Gezondheid

Nieuws

Armoedebarometer kleurt donkerrood

Armoedebarometer kleurt donkerrood

13/11/2019
Alle armoedecijfers staan op rood in Vlaanderen en dat is zonder meer alarmerend, zeker wanneer deze regering het armoedeprobleem onder mat lijkt te willen schuiven. De Vlaamse armoedecijfers blijven hangen op 10,4%, en dit na zoveel jaren armoedebeleid; de kinderarmoede steeg tot 15%; het aantal leefloners blijft stijgen tot meer dan 41.000 Vlamingen; de wachtlijst voor sociale woningen blijft aangroeien tot 154.000 wachtenden; de voedselbanken breken alle records: 160.000 mensen vroegen een voedselpakket; meer dan 680.000 Vlamingen leven vandaag in armoede; de uitstroom zonder diploma stijgt opnieuw; de klachten inzake discriminatie en racisme blijven stijgen; de leefkosten (voor energie, openbaar vervoer, …) blijven stijgen; …
 
De 12de Armoedebarometer is onthutsend voor het Vlaamse en federale beleid.
De 12de Armoedebarometer toont tegelijkertijd aan dat de afwezigheid van stevig beleid armoede doet stijgen. Er is amper beleid voor eenoudergezinnen, voor huurders, mensen met een migratieachtergrond of werklozen. Integendeel, er zijn meer bestraffende dan structurele maatregelen.
 
Het Vlaamse regeerakkoord negeert niet enkel deze rode lichten, het is bovendien een opsomming van maatregelen om de eigen verantwoordelijkheid te verbergen. Het sanctioneert in plaats van armoede aan te pakken.
 
 • Er zijn geen doelen meer. Zo kunnen de ministers ook niet afgerekend worden op hun beloften en afspraken. Maar zonder doelen heeft deze regering ook geen ijkpunt meer.
 • Er komt een andere definitie van armoede. Uit de warrige toelichting van minister-president Jambon op Terzake[1] blijkt vooral de bekommernis om te tonen hoe goed het hier in Vlaanderen gaat. Als het hier goed gaat, moet je ook niets meer doen. Besparen gebeurt wel, zelfs op de kinderbijslag. Zo worden grotere gezinnen extra getroffen. Ook het openbaar vervoer wordt getroffen, vervoersarmoede kan enkel toenemen.
 • Het regeerakkoord bevat een reeks maatregelen om wachtlijsten te doen verminderen. Kleinere wachtlijsten betekenen voor deze regering lagere armoedecijfers. Dit doen ze niet met meer investeringen, maar wel met het verhogen van drempels. De reeks maatregelen om de wachtlijst voor een sociale woning uit te zuiveren spreekt boekdelen. Muren worden gezet rond sociale woningen: de lokale binding sluit mensen tientallen jaren uit;  sociale huurders worden verdacht van fraude; taal- en werkvereisten worden voorwaarden voor een sociale woning; …
 • Zo scheidt het regeerakkoord het kaf van het koren: enkel ‘goede’ mensen in armoede krijgen sympathie en verdienen ondersteuning . De andere, de ‘slechte’ mensen in armoede, zij die niet hun best doen, krijgen sancties en beperkingen. Handhaving staat voorop. De arme is zelf verantwoordelijk voor zijn armoede. Vooral mensen met een migratieachtergrond worden geviseerd. Zelfs een sociale woning is hen niet gegund.
 • Het regeerakkoord legt bijna alle verantwoordelijkheid op de schouders van de gemeenten, maar er is geen woord over de bijkomende middelen en ruimte voor een gemeentelijk armoedebeleid. De gemeenten zullen zonder duidelijk kader, middelen en kompas het zelf moeten doen.
 • Het Vlaams regeerakkoord is een slag in het gezicht van velen die hard werken om een warme samenleving te creëren. Participatie dreigt geïnstrumentaliseerd te worden, advisering wordt herleid tot pure individuele consultaties op consultatieplatformen, vrijwilligerswerk dreigt herleid te worden tot enkel caritatief werk. Hiermee wil deze regering de stem van velen smoren in een chaos van individuele opmerkingen. Zo verdwijnt armoede uit het gezichtsveld en dreigt armoede herleid te worden tot anekdotische en individuele verhalen.
 • Door enkel nog in te zetten op jobs, jobs, jobs wordt haar verantwoordelijkheid beperkt tot het activeren van mensen via onder meer een fiscale tegemoetkoming en handhaving. Wie niet meekan wacht de verplichte gemeenschapsdienst.
 
De zorg voor mensen in armoede is blijkbaar weinig belangrijk. Wie arm is, is schuldig verklaard en zal het voelen.
 
De Armoedebarometer van Decenniumdoelen brengt opnieuw rode cijfers. Tegelijkertijd schuift deze Armoedebarometer oplossingen naar voor. Rode cijfers zeggen immers dat er harder gewerkt moet worden, vooral door onze regeringen. Vlaanderen en België moeten dus beter hun best doen.

Meer info vindt u hier.

Lees meer over "Armoedebarometer kleurt donkerrood"
'Meer dan mijn ziekte' - blik op verleden en toekomst van patiëntenparticipatie

'Meer dan mijn ziekte' - blik op verleden en toekomst van patiëntenparticipatie

6/11/2019
Wat weten we over de kwaliteit van ons gezondheidssysteem? Zijn ervaringsdeskundigen betweters, pottenkijkers of experten? Zijn er grenzen aan patiëntenparticipatie? Het zijn enkele van de vragen die aan bod komen in het boek ‘Meer dan mijn ziekte. Patiënten betrekken in de zorg’. Ilse Weeghmans, directeur van het Vlaams Patiëntenplatform, zoekt samen met patiëntenverenigingen, beleidsmakers, vertegenwoordigers van de zorgsector en academici naar antwoorden.
 
Welke gebeurtenissen lagen aan de basis van het ontstaan van het Vlaams Patiëntenplatform? Wat waren de eerste wapenfeiten en strijdpunten van de jonge vzw? Wat zijn de belangrijkste verwezenlijkingen? In ‘Meer dan mijn ziekte’ blikt het Vlaams Patiëntenplatform terug op zijn 20-jarige geschiedenis en verwezenlijkingen, maar het boek werpt ook een blik vooruit. Er liggen nog heel wat uitdagingen op de plank. Hoe zorgen we dat er meer transparantie komt over de kwaliteit van de zorg? Hoe kunnen we ervaringsdeskundigen inschakelen in de zorg?
 
Op beleidsniveau groeide het Vlaams Patiëntenplatform uit tot een evidente partner. Maar in ziekenhuizen, eerstelijnszones en in individuele zorgrelaties is patiëntenparticipatie nog lang niet altijd verankerd. Hoe zorgen we dat patiënten op al die niveaus hun stem kunnen laten horen? Er worden ook steeds meer gezondheidsgegevens gedeeld. Hoe zorgen we dat de patiënt eigenaar blijft van zijn eigen data? En hoe kan je er als patiënt mee voor zorgen dat je behandeling wordt afgestemd op wat jij belangrijk vindt in je leven?
 

Impact ziekte op het dagelijkse leven

‘Meer dan mijn ziekte’ zet ook patiëntenverenigingen in de kijker. Mensen met een chronische ziekte vertellen over de impact van hun ziekte op hun leven. Maar ze leggen ook uit hoe ze hun leven verder zetten. Het citaat van Sybiel Verstraete, van de MS Liga en ondervoorzitter van de raad van bestuur van het Vlaams Patiëntenplatform, illustreert dat op een mooie manier:
 
“Ik had me in het leven natuurlijk nooit als doel gesteld om chronisch ziek te zijn. Maar nu het zo is, probeer ik er iets positiefs mee te doen. Leven met een chronische aandoening is een uitdaging, maar het is geen reden om je leven niet in handen te nemen.”
 
Per hoofdstuk bevat het boek concrete tips. Bijvoorbeeld tips over waar mensen met een chronische ziekte op moeten letten als ze een verzekering afsluiten of hoe ze na een periode van inactiviteit opnieuw aan het werk kunnen gaan.

Interesse in het boek?

Je kan het boek 'Meer dan mijn ziekte' bestellen via info@vlaamspatientenplatform.be of bel 016 23 05 26. Het boek is uitgegeven bij Lannoo Campus en telt 163 bladzijden. Het kost €24,99. Verzendkosten bedragen €3.

Lees meer over "'Meer dan mijn ziekte' - blik op verleden en toekomst van patiëntenparticipatie"
1 op 5 Belgen maakt zich financiële zorgen over zorg

1 op 5 Belgen maakt zich financiële zorgen over zorg

22/10/2019
Deze week is Dokters van de Wereld met de steun van het Netwerk tegen Armoede van start gegaan met een campagne die de aandacht vestigt op de groeiende zorgkloof en zorguitstel in ons land. De campagne wijst op de pijnpunten op het vlak van zorguitstel en ongelijkheden en formuleert 6 urgente kernaanbevelingen naar de toekomstige federale regering.
“Zorgkloof in België op 8 jaar tijd verzesvoudigd”

Wie in ons land niet over een comfortabel inkomen beschikt, heeft het steeds moeilijker om de zorgeindjes aaneen te knopen: terwijl in 2008 nog maar 1,4% van de laagste inkomens aangaf niet aan de nodige zorg te raken, loopt dit cijfer in 2016 op tot 7,9%, zo blijkt uit een rapport van de Europese Commissie dat dit jaar verscheen. “Bijna verzesvoudiging op 8 jaar tijd en een verdubbeling sinds 2011”, vertelt Ri De Ridder, voorzitter van Dokters van de Wereld. “Wat daarnaast opvalt is dat terwijl het zorguitstel bij ons toeneemt, we in de rest van de Europese lidstaten een omgekeerde trend zien. De kloof in ons land is niet enkel groot maar ook een stuk groter dan in de andere West-Europese landen.”

 “44% van alle kinderen in armoede verstoken van zorg door financiële redenen”

“600.000 Belgen leven momenteel in armoede. Zij doen te vaak noodgedwongen aan zorguitstel omwille van financiële redenen”, vertelt David de Vaal, Coördinator van het Netwerk tegen Armoede. 
Kinderen die opgroeien in gezinnen in armoede worden het hardst getroffen: “44% van alle gedepriveerde Belgische huishoudens met kinderen jonger dan 16 moest de afgelopen 12 maand afzien van medische zorg terwijl dit nodig was”, vertelt de Vaal.

Ook op andere vlakken hebben Belgen in armoede zorgen over zorg: “79% van de gedepriveerde huishoudens beschouwt de kost van geneesmiddelen als een financiële last op het budget  32% moest een bezoek bij de tandarts uitstellen en 35% beschouwt geestelijke gezondheidszorg als onbetaalbaar.”

Zorgongelijkheid heeft dodelijke gevolgen: hoogopgeleide vrouw 13,4 jaar langer in goede gezondheid dan laagopgeleide vrouw

Deze zorgongelijkheden zijn niet zonder gevolgen: “De kloof in levensverwachting zonder beperkingen tussen het hoogste en laagste opleidingsniveau van een 25-jarige is 10,5 jaar voor mannen en 13,4 jaar voor vrouwen”, vertelt De Ridder.
“Anders gezegd: een Belgische hoogopgeleide vrouw van 25 jaar leeft gemiddeld tot haar 74e in goede gezondheid, terwijl de gezonde levensjaren zich bij een laagopgeleide vrouw tot haar 60e verjaardag beperken en ze gemiddeld gezien al voor haar pensioen geconfronteerd wordt met gezondheidsproblemen.”

Ook middenklasse blijft niet ongemoeid 

 Niet enkel Belgen in armoede piekeren over hoe ze hun zorg moeten inpassen in hun budget. Ook de rest van de bevolking breekt zich regelmatig de kop over de kost van zorg. “34%  van álle Belgische gezinnen beschouwt de kost van geneesmiddelen als een middelmatige of aanzienlijke last”, vertelt De Ridder. “En 26% geeft aan dat de bijdragen voor de gezondheidszorg moeilijk tot zeer moeilijk in te passen zijn binnen hun beschikbare huishoudbudget."

 Bovendien geeft 1 op 5 van alle Belgen aan dat tandzorg en mentale zorg niet betaalbaar is. Het feit dat het ‘uit-eigen-zak-gedeelte’ bij tandzorg makkelijk kan oplopen tot in de honderden of zelfs duizenden euro’s en dat 40% van de tandartsen zich niet hoeft te houden aan de vastgelegde tarieven, verklaart dit probleem.

“Gezinsuitgaven voor zorg nergens zo hoog als in België”

Wat geestelijke gezondheidszorg betreft is de recente regeling die de psycholoog terugbetaalt te beperkt in de zin dat jongeren en 65-plussers worden uitgesloten. “We zetten ook vraagtekens bij de vraag van de psychologen naar directe en onbeperkte toegang, zonder doorverwijzing, en de mogelijkheid om vrij tarieven te kunnen toepassen. Dit kan onder meer zorgen voor een risico op een Mattheuseffect waarbij hoofdzakelijk hooggeschoolden gebruik maken van de regeling. Er is te weinig aandacht voor het (financieel) toegankelijk maken van geestelijke gezondheidszorg voor laagopgeleide of weinig bemiddelde mensen, wat jammer is, aangezien mensen in armoede net meer mentale zorgnoden hebben. De huidige regeling integreert de geestelijke gezondheidszorg nog te weinig in de 1e lijn en werkt  financiële drempels voor mensen in armoede onvoldoende weg.”

“Alles samengenomen zien we dat de Belg veel zorg uit eigen zak betaalt”, concludeert de Ridder. “De jaarlijkse niet terugbetaalde gezinsuitgaven voor zorg in België zijn met gemiddeld 1.000 euro per jaar zelfs de hoogste van gans Europa en liggen 500 euro hoger dan het Europees gemiddelde van 600 euro per jaar per gezin.”

6 actiepunten voor de volgende federale regering
De zorgkloof in ons land groeit & zorguitstel is voor honderdduizenden Belgen een dagelijkse realiteit. Bovendien weegt zorg zwaar op het gemiddelde Belgische huishoudbudget. Dokters van de Wereld en het Netwerk Tegen Armoede vragen de volgende federale regering werk te maken van de volgende 6 actiepunten:

1.       Investeer in maatregelen die zeer kwetsbare mensen opnieuw aansluiting laten vinden bij het zorgsysteem.
2.      Maak werk van de veralgemeende derdebetalersregeling waardoor enkel nog het remgeld betaald moet worden door de patiënt.
3.      Breid de terugbetaling voor tandzorg uit & zet een grens aan de mogelijkheid om af te wijken van tarieven, zowel bij tandartsen maar ook bij specialisten en kinesitherapeuten.
4.      Investeer in wijkgezondheidscentra.
5.      Maak van geestelijke gezondheidszorg een prioriteit in het zorgbudget, en zorg dat het dat het ook ten goede komt voor mensen in armoede.
6.      Investeer in preventie en gezondheidspromotie die niet stigmatiserend is voor mensen in armoede
Lees hier meer in detail over onze zorgaanbevelingen

Lees het artikel in Het Nieuwsblad.

Bekijk hier de campagne.

Lees meer over "1 op 5 Belgen maakt zich financiële zorgen over zorg"
Wie nu geen werk maakt van armoedebestrijding, pleegt schuldig verzuim

Wie nu geen werk maakt van armoedebestrijding, pleegt schuldig verzuim

7/06/2019
De verkiezingsuitslag van 26 mei doet de alarmbellen afgaan. Dat zoveel mensen hun toevlucht zoeken tot extreemrechts heeft verschillende redenen. Dit is geen resultaat om vrolijk van te worden, wel een alarmsignaal om te kijken waarom mensen zich afkeren van de politiek, waarvan ze niet meer geloven dat die een oplossing kan bieden voor hun problemen. Zeker is dat armoedebestrijding de voorbije jaren allesbehalve een prioriteit was, wel integendeel. Wie nu geen absolute topprioriteit maakt van de strijd tegen armoede, pleegt schuldig verzuim.

Daarom is het een goede zaak dat het Netwerk tegen Armoede en ook de Belgische en Waalse netwerken op gesprek konden gaan bij de informateurs. Wij hebben daar nogmaals het belang en de dringende noodzaak benadrukt van het optrekken van alle inkomens en uitkeringen tot de Europese armoedegrens.

Lees het opiniestuk in Knack.

Lees het artikel op vrtnws.
Lees meer over "Wie nu geen werk maakt van armoedebestrijding, pleegt schuldig verzuim"
Grote Geldenquête legt falen van armoedebeleid bloot

Grote Geldenquête legt falen van armoedebeleid bloot

20/05/2019
Een kwart van de Vlaming voelt zich arm, blijkt uit de Grote Geldenquête van het VTM-programma Telefacts. 5 % voelt zich heel kwetsbaar, maar een veel grotere groep van nog eens 20 % komt in de problemen bij de eerstvolgende financiële tegenslag. De resultaten leggen het falen van het armoedebeleid bloot, zowel in Vlaanderen als in België. Uitkeringen onder de armoedegrens, groeiende wachtlijsten voor sociale woningen en mensen die gezondheidszorg uitstellen om financiële redenen. Daarbij komt dat ook steeds meer werkenden het moeilijk krijgen. Het Netwerk tegen Armoede doet enkele concrete aanbevelingen om het tij te keren.

Lees het interview met coördinator David de Vaal van Netwerk tegen Armoede in Het Laatste Nieuws.

Herbekijk De Grote Geldenquête op VTM.

Bekijk de aflevering van Telefacts waarin minister Homans op de werkvloer langsgaat bij onze vereniging Wieder.
Lees meer over "Grote Geldenquête legt falen van armoedebeleid bloot"
#komafmetarmoede: Maak werk van inkomens boven de armoedegrens en betaalbare woningen

#komafmetarmoede: Maak werk van inkomens boven de armoedegrens en betaalbare woningen

16/02/2019
Meer dan 300 mensen uit alle hoeken van Vlaanderen en uit verschillende verenigingen en organisaties zijn vandaag samen gekomen om #komafmetarmoede centraal te zetten. Zij hebben hun steun al toegezegd via meer dan 50 videootjes op de facebook van #komafmetarmoede. De partners van Decenniumdoelen, de rectoren van de vijf universiteiten, verschillende welzijnsorganisaties, de onderwijskoepels, de Gezinsbond, VVH, BBL en Rikolto, Transitienetwerk Vlaanderen …, verschillende professoren en mensen uit de culturele wereld, zij allen steunen de campagne.

Meer dan 300 mensen toonden vandaag hun engagement om komaf te maken met armoede. Want de cijfers zijn onthutsend.
Want 10 jaar armoedig beleid leidt vandaag tot meer armoede en meer kinderarmoede: 1 op 5 Belgen leeft in armoede, 1 op 3 Belgen leeft onder de dreiging van het einde van de maand, 1 op 5 gezinnen leeft in energiearmoede, 1 op 7 kinderen worden in Vlaanderen in armoede geboren, de voedselbanken breken elk jaar een record, het aantal wachtenden voor een sociale woning blijft veel te hoog, …

10 jaar armoedig beleid heeft de kloof tussen rijk en arm enkel vergroot. Uit de recente studie van André Decoster (KUL) over het sociaal- economisch beleid van de regering Michel I blijkt dat de hoogste inkomensgroepen, vanaf het 7de deciel, er met meer dan 165 euro op vooruit zijn gegaan, terwijl de laagste decielen amper iets kregen. Ondanks alle plannen en alle beloftes is armoede en ongelijkheid in België en Vlaanderen toegenomen.

Na 10 jaar armoedig beleid is er dus nood aan moedig beleid, een beleid dat van armoede een prioriteit maakt. Een beleid dat langdurig en consequent fors inzet op armoedebestrijding.
Wij vragen dan ook moedige politieke keuzes om bestaande middelen in te zetten in de strijd tegen armoede en ongelijkheid. Een moedig beleid dat herverdeelt.
Dit is het doel van de campagne #komafmetarmoede.
Vandaag zijn de zeven prioriteiten voorgesteld waarna de zaal de top vier heeft gekozen:

- Maak werk van inkomens en uitkeringen boven de armoedegrens
- Investeer in voldoende betaalbare en kwaliteitsvolle sociale en private huurwoningen
- Versterk de verplichte ziekteverzekering, die voor iedereen toegankelijk is
- Maak werk van een eerlijk en herverdelende fiscaliteit

Deze vier topprioriteiten tonen dat het perfect mogelijk is om armoede te halveren. Met deze vier wordt de komende maanden campagne gevoerd. Cindy, ervaringsdeskundige bij het Netwerk tegen Armoede, maakte heel concreet waarom inkomens boven de armoedegrens en meer betaalbare woningen absolute topprioriteiten moeten zijn. "Wie onvoldoende inkomen heeft, heeft het net moeilijker om werk te zoeken. Je kunt je moeilijker verplaatsen, hebt vaak geen digitale communicatie en leven de constante stress maakt dat je ook mentaal niet klaar bent voor de arbeidsmarkt. Ik zie dat veel mensen ook noodzakelijke gezondheidszorgen uitstellen. En wie in een woning vol vocht woont die slecht geïsoleerd is, wel die krijgt nog meer gezondheidsproblemen en raakt sociaal nog meer geïsoleerd."
 
