Onderwijs - Nieuws

Nieuws

Mo*Talk: Hoe dichten we de onderwijskloof?

Mo*Talk: Hoe dichten we de onderwijskloof?

4/12/2019
Op 4 december was collega Nele Schroyen te gast bij deBuren voor een MO*talk over onderwijsongelijkheid. Ook te gast waren de Nederlandse onderzoeksjournaliste Anja Vink en Open-VLD politica Sihame El Kaouakibi. Gespreksleider Gie Goris leidde het thema in, dat niet toevallig brandend actueel was; de PISA-resultaten (een onderzoek dat om de drie jaar peilt naar de vaardigheden van 15-jarigen)  waren immers hét nieuws van de dag – en die waren opnieuw niet fraai, vooral als we kijken naar de link tussen sociaal-economische status en prestaties. Sowieso is het verschil tussen de zwakste en de sterkste leerlingen in Vlaanderen groter dan gemiddeld, maar bovendien wordt dat verschil in score mee verklaard door kansarmoede. Terwijl het streefdoel van onderwijs precies moet zijn om die ongelijkheid te overbruggen, en die verschillen uit te wissen.

Voer voor een gesprek, dus. Want hoe pakken we dat aan? Anja Vink deelde inzichten uit haar internationaal onderzoek, met voorbeelden van regio’s waar men er wél in geslaagd is om die situatie om te buigen. Nele sprak vanuit de ervaringen en standpunten die ze verzamelde vanuit haar overleg met mensen uit de verenigingen. En Sihame El Kaouakibi, die aansloot meteen na een zwaar uitgelopen parlementaire zitting o.a. over PISA, vulde aan waar ze politiek mee het verschil wil maken. Ze spraken over inschrijvingsrecht en voorrangsregels, over ondersteuning van leerkrachten, over het geld dat naar onderwijs gaat (natuurlijk) en waaraan dat best besteed wordt, over het belang van thuistaal versus het Nederlands, over welbevinden…

Dé oplossing is niet gevonden, maar het was wel hartverwarmend om te horen dat de bezorgdheden van ouders en jongeren in armoede gedeeld worden, ook internationaal, en ook hier in de Vlaamse politiek. Samen op weg naar een betere score over 3 jaar?!

Lees het artikel in in de winterspecial van Mo*Magazine.

Herbeluister de integrale Mo*Talk over onderwijs en ongelijkheid.

Lees meer over "Mo*Talk: Hoe dichten we de onderwijskloof?"
Armoedebarometer kleurt donkerrood

Armoedebarometer kleurt donkerrood

13/11/2019
Alle armoedecijfers staan op rood in Vlaanderen en dat is zonder meer alarmerend, zeker wanneer deze regering het armoedeprobleem onder mat lijkt te willen schuiven. De Vlaamse armoedecijfers blijven hangen op 10,4%, en dit na zoveel jaren armoedebeleid; de kinderarmoede steeg tot 15%; het aantal leefloners blijft stijgen tot meer dan 41.000 Vlamingen; de wachtlijst voor sociale woningen blijft aangroeien tot 154.000 wachtenden; de voedselbanken breken alle records: 160.000 mensen vroegen een voedselpakket; meer dan 680.000 Vlamingen leven vandaag in armoede; de uitstroom zonder diploma stijgt opnieuw; de klachten inzake discriminatie en racisme blijven stijgen; de leefkosten (voor energie, openbaar vervoer, …) blijven stijgen; …
 
De 12de Armoedebarometer is onthutsend voor het Vlaamse en federale beleid.
De 12de Armoedebarometer toont tegelijkertijd aan dat de afwezigheid van stevig beleid armoede doet stijgen. Er is amper beleid voor eenoudergezinnen, voor huurders, mensen met een migratieachtergrond of werklozen. Integendeel, er zijn meer bestraffende dan structurele maatregelen.
 
Het Vlaamse regeerakkoord negeert niet enkel deze rode lichten, het is bovendien een opsomming van maatregelen om de eigen verantwoordelijkheid te verbergen. Het sanctioneert in plaats van armoede aan te pakken.
 
