Hervorming kinderbijslag is keuze: minder kinderarmoede of niet

14/5/2016
De Vlaamse regering nam zich bij haar aantreden voor om de nieuwe bevoegdheden, in het kader van de zesde staatshervorming, 'maximaal in te zetten in de strijd tegen armoede'. Met de nakende hervorming van de kinderbijslag heeft ze nu de kans om de daad bij het woord te voegen. Toch is het Netwerk tegen Armoede er niet gerust op. Eerder maakten wij onze bezorgdheid al over aan bevoegd minister Vandeurzen. Echt overleg met het middenveld blijft vooralsnog uit. Betrouwbare informatie over wat op tafel ligt is er niet. De signalen die wij krijgen over de krijtlijnen waarbinnen de kinderbijslag zou hervormd worden, stellen ons allerminst gerust.

- De kinderbijslag is een van de meest efficiënt uitbetaalde uitkeringen. De non take-up ligt er veel lager dan bij andere uitkeringen. Rationalisering bij de uitbetalingsinstellingen mag niet leiden tot verlies van know-how of een minder vlotte uitbetaling

- De kinderbijslag is voor gezinnen in armoede een onmisbaar deel van het gezinsinkomen. Bij tijdelijke schorsing, uitstel van betaling door administratieve problemen ... zien we nu al dat dit vrijwel onmiddellijk tot betalingsproblemen leidt, vaak met bijkomende, structurele schulden als gevolg. Wij zien ook geregeld gezinnen die enkel nog de kinderbijslag als enige inkomen overhouden, bvb. wanneer men geen aansluiting vindt op hulpverlening, in afwachting van de toekenning van een uitkering, ... Voorwaarden koppelen aan de kinderbijslag (aanwezigheid op school, Nederlandse lessen, integratie met andere tegemoetkomingen zoals schooltoelage, ...) kunnen wij alleen daarom al absoluut niet aanvaarden, ze zijn contraproductief en duwen net de gezinnen die men zegt te willen helpen dieper in armoede.  

- Als kinderbijslag een recht van het kind is, geldt dat ook voor de kleine groep kinderen die nu nog uit de boot vallen, zo bv. in de gewaarborgde gezinsbijslag, als zij minder dan 4 jaar in België verblijven, hun ouders niet de Belgische nationaliteit hebben, er geen verwante volwassene is om het recht op kinderbijslag te openen.

- Er blijft veel onduidelijkheid rond het basisbedrag, de sociale toeslagen die men wil toekennen aan gezinnen met een laag inkomen en een eventuele compensatie daarin voor het afschaffen van leeftijds- en rangtoeslagen (grote kinderen, grote gezinnen). Wie komt daarvoor in aanmerking en hoe zullen die bedragen berekend worden? Voor ons kan het niet dat gezinnen in armoede of met armoederisico erop achteruitgaan, met andere woorden, dat hun kindergeld zou zakken ten opzichte van de huidige situatie.

- Wij willen geen achteruitgang, maar ook meer dan een standstill. De huidige sociale toeslagen maken slechts 6,5 % van het budget uit en doen de kinderarmoede maar dalen met 4,4 % (afgezien van leeftijds- en rangtoeslagen die ook voor gezinnen in armoede impact hebben op hun gezinsbudget). Als het budget voor kinderbijslag gelijk blijft en min wil zijn engagement van (kinder)armoedebestrijding nakomen, moet de herverdeling groter.

- Wij vragen dat de kinderbijslag welvaartsvast wordt gemaakt.

Lees hier ons volledige standpunt.

Bekijk het debat in De Vrije Markt op één.