#Komafmetarmoede zal de partijen en de kandidaten uitdagen, zal Vlaanderen online en op straat uitnodigen om mee #komafmetarmoede te maken.
Een vernieuwde website www.komafmetarmoede.be zal de campagne begeleiden en voeden.
Lees meer over "#komafmetarmoede: Maak werk van inkomens boven de armoedegrens en betaalbare woningen"
VN-Kinderrechtencomité wijst ons land op tekorten in strijd tegen kinderarmoede

VN-Kinderrechtencomité wijst ons land op tekorten in strijd tegen kinderarmoede

7/02/2019
Het VN-kinderrechtencomité wijst ons land in haar nieuwste rapport op een aantal pijnpunten in de strijd tegen kinderarmoede. Het rapport gaat na in welke mate België zijn verplichtingen nakomt in het kader van het kinderrechtenverdrag. Dat bevat ook een aantal engagementen rond onder meer recht op waardig leven, onderwijs, inkomen en vrije tijd. Het rapport kwam er met inbreng van de Kinderrechtencoalitie, het Kinderrechtencommissariaat en Unicef.

Kinderen in kwetsbare gezinnen zien hun rechten op verschillende manieren geschonden. Ze worden uitgesloten in het onderwijs en komen in verhouding veel vaker in beroeps- en technisch onderwijs terecht. Ook rond huisvesting, toegang tot gezondheidszorg en recht op zinvolle vrijetijdsparticipatie blijven de uitdagingen groot.

Ons land moet dringend meer investeren in de strijd tegen (kinder)armoede, en met name tegen de vroegtijdige schooluitval, nog altijd een groot probleem, ook in Vlaanderen, ondanks een lichte daling het voorbije schooljaar. Het gebrek aan betaalbare, kwaliteitsvolle huisvesting blijft een groot probleem. Opvallend, het comité benadrukt dat uitkeringen te laag zijn om kwetsbare gezinnen, en hun kinderen, een waardig leven te garanderen.

Lees hier het volledige rapport.
Lees meer over "VN-Kinderrechtencomité wijst ons land op tekorten in strijd tegen kinderarmoede"
Kwetsbare gezinnen onder druk zetten voor anticonceptie is onaanvaardbaar

Kwetsbare gezinnen onder druk zetten voor anticonceptie is onaanvaardbaar

10/12/2018
Netwerk tegen Armoede en Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen in Aalst protesteren met klem tegen het voornemen van de Stad Aalst om anticonceptie als voorwaarde op te nemen bij het verlenen van financiële steun. Na onze kritiek en die van coalitiepartners heeft Ocmw-voorzitter Sarah Smeyers haar communicatie bijgestuurd, maar bij mensen in armoede is dit niettemin hard aangekomen.
 
Strikt genomen wordt het niet verplicht, maar in de praktijk dreigen gezinnen wel onder zware druk gezet te worden om anticonceptie­middelen te aanvaarden. “Daarmee grijpt men zeer zwaar in in het intiemste privéleven van gezinnen”, zegt Joke Steenhoudt van Vierdewereld­groep Mensen voor Mensen. “Dit lost ook geen enkel probleem op. Wel integendeel.”  Eén van de meest fundamentele rechten, nl. de vrijheid om een gezin te stichten en om zich voort te planten wordt op die manier ‘gestuurd’ door de overheid.  Is het zo’n samenleving die we willen waar een overheid zich gaat moeien met het leven van de burgers?  De armste gezinnen worden eerst aangepakt, wie volgt?   De manier waarop men met de meest kwetsbaren (armsten, gehandicapten, ouderen, zieken,…) omgaat,  bepaalt de menselijkheid van een samenleving.
 
Men lost (kinder)armoede niet op door armen geen kinderen meer te laten hebben.  Fundamenteel is dat elk kind, rijk of arm, recht heeft op een menswaardig leven: een dak boven het hoofd, degelijk onderwijs, gezondheidszorg,…  Investeren in basisbehoeften zou maken dat mensen geen leefloon meer moeten aanvragen.
 
Beide organisaties vinden het wel een goed idee om anticonceptie actief aan te bieden en terug te betalen. Coördinator David de Vaal van Netwerk tegen Armoede: “Dat gebeurt bijvoorbeeld ook al in Gent, maar daar worden gezinnen niet onder druk gezet om op het aanbod in te gaan. Indien zij kunnen beschikken over betaalbare anticonceptie, dan kunnen zij zelf de keuze maken. Maar in deze intieme aspecten van het gezinsleven is het onaanvaardbaar dat de overheid mensen onder druk gaat zetten. Het grootste effect van deze maatregel zal zijn dat vrouwen afhaken en geen hulp meer zoeken. Daarmee help je kwetsbare mensen allerminst vooruit.”
 
“Dat de anticonceptie niet letterlijk opgelegd wordt, neemt de druk niet weg”, zegt Joke Steenhoudt. “Gezinnen zullen het toch als een verplichting ervaren. Mensen in armoede moeten al heel zwaar inboeten op privacy en zelfbeschikking. En altijd vechten om zich te verantwoorden, nu ook nog voor het al of niet hebben van kinderen.  Wat ze nodig hebben, is respect voor hun persoon, voor hun dagelijkse strijd om uit armoede te geraken. Armen, zoals elke mens, moeten worden gesteund, niet ‘gestuurd’. Vrouwen kunnen best wel voor zichzelf uitmaken wanneer het juiste moment is om zwanger te worden.”
Netwerk tegen Armoede en Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen vragen met aandrang om deze maatregel in te trekken.

Lees het artikel in De Morgen.

Bekijk de reportage op TV Oost.
 
Lees meer over "Kwetsbare gezinnen onder druk zetten voor anticonceptie is onaanvaardbaar"
Mensen zonder wettig verblijf en geestelijke gezondheid

Mensen zonder wettig verblijf en geestelijke gezondheid

4/12/2018
Onze Bruselse vereniging Pigment werkte de afgelopen jaren rond het thema geestelijke gezondheid en mensen zonder wettig verblijf. Ze voerden een participatief onderzoeksproject uit, ondersteunden groepswerk rond mentaal welzijn en stapten in het traject 'Oog voor elkaar', met steun van Cera. Het rapport van deze themawerking werd nu gelanceerd door Pigment.

Lees hier het rapport.
Lees meer over "Mensen zonder wettig verblijf en geestelijke gezondheid"
Sociale rechten zijn mensenrechten

Sociale rechten zijn mensenrechten

19/10/2018
Richting de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen lanceert Hart Boven Hard (het samenwerkingsverband van middenveldorganisaties waar ook Netwerk tegen Armoede deel van uitmaakt) een oproep om terug te gaan naar sociale grondrechten van mensen, want die worden al te vaak vergeten in het debat. Sociale rechten zijn mensenrechten: werk, sociale bescherming, gezondheid, huisvesting, ... Hopelijk zal het politieke debat daarover gaan. Hoe zorgen we ervoor dat deze rechten gegarandeerd zijn voor elke inwoner van dit land.

Lees de tekst in De Standaard.
Lees meer over "Sociale rechten zijn mensenrechten"
Belgian Homeless Cup: My Team, My Home

Belgian Homeless Cup: My Team, My Home

17/10/2018
Sport kan een krachtig wapen zijn in de strijd tegen armoede. Het zorgt voor succeservaring, helpt mensen fysiek en mentaal vooruit én het doorbreekt het sociale isolement. Daarom brengt de Belgian Homeless Cup sinds 2008 dak- en thuislozen samen om te voetballen. In een faire, sportieve sfeer doorbreken de voetballers de drempels waarmee ze geconfronteerd worden.

Met de campagne My Team, My Home wil de Belgian Homeless Cup de waarde van sport in het algemeen, en voetbal in het bijzonder, onder de aandacht brengen. Netwerk tegen Armoede steunt de campgne en de missie van deze organisaties. Verschillende van onze verenigingen brengen ook mensen samen binnen de Homeless Cup om samen te sporten. Dat gebeurt met de volle steun van de Belgische voetbalwereld.

Hier vindt u meer info.

Bekijk de reportage op Bruzz over het evenement op 17 oktober.
Lees meer over "Belgian Homeless Cup: My Team, My Home"
Na de Pano-reportage: Tijd voor gerommel in de marge is voorbij

Na de Pano-reportage: Tijd voor gerommel in de marge is voorbij

13/09/2018
De Pano-reportage ‘Arm Vlaanderen: 5 jaar later’ toont de onthutsende realiteit achter de verontrustende (kinder)armoedecijfers. De harde, maar terechte conclusie? Op vijf jaar tijd heeft het beleid op vlak van armoedebestrijding bitter weinig gerealiseerd. Het armoedebeleid van de verschillende regeringen faalt. Nochtans liggen de recepten klaar om (kinder)armoede structureel terug te dringen.

Lees het opiniestuk op vrtnws.be.
Lees meer over "Na de Pano-reportage: Tijd voor gerommel in de marge is voorbij"
#lokaalsociaal: Mijn stem telt

#lokaalsociaal: Mijn stem telt

30/08/2018
In samenwerking met verschillende armoedeorganisaties, waaronder Netwerk tegen Armoede, werd een applicatie ontwikkeld die verduidelijkt wat de politieke partijen in de verschillende gemeenten willen ondernemen in de strijd tegen armoede. De app laat je in de schoenen van mensen in armoede stappen en keuzes maken op lokaal vlak. Neem ik een slecht betaalde, onregelmatige job aan of geef ik toch de voorrang aan zorg voor de kinderen? Huur ik een huis of doe ik met mijn laatste geld een noodkoop? Betaal ik de schoolfactuur of de energiefactuur? Op het einde van de rit blijkt dat goede keuzes vaak onmogelijk zijn en dat leven in armoede een dagelijkse strijd is om te overleven.

Maak hier kennis met Mijn stem telt.
Lees meer over "#lokaalsociaal: Mijn stem telt"
Kansarme kinderen vaker dan gemiddeld in ziekenhuis

Kansarme kinderen vaker dan gemiddeld in ziekenhuis

28/08/2018
Kansarme kinderen vaker in het ziekenhuis meldde de Standaard.  We weten dat er een gezondheidskloof is in ons land en berichtgeving zoals deze maakt dit pijnlijk tastbaar. 
 
Naar aanleiding van krantenkoppen enkele jaren geleden over het feit dat mensen in armoede vaker naar de spoeddienst gaan, bracht het Netwerk tegen Armoede in kaart wat hiervan de oorzaken waren.Ook voor het gebruik van de spoeddienst werd een gebrek aan vaardigheden als oorzaak aangehaald en meer gezondheidseducatie als oplossing. De resultaten van ons werk legden echter heel andere knelpunten en oplossingen bloot. Zo worden spoeddiensten minder gebruikt op plaatsen waar eerstelijnsgezondheidszorg beter toegankelijk is (omdat de derdebetalersregeling wordt toegepast, omdat er een wijkgezondheidscentrum is, omdat de huisarts bereikbaar is,...). 
 
De gezondheidskloof is geen leefstijlkloof en dus moeten we erover waken dat de oorzaken en remedies niet louter bij de leefstijl van mensen in armoede worden gezocht. Als kansarme kinderen vaker in het ziekenhuis belanden, moeten we niet louter hun ouders met de vinger wijzen, maar ons vooral ook afvragen hoe onze gezondheidszorg beter kan inspelen op hun noden.  Gezondheidseconoom Lieven Annemans wijst er dan ook terecht op dat de ideale aanpak te vinden is in socio-economisch beleid.
Lees meer over "Kansarme kinderen vaker dan gemiddeld in ziekenhuis"
Pilootproject in Mol rond verhoogde tegemoetkoming

Pilootproject in Mol rond verhoogde tegemoetkoming

18/06/2018
Bij een pilootproject in Mol en Ravels rond Verhoogde Tegemoetkoming bundelden de OCMW’s, Welzijnsschakels en de ziekenfondsen CM en De VoorZorg hun krachten. Onze vereniging Ons Huis in Mol was een van de partners. Met Eendjestattoos werden organisaties en burgers bewust gemaakt van de nood aan betere toekenning van rechten. Het eendje verwijst naar de 1 op ziekenfondsklevers voor wie er recht op heeft.
Het project formuleerde drie doeltstellingen:

1. Inwoners met Verhoogde Tegemoetkoming informeren over de voordelen
2. Inwoners met een laag inkomen opsporen en toeleiden naar het ziekenfonds om na te gaan of ze in aanmerking komen voor Verhoogde Tegemoetkoming;
3. Instanties en zorgverstrekkers sensibiliseren om mensen met Verhoogde Tegemoetkoming hun rechten en voordelen zo automatisch mogelijk te geven.
Diverse initiatieven werden opgezet voor inwoners, intermediairen en zorgverleners in beide gemeenten om hen beter te informeren en te sensibiliseren rond derdebetalersregeling.
 
Mensen met een leefloon, bejaarden met een gewaarborgd inkomen, personen met een erkende handicap, weeskinderen jonger dan 25 jaar zijn,… krijgen automatisch verhoogde tegemoetkoming. Maar de grootste groep dient zelf actie te nemen en zich te melden bij zijn ziekenfonds indien ze vermoeden in aanmerking te komen. Een betere begeleiding is noodzakelijk. Vaak komt de (juiste) informatie niet tot bij de doelgroep, en het jargon dat wordt gebruikt door verschillende instanties die voordelen toekennen, maakt het er niet makkelijker op. Met het project hebben de organisaties sterk ingezet op correct en laagdrempelig informeren en op het creëren van een grotere bewustwording bij eerstelijnszorg, zodat zij meer mensen kunnen toeleiden naar het ziekenfonds.
 
Mensen met het statuut Verhoogde Tegemoetkoming dienen nog al te vaak zelf naar hun voordeel te vragen.”
Personen met recht op Verhoogde Tegemoetkoming genieten ook van o.a. korting op openbaar vervoer, telefonie, vrijstelling van provinciebelasting, een lagere bijdrage voor de Vlaamse Sociale Bescherming. Sommige van deze rechten worden automatisch toegekend. Maar niet alle bevoegde instanties hanteren dit principe. Mee door de veelheid aan instanties met elk hun voordelen en aparte aanvraagprocedures, wordt het een moeilijk verhaal. De NMBS-richtlijnen schrijven automatisch toekennen voor op basis van het lezen van het eID. In de praktijk wordt dit in de stations van regio Kempen niet altijd toegepast en moet de aanvrager nog steeds een ziekenfondsattest voor te leggen.  Met het project vragen we extra aandacht om ervoor te zorgen dat instanties proactief inzetten op het toekennen van de voordelen.
 
Zorgverstrekkers kunnen ook helpen
Zorgverleners zoals huisartsen, kinesitherapeuten en tandartsen mogen voor patiënten met VT de derdebetalersregeling toepassen: de zorgverstrekker rekent rechtstreeks af met het ziekenfonds, en de patiënt betaalt enkel het remgeld (zijn persoonlijk aandeel).
 
In de contacten met tandartsen en kinesitherapeuten, bleek dat sommigen een aanzuigeffect vrezen of ze denken dat de administratie rond derdebetalers hen veel tijd kost. Ook het feit dat ze moeten wachten tot het ziekenfonds hen vergoedt, houdt hen tegen. Toch zijn er reeds enkele tandartsen en enkele kinesitherapeuten die derdebetalersregeling systematisch toepassen. We hopen dat deze zorgverleners een domino-effect op gang brengen bij hun collega’s.
 
Niet iedereen bereikt
Met het project hebben we vele mensen bereikt maar we zijn realistisch genoeg om te beseffen dat we ook veel mensen niet bereikt hebben, mensen die als het ware onder de radar blijven. Mensen schuwen de administratie, zijn onwetend of hebben onterecht angst dat andere privézaken worden blootgelegd en doorgegeven.”
Lees meer over "Pilootproject in Mol rond verhoogde tegemoetkoming"
#lokaalsociaal: BMLIK Oostende zet gezondheidzorg op de lokale kaart

#lokaalsociaal: BMLIK Oostende zet gezondheidzorg op de lokale kaart

15/06/2018
2 jaar lang werkten mensen in armoede bij de Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen (BMLIK) in Oostende rond gezondheidszorg. Ze gingen daarbij een intense, maar constructieve dialoog aan met lokale (stads)diensten en zorgverleners. Het resultaat is de publicatie 'Recht op goede gezondheidszorg' met zeer concrete aanbevelingen voor een beter toegankelijke en meer betaalbare gezondheidszorg. Stad, Ocmw en lokale dienstverleners kunnen op het terrein een grote positieve impact hebben op de gezondheid van mensen in armoede.

De dialoogmomenten verliepen positief en zorgden tijdens het traject al mee voor enkele mooie resultaten. Ondertussen startte in Oostende een wijkgezondheidscentrum op, waar mensen zonder financiële drempel terecht kunnen voor kwaliteitsvolle eerstelijnszorg: huisarts en andere zorgen.

Ook rond geestelijke gezondheid is er veel in beweging gezet. Zo zijn er concrete plannen voor een praktijk van Tejo in Oostende. Tejo bestaat al in Antwerpen en Gent en biedt laagdrempelige psychologische begeleiding, geheel gratis, voor jongeren.

Tegelijk ligt er nog heel wat werk op de plank. De mensen van de Beweging leggen sterk de nadruk op een betere rechtentoekenning. Vaak weten mensen niet waar ze recht op hebben of durven ze het niet te vragen. Zo blijft een belangrijk groep naast het recht op verhoogde tegemoetkoming grijpen. Ziekenfondsen kunnen hier nog proactiever te werk gaan, maar ook stad en Ocmw kunnen nog veel sterker werken rond rechtentoekenning.

Bekijk de reportage op Focus-WTV.

U kunt de publicatie aanvragen bij BMLIK Oostende via gudrun.rosseel@bmliko.be.
Lees meer over "#lokaalsociaal: BMLIK Oostende zet gezondheidzorg op de lokale kaart"
Stijgende kinderarmoede vraagt om krachtige maatregelen

Stijgende kinderarmoede vraagt om krachtige maatregelen

13/06/2018
De halvering van de kinderarmoede, beloofd door bevoegd minister Homans, blijkt verder weg dan ooit. De kinderarmoede schoot in 2017 verder de hoogte in tot 14 %. Het Netwerk tegen Armoede is niet verrast door die verdere stijging. Coördinator David de Vaal: “Wij hebben al langer concrete voorstellen klaar om de kinderarmoede terug te dringen. De stijgende cijfers zijn geen fataliteit, maar vragen wel om krachtige maatregelen. Jammer genoeg hebben de Vlaamse en federale regering de kans gemist om hier het verschil te maken. Het goede nieuws is dat kinderarmoede geen fataliteit is. Mensen in armoede hebben voorstellen (voor zowel de Vlaamse als de federale regering) die de cijfers effectief naar beneden kunnen krijgen:
 
 • Breid de maximumfactuur uit naar het secundair onderwijs
Kosten in het secundair onderwijs lopen hoog op, vooral in technische en beroepsrichtingen. De maximumfactuur in het lager onderwijs heeft haar nut als ruimschoots bewezen en scholen doen nadenken over een kostenbewust beleid. Die lijn doortrekken naar het secundair onderwijs zal financiële ruimte voor gezinnen met schoolgaande kinderen aanzienlijk doen toenemen en meer onderwijskansen bieden aan kinderen uit gezinnen met een laag inkomen.
 
 • Veralgemeende derdebetalersregeling in de eerstelijnszorg, inclusief tandzorg
Op dat vlak heeft de federale regering al een belangrijke stap vooruit gezet, met de derdebetalersregeling voor patiënten met recht op verhoogde tegemoetkoming bij de huisarts. Wij vragen dat hierin verder gewerkt wordt richting een veralgemeende derdebetalersregeling, ook voor andere disciplines zoals tandzorg. Het preventieve consult wordt terugbetaald, maar die maatregel werkt onvoldoende. Zo moeten ouders het geld eerst voorschieten ompas achteraf terugbetaling krijgen, worden andere kosten wel aangerekend,….
 