 • Er zijn geen doelen meer. Zo kunnen de ministers ook niet afgerekend worden op hun beloften en afspraken. Maar zonder doelen heeft deze regering ook geen ijkpunt meer.
 • Er komt een andere definitie van armoede. Uit de warrige toelichting van minister-president Jambon op Terzake[1] blijkt vooral de bekommernis om te tonen hoe goed het hier in Vlaanderen gaat. Als het hier goed gaat, moet je ook niets meer doen. Besparen gebeurt wel, zelfs op de kinderbijslag. Zo worden grotere gezinnen extra getroffen. Ook het openbaar vervoer wordt getroffen, vervoersarmoede kan enkel toenemen.
 • Het regeerakkoord bevat een reeks maatregelen om wachtlijsten te doen verminderen. Kleinere wachtlijsten betekenen voor deze regering lagere armoedecijfers. Dit doen ze niet met meer investeringen, maar wel met het verhogen van drempels. De reeks maatregelen om de wachtlijst voor een sociale woning uit te zuiveren spreekt boekdelen. Muren worden gezet rond sociale woningen: de lokale binding sluit mensen tientallen jaren uit;  sociale huurders worden verdacht van fraude; taal- en werkvereisten worden voorwaarden voor een sociale woning; …
 • Zo scheidt het regeerakkoord het kaf van het koren: enkel ‘goede’ mensen in armoede krijgen sympathie en verdienen ondersteuning . De andere, de ‘slechte’ mensen in armoede, zij die niet hun best doen, krijgen sancties en beperkingen. Handhaving staat voorop. De arme is zelf verantwoordelijk voor zijn armoede. Vooral mensen met een migratieachtergrond worden geviseerd. Zelfs een sociale woning is hen niet gegund.
 • Het regeerakkoord legt bijna alle verantwoordelijkheid op de schouders van de gemeenten, maar er is geen woord over de bijkomende middelen en ruimte voor een gemeentelijk armoedebeleid. De gemeenten zullen zonder duidelijk kader, middelen en kompas het zelf moeten doen.
 • Het Vlaams regeerakkoord is een slag in het gezicht van velen die hard werken om een warme samenleving te creëren. Participatie dreigt geïnstrumentaliseerd te worden, advisering wordt herleid tot pure individuele consultaties op consultatieplatformen, vrijwilligerswerk dreigt herleid te worden tot enkel caritatief werk. Hiermee wil deze regering de stem van velen smoren in een chaos van individuele opmerkingen. Zo verdwijnt armoede uit het gezichtsveld en dreigt armoede herleid te worden tot anekdotische en individuele verhalen.
 • Door enkel nog in te zetten op jobs, jobs, jobs wordt haar verantwoordelijkheid beperkt tot het activeren van mensen via onder meer een fiscale tegemoetkoming en handhaving. Wie niet meekan wacht de verplichte gemeenschapsdienst.
 
De zorg voor mensen in armoede is blijkbaar weinig belangrijk. Wie arm is, is schuldig verklaard en zal het voelen.
 
De Armoedebarometer van Decenniumdoelen brengt opnieuw rode cijfers. Tegelijkertijd schuift deze Armoedebarometer oplossingen naar voor. Rode cijfers zeggen immers dat er harder gewerkt moet worden, vooral door onze regeringen. Vlaanderen en België moeten dus beter hun best doen.

Meer info vindt u hier.

Lees meer over "Armoedebarometer kleurt donkerrood"
Commissie geeft duidelijke richtlijnen voor samenwerking tussen scholen en boekenleveranciers

Commissie geeft duidelijke richtlijnen voor samenwerking tussen scholen en boekenleveranciers

8/11/2019
Na een klacht van het Netwerk tegen Armoede heeft de Commissie Zorgvuldig Bestuur duidelijke richtlijnen uitgevaardigd voor de samenwerking tussen scholen en boekenleveranciers. Die moeten er voor zorgen dat geen enkel kind het schooljaar moet starten zonder de nodige boeken en het nodige schoolmateriaal, ongeacht de financiële situatie van de ouders. Zo zullen scholen onder meer afspraken moeten maken over de levering van boeken en gespreide betaling en over de mogelijkheid om ook via andere kanalen de benodigde boeken te bestellen. Er moet duidelijkheid komen over welk materiaal nu verplicht aan te kopen is of niet. Nu bestaat daar soms grote onduidelijkheid over. De richtlijnen hebben heel concrete gevolgen, bijvoorbeeld dat kinderen geen boeken mogen geweigerd worden omdat de ouders de factuur van grote broer of zus nog niet konden betalen.

