Onrust blijft over fraudebestrijding kinderbijslag

1/7/2013
Twee weken geleden reageerde het Netwerk tegen Armoede bijzonder ongerust op een ontwerp van wetswijziging van de staatssecretarissen Courard (Gezin) en Crombez (fraudebestrijding) dat ernstige fraude bij kinderbijslag moest tegengaan. Uiteraard zijn wij voorstander van de bestrijding van fraude, maar het wetsontwerp was naar onze mening zó geschreven dat ook heel wat gezinnen met kinderen in armoede onbedoeld het slachtoffer konden worden. Het wetsontwerp werd inmiddels zonder wijzigingen goedgekeurd. Het Netwerk tegen Armoede betreurt dit ten zeerste. Nochtans bleek bij de bespreking in de commissie dat parlementsleden van oppositie én meerderheid onze kritiek deelden.

Het risico op onterechte schorsingen van de kinderbijslag is groot. Ook vinden we dat mensen die wel degelijk in de fout gingen in het verleden daar op een buitensporige manier voor afgestraft worden.  Het ontwerp wijzigt verjaringstermijnen, onterecht uitbetaalde bedragen zouden kunnen worden ingehouden op andere uitkeringen… Lees daarover onze brief aan de staatssecretarissen en de leden van de commissie Sociale Zaken.

Staatssecretaris Crombez verwees zowel in zijn antwoord aan het Netwerk als in commissie naar een omzendbrief die nog zal worden uitgewerkt voor de kinderbijslagfondsen en de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers. Die moet een aantal ‘ongelukken’ vermijden en garanderen dat geen enkel kind dat effectief in België verblijft zonder kinderbijslag valt. Gezien de heel algemene formulering van de wet is het maar de vraag of dit werkelijk kan lukken en of vergissingen op die manier helemaal uit te sluiten zijn.

Je zal als gezin in armoede maar onterecht geschrapt worden van de kinderbijslag. Dat zijn niet alleen drama’s op het moment zelf, op een termijn van enkele maanden kunnen gezinnen zó in de problemen komen dat de gevolgen nog jaren nadien kunnen spelen. Maar er zijn ook problemen die deze omzendbrief niet oplost: wat als de overheid enkele jaren ‘slaapt’, dan fraude ‘vaststelt’ en dan heel dat bedrag terugeist; de overheid mag daar ook ‘rente’ op berekenen én zij mag die terugeisen, ja zelfs deels afhouden van uitkeringen die je wel nog (terecht!) van haar ontvangt.

Wij blijven dat buitensporig vinden. Voor sommige gezinnen is dat bijna een wettelijke garantie op armoede. In de teksten blijft grote onduidelijkheid over fraude met andere uitkeringen die kan worden afgehouden van kinderbijslag. En wat met onterecht geschorste kinderbijslag die achteraf in 1 keer teruggestort wordt. Word je daar nog fiscaal voor afgestraft ook? Er kwam geen duidelijk antwoord.

Het Netwerk tegen Armoede zal niet nalaten de mogelijke ‘ongelukken’ op het terrein als gevolg van deze harde wet aan te kaarten. Wij hopen ook dat een snelle evaluatie (binnen de 6 maanden na het rondsturen van de omzendbrief?) er zeker komt. Verschillende parlementsleden hebben daarom gevraagd. Hopelijk zijn tegen dan niet al de eerste onbedoelde slachtoffers gevallen. Wordt vervolgd.