 • Maak werk van een correcte toekenning van de hervormde kinderbijslag
De hervorming van de kinderbijslag was voor het Netwerk een gemiste kans om meer te herverdelen richting gezinnen in armoede. Door een iets lager standaardbedrag (nu €160 voorelk gezin) en hogere sociale toeslagen had men de kinderarmoede een stuk verder kunnen terugdringen. Nu blijft de impact beperkt.
Het Netwerk tegen Armoede dringt er wel op aan om werk te maken van een correcte toekenning, want de hervorming brengt een heel nieuw administratief systeem met zich mee, waarbij gezinnen mogelijk uit de boot kunnen vallen. Bijvoorbeeld bij de aansluiting bij een uitbetalingsactor, de sociale toeslag op basis van inkomen,…
 
 • Verhoog uitkeringen en inkomens tot boven de Europese armoedegrens
Uitkeringen blijven ver verwijderd van de armoedegrens, ondanks bescheiden inspanningen om die te verhogen. Daarmee breekt de federale regering een duidelijke belofte bij haar aantreden. Het geeft mee aanleiding tot de huidige kinderarmoedecijfers.
 
 • Investeer in betaalbare woningen
Meer dan 100.000 mensen wachten nog steeds op een sociale woning. De wachtlijsten blijven groeien, ondanks extra investeringen in sociale woningen. Wie op de wachtlijst staat, moet overleven op een bijzonder krappe en precaire private huurmarkt, met woningen die slechte kwaliteit koppelen aan hoge huurprijzen. Het zorgt ervoor dat kinderen gezondheidsproblemen ontwikkelen en zich sociaal isoleren.

Lees het opiniestuk in Het Belang van Limburg.

Lees het artikel in Metro.

Lees het artikel in Het Laatste Nieuws.

Lees het artikel in De Standaard.
Lees meer over "Stijgende kinderarmoede vraagt om krachtige maatregelen"
Reïntegratie langdurig zieken mag geen sanctioneringsbeleid worden

Reïntegratie langdurig zieken mag geen sanctioneringsbeleid worden

18/05/2018
Langdurig zieken die onvoldoende meewerken aan een re-integratietraject dreigen 5 tot 10% van hun uitkering te verliezen. Dat staat in het voorstel dat de federale regering geodkeurde en aan het parlement zal voorleggen. Het Vlaams Patiëntenplatform en het Netwerk tegen Armoede roepen op om deze sancties niet door te voeren.
 
Wanneer de werknemer zijn administratieve verplichtingen in het re-integratietraject niet nakomt zou de uitkering met 5% verminderen gedurende één maand. Als de werknemer niet komt opdagen voor een gesprek over een re-integratietraject zou de uitkering met 10% dalen gedurende één maand.

Re-integratie langdurig zieken stimuleren

In december 2016 nam de federale regering nieuwe maatregelen om de re-integratie van langdurig zieken naar werk vlotter en sneller te laten verlopen. Personen die langdurig ziek zijn, kunnen in een re-integratietraject stappen om geleidelijk aan terug aan de slag te gaan. Dat kan bij hun huidige werkgever en in overleg met de adviserend arts van het ziekenfonds, de arbeidsgeneesheer en hun behandelend arts. Mensen die bij een nieuwe werkgever aan de slag gaan, krijgen voor het traject begeleiding van de VDAB.
 
Het Vlaams Patiëntenplatform en het Netwerk tegen Armoede vinden re-integratie van langdurig zieken op de arbeidsmarkt belangrijk. “Het is echter essentieel dat deze re-integratie vrijwillig en op maat gebeurt”, zegt Ilse Weeghmans, directeur van het Vlaams Patiëntenplatform.
 
Financiële gevolgen van sancties

Als de federale regering beslist om sancties in te voeren, kan dit voor financiële problemen zorgen bij mensen met een chronische ziekte. “Mensen die van een ziekte-uitkering leven, hebben weinig financiële ademruimte, maar wel torenhoge ziektekosten. Wij vrezen dat deze sancties hen nog meer het mes op de keel zetten.”, zegt David de Vaal van het Netwerk tegen Armoede. Bovendien moet deze groep al heel wat administratieve verplichtingen vervullen voor bv. hun uitkering. Hierdoor ontstaat het gevaar dat ze de extra administratie rond het re-integratietraject niet altijd kunnen bolwerken.
 
Het Vlaams Patiëntenplatform en het Netwerk tegen Armoede vragen dat rekening wordt gehouden met zowel de financiële, lichamelijke als psychische draagkracht van deze kwetsbare groep en dat de vrijwilligheid van het re-integratietraject behouden blijft.
Lees meer over "Reïntegratie langdurig zieken mag geen sanctioneringsbeleid worden"
Eerste lijn, eerste hulp: Recht-Op over geestelijke gezondheidszorg en mensen in armoede

Eerste lijn, eerste hulp: Recht-Op over geestelijke gezondheidszorg en mensen in armoede

26/04/2018
Vandaag stelde onze Antwerpse vereniging Recht-Op hun ervaringen en aanbevelingen voor over geestelijke gezondheidszorg op de eerste lijn. Dankzij projectmiddelen kon er een eerstelijnspsycholoog ingezet worden op laagdrempelige plaatsen.  De ervaringen daaruit werden onder de loep genomen door mensen in armoede. Op de studiedag was er dialoog met mensen in armoede, andere eerstelijnspsychologen en de raadgever geestelijke gezondheidszorg van Minister Vandeurzen.

Lees hier de aanbevelingen.

Lees meer over "Eerste lijn, eerste hulp: Recht-Op over geestelijke gezondheidszorg en mensen in armoede"
Ook artsen verzetten zich tegen inperking dringende medische hulp

Ook artsen verzetten zich tegen inperking dringende medische hulp

1/02/2018
Niet alleen het middenveld, waaronder het Netwerk tegen Armoede, ook de artsen verzetten zich tegen de verdere inperking van het recht op dringende medische hulp. Bevoegd minister Ducarme diende daarvoor een wetsvoorstel in. De artsen benadrukken dat dringende medische hulp verder gaat dan acute hulp bij een levensbedreigende situatie, maar ook medische zorgen omvat om de menselijke waardigheid te garanderen.

Dringende medische hulp is een van de weinige rechten die mensen zonder wettig verblijf hebben in ons land. Door onduidelijke wetgeving en administratieve drempels blijft zelfs dat recht vaak dode letter. Een verdere verstrenging en inperking dreigt deze mensen in een nog precairdere situatie te duwen.
Lees meer over "Ook artsen verzetten zich tegen inperking dringende medische hulp"
Gezondheidskloof is geen leefstijlkloof

Gezondheidskloof is geen leefstijlkloof

26/01/2018
De Strategische Adviesraad voor het Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid (SAR WGG) publiceerde een advies over de gezondheidskloof in Vlaanderen. Het advies stelt dat de sociaal ongelijke verdeling van gezondheid en welzijn in Vlaanderen moet verdwijnen.  De SAR WGG brengt de gezondheidskloof goed in beeld. Zo wordt de gezondheidskloof niet afgedaan als een leefstijlkloof.  De raad formuleert ook relevante voorstellen in functie van de aanpak van deze kloof zoals het verkleinen van de inkomensongelijkheid en het investeren in toegankelijke zorg en ondersteuning.

Lees hier het advies.

Lees meer over "Gezondheidskloof is geen leefstijlkloof"
Eindelijk! Opnieuw ruimte voor wijkgezondheidscentra

Eindelijk! Opnieuw ruimte voor wijkgezondheidscentra

23/01/2018
Goed nieuws voor de toegang tot eerstelijnsgezondheidszorg. De lang verwachte audit door KPMG wijst uit dat wijkgezondheidscentra efficiënt en zelfs kostenbesparend zijn voor de gezondheidszorg. Ze doen meer aan preventie en zorgen ervoor dat minder patiënten een beroep moeten doen op tweedelijnszorg. Minister De Block heeft het moratorium op erkenningen van wijkgezondheidscentra meteen opgeheven. Een logische stap die het Netwerk tegen Armoede toejuicht.

Wijkgezondheidscentra werken in een forfaitair systeem met een vaste vergoeding per patiënt, ongeacht hoe vaak die op consultatie komt. Ze bieden ook multidisciplinaire zorg met naast huisartsen, vaak ook kine, tandzorg, pschologische en maatschappelijke ondersteuning. Bovendien zijn ze nauw verbonden met de buurt waarin ze werken. Dat alles maakt dat de drempel sterk verlaagd wordt voor mensen in armoede om naar de huisarts te stappen en uitstel van dokterbezoek aanzienlijk verminderd wordt. Dat kost op termijn minder, aan de ziekteverzekering én aan de patiënt.
Lees meer over "Eindelijk! Opnieuw ruimte voor wijkgezondheidscentra"
Dringende medische hulp verder inperken gaat voorbij aan realiteit

Dringende medische hulp verder inperken gaat voorbij aan realiteit

23/01/2018
Het voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Ducarme om dringende medische hulp aan nog meer controle te onderwerpen, gaat voorbij aan de realiteit waar mensen zonder wettig verblijf in verkeren. In werkelijkheid is die medische hulp een van de weinige rechten die zij nog hebben en wordt zelfs die hulp vaak ten onrechte geweigerd.

Onduidelijkheid over de toepassingscriteria en administratieve drempels zorgen ervoor dat het voor mensen zonder wettig verblijf soms heel moeilijk om zelfs de meest urgente zorgen toegediend te krijgen of de juiste medicatie te krijgen. De term 'dringende medische hulp' is in die zin verwarrend omdat het over meer gaat dan hoogdringende zorgen. Het gaat over medische zorgen van preventieve of curatieve aard, nazorg, ambulante zorg (bvb door een huisarts of kinesist)  of zorg in een verplegingsinstelling (bvb een ziekenhuis). Zorgen die noodzakelijk zijn om de gezondheid van een patiënt te verzekeren.

Suggereren dat die dringende medische hulp aanleiding geeft tot misbruik, gaat totaal voorbij aan de realiteit. Dit zal de levensomstandigheden van deze mensen nog moeilijker maken. Het Netwerk tegen Armoede roept daarom op om werk te maken van een degelijke toekenning van dringende medische hulp in plaats van bijkomende drempels op te werpen.
Lees meer over "Dringende medische hulp verder inperken gaat voorbij aan realiteit"
Jobs alleen zullen armoede niet doen dalen

Jobs alleen zullen armoede niet doen dalen

22/01/2018
De vele hoera-berichten over de arbeidsmarkt, het stijgend aantal vacatures en de dalende werkloosheid verdient een stevige nuance. De realiteit is dat veel van die jobs of ontoegankelijk zijn voor kwetsbare doelgroepen, of leiden tot een toename van het aantal werkende armen. Jobs alleen zullen armoede niet doen dalen, en zeker geen precaire jobs.

Lees het opiniestuk van Netwerk tegen Armoede in Knack.
Lees meer over "Jobs alleen zullen armoede niet doen dalen"
Beleid moet prioritair werk maken van betaalbaar wonen en medische kosten

Beleid moet prioritair werk maken van betaalbaar wonen en medische kosten

5/01/2018
Voor de lokale besturen ligt er veel werk op de plank om wonen en gezondheidszorg betaalbaar te maken voor mensen in armoede. Dat blijkt uit de eindejaarsbevraging van het Netwerk tegen Armoede bij zijn 60 verenigingen waar armen het woord nemen in Vlaanderen en Brussel.
 
Jaarlijks peilen we naar de evolutie van het aantal hulpvragen. Na jaarlijkse (sterke) stijgingen in 2014, 2015 en 2016 bleef het aantal hulpvragen in 2017 stabiel. Een kleine helft van de verenigingen stelde een stagnering vast. Iets meer dan de helft zag de hulpvragen nog verder stijgen, zij het licht, en bij enkele verenigingen was er een lichte daling te zien. De stijging van de voorbije jaren was enerzijds gelinkt aan de stijgende armoedecijfers, anderzijds ook aan een betere naambekendheid van het Netwerk en zijn verenigingen.
 
We stellen wel een verschuiving vast in het profiel van de mensen die bij onze verenigingen komen aankloppen. Een aantal groepen komen jaar na jaar meer hulp zoeken: erkende vluchtelingen, mensen zonder wettig verblijf, en vooral alleenstaanden (met en zonder kinderen) en mensen met psychische problemen. Die laatste twee groepen stijgen in meer dan de helft van onze verenigingen. In kleinere centrumsteden zien we ook een toename van het aantal (jonge) dak- en thuislozen. Vaak geven deze mensen aan dat ze nergens anders terecht kunnen. Het wijst op toenemende drempels voor kwetsbare groepen om hulp te zoeken en te vinden. Verenigingen waar armen het woord nemen zijn voor hen de enige plekken waar ze nog zonder voorwaarden terecht kunnen.
 
Het Netwerk tegen Armoede peilt ook elk jaar naar de problemen die mensen in armoede aankaarten. Inkomen, huisvesting en medische kosten springen daar torenhoog bovenuit. In nagenoeg al onze verenigingen zijn dat de grootste uitdagingen voor mensen in armoede. Niet toevallig waren dat de voorbije jaren ook onze centrale thema’s op 17 oktober, Werelddag van Verzet tegen Armoede. Mensen in armoede krijgen het steeds moeilijker om met een inkomen onder de armoedegrens basisbehoeften zoals huisvesting en zorg te financieren.
 
We vroegen aan onze verenigingen ook waar zij willen dat hun lokaal bestuur meer in investeert. Ook daar komen huisvesting en medische kosten duidelijk als prioriteiten naar boven. Rond huisvesting vragen zijn dat lokale besturen werk maken van sterkere sociale verhuurkantoren, ruimte voor sociale woningbouw en tussenkomsten in de huur voor kwetsbare huurders. Zij vragen dat het lokaal bestuur actie onderneemt bij immokantoren tegen discriminatie op de huurmarkt.
 
Rond medische kosten moeten gemeenten blijven of net meer investeren in wijkgezondheidscentra en in tussenkomsten in medische kosten. Voor mensen zonder wettig verblijf blijft de toegang tot dringende medische hulp een groot probleem.
 
Gevraagd naar succesvolle lokale recepten wordt opnieuw verwezen naar wijkgezondheidscentra. Zij zorgen ervoor dat mensen met een laag inkomen doktersbezoek minder uitstellen. Ook de Uitpas wordt zeer positief geëvalueerd in de gemeenten waar hij al ingevoerd is. Met de Uitpas kunnen alle inwoners van een gemeente tickets kopen voor culturele evenementen, maar vaak ook lidgeld voor sportclubs, jeugdwerk en ander vrijetijdsaanbod. Aan de Uitpas is een puntensysteem gekoppeld, waarmee je extra aanbod en kortingen krijgt. Voor mensen met een laag inkomen geldt een specifieke korting (80 %), geïntegreerd in de Uitpas, waardoor stigmatisering vermeden wordt.
 
Het Netwerk tegen Armoede zal hierover in het voorjaar van 2018 de mensen in onze verenigingen verder bevragen.

Lees het artikel op vrtnws.be
Lees meer over "Beleid moet prioritair werk maken van betaalbaar wonen en medische kosten"
Lokaal beleid heeft sleutels in handen voor structurele armoedebestrijding

Lokaal beleid heeft sleutels in handen voor structurele armoedebestrijding

6/12/2017
In 2018 zal het lokale beleid centraal staan in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Hopelijk gaat daarbij ook veel aandacht uit naar lokaal sociaal beleid, want dat gemeentes en Ocmw's hebben belangrijke sleutels in handen om armoede structureel terug te dringen. Het Netwerk tegen Armoede is dan ook zeer tevreden dat het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting van Oases (Universiteit Antwerpen) daarop focust. Wij schreven ook zelf een hoofdstuk met recepten voor een lokaal sociaal beleid dat armoede kan terugdringen.

Lokaal beleid moet veel verder reiken dan hulpverlening. Het Netwerk tegen Armoede pleit voor een expliciete grondrechtenbenadering. We zien dat lokaal beleid soms sterk focust op allerlei leefstijlprojecten, van tandzorg tot goedkoop koken, bij mensen in armoede. Dergelijke projecten hebben weinig impact zolang mensen in armoede hun grondrechten niet kunnen realiseren: waardig inkomen, degelijke en betaalbare huisvesting, toegang tot gezondheidszorg, ... Nochtans kan het lokaal beleid veel betekenen om die rechten te realiseren.

Hulpverlening zou veel meer kunnen focussen op rechtentoekenning. Een maatschappelijk werker zou systematisch kunnen nagaan welke rechten van zijn cliënt nog niet in orde gebracht zijn: rond huisvesting, verhoogde tegemoetkoming, ... Verder kunnen lokale besturen op heel veel domeinen structurele stappen vooruit zetten: sociale huisvesting stimuleren, veralgemeende derdebetalersregeling ingang doen vinden in eerstelijnszorg, referentieadres toekennen, dringende medische hulp toegankelijk maken, investeren in sociale economie en wijk-werken, correcte toekenning van het leefloon, ...

Wij hopen en zijn ervan overtuigd dat het Jaarboek een waardevolle inspiratiebron kan zijn voor lokale besturen om werk te maken van structureel sociaal beleid. De recepten zijn er alvast.

U kunt hier het Jaarboek downloaden. Het hoofdstuk van het Netwerk tegen Armoede is te lezen op blz. 187-203.
Lees meer over "Lokaal beleid heeft sleutels in handen voor structurele armoedebestrijding"
Pleidooi voor wijkgezondheidscentra

Pleidooi voor wijkgezondheidscentra

26/10/2017
Sociale organisaties maken zich ernstig zorgen over het aanslepende moratorium van minister De Block op de wijkgezondheidscentra, bovenop de reeds doorgevoerde besparingen. Voor mensen in armoede is dit het verschil tussen wel of niet naar de huisarts gaan, wat op termijn negatieve gevolgen heeft voor hun gezondheid en meer kost aan patiënt en samenleving.

Lees het opiniestuk in De Morgen.
Lees meer over "Pleidooi voor wijkgezondheidscentra"
Gezondheid verdraagt geen uitstel: Werelddag Geestelijke Gezondheid

Gezondheid verdraagt geen uitstel: Werelddag Geestelijke Gezondheid

10/10/2017
Vandaag is het Werelddag van de Geestelijke Gezondheid. Aan de vooravond van 17 oktober, Werelddag van Verzet tegen Armoede, stelt het Netwerk tegen Armoeden vast dat de toegang tot geestelijke gezondheidszorg voor mensen in armoede nog altijd allesbehalve vanzelfsprekend is. Zij kampen in verhouding vaker met psychische problemen, maar vinden tegelijk moeilijker de weg naar de juiste zorg. Niet alleen blijft de financiële drempel hoog. Het aanbod is vaak ook niet afgestemd op hun noden en leefomstandigheden.

In onze campagne Gezondheid verdraagt geen uitstel is de toegang tot geestelijke gezondheidszorg een belangrijk luik. Eerder werkten onze verenigingen al uitgebreid op dit thema. Dat mondde uit in de publicatie Oog voor elkaar, ook met elkaar, in samenwerking met Cera en met steun van de Vlaamse overheid. Daarin staan concrete beleidsaanbevelingen om de toegang tot geestelijke gezondheidszorg te verbeteren voor mensen in armoede.

Lees hier de publicatie Oog voor elkaar, ook met elkaar.
Lees meer over "Gezondheid verdraagt geen uitstel: Werelddag Geestelijke Gezondheid"
10 jaar armoedebeleid heeft gefaald

10 jaar armoedebeleid heeft gefaald

22/09/2017
De armoedecijfers zijn in 10 jaar tijd nauwelijks gedaald. Op sommige domeinen is de situatie voor mensen in armoede zelfs nog slechter geworden. Dat is de trieste balans van 10 Armoedebarometers door Decenniumdoelen, een samenwerkingsverband van sociale organisaties waartoe ook het Netwerk tegen Armoede behoort. Het wordt tijd dat de oplossingen die die organisaties aanreiken ernstig genomen worden en dat de Vlaamse en federale regering daarmee aan de slag gaan.

Er zijn amper 30.000 Vlamingen minder in armoede na 10 jaar (falend) armoedebeleid. Het Decenniumdoel was een halvering, of 346.000 minder mensen in armoede. De kinderarmoede is zelfs fel gestegen tussen 2008 en 2015, van 7 naar 12 %.Het beleid heeft met andere woorden grandioos gefaald, zowel langs links als langs rechts.

Lees meer.

Bekijk de reportage in het VRT-journaal.

Lees het artikel in Knack.


Lees meer over "10 jaar armoedebeleid heeft gefaald"
Voer derdebetalersregeling bij huisarts in voor iedereen

Voer derdebetalersregeling bij huisarts in voor iedereen

29/06/2017
Laat iedereen die naar de huisarts gaat alleen nog het remgeld betalen, in plaats van te werken met het terugbetalingssysteem via de mutualiteiten. Dat vragen het Netwerk tegen Armoede, het Vlaams Patiëntenplatform en de Gezinsbond.
 
Sinds 1 oktober 2015 geldt voor mensen die het financieel moeilijk hebben en daarom recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming (VT), de 'derdebetalersregeling' in de eerstelijnszorg. Ze betalen bij de huisarts enkel nog het remgeld, in de meeste gevallen 1 euro. De rest wordt geregeld tussen de huisarts en de mutualiteit van de patiënt.
 