De Commissie Zorgvuldig Bestuur houdt toezicht op het zorgvuldig bestuur van scholen en kan indien nodig een school die in de fout gaat financieel sanctioneren.

Het Netwerk tegen Armoede trok in juni 2019 naar de commissie nadat ze moest vaststellen dat steeds meer scholen samenwerken met externe boekenleveranciers en steeds meer kinderen soms lange tijd zonder boeken in de les zitten. De oorzaken zijn in veel gevallen te zoeken in de commerciële logica die boekenleveranciers e.d. volgen. Zo horen we verhalen van ouders die geen boeken kunnen bestellen omdat er nog een openstaande rekening is van broer of zus van een eerder jaar; van jongeren die aanmaningen ontvangen over die openstaande rekeningen; sommige boekenleveranciers proberen op slinkse wijze allerlei onnodig schoolmateriaal te verkopen aan ouders en staan slechts in zeer beperkte mate afbetalingsplannen toe…

Tijdens de hoorzitting van de Commissie lichtten verschillende ervaringsdeskundigen van het Netwerk en de Aalsterse vereniging Mensen voor Mensen verder aan de commissieleden toe wat er zoal fout loopt bij de samenwerking tussen scholen en de commerciële boekenleveranciers. De Commissie Zorgvuldig Bestuur deelde onze bezorgdheden en zet in haar advies een duidelijk kader uit:

1.       Informatie over wat écht noodzakelijk is & vrijheid om schoolboeken elders aan te kopen
Scholen moeten ouders tijdig een nauwkeurig overzicht geven van de aan te schaffen materialen en hun kostprijs, en hen informeren over de mogelijkheid om die materialen desnoods ook elders aan te schaffen. De school moet ook garanderen dat het voor elke ouder duidelijk is welke materialen verplicht en welke materialen facultatief zijn. De huidige online reserveringssystemen, waar het niet duidelijk is welke materialen echt verplicht en welke materialen eventueel aan te raden zijn, kunnen dus niet langer door de beugel.

2.       Scholen moeten garanderen dat iedereen tijdig over de nodige boeken en materialen beschikt
De Commissie benadrukt ook dat scholen een zorgverplichting hebben: ook wanneer scholen samenwerken met commerciële boekenleveranciers moeten zij garanderen dat (vroegere) betalingsmoeilijkheden van de ouders er nooit voor zorgen dat een kind zonder boeken in de les zit. Scholen moeten voorzien in de nodige financiële tegemoetkomingen zodat ieder kind tijdig (!) beschikt over de nodige materialen. De school moet ook zelf het eerste aanspreekpunt blijven voor ouders met financiële problemen: ouders zonder meer doorverwijzen hun problemen te regelen met de boekenleverancier kan niet.
De Commissie pikt ook in op het verhaal van de ervaringsdeskundigen die zich bij de leverancier moesten registreren op naam en met het e-mailadres van hun kind. De Commissie oordeelt dat deze praktijk onaanvaardbaar is en dat scholen moeten voorkomen dat leerlingen betrokken worden in de schuldenproblematiek van hun ouders.

Het Netwerk is ook blij dat de Commissie doorheen haar beslissing meerdere malen herhaalt hoe het gebruik door scholen van procedures van gedwongen uitvoering – bijvoorbeeld via de deurwaarder – ten zeerste af te raden zijn.  Scholen moeten garant staan voor een sociaal verantwoord beleid en agressieve invorderingspraktijken horen daar niet in thuis.

3.       Het betalen van de schoolrekening
De Commissie stelt tot slot ook dat scholen weliswaar vrij zijn te bepalen hoe de schoolrekening betaald moet worden, bijvoorbeeld elektronisch of per domiciliëring, maar dat ze steeds moeten voorzien een uitzondering voor ouders voor wie dit een drempel kan betekenen.
 
