Een Vlaamse kinderbijslag moet wel degelijk herverdelen

12/5/2014
Het Netwerk tegen Armoede heeft de verschillende partijvoorstellen rond de Vlaamse kinderbijslag bekeken en die getoetst aan haar eigen uitgewerkte standpunt daaromtrent. Een belangrijke prioriteit willen we alvast naar voor schuiven. Een Vlaamse kinderbijslag zal wel degelijk moeten herverdelen. Het argument van sommige partijen dat herverdeling enkel via fiscaliteit of in andere takken van de sociale zekerheid moet gebeuren, is wat ons betreft niet aan de orde.
 
“Dat is nog te verdedigen als fiscaliteit, kinderbijslag of andere onderdelen van de sociale zekerheid zich op hetzelfde bevoegdheidsniveau bevinden”, zegt coördinator Frederic Vanhauwaert van het Netwerk tegen Armoede. “Maar nu de kinderbijslag Vlaams wordt, moet het herverdelend karakter behouden blijven en zelfs versterkt worden. Vlaanderen heeft een eigen verantwoordelijkheid op het vlak van armoedebestrijding en moet dit ook binnen de kinderbijslag zelf realiseren. Die opdracht doorschuiven naar het federale niveau kan voor ons niet. Wij wensen geen heen en weer tussen beleidsniveaus waarbij gezinnen in armoede tussen twee stoelen vallen.”
 
Voor het Netwerk tegen Armoede ligt een sterkere focus op armoedebestrijding in de eerste plaats in de versterking van de sociale toeslagen. Verhoog die voor de meest kwetsbare gezinnen en zoek daarnaast naar bijkomende oplossingen voor doelgroepen voor wie de huidige toeslagen in de kinderbijslag  nog onvoldoende bescherming bieden: werkende armen, werklozen die geschrapt zijn van hun werkloosheidsvergoeding, daklozen met kinderen, sommige tienermoeders...
 
Het streefdoel moet zijn dat kinderbijslag en fiscale lastenverminderingen samen de volledige kost voor kinderen dekken bij gezinnen in armoede of met een armoederisico. Vandaag is dit in Vlaanderen heel duidelijk niet het geval, zelfs al brengen we ook de eventuele schooltoelagen in rekening.
 
Ook het belang van het basisbedrag in de kinderbijslag, inbegrepen de leeftijds- en rangtoeslagen, in het gezinsinkomen mag daarbij niet vergeten worden. De hogere bedragen die uitgekeerd worden vanaf het 3e kind zomaar voor alle grote gezinnen wegvlakken, zoals nu in veel voorstellen lijkt gedaan te worden, kan voor ons niet. Dit zou niet meer of minder dan een sociaal bloedbad betekenen, gezien veel van de grote gezinnen net gezinnen in armoede zijn of met de armoedegrens flirten. Ook aan de leeftijdstoeslagen morrelen vinden wij geen goed idee.   Er bestaat –ook wetenschappelijk- geen discussie over dat oudere kinderen grotere kosten met zich brengen en dus moeten ook op dat vlak arme gezinnen en gezinnen met een armoederisico afdoende beschermd worden.
 
In hoeverre alle politieke partijen waarvan vandaag de ideeën rond een hervorming van de kinderbijslag in de pers vergeleken worden al hun volledige huiswerk hebben gedaan is ons niet altijd duidelijk. In elk geval durven wij hopen dat niet alles wat vandaag geponeerd wordt zomaar te nemen of te laten zal zijn en dat bij eventuele hervormingen doordacht en omzichtig te werk wordt gegaan.
 
Een kinderbijslag die daadwerkelijk bijdraagt tot een vermindering van de (kinder)armoede is mogelijk.   Hopelijk maakt de nieuwe Vlaamse regering daar een prioriteit van.

Lees ons uitgebreide standpunt.