dat laatste is ook noodzakelijk om met mensen rond grondrechten te praten in het kader van een themawerking.
 
De doorstroming naar het beleidswerk van personen van buitenlandse herkomst zit dan ook in stijgende lijn. Van de verenigingen die mensen van buitenlandse herkomst bereiken, geeft de helft aan ook mensen te bereiken in de themawerking. Toch blijft dit ook een grote uitdaging. Allerlei factoren spelen hierbij een rol: taal, maar ook het referentiekader dat mensen hanteren en het benoemen van armoede. Ten slotte kunnen ook drempels eigen aan de groep(swerking) en cultuurgerelateerde drempels een rol spelen. Het onderzoek focust verder ook op concurrentie en beeldvorming versus solidariteit. De verenigingen bereiken dus heel wat personen van buitenlandse herkomst. Het stem geven aan deze mensen blijft een uitdaging.
 
Een uitdaging naast vele andere trouwens: uit de bevraging blijkt immers ook dat verenigingen een stijging opmerken m.b.t. tot andere groepen: dak- en thuislozen, jongeren, alleenstaande ouders en vooral bezoekers met een psychiatrische achtergrond. De groeiende diversiteit uit zich dus in veel verschillende gedaanten. De verenigingen proberen de leefwereld en de belangen van deze verschillende groepen een plaats te geven, maar tegelijk legt dit ook heel wat druk op de verenigingen.

Lees hier de volledige studie.
Lees meer over "Mensen van buitenlandse herkomst in verenigingen waar armen het woord nemen"
Dringende medische zorg is een recht, ook voor mensen zonder papieren

Dringende medische zorg is een recht, ook voor mensen zonder papieren

24/01/2014
Het Netwerk tegen Armoede reageert verontwaardigd op de houding van het Oostendse stadsbestuur tegenover de geplande medische antennepost voor mensen zonder papieren. Dokters Van De Wereld en CAW willen in de kuststad zo'n medische post uitbouwen omdat veel mensen, vaak zonder papieren, er anders geen toegang hebben tot broodnodige medische zorg. Meerderheidspartijen SP.A en Open VLD vrezen een aanzuigeffect, maar dat is een drogreden.

Mensen zoeken medische hulp omdat ze ernstig ziek zijn en niet andersom. Mensen zonder papieren zakken niet af naar Oostende vanwege de dringende medische hulp die ze er krijgen. Ze hebben die gewoon nodig en hebben er ook recht op. Het Netwerk tegen Armoede roept het beleid in Oostende op om de antennepost te steunen in plaats van te dreigen met (financiële) sancties. Helaas is de situatie in Oostende geen alleenstaand geval. Ook in steden als Brussel en Antwerpen stellen we vast dat dringende medische zorg aan mensen ontzegd wordt of dat men onmogelijke voorwaarden oplegt, zoals de toezegging om terug te keren naar het land van herkomst. Zo leg je mensen die zwaar ziek zijn een onmenselijke keuze op.

SDV, een vereniging van het Netwerk tegen Armoede die in Oostende veel werkt met mensen zonder wettig verblijf, stelde een nota op over haar werk met mensen zonder wettig verblijf. U kunt de nota hier lezen.
Lees meer over "Dringende medische zorg is een recht, ook voor mensen zonder papieren"
Zoektocht naar werk is calvarietocht, welke afkomst je ook hebt

Zoektocht naar werk is calvarietocht, welke afkomst je ook hebt

13/01/2014
De zoektocht naar werk is voor veel mensen een calvarietocht, of het nu gaat om mensen van Belgische of buitenlandse afkomst: heel vaak botsen mensen op gelijkaardige drempels. Het volgende filmpje van Samenlevingsopbouw Antwerpen stad en  Recht op vzw brengt deze drempels en de mensen die ermee geconfronteerd worden, in beeld.

Bekijk de reportage.
Lees meer over "Zoektocht naar werk is calvarietocht, welke afkomst je ook hebt"
Dringende medische hulp: stop de ping-pong tussen zorgverstrekkers en ocmw's

Dringende medische hulp: stop de ping-pong tussen zorgverstrekkers en ocmw's

8/10/2013
Het Brussels OCMW geeft alleenstaanden zonder papieren dringende medische zorg. Maar die hulp geldt niet voor gezinnen met kinderen die in Brussel wonen. Het probleem beperkt zich niet tot de hoofdstad. Wij krijgen geregeld gelijkaardige signalen vanuit onze verenigingen, verspreid over Vlaanderen. Er is dringend nood aan een duidelijkere en snellere procedure die het recht op gezondheid vooropstelt.

Lees het opiniestuk van Netwerk tegen Armoede en Pigment op knack.be
Lees meer over "Dringende medische hulp: stop de ping-pong tussen zorgverstrekkers en ocmw's"
Armoede gekleurd wil meer inclusieve en gekleurde beleidsadviezen

Armoede gekleurd wil meer inclusieve en gekleurde beleidsadviezen

28/04/2013
De armoedecijfers bij etnisch-culturele minderheden zijn alarmerend hoog. Ook de uitdaging om werk te maken van de beleidsparticipatie van deze groepen blijft complex. Er is nood aan experimenteerruimte om hieraan te werken. Daarom start het Netwerk tegen Armoede samen met het Minderhedenforum, de Vlaamse overheid en Cera een project om de stem van mensen in armoede die tot etnisch-culturele minderheden behoren, te versterken.

Lees het artikel in TerZake.
Lees meer over "Armoede gekleurd wil meer inclusieve en gekleurde beleidsadviezen"