Kortom, de Commissie zet duidelijk de lijnen uit: scholen hebben een zorgverplichting die er op neer komt ‘dat zij een samenwerking met een externe aanbieder dient tot stand te laten komen onder voorwaarden waarbinnen een sociaal verantwoord beleid (...) verzekerd is’. Wij hopen dat de gevoeligheid bij scholen én leveranciers hiermee is aangescherpt, en dat dit er mee voor zorgt dat iedere leerling én ouder krijgt waar hij/zij recht op heeft: degelijk, betaalbaar en toegankelijk onderwijs.

Lees het artikel in De Standaard.

Lees het volledige en bindende advies van de Commissie Zorgvuldig Bestuur.

Lees meer over "Commissie geeft duidelijke richtlijnen voor samenwerking tussen scholen en boekenleveranciers"
Elk talent telt: actie voor maximumfactuur in secundair onderwijs

Elk talent telt: actie voor maximumfactuur in secundair onderwijs

17/10/2019Vandaag 17 oktober, Werelddag van Verzet tegen Armoede, kwamen onze verenigingen massaal naar buiten om actie te voeren voor een maximumfactuur in het secundair onderwijs. Met een petitie, een actie voor het langste schoolbord en tal van lokale acties op en rond 17 oktober. Omdat elk talent telt. Met de petitie hebben we inmiddels ongeveer 3.000 handtekeningen ingezameld. Daar moeten nog de papieren petities bijgeteld worden. Die worden de komende dagen verzameld en meegenomen in ons verdere overleg met bevoegd minister Weyts. We zien al te vaak dat jongeren uit kwetsbare gezinnen in het middelbaar een richting kiezen in functie van de schoolkosten en niet in functie van hun talenten en interesses. Een onaanvaardbare verspilling van talent én een van de grote oorzaken van latere kansarmoede. Het basisonderwijs werkt al langer met een maximumfactuur. Het probleem van betaalbaarheid stelt zich daar dan ook minder, maar wel steeds meer in het secundair onderwijs. De kosten daar lopen sterk uit elkaar en zijn schoolafhankelijk, maar vanaf het 3de leerjaar ook afhankelijk van de studierichting. 

De resultaten van de studiekostenmonitor (eerste graad SO) werden dit voorjaar (eindelijk) vrijgegeven. Daaruit blijken enorme verschillen tussen scholen in de kosten die ze doorrekenen aan de ouders per schooljaar. Sommige scholen maken duidelijk en effectief werk van kostenbeheersend beleid, maar dat doen ze lang nog  niet allemaal. Een maximumfactuur wordt ook door de onderzoekers gezien als een manier om scholen te dwingen hun kostenbeleid onder de loep te nemen. Bovendien is dit een maatregel die alle ouders ten goede komt, dus niet alleen gezinnen in armoede, en  die hen duidelijkheid biedt over de totale kost van een schooljaar.

Uiteraard kosten sommige studierichtingen, vanaf de tweede graad dus, meer dan andere. We pleiten dan ook niet voor één vast bedrag voor alle leerjaren en studierichtingen, maar voor een gedifferentieerde maximumfactuur.  In de eerste graad moet één bedrag dan weer wél kunnen volstaan.
De monitor wees bovendien uit dat er steeds minder leerlingen deelnemen aan meerdaagse uitstappen in de eerste graad, dat de kosten hiervoor erg hoog zijn in vergelijking met het basisonderwijs, en dat het gebruik samenhangt met SES-kenmerken van een leerling. Daarom pleiten we naast een scherpe maximumfactuur voor de bijdrageregeling, ook voor een minder scherpe maximumfactuur als plafond voor uitstappen. Iedere leerling moet de kans krijgen om deel te nemen aan deze uitstappen.

Nu we weten hoeveel een schooljaar gemiddeld kost, moeten we bovendien besluiten dat de schooltoelagen deze kost allesbehalve dekken. Zelfs de maximale toelage (waar slechts weinig leerlingen recht op hebben) ligt nog enkele honderden euro onder de gemiddelde studiekost. Het wordt dus hoog tijd dat deze bedragen opnieuw bekeken worden. Ook hier vragen we dat er aangepaste bedragen komen naargelang de studierichting, zodat de kostprijs geen drempel is voor jongeren om hun droomjob na te jagen.
Meer info over de studiekostenmonitor vindt u op https://hiva.kuleuven.be/nl/nieuws/docs/sono-2018-ol3-3-1-website.pdf

-Op zoek naar hoe u als school kosten kunt beperken en op een open, positieve manier met kwetsbare gezinnen kunt communiceren? Download hier onze brochure.