Alhoewel huisartsen verplicht zijn om deze derdebetalersregeling te respecteren bij patiënten met een VT-statuut, blijkt vandaag uit een rapport van de mutualiteiten dat dit in ongeveer één op de zeven gevallen niet of niet correct gebeurt. "Volgens ons gaat het zelfs nog om een onderschatting van het probleem", zegt Frederic Vanhauwaert, coördinator van het Netwerk tegen Armoede. "Heel wat patiënten zijn niet op de hoogte van de regelgeving, sommigen weten zelfs niet dat ze recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming en anderen durven de derdebetalersregeling niet ter sprake te brengen bij hun huisarts."
"Niet alle huisartsen reageren positief op zo'n vraag. En maar weinigen stellen zelf spontaan voor om de derdebetalersregeling toe te passen", stelt Ilse Weeghmans, directeur van het Vlaams Patiëntenplatform. "Nochtans blijkt uit onze ervaringen en contacten dat het systeem wel degelijk bijzonder nuttig is. Patiënten die er een beroep op kunnen doen, zijn veel minder geneigd om een bezoek aan de huisarts uit te stellen. Waardoor er op langere termijn duurdere ingrepen en meerkosten voor de ziekteverzekering vermeden worden."
 
Daarom pleiten het Netwerk tegen Armoede, het Vlaams Patiëntenplatform en de Gezinsbond voor een veralgemening van de derdebetalersregeling. Zodat iedereen bij de huisarts alleen nog maar remgeld moet betalen en ziektebriefjes binnenbrengen bij de mutualiteiten en wachten op de terugstorting eindelijk verleden tijd wordt.  Dat verlaagt de financiële drempel om naar de huisarts te stappen.

Manu Keirse, gezinspolitiek secretaris van de Gezinsbond: "Zo'n veralgemening maakt komaf met stigmatisering en zou ons allemaal heel wat minder tijd en geregel kosten. Bovendien weten we dat niet alleen mensen met het VT-statuut wel eens een bezoek aan de huisarts uitstellen om financiële redenen. Dat gebeurt evengoed bij andere gezinnen die het tijdelijk of structureel moeilijk hebben. Gezinnen met jonge kinderen of chronisch zieken bijvoorbeeld. Het maakt het voor iedereen makkelijker en komt de algemene volksgezondheid ten goede. Wij zien dan ook geen enkele logische reden om de regel niet te veralgemenen."

Lees het artikel in Metro.
Lees meer over "Voer derdebetalersregeling bij huisarts in voor iedereen"
Tandzorg voor kinderen is niet zo gratis als het lijkt

Tandzorg voor kinderen is niet zo gratis als het lijkt

16/05/2017
Het Onafhankelijk Ziekenfonds pakt uit met een onderzoek waaruit blijkt dat kinderen uit kansarme gezinnen te weinig naar de tandarts gaan. Geen verrassing voor het Netwerk tegen Armoede, want financiële drempels lijden tot uitstel van gezondheidszorg en dus ook van tandzorg. Jammer dat het Onafhankelijk Ziekenfonds enkel mikt op sensibilisering. Coördinator Frederic Vanhauwaert van Netwerk tegen Armoede: “Kansarme patiënten hebben niet zozeer behoefte aan informatie en incentives, wel aan een toegankelijke eerstelijnszorg. Met name tandzorg voor kinderen is niet zo gratis als het lijkt.”
 
Preventieve onderzoeken bij de tandarts worden weliswaar volledig terugbetaald tot de leeftijd van 18 jaar. Vaak moeten patiënten (of de kansarme ouders in dit geval) de consultatie wel volledig voorschieten. Bijkomende kosten (voor verdere behandeling) worden niet (of niet volledig) terugbetaald. Bovendien houden heel wat tandartsen zich niet aan de tarieven uit de conventie. Dat maakt het voor kansarme gezinnen heel moeilijk om de kostprijs van een tandartsbezoek vooraf in te schatten. Gratis tandzorg voor kinderen wordt op die manier zeer relatief.
 
De verplichte ziekteverzekering komt, zeker voor mensen in armoede, onvoldoende tussen in de kosten. Extra verzekeringen, bijvoorbeeld voor tandzorg, zijn voor mensen in armoede niet haalbaar, maar ondermijnen wel de verplichte ziekteverzekering. Die extra verzekeringen stimuleren zorgverleners (en dus ook tandartsen) om hun tarieven verder te verhogen en ze maken dat er minder geïnvesteerd wordt in een sterke verplichte ziekteverzekering.
 
Sensibilisering schiet doel voorbij
 
Het maakt dat goed bedoelde maatregelen (een hogere terugbetaling voor wie jaarlijks een preventief tandonderzoek laat uitvoeren, “gratis” tandzorg voor -18-jarigen, een clb dat ouders adviseert om naar de tandarts te gaan) compleet hun doel voorbijschieten.
 
De financiële drempel voor tandzorg moet op verschillende manieren verlaagd worden: Een doordachte toepassing van de derdebetalersregeling in de tandzorg (bijvoorbeeld voor tussenkomst in consultaties), duidelijker tarieven en een verplichte ziekteverzekering die meer bescherming biedt voor de kosten van tandzorg.
Lees meer over "Tandzorg voor kinderen is niet zo gratis als het lijkt"
Internet is een grondrecht

Internet is een grondrecht

3/05/2017
De digitale kloof laat zich steeds nadrukkelijker voelen. Daarom wil minister Schauvlieghe bij nieuwbouw en verbouwingen opleggen dat standaard de mogelijkheid voor internetaansluiting voorzien wordt. Dat zou internet toegankelijker moeten maken, onder andere ook voor huurders. Op zich is daar niets op tegen, maar om de digitale kloof te verkleinen is (veel) meer nodig. Kwetsbare gezinnen hebben vaak niet de middelen om een computer aan te schaffen of een internetaansluiting te betalen. Bovendien kunnen heel wat mensen, en lang niet alleen ouderen, moeilijk omgaan met allerlei digitaal aanbod, ook bijvoorbeeld vanuit school, gemeente of VDAB.

Dat leidt tot nieuwe vormen van uitsluiting. Scholen die oudercontacten enkel nog online laten reserveren via tijdslots, VDAB die Werkwinkels sluit en werkzoekenden doorverwijst naar online begeleiding, of De Lijn die het goedkoopste ticket enkel nog aanbiedt via een smartphone-app. Het zijn maar enkele van vele voorbeelden die maken dat mensen hun rechten (nog) moeilijker kunnen opnemen, wegens geen computer, geen internetaansluiting of een gebrek aan digitale vaardigheden. Daarom pleit het Netwerk tegen Armoede voor een breed toegankelijk sociaal tarief voor internet en bijkomende investeringen in openbare computerruimtes, waar mensen onder begeleiding leren omgaan met internet en digitale toepassingen.

Lees het artikel in De Standaard.

Lees onze uitgebreide nota over digitalisering.
Lees meer over "Internet is een grondrecht"
Overleg over drempels in geestelijke gezondheidszorg

Overleg over drempels in geestelijke gezondheidszorg

25/04/2017
Vandaag ging het Netwerk tegen Armoede, samen met enkele verenigingen waar armen het woord nemen, in overleg met het kabinet van minister Vandeurzen over geestelijke gezondheidszorg. Dat gebeurde in het kader van een verticaal overleg (VPAO). We stonden stil bij recente ervaringen en werk van verenigingen en gingen hierover in dialoog.  Zo vertelde Recht-Op uit Antwerpen over hun projectwerking met eerstelijnspsycholoog en De Springplank uit Sint-Niklaas over hun ‘oog voor elkaar – project’.  We stonden stil bij drempels voor het aanbod en het belang van laagdrempelige ontmoetingsplaatsen.
 
Geestelijke gezondheid is een thema waar het Netwerk tegen Armoede al lang rond werkt en heel wat materiaal over heeft.   In onze publicatie vindt u hier alle info over.
Lees meer over "Overleg over drempels in geestelijke gezondheidszorg"
Kempense gemeenten engageren zich voor armoedebestrijding

Kempense gemeenten engageren zich voor armoedebestrijding

24/04/2017
Acht Kempense gemeenten engageren zich om de komende jaren nog sterker in te zetten op armoedebestrijding. Ze doen dat onder impuls van Spaak, het samenwerkingsverband tussen de 4 Kempense verenigingen waar armen het woord nemen: Al-arm in Geel, Ons Huis in Mol, De Fakkel in Herentals en T'ANtWOORD in Turnhout. Die hadden de gemeenten in novenber tijdens een debat opgeroepen om hierrond een gemeenschappelijke intentieverklaring te tekenen.

Vandaag gebeurde dat formeel. In de verklaring engageren de gemeenten zich onder meer om werk te maken van meer en betere sociale en betaalbare huisvesting, toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg en loketfuncties die mensen stimuleren om hulp te zoeken en hun rechten waar te maken. De burgemeesters en/of Ocmw-voorzitters van Herentals, Mol, Turnhout en Geel kwamen hun engagement toelichten. Ondertussen hebben ook Dessel,Vorselaar, Olen en Hoogstraten zich hierbij aangesloten. De vier verenigingen binnen Spaak rekenen erop dat dit inspirerend werkt voor nog meer Kempense gemeenten en zullen dit op de voet volgen.

"Bij alle besturen zijn er acties die betrekking hebben op de bestrijding van kinderarmoede", stelt Marthe Rombouts van T'ANtWOORD vast. "We blijven hierbij echter benadrukken dat kinderarmoede op zich niet bestaat. Kinderen groeien op in een gezin. Een integrale aanpak hierbij is belangrijk en daarom vragen wij aan de verschillende lokale besturen om kinderarmoede vanuit dit perpectief te bestrijden."

"Ziek maakt arm en arm maakt ziek, het is een realiteit die we binnen de verenigingen maar al te goed vanuit de praktijk kennen.", zegt Petra Beyens van Ons Huis. "3 van de 4 gemeenten hebben ook op vlak van gezondheid acties uitgewerkt. Dat stemt ons positief, zeker omdat gezondheid het centrale thema is van het Netwerk tegen Armoede in het kader van 17 oktober, Werelddag van Verzet tegen Armoede."

"De lokale besturen willen de moeilijkheden die mensen in armoede ervaren op vlak van wonen aanpakken", stelt Patricia Janssen van Al-arm vast. "Wonen is een basisbehoefte en een betaalbare, kwaliteitsvolle woning maakt een groot verschil in het leven van mensen in armoede."

"Armoede in de Kempen stijgt", benadrukt Denise Verhaert van De Fakkel. "Ondanks de geleverde inspanningen wordt de groep van mensen die het moeilijk hebben steeds groter. We hopen dat deze acties een verschil zullen maken. Wij blijven het van dichtbij opvolgen, want armoede is en blijft een schande in onze maatschappij."
Lees meer over "Kempense gemeenten engageren zich voor armoedebestrijding"
Veel werk aan de winkel voor staatssecretaris voor Armoedebestrijding Demir

Veel werk aan de winkel voor staatssecretaris voor Armoedebestrijding Demir

15/04/2017
Het Netwerk tegen Armoede ziet positieve punten in de beleidsbrief van staatssecretaris voor Armoedebestrijding Zuhal Demir, maar ook grote lacunes. Ze profileert zich als 'advocaat van de armen' binnen de federale regering en zo hoort het ook voor iemand in haar functie. Mensen in armoede hopen dat die rol snel en daadkrachtig opneemt, want het is meer dan nodig om haar collega's aan te sporen tot investeringen in mensen in armoede. Wij hopen ook dat de staatssecretaris enkele zeer pijnlijke besparingsmaatregelen kan tegenhouden en/of ongedaan maken. Zo mag ze meteen aan de slag om de blokkering van wijkgezondheidscentra van minister De Block te helpen terugdraaien. Als zij een volwaardige 'advocaat van de armen' wil zijn, is een intensieve dialoog op het terrein met mensen in armoede een absolute noodzaak. De 59 verenigingen waar armen het woord nemen binnen het Netwerk tegen Armoede staan klaar om het gesprek aan te gaan.

De staatssecretaris focust in haar beleidsbrief heel erg op de wil van mensen in armoede om kansen te grijpen, met de nodige ondersteuning en motivering. Daarbij gaat ze jammer genoeg voorbij aan het fait dat de laagste inkomensgroepen sinds de start van de Vlaamse en federale regering zich veel kansen zagen ontglippen. Gemiddeld leveren zij €50 per maand in, veel kwetsbare groepen worden zelfs nog zwaarder getroffen.

Mensen die voltijds aan het werk zijn, gaan erop vooruit. Helaas komen mensen in armoede heel vaak terecht in tijdelijke of deeltijdse jobs, die hen niet of nauwelijks uit de armoede halen. Zij krijgen het nog moeilijker, net als mensen die moeten overleven met een uitkering. Zij gaan erop achteruit. Dat vertaalt zich in de recordcijfers van het aantal mensen dat een beroep moet doen op de Voedselbanken. Dat is een goede graadmeter voor het falende armoedebeleid in Vlaanderen en België. Wie moet aanschuiven bij de Voedselbank, doet dat als ultieme redmiddel, omdat hij anders niet meer kan overleven. Het is jammer dat de staatssecretaris aan die realiteit voorbijgaat  en zegt dat de regering op de goede weg is. Er is nood aan veel meer duurzame en kwaliteitsvolle jobs voor kortgeschoolden, aan uitkeringen boven de Europese armoedegrens, aan meer in plaats van minder wijkgezondheidscentra, ...

Positief is dat mevrouw Demir een aantal projecten, die goed werk leveren in de praktijk, herkent en erkent, zoals de burgfiguren in Kortrijk. Hopelijk blijft het daar niet bij onderzoek alleen en kunnen dergelijk goed werkende initiatieven snel structureel ondersteund worden.
Lees meer over "Veel werk aan de winkel voor staatssecretaris voor Armoedebestrijding Demir"
Sanctionering langdurig zieken is een brug te ver

Sanctionering langdurig zieken is een brug te ver

7/04/2017
Vorige week kwam de federale regering er dan toch mee: ‘langdurig’ zieken die ‘onvoldoende meewerken’ aan hun ‘re-integratie’ kunnen een deel van hun ziekte- of invaliditeitsuitkering verliezen. Ondanks fel protest, onder meer van alle grote mutualiteiten en vakbonden. Ook het Netwerk tegen Armoede protesteert met klem.

Kampen met gezondheidsproblemen komt voor steeds meer mensen neer op (over)leven in armoede. Dat komt door de veel te hoge persoonlijke bijdragen voor zorg en medicatie, en de veel te lage minimumuitkeringen in sociale zekerheid en bijstand. Het blijft overigens al lange tijd stil rond het engagement van de federale regering om die op te trekken tot de armoedegrens. Bovendien wordt deze kwetsbare groep nog eens bijkomend getroffen door het besparingsbeleid van verschillende overheden en de stijgende factuur van allerlei basisbehoeften.

Deze groep van mensen met een chronische ziekte en mensen met een beperking voelen, net als andere mensen met een uitkering, al jaren toenemende druk druk vanuit de overheid om minstens gedeeltelijk terug aan het werk te gaan. We hebben het hier ook over de steeds groter wordende groep met gezondheidsproblemen die ‘niet voldoende arbeidsongeschikt’ (66%) wordt bevonden om in aanmerking te komen voor een ziekte- of invaliditeitsuitkering (RIZIV) of een inkomensvervangende tegemoetkoming (FOD Sociale Zekerheid). De vele ervaringen die we daarover binnen krijgen bij het Netwerk tegen Armoede leren ons dat het oordeel van de ‘controlearts’ over de ‘arbeidsgeschiktheid’ van mensen wel érg streng (en onvoldoende kwalitatief) is geworden en dat ook bij ernstige gezondheidsproblemen steeds vaker toch de uitkering geweigerd of geschrapt wordt.

Als gevolg daarvan valt deze groep terug op de –door de vorige én huidige regering sterk degressief gemaakte- werkloosheidsuitkering of zelfs het leefloon, gekoppeld aan een steeds strengere controle door VDAB of OCMW (denk aan de nieuwe procedure voor controle op beschikbaarheid bij VDAB, aan de verstrengde eisen rond het sociaal onderzoek bij OCMW, het verplichte GPMI…) Zij kunnen veel minder rekenen op verhoogde aandacht of specifieke begeleiding. Mensen komen terecht in onaangepaste jobs die ze niet volhouden, krijgen te maken met een vorm van ‘vrijwilligerswerk onder zachte dwang’, moeten het doen met wat zij vaak als bezigheidstherapie of ‘gratis arbeid’ ervaren (arbeidszorg…), verliezen zelfs regelmatig simpelweg hun uitkering.

Maar ook voor wie ‘het geluk heeft’ te kunnen terugvallen op een ziekte- of invaliditeitsuitkering blijven er veel problemen. Ook zij zijn steeds vaker het slachtoffer van de rigide aanpak van adviserend geneesheren om mensen (al dan niet deeltijds) terug aan de slag te laten gaan. Mensen worden maar al te vaak aan hun lot overgelaten en moeten het zelf maar uitzoeken: zonder noemenswaardige ondersteuning toch werk zoeken of terugvallen op werkloosheid. Maar ook als de adviserend geneesheer mee zoekt naar een aangepaste oplossing, staan patënten er vaak alleen voor. Want hoe schat je in of je een job wel zal aankunnen? Wat als je hervalt? Wat met een tijdelijke job? Wat betekent de combinatie van je uitkering met je loon fiscaal, zal je nog je tussenkomst hebben voor openbaar vervoer, je verhoogde tegemoetkoming… Zal je uitkering niet dalen als je volledig moet terugkeren naar de ziekte- of invaliditeitsuitkering (iets wat met de recente hervorming van de berekening van de uitkering steeds vaker speelt, gezien hertewerkstelling niet zelden gebeurt in een job met een minder interessant loon als dat wat je had vóór je ziek werd)…?

Laat er geen twijfel over bestaan: de overgrote meerderheid van de mensen die op ‘non actief’ staat wegens gezondheidsproblemen wíl niets liever dan terug aan de slag kunnen. Werken betekent –los van de kans op iets meer financiële ademruimte- ook dat mensen zich nuttig voelen, dat ze ‘erbij horen’, iets om handen hebben –zoals een van onze mensen het ooit treffend verwoordde ‘thuis komen de muren op mij af’… Alleen moeten ook zij de eindjes aan elkaar zien te knopen, als verder inkomensverlies dreigt en je moet in een onzeker verhaal stappen…

Hét struikelblok blijkt echter telkens opnieuw bij de werkgevers te liggen. Hoeveel van hen zitten op deze groep te wachten en zijn bereid om aangepast werk te voorzien? Zelfs in de sociale economie wordt steeds vaker gekozen voor ‘sterkere profielen’, want ook daar is de druk om te presteren niet voor iedereen haalbaar .

Het Netwerk tegen Armoede benadrukt dat tewerkstelling op het ritme van de betrokkene moet gebeuren. Wie ziek is of een beperking heeft en niet kán werken, moet met rust gelaten worden. Wie wel nog kan, mag niet de arm worden omgewrongen, moet zélf en los van elke druk de juiste keuzes kunnen maken.

Het in december goedgekeurde  ‘re-integratieplan’ voor ‘langdurig’ zieken roept op al die punten nog veel vragen op. Waar zijn de jobs? Wordt de betrokkene gehoord, bekijkt men de situatie vanuit zijn mogelijkheden? Niets garandeert dat de adviserend geneesheer zijn werk nu plots beter zal gaan doen, namelijk een realistisch re-integratieplan opstellen als iemand werkloos was en nu ziek is. Zullen mensen niet  nodeloos naar de arbeidsgeneesheer gestuurd worden als ze voordien werkten en hoe zit het dan met die arbeidsgeneesheer? Hoe zal die zich gedragen? Hoe zal de behandelende arts hierbij betrokken worden? Net die behandelende arts kent de patiënt het best.

Ook werkgevers zullen gaandeweg de mogelijkheid krijgen om hun zieke werknemers naar de arbeidsgeneesheer te sturen. Wie zorgt ervoor dat zij niet opzettelijk en massaal zullen aansturen op ontslag wegens medische overmacht en hun zieke werknemers –zonder opzegperiode en eventuele andere rechten die zij nog hebben- van de ene dag op de andere naar een ziekte-uitkering zullen verwijzen?

De nieuwe wetgeving is nog maar enkele maanden van kracht, is voorlopig ook enkel van toepassing op werknemers en uitkeringsgerechtigde werklozen die na 1 januari 2016 op ziekte of invaliditeit terecht kwamen en zou nog worden geëvalueerd vooraleer hij in 2018 ook op alle andere mensen met een ziekte- of invaliditeitsuitkering van toepassing wordt. En dan zijn daar nu al de financiële sancties.

