Mensen van buitenlandse herkomst in verenigingen waar armen het woord nemen

17/2/2014
De hoge armoedecijfers onder personen van buitenlandse herkomst waren voor het Netwerk tegen Armoede aanleiding om de lidverenigingen te bevragen over het  bereik en de betrokkenheid van personen van buitenlandse herkomst in de werking. Op verschillende fora vingen we immers veel signalen op die wijzen op een verkleuring van de basiswerking van de verenigingen.
In het najaar 2013 deed Quinten Sempels voor zijn masterstage een uitgebreid onderzoek hiernaar. De resultaten maakten alvast duidelijk dat 9 op 10 verenigingen effectief mensen van buitenlandse herkomst bereiken, waarvan 1/3de van de verenigingen zelfs meer dan 50% van het aantal bezoekers. Ook verklaarden 8 op 10 verenigingen in de loop van de voorbije vijf jaar een stijging te hebben gemerkt in het aantal mensen van buitenlandse herkomst dat deelnam aan activiteiten.
De groep mensen van buitenlandse herkomst is echter heel divers qua nationaliteiten, leeftijd, moedertaal,… De meerderheid van de deelnemers van buitenlandse herkomst bleek wel eerder laagopgeleid en na 1990 geïmmigreerd. Ook de stelling dat armoede zich over meerdere levensdomeinen uitstrekt, werd bevestigd bij deze groepen.
De verenigingen bereiken de personen van buitenlandse herkomst voornamelijk in laagdrempelige activiteiten gericht op ontmoeting, individuele ondersteuning en dienstverlening. Een derde van de verenigingen gaf ook aan activiteiten te organiseren voor het leren en/of oefenen van het Nederlands. Dat laatste is ook noodzakelijk om met mensen rond grondrechten te praten in het kader van een themawerking.
 
De doorstroming naar het beleidswerk van personen van buitenlandse herkomst zit dan ook in stijgende lijn. Van de verenigingen die mensen van buitenlandse herkomst bereiken, geeft de helft aan ook mensen te bereiken in de themawerking. Toch blijft dit ook een grote uitdaging. Allerlei factoren spelen hierbij een rol: taal, maar ook het referentiekader dat mensen hanteren en het benoemen van armoede. Ten slotte kunnen ook drempels eigen aan de groep(swerking) en cultuurgerelateerde drempels een rol spelen. Het onderzoek focust verder ook op concurrentie en beeldvorming versus solidariteit. De verenigingen bereiken dus heel wat personen van buitenlandse herkomst. Het stem geven aan deze mensen blijft een uitdaging.
 
Een uitdaging naast vele andere trouwens: uit de bevraging blijkt immers ook dat verenigingen een stijging opmerken m.b.t. tot andere groepen: dak- en thuislozen, jongeren, alleenstaande ouders en vooral bezoekers met een psychiatrische achtergrond. De groeiende diversiteit uit zich dus in veel verschillende gedaanten. De verenigingen proberen de leefwereld en de belangen van deze verschillende groepen een plaats te geven, maar tegelijk legt dit ook heel wat druk op de verenigingen.

Lees hier de volledige studie.