Download hier de papieren petitie.

Lees het artikel in De Morgen.

Lees het verhaal van Indra in De Morgen.

Bekijk de reportage in het VRT-journaal.

Beluister de reportage in De Ochtend op Radio 1

Lees het artikel in De Standaard.

Lees het artikel in Gazet Van Antwerpen.

Bekijk de reportage op WTV-Focus.

Beluister de reportage met jongeren van Betonne Jeugd in De Ochtend op Radio 1.

Bekijk de reportage in Karrewiet op Ketnet.

Beluister het interview met ervaringsdeskundige Cindy Van Geldorp bij Eva De Roo op Studio Brussel.


 
Lees meer over "Elk talent telt: actie voor maximumfactuur in secundair onderwijs"
Armoedebestrijding wordt vooral een strijd tegen mensen in armoede

Armoedebestrijding wordt vooral een strijd tegen mensen in armoede

1/10/2019
Het Netwerk tegen Armoede kan niet anders dan teleurgesteld zijn over het regeerakkoord dat N-VA, Open VLD en CD&V na lange onderhandelingen afklopten. Armoedebestrijding lijkt verworden tot een strijd tegen mensen in armoede. Met deze plannen lijkt hooguit een groep mensen uit de statistieken te verdwijnen, zonder dat armoede teruggedrongen wordt. “Deze regering heeft meer dan ooit nood aan de stem van mensen in armoede”, zegt coördinator David de Vaal. “Hoog tijd om hun kennis en ervaring mee te nemen in het beleid.”

Armoedebestrijding als prioriteit lijkt totaal afwezig in dit regeerakkoord en ook in de verschillende beleidsdomeinen ligt de ambitie om armoede terug te dringen, bijzonder laag. Positief is wel dat de regering de schooltoelagen meer in verhouding wil brengen tot de reële kosten per studierichting. Het Netwerk tegen Armoede voert nog tot 17 oktober campagne voor een maximumfactuur in het secundair onderwijs. Om alle leerlingen te doen excelleren, moet je onderwijs betaalbaar maken. Dat kan via een maximumfactuur, een vast bedrag in de eerste graad en een aangepast bedrag per richting in de tweede en derde graad. Wij zullen dit voorstel blijven op tafel leggen.

De geleidelijke uitdoving van de woonbonus schept perspectieven om meer te investeren in de sociale en private huurmarkt. Ook daar ontbreekt het de regering jammer genoeg aan ambitie.. We zien geen verhoging van het bouwritme voor sociale woningen, hoewel de wachtlijsten jaar na jaar blijven groeien. Wel zien we dat bepaalde doelgroepen, de drempel naar sociale huisvesting drastisch zien verhogen. Als nieuwkomers 10 jaar moeten wachten op een sociale woning, belanden ze quasi zeker in armoede. Bovendien treft de voorwaarde van 5 jaar lokale binding ook kwetsbare Vlaming, die noodgedwongen vaak verhuizen.
De Vlaamse regering belooft om de energieprijzen niet verder te laten stijgen. Voor mensen in (energie)armoede klinkt dat als een pleister op een houten been. Duizenden Vlamingen kampen met energieschulden of moeten zich verwarmen en verlichten met een budgetmeter. Zij hebben er weinig aan dat de prijzen niet stijgen. Energie is voor hen nu al onbetaalbaar.

In de Vlaamse sociale bescherming lijkt het erop dat de persoonsvolgende financiering (nu voor mensen met een beperking) doorgetrokken wordt naar veel andere zorgsectoren. Het is onduidelijk welk budget daar tegenover staat. Wij vragen garanties dat de factuur voor het terugdringen van de wachtlijsten niet bij de zorgbehoevende terecht komt, in de vorm van een hogere persoonlijke bijdrage. Voor zorgbehoevenden met een laag inkomen vragen we volwaardige sociale correcties. Voor nieuwkomers worden nog extra drempels ingebouwd in de vorm van extra wachttijd. Dit zal de integratie bemoeilijken en mensen bij voorbaat in een precaire situatie duwen, zeker gecombineerd met de drempels voor sociale huisvesting.