Wie het hem na 2 maanden ziekte toegestuurde formulier om de procedure in gang te zetten niet invult, verliest eenmalig 5% op zijn uitkering. Wie niet komt opdagen wanneer hij wordt opgeroepen voor controle eenmalig 10%. De regering kondigt nu al aan dat dat na evaluatie meer kan worden…

5% op een minimumuitkering is voor een alleenstaande al gauw 40 euro, 10%… dat zijn stevige bedragen voor wie met nog geen 900 euro het eind van de maand moet halen. En we weten uit ervaring hoe snel het fout loopt als mensen hun rechten niet kennen, verloren lopen in het administratieve doolhof… En ja, er zijn ook boetes voorzien voor werkgevers die niet meewerken, maar wat zal dat concreet inhouden, dat ‘meewerken’? De procedure voor boetes aan werkgevers is meteen zó ingewikkeld gemaakt dat alles nu al laat uitschijnen dat zij nauwelijks zullen betalen en dus ook nauwelijks onder druk komen om mee te werken aan de re-integratie van langdurig zieke (kandidaat)werknemers.

Conclusie: deze hele hervorming legt de druk opnieuw eenzijdig bij een zeer kwetsbare groep in onze samenleving en dreigt verder bij te dragen tot uitsluiting en armoede. Het Netwerk tegen Armoede vraagt daarom een grondige bijsturing: het is tijd voor échte kansen op re-integratie - waardige en aangepaste jobs voor al wie dat aan kan, een menselijke behandeling en de garantie op een waardig inkomen voor iedereen. Wat de financiële en andere sancties betreft: hoe sneller die weer verdwijnen hoe liever wij het zien.
 
Lees meer over "Sanctionering langdurig zieken is een brug te ver"
Blokkering nieuwe wijkgezondheidscentra schendt recht op gezondheidszorg

Blokkering nieuwe wijkgezondheidscentra schendt recht op gezondheidszorg

30/03/2017
Het Netwerk tegen Armoede roept minister van Volksgezondheid Maggie De Block op om snel een einde te maken aan de blokkering van nieuwe wijkgezondheidscentra. “Verschillende centra zijn klaar om van start te gaan, andere om aan de bouw te beginnen. De blokkering schendt het recht op gezondheidszorg van mensen die in het werkingsgebied van die centra wonen. Wij roepen de minister op om de besparingen terug te draaien.” Dat zegt coördinator Frederic Vanhauwaert van het Netwerk tegen Armoede. In verschillende regio’s dreigen de plannen voor een nieuw wijkgezondheidscentrum in het water te vallen. Minister de Block voerde een moratorium in in afwachting van een audit, maar die laat lang op zich wachten.
 
Wijkgezondheidscentra zijn buurtgerichte centra waar mensen terecht kunnen voor kwalitatieve eerstelijnszorg zonder financiële drempel. Vaak is dat niet alleen de huisarts, maar is er ook kine, tandzorg of psychologische ondersteuning. Daarmee vullen de wijkgezondheidscentra een heel concrete, vaak acute behoefte in voor mensen met een laag inkomen. Patiënten met recht op verhoogde tegemoetkoming kunnen in principe ook bij een klassieke huisarts terecht onder de derdebetalersregeling (waardoor ze maar €1 per consultatie betalen), maar als er dan een doorverwijzing moet gebeuren naar bijvoorbeeld een kinesitherapeut, loopt het vaak mis. Daar geldt de regeling niet en dus blijven voorschriften ongebruikt op de kast liggen omdat mensen de behandeling niet kunnen betalen. Bovendien wordt die ‘sociale derdebetaler’ bij de huisarts nog niet overal even vlot toegepast. 
 
In een wijkgezondheidscentrum kan die doorverwijzing onmiddellijk gebeuren en zonder bijkomende kost per patiënt. Zij werken met een vaste financiering van de patiënt, ongeacht hoe vaak die langs komt. De patiënt verbindt er zich toe om voor eerstelijnszorg en doorverwijzingen een beroep te doen op het wijkgezondheidscentrum en niet te gaan shoppen tussen verschillende zorgverstrekkers. Daardoor zijn wijkgezondheidscentra net goedkoper voor de ziekteverzekering. Ze hebben er geen belang bij om het aantal prestaties of onderzoeken op te drijven, want het brengt hen financieel niets op. Bij klassieke gezondheidszorg zien we dat nog (te) vaak gebeuren.
 
De wijkgezondheidscentra werken buurtgericht in vaak dichtbevolkte wijken met een groot kansarm publiek, maar zijn toegankelijk voor iedereen, ongeacht het inkomen. Belangrijk, want niemand wil een aparte gezondheidszorg voor armen. Tegelijk kunnen daardoor ook patiënten bij de wijkgezondheidscentra terecht die met schulden kampen of net boven de inkomensgrens voor verhoogde tegemoetkoming vallen. Voor de derdebetalersregeling bij klassieke huisartsen geldt dat niet.
 
Minister De Block wil nu eerst een audit bestellen vooraleer nieuwe centra te erkennen. De procedure daarvoor sleept lang aan, waardoor kwetsbare mensen het recht betaalbare gezondheidszorg ontzegd wordt. Het Netwerk tegen Armoede denkt dat de meerwaarde van wijkgezondheidscentra voldoende is aangetoond en vraagt zich af waarom nieuwe erkenningen in de wacht worden gezet in functie van deze audit. 
Lees meer over "Blokkering nieuwe wijkgezondheidscentra schendt recht op gezondheidszorg"
Stijgende vraag Voedselbanken is graadmeter van falend armoedebeleid

Stijgende vraag Voedselbanken is graadmeter van falend armoedebeleid

26/02/2017
De Voedselbanken boekten andermaal een recordjaar in 2016. Meer dan 143.000 mensen zagen zich genoodzaakt er een beroep op te doen. Een triest record, want wie zich tot de voedselbedeling wendt, verkeert in zware nood. Het Netwerk tegen Armoede is verontrust, maar niet verbaasd door de stijgende cijfers. Wij zien op het terrein in onze verenigingen ook dat meer mensen het steeds moeilijker krijgen. Het beleid, zowel op Vlaams als federaal niveau, moet dringend een versnelling hoger schakelen.

Dat de armoede in ons land elk jaar blijft toenemen, heeft verschillende oorzaken. De meeste uikeringen liggen nog altijd ver onder de Europese armoedegrens. Nochtans heeft de federale regering zich voorgenomen om ze op te trekken tot die armoedegrens. Ondertussen is er een lichte stijging geweest van bijvoorbeeld het leefloon, maar tegelijk stegen prijzen voor basisbehoeften (voedsel, energie, wonen) veel sneller. Met name de energiefactuur is de voorbije jaren geëxplodeerd. Mensen raken daardoor in energieschulden, moeten andere facturen laten liggen om hun energiefactuur te betalen, of gaan over tot zeer zwaar ondergebruik. Dat laatste is nefast voor de kwaliteit van de woning, maar vooral voor de gezondheid van de mensen die er wonen.

Ook medische kosten brengen mensen in de problemen. Nog altijd stelt 1 op 5 mensen met een laag inkomen doktersbezoek uit om financiële redenen. Dat kost op termijn net meer, zowel aan de patiënt als aan de samenleving. Wie niet naar de huisarts kan gaan, krijgt zwaardere gezondheidsproblemen die een grotere financiële impact hebben voor de patiënt en voor de ziekteverzekering.

Bekijk de reporgage in het VRT-journaal
Lees meer over "Stijgende vraag Voedselbanken is graadmeter van falend armoedebeleid"
Armoede is een dagelijks gevecht om te overleven

Armoede is een dagelijks gevecht om te overleven

25/01/2017
N-VA-senator Danny Pieters beweert vandaag in Knack dat mensen in armoede in ons land best wel een 'treffelijk' leven kunnen leiden. Een slag in het gezicht van de honderdduizenden mensen die elke dag moeten vechten om te overleven.

Lees hier onze reactie.
Lees meer over "Armoede is een dagelijks gevecht om te overleven"
De RuimteVaart wint allereerste Megafoon-prijs

De RuimteVaart wint allereerste Megafoon-prijs

13/01/2017
De RuimteVaart, de Leuvense vereniging binnen het Netwerk tegen Armoede, en Beschut Wonen Pastya worden bekroond met de allereerste Megafoon-prijs. De prijs is een initiatief van Oikonde Leuven. Met 'Ruimte maken voor mensen: hier, daar en onderweg naar elkaar' werden ze gekozen uit maar liefst 44 initiatieven uit heel Vlaanderen en Brussel. De RuimteVaart en Beschut Wonen Pastya slagen erin mensen in armoede en mensen met psychische moeilijkheden samen te brengen. Ze zorgen volgens de jury voor een plek waar ontmoeting in een vrijblijvende, veilige sfeer aangeboden wordt in een gedeelde visie op kwetsbaarheid, solidariteit en verbondenheid. De centrale rol van de vrijwilliger sprong daarbij vooral in het oog van de juryleden.
 
Naast een mooie erkenning, ontvangen ze een prijs van € 15.000 en een kunstwerk van Roeland Kotsch.  Meer info vindt u hier.

Lees het interview op sociaal.net
Lees meer over "De RuimteVaart wint allereerste Megafoon-prijs"
Netwerk tegen Armoede blij met steun Crevits en Vandeurzen tegen frisdrankautomaten op school

Netwerk tegen Armoede blij met steun Crevits en Vandeurzen tegen frisdrankautomaten op school

29/11/2016
De onderwijskoepels en de voedingsindustrie engageren zich om frisdrankautomaten en snoep te bannen op scholen, op aangeven van ministers Crevits van Onderwijs en Vandeurzen van Welzijn.  Hoewel het slechts een engagementsverklaring is,  is het Netwerk tegen Armoede tevreden dat scholen en producenten aan de slag gaan met een van haar aanbevelingen vanuit mensen in armoede.  Doordachte algemene maatregelen kunnen immers – veel meer dan affiches en brochures – het verschil maken in de strijd tegen de gezondheidskloof.  

Lees het opiniestuk op deredactie.be.
Lees meer over "Netwerk tegen Armoede blij met steun Crevits en Vandeurzen tegen frisdrankautomaten op school"
Netwerk tegen Armoede steunt Witte Woede

Netwerk tegen Armoede steunt Witte Woede

24/11/2016
Het Netwerk tegen Armoede liep gisteren mee in de betoging van het personeel uit de non-profit tegen de besparingen in de zorgsector. Vooral de bezuinigingen bij de wijkgezondheidscentra zetten veel kwaad bloed bij mensen in armoede. Net die centra zorgen ervoor dat mensen met een laag inkomen betaalbare, kwaliteitsvolle gezondheidszorg krijgen. De centra werken in een forfaitair systeem. De artsen worden vergoed per patiënt en niet per prestatie, waardoor zij ook minder kosten aan de ziekteverzekering. Op termijn zal dit dus geld kosten aan de sociale zekerheid. Wie niet terecht kan in een wijkgezondheidscentrum, dreigt zorg uit te stellen, waardoor aandoeningen ernstiger worden en de kosten voor patiënt én ziekteverzekering toenemen.

Stafmedewerker armoedebeleid Hilde Linssen legt uit waarom het Netwerk tegen Armoede de Witte Woede steunt.
Lees meer over "Netwerk tegen Armoede steunt Witte Woede"
Medische regularisatie: knelpunten in kaart gebracht

Medische regularisatie: knelpunten in kaart gebracht

17/11/2016
De federale Ombudsman heeft een onderzoek uitgevoerd naar de werking van de afdeling 9ter van de Dienst Vreemdelingenzaken. Die afdeling behandelt de aanvragen voor een verblijfsvergunning om medische redenen.  Het onderzoek bevestigt heel wat knelpunten die we reeds kennen uit de ervaringskennis van deze uiterst kwetsbare doelgroep, zoals de soms lange wachttijden en het gevoel van willekeur.  We hopen dan ook dat de aanbevelingen ter harte worden genomen.

Lees hier het volledige rapport.

Lees hier de samenvatting.
Lees meer over "Medische regularisatie: knelpunten in kaart gebracht"
Geen nieuwe wijkgezondheidscentra meer?

Geen nieuwe wijkgezondheidscentra meer?

19/10/2016
De wijkgezondheidscentra trekken aan de alarmbel. Het federale begrotingsakkoord zou een voorstel bevatten om geen nieuwe wijkgezondheidscentra te erkennen.  Het Netwerk tegen Armoede vraagt echter al jaren dat er net meer wijkgezondheidscentra komen.  Door de manier waarop deze centra zijn uitgebouwd slagen ze er immers erg goed in om ook voor mensen in armoede kwalitatieve eerstelijnsgezondheidszorg toegankelijk te maken.  Cijfers genoeg (over de gezondheidskloof, het uitstel van medische zorgen omwille van financiële redenen,…) die de nood aan toegankelijke eerstelijnsgezondheidszorg illustreren. Indien Minister De Block haar stelling – dat de patiënt de besparingen in de gezondheidszorg niet zal voelen – wilt hard maken, moet ze haar voorstel om geen nieuwe wijkgezondheidscentra te erkennen terugnemen. 

Lees het artikel in De Morgen.

Lees het artikel in DeWereldMorgen.
Lees meer over "Geen nieuwe wijkgezondheidscentra meer?"
Geert Bourgeois geeft fouten toe in Alternatieve Septemberverklaring

Geert Bourgeois geeft fouten toe in Alternatieve Septemberverklaring

26/09/2016
In een ironische speech geeft een lookalike van Vlaams Minister-President Geert Bourgeois de fouten toe van zijn regering. De privatiseringen in de zorgsector, het gebrek aan investeringen in sociale woningbouw, het komt allemaal aan bod in deze bitterzoete persiflage.

Bekijk de speech.
Lees meer over "Geert Bourgeois geeft fouten toe in Alternatieve Septemberverklaring"
Bewegen op verwijzing

Bewegen op verwijzing

20/06/2016
Vanaf vandaag kunnen lokale besturen en andere lokale organisaties een aanvraagdossier indienen bij het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) voor het project ‘Bewegen op Verwijzing’. Na goedkeuring van het dossier kunnen de aanvragers in hun regio een ‘BOV-coach’ ter beschikking stellen. Die coach helpt Vlamingen met gezondheidsrisico’s om meer te bewegen.

Dankzij het project ‘Bewegen op Verwijzing’ kunnen huisartsen in het najaar hun patiënten met een gezondheidsrisico doorverwijzen naar een ‘BOV-coach’. Die coach motiveert de doorverwezen patiënten om meer te bewegen. Samen stellen ze een beweegplan op: van een dagelijkse fietstocht naar het werk tot een wekelijks dans- of zwemuurtje in de buurt. Bedoeling is dat de patiënten hun weg naar een actiever leven op termijn zelfstandig kunnen verderzetten.

Focus op kwetsbare groepen

Gemeenten kunnen samen met verschillende lokale organisaties in hun regio een BOV-coach tewerkstellen. Hiervoor dienen ze samen een aanvraagdossier in bij het VIGeZ. Dit kan op 3 verschillende momenten: 15 juli 2016, 30 september 2016 en 31 december 2016. Ook in 2017 en 2018 kunnen de geïnteresseerden nog een aanvraag indienen, zodat elke gemeente de kans heeft om een BOV-coach tewerk te stellen.  

“In dat dossier geven ze onder meer aan wie als BOV-coach aan de slag kan, hoe ze de huisartsen hierover zullen informeren en hoe ze dit initiatief ook voor de meer kwetsbare groepen toegankelijk zullen maken,” zegt Luc Lipkens, stafmedewerker bij het VIGeZ.

Organisaties die vooral met kwetsbare groepen samenwerken zoals Samenlevingsopbouw en Netwerk tegen Armoede, zijn dan ook belangrijke partners in dit verhaal:
“Kostprijs, verplaatsingen, gebrek aan zelfvertrouwen,… Door deze drempels vinden mensen in armoede vaak moeilijk toegang tot projecten als deze. Onze verenigingen waar armen het woord nemen kunnen die drempels in kaart brengen en advies geven over hoe je die drempels kan verlagen”, zegt Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator van het Netwerk tegen Armoede.  

4,5 miljoen euro

In totaal maakte Vlaams minister Jo Vandeurzen voor ‘Bewegen op Verwijzing’ eind 2015 4,5 miljoen euro vrij. Hiermee wordt een groot deel van de consultaties bij de BOV-coach terugbetaald.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister voor Volksgezondheid, Welzijn en Gezin: “In Leuven loopt het pilootproject al 6 jaar, met het Wijkgezondheidscentrum Ridderbuurt als initiatiefnemer. Uit de evaluatie bleek dat de patiënten erin slaagden om dagelijks meer te bewegen, ook de meer kwetsbare groepen. Ik zou daarom alle lokale besturen en andere lokale organisaties willen aanmoedigen om in dit project mee te stappen. Voldoende beweging draagt namelijk bij tot een goede gezondheid, daarom dat we dit thema ook op de gezondheidsconferentie in het najaar uitvoerig zullen bespreken”  

De deelnemer mag het aantal consultaties bij de BOV-coach zelf bepalen. Er ligt een maximum op 7 uur begeleiding. Voor één uur begeleiding betalen kwetsbare groepen 4 euro; andere deelnemers 20 euro.

Finale goedkeuring in september

In juli en augustus beoordeelt het VIGeZ de ingediende aanvragen op basis van een aantal criteria; daarna gebeurt de finale goedkeuring door de Vlaamse stuurgroep ‘Bewegen op Verwijzing’ en het Agentschap Zorg en Gezondheid. Van zodra de dossieraanvragen in september groen licht krijgen, gaan de eerste BOV-coaches aan de slag.
Ook in de periode erna krijgen gemeenten of lokale organisaties opnieuw de kans om in te stappen in het ‘Bewegen op Verwijzing’-project.

Voor meer informatie:
 
www.bewegenopverwijzing.be
Lees meer over "Bewegen op verwijzing"
Eerstelijnspsychologen boeken succes

Eerstelijnspsychologen boeken succes

31/05/2016
Onderzoek toont de meerwaarde aan van een eerstelijnspsycholoog.  Het Netwerk tegen Armoede is tevreden dat minister Vandeurzen deze pilootprojecten eerstelijnspsychologische functie mogelijk maakte en hoopt dat er een verdere uitrol van dit soort initiatieven zal volgen.  Een belangrijke aanbeveling daarbij is dat eerstelijnspsychologen een voldoende duidelijke taak hebben als ze met mensen in armoede werken.
 
Verdere aanbevelingen en meer informatie over armoede en geestelijke gezondheid vindt u in onze publicatie
Lees meer over "Eerstelijnspsychologen boeken succes"
Andere minimumuitkeringen moeten mee omhoog met leefloon

Andere minimumuitkeringen moeten mee omhoog met leefloon

26/05/2016
Op 1 april kwam de federale regering met een ‘sociale correctie’ op de tax shift: 2 van de laagste uitkeringen die nog altijd ver onder de Europese armoedegrens liggen, nl. het leefloon en de minimumuitkering in de ziekteverzekering (onregelmatig werkende vanaf de 7e maand), stegen met 2%. Om een idee te geven: een alleenstaande ging er een luttele 17 euro op vooruit en komt nu uit op om en bij de 850 euro per maand. Daarnaast kreeg een héél beperkte groep rechthebbenden op het minimumpensioen eveneens een verhoging met 2%.  
 
Als ‘sociale correctie’ niet bepaald een enorme inspanning, gezien de vele miljarden die eerder bespaard werden op de zwakste schouders en gezien er met deze verhoging slechts een bedrag van 50 miljoen euro gemoeid was. In het licht van de belofte van de federale regering bij haar aantreden om tegen 2019 de laagste uitkeringen in sociale zekerheid en bijstand –al dan niet in aanvulling op te lage lonen uit deeltijdse of interimarbeid- minstens op te trekken tot de Europese armoedegrens, was deze ‘verhoging’ zelfs ronduit beschamend.
 
Het Netwerk tegen Armoede blijft hier op haar honger zitten. Als we vandaag in de pers lezen dat bij de begrotingsbesprekingen voor 2017 einde juni een ‘derde tax shift’ op het programma zou staan, waarbij vermogenden eindelijk een eerlijker deel van de lasten zouden gaan dragen, rekenen wij er op dat de regering dat geld niet opnieuw gebruikt voor de sterksten, maar haar belofte nakomt en van dit momentum gebruik maakt om eindelijk ook het geld te voorzien voor het optrekken van de minimumuitkeringen tot de Europese armoedegrens.
 