Het hardvochtige beleid ten aanzien van werkzoekenden dat deze regering naar voor schuift, met onder andere een verplichte gemeenschapsdienst, nochtans een maatregel waarvan in het buitenland al gebleken is dat hij niet werkt. Volwaardige jobs creëren, ook en vooral in de sociale economie, daarmee kunnen mensen stappen vooruit zetten in hun leven. Helaas, ook hier stellen we een gebrek aan ambitie vast.

Het is positief dat de beloofde evaluatie van het groeipakket (kinderbijslag) in het regeerakkoord staat. Wij betreuren echter dat eventuele vrijgekomen middelen niet naar een versterking van de sociale toeslagen gaat of naar groepen die in het groeipakket achteruit gaan ten opzichte van de vroegere kinderbijslag. Nochtans was dat gevraagd in de armoedetoets op het groeipakket. Dat men dit niet doet, is een gemiste kans in de strijd tegen kinderarmoede.

Deze regering voorziet veel te weinig structurele maatregelen in de strijd tegen armoede en focust teveel op de individuele verantwoordelijkheid van mensen. Wie armoede echt wil terugdringen, maakt andere keuzes: maximumfactuur in het secundair onderwijs, voldoende betaalbare huisvesting en kwaliteitsvolle jobs.

Beluister het interview in De Ochtend op Radio 1.

Lees het opiniestuk in Knack.

Lees meer over "Armoedebestrijding wordt vooral een strijd tegen mensen in armoede"
#elktalent: 16 september is Boekencheckdag!

#elktalent: 16 september is Boekencheckdag!

16/09/2019
Armoede-organisaties en onderwijskoepels roepen vandaag, 16 september, leerkrachten en schoolbesturen in het secundair onderwijs op om deel te nemen aan de Boekencheckdag. Ze kunnen op www.boekencheck.be melden hoeveel leerlingen in hun klas geen schoolboeken hebben. Nog altijd starten kinderen het schooljaar zonder het benodigde lesmateriaal, vaak omdat ouders de factuur niet in een keer kunnen betalen of nog kampen met achterstallige betalingen van het vorige schooljaar. Zo starten kwetsbare leerlingen al vanaf 1 september met een reële achterstand. Om de onderwijskloof te dichten moeten we onder andere zorgen dat leerlingen vanaf 1 september over alle benodigde boeken en materiaal kunnen beschikken. Scholen kunnen hier zelf veel inspanningen doen, maar tegelijk kan de Vlaamse overheid hier een grote stap vooruit te zetten door de maximumfactuur in het secundair onderwijs in te voeren.

Marlies*, alleenstaande moeder van drie en actief bij De Beweging van Mensen en Laag Inkomen in Oostende, doet haar verhaal. "Voor mijn zoon zit ik dit schooljaar al aan een totaal bedrag van maar liefst €1.100. Voor mijn dochters, moest ik alle boeken online bestellen, maar ik kreeg ze maar niet opgestuurd. Bleek dat ik per ongeluk 1 factuur twee keer betaald had, waardoor de volgende onbetaald bleef. Zo bleven zijn maar wachten op hun boeken. Uiteindelijk is het net voor het begin van het schooljaar in orde gekomen, maar dat creëert veel stress en onzekerheid, zowel bij mij als bij mijn kinderen. Je wilt niet dat ze aangesproken worden op het feit dat ze nog geen boeken hebben."

Het gaat overigens over meer dan boeken alleen. De zoon van Marlies moet ook een uniform hebben. "Maar de eisen daarover zijn zo specifiek dat je een expert moet zijn om daar klaar in te zien. Zwarte leren schoenen, bijpassende zwarte sokken, maar in andere lessen, waarin ze een witte outfit hebben, dan weer witte sokken. De kosten en de stress worden nemen zo al snel toe. Dat kost ook allemaal geld. Gespreide betaling is wel mogelijk, maar ik heb het zelf moeten vragen. Ze proberen dit vooral niet te promoten."

*Marlies is een schuilnaam.