Intussen en in afwachting daarvan sluiten wij ons aan bij het protest van andere middenveldorganisaties. Het kan voor het Netwerk tegen Armoede niet dat men voor de ene persoon in armoede een kleine verhoging doorvoert en daarbij de andere vergeet. Deze onrechtvaardigheid moet onmiddellijk worden rechtgetrokken. Concreet vragen wij dat ook personen met een beperking (inkomensvervangende tegemoetkoming), uitkeringsgerechtigde werklozen met een uitkering onder de armoedegrens, bejaarden met een bijstandsuitkering (inkomensgarantie voor ouderen) en de weinige jongeren die nog kunnen aanspraak maken op een inschakelingsuitkering nu al 2% verhoging krijgen van hun uitkering en dit graag met terugwerkende kracht vanaf 1 april.
Lees meer over "Andere minimumuitkeringen moeten mee omhoog met leefloon"
Blikvangers uit 2015 en vooruitblik naar 2016

Blikvangers uit 2015 en vooruitblik naar 2016

3/05/2016
Het Netwerk tegen Armoede heeft zijn werkingsverslag voor 2015 afgewerkt en ingediend. Geen jaar om vrolijk van te worden voor mensen in armoede. Het beleid gaf al te vaak niet thuis, maar toch wist het Netwerk tegen Armoede in verschillende dossiers het verschil te maken, werkten mensen in armoede aan concrete beleidsaanbevelingen en werden verenigingen stevig ondersteund, onder andere in vormingen voor externe partners. Meteen werden ook de lijnen uitgezet voor de komende jaren. Vanaf 2016 werkt het Netwerk tegen Armoede aan partnerschappen met het bedrijfsleven en is er een nieuwe, ambitieuze meerjarenovereenkomst met de Vlaamse regering tot 2020.

Hier lees je de blikvangers uit 2015 in een notendop
Lees meer over "Blikvangers uit 2015 en vooruitblik naar 2016"
Kenniscentrum toont nood aan eerstelijns psychologische zorg

Kenniscentrum toont nood aan eerstelijns psychologische zorg

20/04/2016
Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg publiceerde een rapport over een organisatie- en financieringsmodel voor de psychologische zorg.  Het Netwerk tegen Armoede is tevreden over het feit dat het rapport wijst op de noodzaak aan een eerste algemeen niveau in psychologische zorg dat breed toegankelijk moet zijn. Dit sluit aan bij de vraag van mensen in armoede om een eerstelijnspsychologische functie uit te bouwen.  Het Netwerk roept op om ervoor te zorgen dat dit eerste algemeen niveau ook voor mensen in armoede voldoende toegankelijk dient te zijn.  We denken dan niet alleen aan de financiële toegankelijkheid, maar ook aan het feit dat de psychologen die er werken inzicht hebben in armoede en een voldoende duidelijk de taak moeten krijgen om mensen in armoede te bereiken.
 
Hier vindt u de synthese van het rapport.
 
Hier vindt u de publicatie van het Netwerk tegen Armoede over toegankelijkheid van geestelijke gezondheidszorg.

Lees meer over "Kenniscentrum toont nood aan eerstelijns psychologische zorg"
Lokaal sociaal beleid: het ene Ocmw is het andere niet

Lokaal sociaal beleid: het ene Ocmw is het andere niet

26/02/2016
Het Netwerk tegen Armoede werd uitgenodigd op het kabinet van Vlaams minister van Welzijn Vandeurzen ter voorbereiding van het nieuwe decreet lokaal sociaal beleid.  Voor het Netwerk is het cruciaal dat de doelstelling van dit decreet gaat over het waarborgen van grondrechten.  Verder moeten lokale besturen ondersteund worden om meer behoeftegericht te werken. Dat betekent dat zij vertrekken van de noden van cliënten en daar het aanbod en de hulpverlening laten op aansluiten in plaats van andersom.

Het Netwerk tegen Armoede vindt het verder zeer belangrijk dat het beleid geëvalueerd wordt via een gerichte monitoring: in welke mate zorgt het lokaal beleid ervoor dat mensen een menswaardig bestaan leiden? Door een aantal facturen en beslissingen op Vlaams niveau kunnen lokale besturen immers meer dan ooit eigen accenten leggen; inkanteling OCMW in gemeente, financiering via gemeentefonds,…
 
De actualiteit illustreert de verschillen tussen lokale besturen. Zo besliste het OCMW Antwerpen om de bijdrage voor zorgverzekering en aanvullende verzekering van hun cliënten niet langer ten laste te nemen.  De OCMW’s van Mol, Balen, Retie en Dessel daarentegen gingen op zoek naar projectmiddelen om samen extra te kunnen inzetten op toegankelijkheid van gezondheidszorg. Lokaal beleid dus met erg verschillende effecten op het leven van mensen in armoede. 
Lees meer over "Lokaal sociaal beleid: het ene Ocmw is het andere niet"
Vlaams preventief gezondheidsbeleid bereikt te weinig mensen in armoede

Vlaams preventief gezondheidsbeleid bereikt te weinig mensen in armoede

24/02/2016
Het Rekenhof onderzocht of de uitvoering van het Vlaams preventief gezondheidsbeleid goed is uitgewerkt, of de concrete uitwerking door de uitvoeringsorganisaties kwaliteitsvol gebeurt en in hoeverre er bijzondere aandacht is voor kansarmoede. Het rapport stelt onder andere dat er nood is aan ondersteuning op het terrein, dat er een gebrek aan deskundigheid over armoede is bij veel van de uitvoeringsorganisaties, en dat veel campagnes en interventies mensen in armoede niet bereiken. 

Lees hier het persbericht van het Rekenhof.

Lees hier het volledige rapport
 
Het Netwerk tegen Armoede werkte mee aan deze audit en ziet dat heel wat van haar verzuchtingen bevestiging krijgen.  We hopen dan ook dat het beleid en het uitvoeringslandschap de inhoud van dit rapport ter harte nemen. Wij zijn meer dan bereid om onze expertise in te zetten.
Lees meer over "Vlaams preventief gezondheidsbeleid bereikt te weinig mensen in armoede"
Mensen in armoede zeer ongerust over energiefactuur

Mensen in armoede zeer ongerust over energiefactuur

30/12/2015
Bij mensen in armoede heerst zeer grote onrust over de betaalbaarheid van hun energiefactuur. Dat blijkt uit de eindejaarsbevraging van het Netwerk tegen Armoede bij de 59 verenigingen waar armen het woord nemen. In letterlijk alle verenigingen (100 %) maken mensen zich grote zorgen over de stijgende stroomprijzen. Sterker, er zijn nauwelijks nog gezinnen in armoede die  het mogelijk achten om dit te dragen. Ondertussen blijven de hulpvragen bij verenigingen waar armen het woord nemen stijgen, gemiddeld met 10 %. Dat heeft enerzijds te maken met een stijging van het aantal gezinnen dat hulp nodig heeft en anderzijds met een grotere naambekendheid van de verenigingen zelf. Opvallend is dat verenigingen vooral veel meer mensen met psychische problemen over de vloer krijgen. Armoede en een gebrek aan geestelijke gezondheid gaan meer en meer samen.
 
Door opeenvolgende prijsverhogingen door de federale en Vlaamse regering zal de stroomfactuur volgend jaar gemiddeld met €350 stijgen. Dat raakte eerder al bekend. Mensen in armoede wonen echter vaker dan gemiddeld in slecht geïsoleerde woningen en een aanzienlijk deel verwarmt bovendien met elektrische kachels bij gebrek aan centrale verwarming. Zij zullen de prijsstijgingen nog harder voelen dan het gemiddelde Vlaamse gezin.
 
De onbetaalbaarheid van elektriciteit zal nog meer gezinnen nog dieper in de problemen brengen en het voorbije jaar zagen verenigingen (net als de voorgaande jaren) een toename van het aantal hulpvragen. De verwachting is dat dit in 2016 verder zal stijgen. Een andere grote zorg is overigens de duurdere bustickets, waardoor mensen zich zwaar beperkt zien in de mogelijkheden om zich te verplaatsen.
 
Steeds meer mensen die hulp zoeken, kampen ook met psychische problemen. We zien steeds meer mensen die niet terecht kunnen in de geestelijke gezondheidszorg, daardoor verder in de problemen (ook financiële) komen en uiteindelijk nergens anders meer terecht kunnen dan bij verenigingen waar armen het woord nemen, waar geen voorwaarden opgelegd worden om toegang te krijgen. Een belangrijk signaal voor het beleid. Investeer in toegankelijke en betaalbare geestelijke gezondheidszorg, want anders zal dit nog veel meer mensen onder de armoedegrens doen belanden.
 
Een aantal verenigingen proberen hier zelf een antwoord op te bieden, soms op eigen kracht, soms met (tijdelijke) projectsteun vanuit de Vlaamse overheid. Een eerstelijnspsycholoog in de vertrouwde omgeving van een vereniging kan de drempel voor geestelijke gezondheidszorg bijvoorbeeld al aanzienlijk verlagen. Wij vragen dat de Vlaamse overheid daar veel meer in investeert. De projecten die minister Vandeurzen de voorbije jaren ondersteunde, werpen hun vruchten af.
Lees meer over "Mensen in armoede zeer ongerust over energiefactuur"
5 concrete pistes om kinderarmoede terug te dringen

5 concrete pistes om kinderarmoede terug te dringen

3/12/2015
De kinderarmoede blijft in ons land schrikbarend hoge toppen scheren. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Oases (Universiteit Antwerpen) naar aanleiding van het Jaarboek Armoede en Uitsluiting. Pijnlijke cijfers, die helaas niet verrassen. Pijnlijk ook, omdat zowel de federale als de Vlaamse regering perfect weten wat hen te doen staat. Het goede nieuws is dat het wel degelijk mogelijk is om de kinderarmoede terug te dringen, maar dan moet de armoedebestrijding in Vlaanderen én België dringend een versnelling hoger schakelen. Het Netwerk tegen Armoede lanceert vijf concrete pistes:
 
-          Verhoog de uitkeringen en inkomens tot boven de Europese armoedegrens en garandeer een reële koopkrachtverhoging
Alle regeringspartijen engageerden zich hiertoe in aanloop naar de vorige verkiezingen. Het leefloon is inmiddels ook verhoogd met 2 %, alleen maken de besparingsmaatregelen op federaal en Vlaams niveau die verhoging meer dan ongedaan. Gezinnen in armoede zien hun koopkracht sterk dalen, door besparingen en facturen (oa. de turteltaks) op Vlaams niveau en onder meer de indexsprong op federaal niveau. Die koopkrachtverhoging is cruciaal, want zonder blijven andere maatregelen niet meer dan symptoombestrijding.
 
-          Garandeer de indexering van de kinderbijslag en voorzie sterke sociale correctie bij hervorming
Dit jaar kregen gezinnen al een indexsprong voor de kinderbijslag te slikken (bovenop de indexsprong voor alle lonen, uitkeringen en vervangingsinkomens). Over de indexering voor 2016 heerst nog grote onduidelijkheid. Bovendien staat een grote hervorming van de kinderbijslag op stapel, nu dit een Vlaamse bevoegdheid geworden is. Netwerk tegen Armoede pleitte eerder al voor een gemeenschappelijke sokkel met stevige sociale correcties voor een voldoende ruime groep. Lees hier ons uitgebreide standpunt.
 
-          Investeer in betaalbare woningen
De wachtlijsten voor sociale huurwoningen blijven lang en ondertussen moeten mensen overleven op de private huurmarkt. Meer dan de helft van de private huurders besteedt daar meer dan 30% van het inkomen aan huur. De kwaliteit laat vaak te wensen over. Overleven in slechte woonomstandigheden heeft grote invloed op huurders en hun kinderen. Blijven investeren in ondersteuning van kwetsbare huurders via een uitgebreidere huursubsidie, een verhoogde inzet op Sociale Verhuurkantoren en  extra inspanningen voor sociale huur is dus noodzakelijk.
 
 
-          Breid maximumfactuur uit naar secundair onderwijs
Kosten in het secundair onderwijs lopen hoog op, vooral in technische en beroepsrichtingen. De maximumfactuur in het lager onderwijs heeft haar nut al ruimschoots bewezen en scholen doen nadenken over een kostenbewust beleid. Die lijn doortrekken naar het secundair onderwijs zal financiële ruimte voor gezinnen met schoolgaande kinderen aanzienlijk doen toenemen en meer schoolkansen bieden aan kwetsbare kinderen.
 
-          Veralgemeende derdebetalersregeling in de eerstelijnsgezondheidszorg, inclusief tandzorg
Op dat vlak is er sinds 1 oktober al een grote stap vooruit gezet, met de verplichte derdebetalersregeling voor patiënten met een verhoogde tegemoetkoming. Voor het Netwerk tegen Armoede is dit een stap richting een veralgemeende en automatisch toegekende derdebetalersregeling. Een standpunt waar we samen met het Vlaams Patiëntenplatform en de Gezinsbond al langer voor ijveren.
 
-          Verdere uitrol Uitpas
Cultuurnet Vlaanderen werkte de Uitpas onder de vorige regering uit in samenwerking met het Netwerk tegen Armoede. Het is een kortingssysteem waarbij mensen in armoede op een niet stigmatiserende manier kunnen deelnemen aan culturele activiteiten en andere vrijetijdsinitiatieven, gekoppeld aan toeleiding en groepsvorming. Nu wordt de Uitpas geleidelijk verder uitgerold in Vlaanderen (nu al in 10 regio’s). Lokale besturen moeten die Uitpas ook gebruiken om jeugdwerk en sportclubs toegankelijker te maken.
Lees meer over "5 concrete pistes om kinderarmoede terug te dringen"
Samenwerking voor toegankelijke geestelijke gezondheidszorg

Samenwerking voor toegankelijke geestelijke gezondheidszorg

3/12/2015
Op 3 december presenteerden 6 lokale trio’s hun acties en plannen om te werken aan de toegankelijkheid van welzijn en geestelijke gezondheidszorg.  De trio’s bestaan telkens minimaal uit een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG), Centrum Algemeen Welzijnwerk (CAW) en een vereniging waar armen het woord nemen en situeren zich in Brussel, Halle-Vilvoorde, Maasmechelen, Leopoldsburg, Oostende en Sint-Niklaas. De projecten krijgen steun van Cera, Federatie van Diensten voor Geestelijke Gezondheid (FDGG), KEIK - Mensen in Beweging, Netwerk tegen Armoede, Federatie van Sociale Ondernemingen (SOM), Zorgnet Vlaanderen en de Vlaamse overheid.

Elke sector formuleerde reeds een aanbeveling voor de overheid.  De verenigingen waar armen het woord nemen stelden dat de opdracht dat CGG’s en CAW’s er moeten zijn voor mensen in armoede duidelijker en meer afdwingbaar moet zijn. Inspraak van mensen in armoede in de uitwerking hiervan is belangrijk.
Meer informatie over dit onderwerp op de website van Cera en via onze publicatie.
Lees meer over "Samenwerking voor toegankelijke geestelijke gezondheidszorg"
Als je hoofd vol zit

Als je hoofd vol zit

13/11/2015
Armoede verstekt psychische problemen en omgekeerd. En laat geestelijke gezondheidszorg nu net heel moeilijk toegankelijk zijn voor mensen met een laag inkomen. Er is de mentale en financiële drempel, maar geestelijke gezondheidszorg is ook te weinig aanwezig daar waar kwetsbare mensen wonen en leven. Hamza El Moukhtari, eerstelijnspsycholoog bij Recht-Op in Antwerpen, probeert het tij te keren. Hij probeert mensen daar te helpen waar ze zich thuis voelen, met laagdrempelige therapeutische sessies. Recht-Op is een vereniging binnen het Netwerk tegen Armoede en Hamza werkt in het kader van het project Als je hoofd vol zit.

Lees het interview met Hamza El Moukhtari op sociaal.net.
Lees meer over "Als je hoofd vol zit"
Oproep - Informeer patiënten over derdebetaler

Oproep - Informeer patiënten over derdebetaler

17/10/2015
Het Vlaams Patiëntenplatform, het Netwerk tegen Armoede en de Gezinsbond roepen huisartsen op om patiënten te informeren over de derdebetalersregeling en ze loyaal toe te passen. Eerder verspreidden de drie organisaties al een affiche waarmee huisartsen de patiënt kunnen informeren over de uitbreiding van de derdebetalersregeling. Veel huisartsen zijn hier ook voor gewonnen, maar een deel blijft zich verzetten. Wij roepen de huisartsen op om mee de gezondheidskloof te dichten en mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming de derdebetalersregeling toe te kennen.
 
Gebrek aan informatie
 
Regelmatig krijgen het Vlaams Patiëntenplatform, het Netwerk tegen Armoede en de Gezinsbond signalen van hun achterban dat er veel verwarring heerst: hoe werkt die derdebetaler precies, wie heeft er recht op, is dat goedkoper…? Sommige rechthebbende patiënten melden dat hun huisarts weigert om de derdebetaler bij hen toe te passen. Bovendien zijn er heel wat mensen die nood hebben aan de derdebetalersregeling, maar er niet naar durven vragen. Niet iedereen voelt zich immers comfortabel bij het bespreken van zijn financiële situatie met zijn dokter.
 
Affiche voor huisartsen
 
Het Vlaams Patiëntenplatform, het Netwerk tegen Armoede en de Gezinsbond lanceren samen een oproep aan alle huisartsen om hun patiënten te informeren over de derdebetalersregeling. “Daarom hebben we een eenvoudige affiche ontworpen voor in de wachtzaal. Met deze actie willen we patiënten in de eerste plaats informeren over hun rechten, maar ook de drempel verlagen om effectief gebruik te maken van die rechten. Een huisarts geeft met deze affiche in de wachtzaal immers het signaal aan zijn patiënten dat hij bereid is om de maatregel toe te passen wanneer een patiënt erom vraagt”, zegt Ilse Weeghmans van het Vlaams Patiëntenplatform. 
 
Naar algemene derdebetaler
 
Zolang er patiënten zijn die gebaat zijn bij de derdebetaler maar er geen gebruik van kunnen maken, zullen het Vlaams Patiëntenplatform, het Netwerk tegen Armoede en de Gezinsbond blijven streven naar een algemene en automatische derdebetaler. Het feit dat huisartsen de toepassing nog steeds kunnen weigeren voor een groot deel van de rechthebbenden en dat dit in praktijk ook effectief gebeurt, toont aan dat de huidige regelgeving nog te weinig garanties biedt voor de patiënt. Met deze informatiecampagne willen de organisaties alvast patiënten met financiële moeilijkheden en bereidwillige huisartsen dichter bij elkaar brengen.
 
Meer informatie
 
Download hier de affiche.

Herbeluister het debat in De Ochtend op Radio 1.

Bekijk de reportage in het VRT-journaal.

Lees het artikel in Het Nieuwsblad.

Bekijk het debat in De Zevende Dag.
Lees meer over "Oproep - Informeer patiënten over derdebetaler"
Toegankelijke huisarts kan spoeddiensten ontlasten

Toegankelijke huisarts kan spoeddiensten ontlasten

4/09/2015
Artsen willen patiënten laten betalen op spoeddiensten om zo de toevloed een halt toe te roepen, zo blijkt uit een bevraging door de Artsenkrant. Voor het Netwerk tegen Armoede, het Vlaams Patiëntenplatform en de Gezinsbond is dat geen goede oplossing. Beter is het om de eerstelijnszorg, de huisarts, toegankelijker te maken via een veralgemeende derdebetalersregeling en laagdrempelige huisartsenpraktijken. Wij zijn verwonderd dat die oplossing niet door de artsen zelf naar voren geschoven wordt.
 
Vandaag stellen we vast dat nog altijd 1 op 5 mensen in armoede gezondheidszorg uitstellen om financiële redenen. Als ze naar de spoeddienst gaan, heeft dat verschillende redenen, zo blijkt uit een enquête uit 2012 van het Netwerk tegen Armoede bij zijn achterban. In sommige wijken, zeker in grootsteden zijn er relatief weinig huisartsen beschikbaar, waardoor de drempel verhoogt. Bovendien verwijzen huisartsen zelf vaak snel door naar de spoeddienst en zijn praktische zaken zoals de betaling, vaak het laatste van de mensen hun zorgen wanneer ze op de spoed terecht komen. Tot slot is er ook het financiële argument. Doordat huisartsbezoek voor veel mensen nog altijd teveel kost, wijken kwetsbare patiënten soms noodgedwongen uit naar de spoeddienst, waar ze op het moment zelf niets moeten betalen.
 
Uit een recente bevraging van het Vlaams Patiëntenplatform (juni 2015) bij 385 patiënten blijkt bovendien dat 60,3% van de respondenten af en toe of regelmatig gezondheidszorg uitstelt om financiële redenen. 34,5% van hen gaat hierdoor niet naar de huisarts op het moment dat het wel nodig is. De respondenten geven duidelijk aan dat het gebruik van de derdebetalersregeling voor hen de zorg meer toegankelijk zou maken. Dat geldt ook voor jongeren.

Veralgemeende derdebetalersregeling

Daarom pleiten Netwerk tegen Armoede, Vlaams Patiëntenplatform en Gezinsbond al langer voor een veralgemeende en automatisch toegekende derdebetalersregeling. Dat zou betekenen dat patiënten enkel nog het (verlaagde remgeld) bij de huisarts betalen en niet het volledige tarief moeten voorschieten. De rest van het bedrag wordt dan rechtstreeks afgerekend tussen ziekenfonds en huisarts. Het is alvast een stap in de goede richting dat vanaf 1 oktober de derdebetalersregeling verplicht toegekend wordt aan patiënten met een verhoogde tegemoetkoming. Wij blijven ijveren voor een veralgemeende derdebetalersregeling, waarbij ook de administratieve last voor de huisarts tot een minimum beperkt moet worden en de betaling via de ziekenfondsen vlot moet verlopen.
 
Waar er toegankelijke huisartsenpraktijken of wijkgezondheidscentra zijn, waar ook financiële drempels laag gehouden worden, merken we dat het gebruik van de spoeddiensten daalt. Een toegankelijke eerstelijnszorg zal de spoeddiensten dus ontlasten. Mensen laten betalen voor verzorging op de spoeddienst zal er alleen maar toe leiden dat mensen in armoede zelfs die essentiële zorg moeten missen. 
Lees meer over "Toegankelijke huisarts kan spoeddiensten ontlasten"
Netwerk tegen Armoede sceptisch over gemeentelijke autonomie voor lokale diensten

Netwerk tegen Armoede sceptisch over gemeentelijke autonomie voor lokale diensten

4/06/2015
De Vlaamse regering wil subsidies voor jeugd, sport, cultuur en welzijn onderbrengen in het Gemeentefonds en die middelen niet langer 'oormerken'. Concreet zouden gemeenten het geld kunnen besteden naar eigen goeddunken. Daarmee valt de garantie weg dat ze die zouden inzetten voor vrijetijdsparticipatie, laagdrempelig jeugdwerk of bestrijding van kinderarmoede. Het Netwerk tegen Armoede reageert sceptisch en maakte dat ook duidelijk tijdens de hoorzitting voor de commissie Cultuur van het Vlaams Parlement. Die kwam er na een succesvolle petitie-actie van Hart boven Hard.

Het Netwerk tegen Armoede vraagt uitdrukkelijk dat er een armoedetoets wordt uitgevoerd op de regeringsplannen. Die vraag werd ook al expliciet gesteld aan minister van Armoedebestrijding Homans. Een antwoord kwam er nog niet.

Verder vragen wij dat er een participatiegarantie komt, met name in de adviesraden die de verschillende beleidsdomeinen lokaal opvolgen vanuit het middenveld. Dat kan door te investeren in de kwaliteit ervan of door een verplicht luik participatie te voorzien in de meerjarenplannen.

Monitoring

Het Netwerk tegen Armoede vraagt dat er minstens een zichtbare toewijzing komt van de middelen, dat ze met andere worden gekoppeld worden aan concrete beleidsdoelstellingen, zelfs als ze niet langer geoormerkt zijn. Een andere piste is om een deel van de middelen te laten beheren door de Vlaamse overheid zelf. Tot slot moet er een doorgedreven monitoring komen van het lokale beleid. Dat betekent dan wel dat lokale beleidsdoelstellingen beter omschreven moeten worden in de BBC.

Lees hier de uitgebreide nota die toegelicht werd tijdens de hoorzitting.

Lees het artikel in DeWereldMorgen.
Lees meer over "Netwerk tegen Armoede sceptisch over gemeentelijke autonomie voor lokale diensten"
Nood aan toegankelijke gezondheidszorg voor mensen zonder wettig verblijf

Nood aan toegankelijke gezondheidszorg voor mensen zonder wettig verblijf

2/06/2015
Het UZ Gent neemt initiatief om mensen zonder wettig verblijf op weg te helpen naar medische zorgen. De praktijk toont immers aan dat er voor deze groep een grote nood is aan een duidelijkere en snellere procedure die het recht op gezondheid garandeert. Hoe positief het initiatief van het ziekenhuis ook is, een meer toegankelijke eerstelijnszorg moet de toegangspoort zijn naar gezondheidszorg. Ook voor mensen zonder wettig verblijf. Nu springt het Gentse UZ in de bres waar de overheid dat nalaat.

De groep van mensen zonder wettig verblijf wordt uitgesloten van zowat alle grondrechten, wat hen extreem kwetsbaar maakt. ‘Dringende medische hulp’ is één van de weinige rechten waarop zij wel een beroep kunnen doen. In deze procedure komt een OCMW tussen in de medische kosten van iemand die zonder wettig verblijf in ons land is. Toch blijft toegang tot gezondheidszorg zeer problematisch voor deze groep. Het feit dat een ziekenhuis hier het initiatief moet nemen, toont dat heel duidelijk aan.

Tal van drempels blijven gezondheidszorg in de weg staan voor mensen zonder wettig verblijf. Er is de angst voor het sociaal onderzoek van het OCMW,  de administratieve rompslomp van wachten op een waarborg en het feit dat men elke consultatie elke keer weer apart moet aanvragen. De werkwijze verschilt bovendien van OCMW tot OCMW, mensen worden vaak heen en weer gestuurd tussen zorgverstrekkers en het OCMW en zo zijn er nog meer knelpunten op te noemen.

Het Netwerk tegen Armoede vindt het bewonderenswaardig dat UZ Gent hier zijn verantwoordelijkheid neemt en de drempels die het voor mensen zonder wettig verblijf rond medische zorg ervaart, wil wegwerken. Het stemt ook hoopvol dat de federaal minister van Maatschappelijke Integratie Borsus enthousiast reageert op  dit initiatief. Misschien kan dit een eerste stap zijn in een duidelijkere en snellere procedure die het recht op gezondheid voor deze kwetsbare groep garandeert, gekoppeld aan een toegankelijke eerstelijnszorg? Want hoe positief het initiatief van het UZ Gent ook is, de toegang tot gezondheidszorg zou daar niet mogen van afhangen. Op die manier blijven veel mensen achter zonder broodnodige medische zorgen. 

Lees het artikel in De Standaard.
Lees meer over "Nood aan toegankelijke gezondheidszorg voor mensen zonder wettig verblijf"
Afschaffing ziekte-uitkering gedetineerden bemoeilijkt hun reïntegratie

Afschaffing ziekte-uitkering gedetineerden bemoeilijkt hun reïntegratie

31/05/2015
De federale regering kwam een tijd geleden met het idee, minister van Volksgezondheid Maggie De Block wil er nu blijkbaar werk van maken: gedetineerden met een ziekte- of invaliditeitsuitkering zouden die binnenkort verliezen. Het is een bijzonder slecht idee, waar het Netwerk tegen Armoede zich al eerder tegen verzette, samen met een grote groep partnerorganisaties uit zowel het veld van de armoedebestrijding als de hulpverlening aan gedetineerden.

Nu al hebben veel gedetineerden geen inkomen, wat hun re-integratie in de maatschappij ernstig bemoeilijkt (herstelbetalingen aan slachtoffers kunnen niet, gedetineerden kunnen vaak kleine uitgaven binnen de gevangenis niet betalen, zich niet voorbereiden op hun vrijlating door bv. te sparen voor huisvesting...) De zieken en invaliden zijn daar tot op vandaag een gelukkige uitzondering op. Deze maatregel is daarom enkel contraproductief en weinig doordacht te noemen, zelfs met uitzonderingen voor geïnterneerden of invalide of zieke gedetineerden met een gezin dat financieel van hen afhankelijk is. Andere zieke of invalide gedetineerden hoeven dus niet gereïntegreerd in de maatschappij?

De uitleg van de minister dat hier een gelijkschakeling wordt nagestreefd met gedetineerden die hun leefloon of werkloosheidsvergoeding hebben verloren is bovendien bijzonder pijnlijk. Ipv een bestaand probleem op te lossen voor één groep gedetineerden, creëert men er een nieuw voor een bijkomende groep. De maatregel staat ook in contrast met het in het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding aangekondigde beleid van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen rond een betere preventie van armoede en dakloosheid bij ex-gedetineerden.

Het gezamenlijke standpunt van de verschillende middenveldorganisaties vindt u nog eens hier.
Lees meer over "Afschaffing ziekte-uitkering gedetineerden bemoeilijkt hun reïntegratie"
Armoede groeit door federaal beleid

Armoede groeit door federaal beleid

24/03/2015
Het beleid van de vorige en huidige federale regering slaagt er niet in om de armoede in België te doen dalen. Integendeel, met de huidige besparingen verwachten we dat het armoedecijfer nog verder de hoogte in gaat. 1 op 7 Belgen leeft vandaag onder de armoedegrens. Voor Vlaanderen is dat 1 op 10. En toch worden de meest kwetsbare mensen (opnieuw) zwaar getroffen. Dat blijkt uit het Jaarboek Armoede in België 2015.

Armoede is schrijnend, ook in België. Van de 15 % Belgen onder de armoedegrens leeft 1/3 in 'ernstige materiële deprivatie'. Dat betekent dat ze onvoldoende inkomen hebben om facturen en huur te betalen, dat ze hun woning niet voldoende kunnen verwarmen en dat ze zich maar om de 2 dagen een warme maaltijd kunnen veroorloven met vlees, kip of vis. Ze hebben ook geen wasmachine, televisietoestel, telefoon of auto.

De vorige regering onder Di Rupo deed het al: overal verkondigen dat de armoede bestreden zou worden, maar tegelijk de uitsluiting verscherpen. Zo verlaagde ze de werkloosheidsuitkeringen, werd de toegang tot SWT, de inschakelingsuitkering verscherpt, werd er al wat gemorreld aan de index… De huidige regering Michel I schakelt nog een versnelling hoger. Niet alleen is er de indexsprong, die dit en volgend jaar de zogenaamde ‘verhoging’ van de laagste uitkeringen volledig teniet doet, in de jaren daarna stijgen die uitkeringen door besparingen zelfs trager dan tot nu het geval was. Van de aangekondigde inhaaloperatie van de laagste uitkeringen tot de armoedegrens is geen sprake, integendeel. De huur wordt wel geïndexeerd, de accijnzen op brandstof stijgen, de remgelden voor de specialist stijgen… Samen met de besparingen van de Vlaamse regering (water, energie, onderwijs, kinderopvang, zorg, ...) gaan zowat alle uitkeringsgerechtigden er vandaag op achteruit in plaats van vooruit. De beloofde sociale correcties zijn minimaal en zullen helemaal niet volstaan om de meest kwetsbaren vooruit te helpen.

Veel werkzoekende, weinig vacatures

Tegelijk wil ook deze regering werkzoekenden (nog) strenger aanpakken. Door hen hun uitkering af te nemen of er het hakmes in te zetten (inschakelingsuitkeringen voor jongeren, inkomensgarantie-uitkering voor onvrijwillig deeltijds werkenden, anciënniteitstoeslag en SWT voor oudere werklozen), door hen extra voorwaarden op te leggen (gemeenschapsdienst, beschikbaarheid). Zelfs invalide en zieke mensen komen steeds meer onder druk te staan. Totaal zinloos, want er zijn niet eens jobs voor deze mensen. Bij de VDAB staan vandaag 99.326 vacatures open, inclusief dubbeltellingen en nepvacatures. In totaal zijn er in Vlaanderen 237.201 werkzoekenden. Van de openstaande vacatures zijn er maar 28.621 die zich richten naar mensen met enkel een diploma secundair onderwijs. Voor wie geen middelbaar diploma heeft, blijven er amper 1.988 jobaanbiedingen over. Wie laaggeschoold is, maakt dus zeer weinig kans op een job, terwijl werkloosheidsuitkeringen verder afgebouwd worden. Dat is de kortste weg richting stijgende armoede.

Staatssecretaris Elke Sleurs reageerde deze morgen op de cijfers van het Jaarboek met de aankondiging van een nieuw federaal armoedebestrijdingsplan. Dweilen heeft natuurlijk weinig zin als men eerst zelf de kraan wijd open heeft gezet. Deze regering jaagt op dit moment zelf grote groepen mensen de armoede in. Hoog tijd voor socialere keuzes dus. 

Bekijk de reportage in het VRT-journaal.

Beluister het interview op Radio 2 Antwerpen met Marie-Louise De Croock van Sta-An.
Lees meer over "Armoede groeit door federaal beleid"
Besparingen treffen kwetsbaarste gezinnen

Besparingen treffen kwetsbaarste gezinnen

8/01/2015
De besparingen van de Vlaamse en federale regering kosten kwetsbare gezinnen tot 70 euro per maand. Dat blijkt uit berekeningen van Decenniumdoelen, een samenwerkingsverband waarvan Netwerk tegen Armoede een van de partners is. Gezinnen met een laag inkomen zullen het vanaf volgend jaar gemiddeld met 735 euro minder moeten doen. Zij die al het zwaarst getroffen zijn door de crisis, krijgen andermaal de rekening gepresenteerd. Beide regeringen beloofden wel sociale correcties, maar het is zeer onduidelijk hoe ver die zullen gaan en hoe groot de groep is die men een correctie wil toekennen.

Lees het artikel op deredactie.be
Lees meer over "Besparingen treffen kwetsbaarste gezinnen"
GO! for life schenkt 21.776,49 euro aan Netwerk tegen Armoede tijdens Music for Life

GO! for life schenkt 21.776,49 euro aan Netwerk tegen Armoede tijdens Music for Life

23/12/2014
GO! for Life, de overkoepelende actie van het GO! voor Music for Life, heeft 21.776,49  euro opgebracht. Dat heeft afgevaardigd bestuurder Raymonda Verdyck vandaag bekend gemaakt in De Schorre in Boom.
Die opbrengst gaat naar het Netwerk tegen Armoede. Wij gebruiken het bedrag voor de verdere uitbouw van spelotheken en vorming in scholen over schoolkosten en communicatie met kwetsbare gezinnen.
 
Ook de vijfde editie van GO! for Life was een succes.  “Net zoals de vorige jaren waren onze leerkrachten en leerlingen meteen enthousiast,” zegt Raymonda Verdyck. “Onze scholen hebben in korte tijd bijna 10.000 knuffelkonijntjes verkocht en samen met hun eigen acties leverde dat een mooi bedrag op. Ik ben enorm fier op al die geëngageerde leerlingen en collega’s.”
 
“We zijn hier erg blij mee,” zegt Frederic Vanhauwaert van Netwerk tegen Armoede. “We gaan het ingezamelde geld investeren in spelotheken en in nog meer vorming voor leerlingen, leerkrachten en directies in het GO!. Maar deze actie is niet alleen financieel een grote opsteker. Even belangrijk is de boodschap van armoedebestrijding vanuit de kennis en ervaring van mensen in armoede zelf. Het GO! geeft met deze actie dan ook een heel belangrijk maatschappelijk signaal.”

Dank ook aan de Jongsocialisten en SP.A die met de verkoop van brooddozen al meer dan 5.000 euro inzamelden voor het Netwerk tegen Armoede. Dank ook aan de vele individuele schenkers. Het doet deugd om te kunnen rekenen op zoveel solidariteit. We hopen binnenkort een eindbalans van Music for Life te kunnen opmaken.
Lees meer over "GO! for life schenkt 21.776,49 euro aan Netwerk tegen Armoede tijdens Music for Life"
Sociale bescherming wordt net met steeds grotere mazen

Sociale bescherming wordt net met steeds grotere mazen

15/12/2014
De toegankelijkheid van onze zorg gaat er allesbehalve op vooruit. Eerder dit jaar werden dramatisch slechte cijfers de wereld in gestuurd over het uitstel van gezondheidszorg om financiële redenen. 8,6 % van de Belgen zit in die situatie, bleek toen uit een onderzoek op vraag van de Europese Commissie. In een vergelijkende studie met 30 landen belandt België op een schamele 20ste plaats. Bij mensen met een laag inkomen schiet het cijfer zelfs naar omhoog tot 20 %, 1 op 5 dus. Zonder meer alarmerend.

Lees het volledige artikel van het Netwerk tegen Armoede in De Nieuwe Gemeenschap, het tijdschrift van het August Vermeylenfonds.
Lees meer over "Sociale bescherming wordt net met steeds grotere mazen"
Beste leden van de commissie armoedebestrijding van het Vlaams Parlement

Beste leden van de commissie armoedebestrijding van het Vlaams Parlement

27/11/2014
Beste leden van de commissie armoedebestrijding van het Vlaams Parlement,
 
Vandaag bespreken jullie de beleidsnota armoedebestrijding. Naar aanleiding hiervan willen wij als Netwerk tegen Armoede (die 60 organisaties van mensen in armoede verenigt in Vlaanderen en Brussel) een positieve oproep doen. Mensen in armoede zijn bijzonder ongerust over hoe hun situatie de komende maanden zal evolueren. Er ligt immers een heel sterke nadruk op besparingen, waarvan duidelijk is dat ze ook mensen in armoede of mensen die nu net rondkomen zullen raken. Anderzijds horen we veel te weinig waar echt in armoedebestrijding zal geïnvesteerd worden de komende jaren.
Daarom volgende oproep:
1.     Wij vragen de parlementsleden om mee toe te zien op het consequent en degelijk uitvoeren van armoedetoetsen op beleidsmaatregelen, en met de resultaten dan ook rekening te houden. In de praktijk merken we dat er al heel wat beslissingen genomen werden (bv. optrekken maximumfactuur in het onderwijs, optrekken van de tarieven van De Lijn, …) waar deze armoedetoets niet op uitgevoerd werd.
2.     Vlaanderen beschikt met de 6de staatshervorming over heel wat meer hefbomen inzake armoedebestrijding. Terecht stelt het regeerakkoord dat er bij alle nieuwe bevoegdheden moet bekeken worden welke impact ze op armoedebestrijding hebben en dat deze dan ook maximaal moeten ingezet worden in de strijd tegen armoede. Wij roepen de parlementsleden op om deze doelstelling uit het regeerakkoord in alle commissies en bij alle beleidsnota’s nadrukkelijk op de voorgrond te plaatsen. Inzake kinderbijslag, woonbonus, aspecten binnen het werkgelegenheidsbeleid, de eerstelijns juridische hulpverlening, … zijn er cruciale hefbomen om de situatie van mensen in armoede structureel te verbeteren en zo de armoededoelstellingen van het Pact 2020 waar te maken.
3.     We roepen op om de problematiek van ‘gekleurde armoede’  meer aandacht te geven.
4.     Tot slot roepen we parlementsleden (naast de Vlaamse Regering uiteraard) op om op het terrein naar de grote ongerustheid van mensen in armoede te luisteren en hen antwoorden op hun vragen te geven. Deze dialoog is bovendien van grote waarde in het verder vorm geven van beleid.
 
Alvast dank en een goede bespreking toegewenst en uitkijkend naar een stevig armoedebestrijdingsbeleid de komende jaren,
Lees meer over "Beste leden van de commissie armoedebestrijding van het Vlaams Parlement"
Hoe mensen in armoede de gezondheidskloof willen dichten

Hoe mensen in armoede de gezondheidskloof willen dichten

3/11/2014
Gezondheid is een kostbaar goed, voor alle lagen van de bevolking. Niemand die daaraan twijfelt. Ons welzijn en welbevinden hangt voor een groot deel af van hoe gezond we ons voelen en, als dat niet zo is, van welke zorg we gebruik kunnen maken. Laat nu net in Vlaanderen, toch een van de welvarendste regio's ter wereld, een diepe gezondheidskloof gapen. Het Netwerk tegen Armoede schreef hierover een uitgebreid artikel in de 21ste uitgave van Welzijn en zorg in Vlaanderen 2014-2015, een naslagwerk over de socio-profitsector.

U kunt het boek hier bestellen.
Lees meer over "Hoe mensen in armoede de gezondheidskloof willen dichten"
Netwerk tegen Armoede plaatst kanttekeningen bij schrapping ziekte-uitkering voor gedetineerden

Netwerk tegen Armoede plaatst kanttekeningen bij schrapping ziekte-uitkering voor gedetineerden

24/10/2014
De regering Michel I overweegt de ziekte-uitkering te schrappen voor gedetineerden, zo was gisteren te lezen in de pers (DS 23/10/14). Caritas Vlaanderen, Welzijnszorg, Netwerk tegen Armoede en heel wat andere organisaties plaatsen ernstige kanttekeningen bij dit voornemen.
 
Tussen criminaliteit en armoede bestaat een duidelijke correlatie. Heel wat ex-gedetineerden belanden in armoede na het uitzitten van hun straf. Daarnaast zijn er ook mensen in armoede die (kleinere) criminele feiten plegen. Zij kennen bovendien vaak de rechtsprocedures niet en kunnen evenmin een advocaat betalen. Dit maakt dat er sprake is van een groot aandeel mensen in armoede in de Belgische gevangenissen en een groot aandeel mensen die de gevangenis verlaten in armoede.

Een veroordeling tot een gevangenisstraf is zeer ingrijpend. Je wordt gestraft voor een misdrijf. Je straf bestaat uit vrijheidsberoving, eventueel samen met een boete en/of schadevergoeding. Het doel van de straf bestaat o.a. uit een na te streven herstel tussen dader en slachtoffer, de rehabilitatie van de dader en de re-integratie in de vrije samenleving na afloop van de straf. Op een ondoordachte wijze ingrijpen in de financiële situatie van (ex-)gedetineerden kan een ernstige hypotheek plaatsen op dit laatste.
 
Vandaag zien we al een zeer dubbelzinnig beleid: bepaalde uitkeringen worden geschorst, de schaarse gevangenisarbeid levert slechts een fractie van het minimumloon op en tegelijk sta je als gedetineerde in voor eigen kosten én de vergoeding die aan slachtoffers betaald moet worden.
 
Het voornemen van de regering om tot een logische regeling te komen wat betreft de verschillende soorten vervangingsinkomens voor gedetineerden ondersteunen wij ten zeerste. Vandaag worden pensioenen nog tijdelijk en ziekte-uitkeringen voor de ene gedetineerde wel en de andere niet verder uitbetaald. We vragen echter wel deze stroomlijning op een billijke wijze gebeurd, met aandacht voor het uiteindelijke objectief van de gevangenisstraf, met name de re-integratie van de (ex)gedetineerde in de samenleving, met de grootst mogelijke kans op slagen.
 
Maar er staat meer op het spel dan dat. Een gevangenisstraf moet in de eerste plaats bedoeld zijn om mensen die een misdrijf gepleegd hebben, opnieuw op het rechte pad te krijgen. Het is duidelijk dat het ondoordacht schorsen van uitkeringen veel ex-gedetineerden veroordeelt tot de vicieuze cirkel van armoede. Indien mensen schulden opbouwen bij hun verblijf in de gevangenis, indien zij nog vóór hun vrijlating al zonder een minimum aan financiële ademruimte vallen, vergroot bovendien het risico op mislukking van re-integratie na hun vrijlating. Met nadelige gevolgen voor de samenleving. Ook de slachtoffers zijn niet gebaat met zo’n maatregel, integendeel, zij riskeren zo nooit de schadevergoeding te krijgen waar ze recht op hebben.
 
Hoe moeilijk dit binnen deze thematiek ook is, we mogen ons niet laten leiden door wrok of verbittering. Indien deze regering het voornemen heeft een regeling uit te werken die zowel de rechten van slachtoffers als die van daders respecteert én die het algemeen belang dient, dan is een evenwichtiger aanpak van deze kwestie nodig. Eenzijdig de ziekte-uitkering ontnemen tijdens de gevangenschap is niet de juiste weg.

Wij roepen de regering op hierover dringend het overleg aan te gaan met alle partners op het terrein. Als middenveldorganisaties actief op het vlak van armoedebestrijding en welzijnswerk worden wij daar graag bij betrokken. 

Lees het artikel in De Morgen.

Lees het artikel op DeWereldMorgen.
Lees meer over "Netwerk tegen Armoede plaatst kanttekeningen bij schrapping ziekte-uitkering voor gedetineerden"
Netwerk tegen Armoede en Cera stellen publicatie over armoede en geestelijke gezondheid voor

Netwerk tegen Armoede en Cera stellen publicatie over armoede en geestelijke gezondheid voor

25/06/2014
Willen we geestelijke gezondheid beter toegankelijk en bespreekbaar maken, dan moeten psychologen veel meer ingezet worden op laagdrempelige plaatsen. Dat is een van de belangrijkste conclusie van de brochure ‘Oog voor elkaar, ook met elkaar; naar een beter toegankelijke geestelijke gezondheidszorg voor mensen in armoede’. De brochure kwamt tot stand uit het gelijknamige project dat in 2012 opgestart werd door Cera, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Vandeurzen en het Netwerk tegen Armoede.

Ze selecteerden vier pilootprojecten waarin telkens minstens een CGG (Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg), CAW (Centrum voor Algemeen Welzijnswerk) en een vereniging waar armen het woord nemen samen aan de slag gingen. Deze projecten werden ondersteund om te werken rond toegankelijkheid van geestelijke gezondheidszorg voor mensen in armoede en rond beeldvorming.  De bevindingen en aanbevelingen voor beleidsmakers en werkveld  werden gebundeld in de gloednieuwe publicatie: ‘Oog voor elkaar, ook met elkaar’.

1 op 4 mensen in ons land krijgt vroeg of laat te maken met psychische problemen. Die hebben een grote impact op het individu en op de samenleving. Voor wie in armoede leeft, is die impact nog veel groter. Ze hebben veel vaker dan gemiddeld te kampen met psychische problemen en vinden (nog) veel moeilijker de weg naar geschikte zorg. De pilootprojecten ‘Oog voor elkaar, ook met elkaar’ tonen dat het kan; een geestelijke gezondheidszorg die ook voor mensen in armoede toegankelijk is.
Een van de belangrijkste conclusies is dat de inzet van een psycholoog op laagdrempelige plaatsen geestelijke gezondheidszorg beter toegankelijk en bespreekbaar maakt. Momenteel is er geen duidelijk aanbod aan geestelijke gezondheidszorg in de eerste lijn.  Sommige CAW’s (centra voor algemeen welzijnswerk) en huisartsenpraktijken ontwikkelen hier wel een aanbod. Dat is echter erg ongelijk gespreid en vaak moeilijk toegankelijk voor mensen in armoede. We moeten dringend werk maken van een aanbod aan psychologische zorg op meer laagdrempelige plaatsen, zoals wijkgezondheidscentra en inloopcentra.  

Het viel op dat hulpverleningsorganisaties elkaars aanbod en manier van werken onvoldoende kennen. Zicht hebben op elkaars aanbod en werking is een voorwaarde om correct te kunnen doorverwijzen en te vermijden dat mensen aan hun lot worden overgelaten.  Frederic Vanhauwaert, coördinator van het Netwerk tegen Armoede: “Veel mensen in armoede hebben het gevoel nergens echt geholpen te worden. Goedbedoelde regels en procedures – bijvoorbeeld over aanmelding – mogen niet als effect hebben dat mensen niet de nodige zorg krijgen.  Voor hulpverleners is een goede basishouding als hulpverlener en inzicht in armoede essentieel. Therapie of hulp moet aangepast zijn aan de cliënt en niet andersom. Al te vaak stellen we vast dat mensen geen zorg krijgen omdat ze niet passen ‘in het profiel van de instelling’. Investeer daarom meer in vraaggerichte hulpverlening en minder in het uitbouwen van een standaard aanbod."

Investeren in vraaggerichte hulpverlening in plaats van standaard aanbod

Verder geeft de publicatie achtergrondinformatie en inzichten mee  over geestelijke gezondheidszorg en armoede. De geestelijke gezondheidszorg is in volle evolutie. Wat zijn sterke punten en pijnpunten? Hoe kijken naar armoede en wat is de link met geestelijke gezondheid? Welke drempels spelen er met betrekking tot toegankelijkheid van geestelijke gezondheidszorg?

De publicatie en de draaiboeken van de vier lokale projecten kan je downloaden via http://netwerktegenarmoede.be/documents/Gezondheid_dossier_publicatie-oog-voor-elkaar.pdf
Lees meer over "Netwerk tegen Armoede en Cera stellen publicatie over armoede en geestelijke gezondheid voor"
Armoedetoets houdt dicriminerende regelgeving voor mensen in armoede tegen

Armoedetoets houdt dicriminerende regelgeving voor mensen in armoede tegen

14/03/2014
Vandaag besliste de Vlaamse Regering, op initiatief van minister Lieten, de armoedetoets definitief te verankeren in het Vlaams beleid.  De armoedetoets moet ervoor zorgen dat mensen in armoede niet meer gediscrimineerd worden door nieuwe regelgeving. 

Tijdens het draaien van de armoedetoets wordt er een dialoog opgestart tussen mensen met ervaringskennis uit armoedeorganisaties en de actoren uit het wetenschappelijke veld. Het Netwerk tegen Armoede en het Vlaams Steunpunt Armoedebestrijding (VLAS) spelen hierbij een cruciale rol. Concreet wordt de input van die beide soorten ‘kennis’ bijeengebracht in een document dat bij het voorstel van beslissing wordt gevoegd, zodat de toets mee onderwerp wordt van het publieke debat.

Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator van het Netwerk tegen Armoede, is blij dat deze belangrijke prioriteit uit het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding helemaal afgerond is.  “Met het structureel maken van de armoedetoets gaan beleidsmakers reeds voor het nemen van de beslissing weten of hun maatregel effectief armoedebestrijdend is.”

Lees het artikel in De Morgen.
Lees meer over "Armoedetoets houdt dicriminerende regelgeving voor mensen in armoede tegen"
Voer veralgemeende derdebetalersregeling in bij de huisarts

Voer veralgemeende derdebetalersregeling in bij de huisarts

27/02/2014
De derdebetalersregeling blijft een belangrijke eis van het Netwerk tegen Armoede, de Gezinsbond en het Vlaams Patiëntenplatform vzw. Deze regeling kan een antwoord bieden voor de steeds groter wordende groep mensen die gezondheidszorg uitstelt omwille van financiële redenen.  Het Netwerk tegen Armoede, de Gezinsbond en het Vlaams Patiëntenplatform pleiten voor een automatische en algemene derdebetalersregeling bij de huisarts, om definitief komaf te maken met de discussie wie allemaal recht zou hebben op deze regeling.  In de toekomst is zo'n automatische derdebetalersregeling zelfs wenselijk zijn binnen de volledige eerstelijnszorg.
 
Geen groep proberen af te bakenen

Een automatische en algemene derdebetalersregeling bereikt iedereen die het nodig heeft. De groep mensen die gezondheidszorg nu uitstelt laat zich niet makkelijk afbakenen.

Mensen met een verhoogde tegemoetkoming betalen minder remgeld, maar nog niet de helft van wie hier recht op heeft, vraagt dit statuut effectief aan. Onwetendheid speelt een rol. Verder vormen ook schaamte, het papierwerk, een hoofd vol andere zorgen... drempels.

Er zijn alleenstaande ouders, personen met hoge medische kosten en andere gezinnen die het moeilijk hebben op het einde van de maand. Hun inkomen lijkt niet zo laag en ze hebben geen ‘sociaal statuut’ maar het besteedbaar inkomen ligt na eventuele afbetaling van schulden, huur- en energiekosten dikwijls een flink stuk lager. Wanneer zij bij de dokter enkel het remgeld moeten betalen zijn zij dus zeker geholpen.
Tenslotte zullen ook de mensen die  nu probleemloos kunnen betalen ook gebaat zijn met een eenvoudiger regeling: zo hoeven ze het terugbetaalde deel niet meer voor te schieten.

Een van de voordelen van een algemene derdebetalersregeling is dat je stigmatisering vermijdt. Iedereen betaalt dan enkel het remgeld bij de dokter. Vele mensen willen immers de stempel ‘arm' niet krijgen of willen niet dat hun zorgverstrekker weet dat ze het financieel moeilijk hebben. Dit is meteen een van de verklaringen voor het feit dat mensen nu niet naar de toepassing van het derdebetalerssysteem vragen.

Prioriteit aan een toegankelijke eerste lijn !

Iedereen moet gewoon naar de dokter kunnen gaan wanneer dat nodig is. De eerstelijnsgezondheidszorg moet voelbaar toegankelijker worden. De overheid geeft met de derdebetalersregel het signaal dat de eerstelijnsgezondheidszorg en niet de spoed of de specialist de toegangspoort is tot gezondheidszorg. België is een van de weinige landen waar de derdebetalersregeling niet algemeen wordt toegepast. Nochtans vermijd je toekomstige hogere kosten indien mensen hun eerste doktersadvies bij de huisarts krijgen, en niet noodzakelijk bij de gespecialiseerde arts die ze misschien niet nodig hebben. Voorbeelden uit onze buurlanden leren ons eveneens dat de invoering van een derdebetalerssysteem niet leidt tot overconsumptie, in tegenstelling tot wat critici beweren.

Minder administratieve rompslomp

De kritiek van artsen en gebruikers op het huidige derdebetalerssysteem  is voor een deel terecht. De artsen klagen over ‘onduidelijke regels', ‘laattijdige betaling' en ‘teveel administratief werk'. Een algemene, automatische derdebetalersregeling vermindert het administratief werk voor iedereen: artsen én gebruikers. Willekeur wordt vermeden. Patiënten zullen het klevertjes plakken en het binnenbrengen van attesten bij de mutualiteit niet missen. En voor de betaalbaarheid van het systeem maakt het geen verschil.

Opgelost op 1 januari 2015?

Vanaf 1 januari 2015 zou de federale regelgeving er voor zorgen dat alle mensen met een verhoogde tegemoetkoming via de derdebetalersregeling geholpen worden.  Ook in Vlaanderen werkt men aan regelgeving om binnen de eerste lijn systematisch de derdebetalersregeling (of het forfaitair systeem) toe te passen voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming. Bij deze roepen het Netwerk tegen Armoede, de Gezinsbond en het Vlaams Patiëntenplatform dan ook nogmaals op om in onze eerstelijnsgezondheidszorg voor iedereen via een automatische derdebetalersregeling te werken!

Beluister de reportage in Vandaag op Radio 1.
Lees meer over "Voer veralgemeende derdebetalersregeling in bij de huisarts"
Sociaal isolement en eenzaamheid bij ouderen in armoede

Sociaal isolement en eenzaamheid bij ouderen in armoede

18/02/2014
Sociaal isolement en eenzaamheid is een dagelijkse realiteit, zeker bij ouderen in armoede. Dit thema kwam bij PSC-Open Huis in Antwerpen aan bod in november 2010. De aanleiding was een artikel uit Gazet van Antwerpen over een man die 2 jaar na zijn overlijden pas gevonden werd in zijn appartement op het Kiel. Hoe kon dit gebeuren, stelde iedereen zich de vraag.
 
Daarna bracht VTM naar aanleiding van het artikel een reportage over sociaal isolement en eenzaamheid bij ouderen. Daarin werd de moeder van een van de deelnemers aan onze werkgroep geïnterviewd. De moeder zei voor de camera dat ze zich eenzaam voelt, nochtans krijgt ze iedere dag bezoek van haar dochter...
 
Eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen in armoede, het werd een projectthema bij Open Huis. 2 jaar lang bespraken ze met de groep dit thema, hadden ze het over knelpunten en aanbevelingen, maar keken ze ook naar de eigen buurt en stad en wat een vereniging als Open Huis daarin kon betekenen.

Lees hier het volledige projectverslag.
 
Lees meer over "Sociaal isolement en eenzaamheid bij ouderen in armoede"
Hoe denken mensen in armoede na over later?

Hoe denken mensen in armoede na over later?

17/02/2014
In het kader van de campagne Vroeger nadenken over later van de Koning Boudewijnstichting, ging het Netwerk tegen Armoede na hoe mensen in armoede denken over later. Uit de bevragingen kwamen een aantal duidelijke tendensen naar voren. Denken aan later of plannen voor de toekomst is iets dat niet los gezien kan worden van de armoedesituatie waarin mensen leven. Heel wat mensen in armoede zien weinig positiefs aan ouder worden en kunnen zich moeilijk een ‘geslaagde oude dag’ voorstellen.

Wie voortdurend moet overleven, kan niet plannen op middellange of op lange termijn: er is geen budget om effectief dingen te plannen voor later en ook geen ruimte omdat men dagdagelijks aan andere problemen het hoofd moet bieden. Wat niet betekent dat ‘later’ hen geen schrik aanjaagt, integendeel. Wanneer mensen wel denken aan later, maken ze zich zorgen over wonen, gezondheid, inkomen, kinderen, eenzaamheid en hun uitvaart. De meesten zijn er niet van overtuigd dat plannen voor later een betere ‘oude dag’ garandeert.

Lees hier het volledige rapport.
Lees meer over "Hoe denken mensen in armoede na over later?"
Dringende medische zorg is een recht, ook voor mensen zonder papieren

Dringende medische zorg is een recht, ook voor mensen zonder papieren

24/01/2014
Het Netwerk tegen Armoede reageert verontwaardigd op de houding van het Oostendse stadsbestuur tegenover de geplande medische antennepost voor mensen zonder papieren. Dokters Van De Wereld en CAW willen in de kuststad zo'n medische post uitbouwen omdat veel mensen, vaak zonder papieren, er anders geen toegang hebben tot broodnodige medische zorg. Meerderheidspartijen SP.A en Open VLD vrezen een aanzuigeffect, maar dat is een drogreden.

Mensen zoeken medische hulp omdat ze ernstig ziek zijn en niet andersom. Mensen zonder papieren zakken niet af naar Oostende vanwege de dringende medische hulp die ze er krijgen. Ze hebben die gewoon nodig en hebben er ook recht op. Het Netwerk tegen Armoede roept het beleid in Oostende op om de antennepost te steunen in plaats van te dreigen met (financiële) sancties. Helaas is de situatie in Oostende geen alleenstaand geval. Ook in steden als Brussel en Antwerpen stellen we vast dat dringende medische zorg aan mensen ontzegd wordt of dat men onmogelijke voorwaarden oplegt, zoals de toezegging om terug te keren naar het land van herkomst. Zo leg je mensen die zwaar ziek zijn een onmenselijke keuze op.

SDV, een vereniging van het Netwerk tegen Armoede die in Oostende veel werkt met mensen zonder wettig verblijf, stelde een nota op over haar werk met mensen zonder wettig verblijf. U kunt de nota hier lezen.
Lees meer over "Dringende medische zorg is een recht, ook voor mensen zonder papieren"
Netwerk tegen Armoede geeft advies over invaliditeit en participatie

Netwerk tegen Armoede geeft advies over invaliditeit en participatie

27/11/2013
Arm maakt ziek, ziek maakt arm. Veel mensen in armoede kampen op een bepaald moment in hun leven wel met gezondheidsproblemen, fysieke beperkingen en/of psychologische problemen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat een beduidend deel van mensen in armoede uit de verenigingen ooit op invaliditeit hebben gestaan of er nog op staan. Hoewel een invaliditeitsuitkering mensen verzekert van een inkomen, plaatsen mensen in armoede kanttekeningen tegenover invaliditeit.

Mensen op invaliditeit[1] geven immers aan zich actief te willen inzetten voor zichzelf maar ook voor de maatschappij. Dit blijkt echter niet altijd zonder slag of stoot te gaan. De overleggroep werk en sociale economie heeft dit daarom verder onderzocht en is tot een advies gekomen met aanbevelingen die de maatschappelijke participatie van mensen in armoede met een invaliditeitsstatuut kunnen ondersteunen en bevorderen. Voor meer info kunt u terecht bij Samira Castermans.

Lees hier het volledige advies.


[1] We beperken ons in deze nota enkel tot personen met een invaliditeitsuitkering.  Naast een invaliditeitsuitkering, bestaat er immers ook nog inkomensvervangende tegemoetkoming. Dit is bedoeld voor personen die ook erkend zijn als ‘arbeidsongeschikt’, maar geen recht hebben op een invaliditeitsuitkering.
Lees meer over "Netwerk tegen Armoede geeft advies over invaliditeit en participatie"
Dringende medische hulp: stop de ping-pong tussen zorgverstrekkers en ocmw's

Dringende medische hulp: stop de ping-pong tussen zorgverstrekkers en ocmw's

8/10/2013
Het Brussels OCMW geeft alleenstaanden zonder papieren dringende medische zorg. Maar die hulp geldt niet voor gezinnen met kinderen die in Brussel wonen. Het probleem beperkt zich niet tot de hoofdstad. Wij krijgen geregeld gelijkaardige signalen vanuit onze verenigingen, verspreid over Vlaanderen. Er is dringend nood aan een duidelijkere en snellere procedure die het recht op gezondheid vooropstelt.

Lees het opiniestuk van Netwerk tegen Armoede en Pigment op knack.be
Lees meer over "Dringende medische hulp: stop de ping-pong tussen zorgverstrekkers en ocmw's"

Nota noodhulp

18/08/2009
Steeds meer mensen moeten een beroep doen op noodhulp. Bij noodhulp denken we bijvoorbeeld aan organisaties die voedselpakketten of kledij uitdelen, sociale kruideniers,... Het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vindt dat noodhulp eigenlijk niet zou mogen bestaan. Het Vlaams Netwerk vraagt structurele oplossingen tegen armoede. Oplossingen zoals een voldoende hoog inkomen. In afwachting van deze structurele maatregelen is noodhulp een noodzakelijk kwaad. In deze tekst bekijken we hoe noodhulp op een zo menselijk mogelijke manier kan gebeuren en hoe noodhulp meer kan doen dan brandjes blussen.
Lees meer over "Nota noodhulp"