Alle info over de Boekencheckdag vindt u hier.

Teken onze petitie voor een maximumfactuur in het secundair onderwijs.
Lees meer over "#elktalent: 16 september is Boekencheckdag!"
Netwerk tegen Armoede verontrust door Vlaamse formatienota

Netwerk tegen Armoede verontrust door Vlaamse formatienota

19/08/2019
Het Netwerk tegen Armoede is zeer verontrust door de nota die Vlaams informateur Bart De Wever naar voor schuift als start voor de Vlaamse regeringsonderhandelingen. Armoedebestrijding is zo goed als afwezig en verder worden er, onder meer in onderwijs en woonbeleid, grote kansen gemist om armoede effectief terug te dringen. “Wij hopen dan ook dat de onderhandelende partijen deze nota nog stevig bijsturen en dat armoedebestrijding een topprioriteit wordt voor deze nieuwe regering”, zegt coördinator David de Vaal. “Wij staan klaar om hierover het gesprek aan te gaan vanuit de kennis en ervaring van mensen in armoede.”
Wat armoedebestrijding betreft, lijkt deze nota vooral te focussen op sancties tegen wie het moeilijk heeft. Verder wordt vooral gesproken over een andere manier om de armoedecijfers te berekenen. Wij hadden graag een krachtiger ambitie gezien om de armoede op het terrein effectief te bestrijden.

Op dat vlak bevat de nota vooral gemiste kansen. Er wordt weliswaar gezegd dat in de verschillende beleidsdomeinen maatregelen zullen worden genomen om armoede te voorkomen of te bestrijden, maar dat wordt nergens concreet gemaakt. Er zijn nochtans mogelijkheden genoeg. Wat onderwijs betreft zien we geen aanzet tot initiatieven die de schoolkosten kunnen beperken of onderwijs betaalbaar kunnen maken voor kwetsbare gezinnen. Daarom pleiten wij nogmaals uitdrukkelijk voor een maximumfactuur in het secundair onderwijs. Een vast bedrag voor de eerste graad en een gedifferentieerd bedrag voor de tweede en derde graad. Een aantal maatregelen die in het leven geroepen zijn om de sociale ongelijkheid in ons onderwijs te bestrijden (dubbele contingentering, inschrijvingsdecreet), worden afgeschaft - zonder alternatief te voorzien. De daling van die ongelijkheid is nochtans ook een graadmeter voor de kwaliteit van ons onderwijs.

Investeren in sociale en private huurmarkt

Dat de woonbonus afgeschaft wordt of zal uitdoven, is op zich geen slechte zaak. Het is wel bijzonder jammer dat de vrijgekomen middelen niet minstens deels geïnvesteerd zouden worden in de sociale en private huurmarkt. Vlaanderen kampt al jaren met een wooncrisis en die manifesteert zich eerst en vooral op de huurmarkt. De ambities op dat vlak blijven bijzonder vaag. Het bouwritme voor sociale woningen moet verder versneld worden om de Vlaamse wooncrisis tegen te gaan. Ook op de private huurmarkt zijn dringend extra middelen nodig, bijvoorbeeld om verhuurders te stimuleren tot geconventioneerd huren, waarin ze kwaliteitsvolle woningen betaalbaar verhuren aan kwetsbare gezinnen in ruil voor fiscale stimuli. Heroriëntering van de woonbonus kan een krachtig instrument zijn voor een sociaal woonbeleid.

De beperktere toegang voor nieuwkomers tot de Vlaamse sociale bescherming is een maatregel die de armoede in Vlaanderen alleen maar verder zal doen toenemen. Wie pas na 5 jaar recht krijgt op sociale bescherming, zal het moeilijker krijgen om een job te zoeken, een geschikte woning te vinden of medische en schoolkosten te betalen. Vlamingen, nieuwkomers en oudkomers, hebben net nood aan meer sociale bescherming, niet minder. Dat tonen de stijgende (kinder)armoedecijfers jaar na jaar aan.
Dit is een startnota. Wij hopen dat er nog voldoende onderhandelingsruimte en bereidheid is om werk te maken van een Vlaamse regering die werkt aan sociale integratie in plaats van uitsluiting, aan de strijd tegen armoede in plaats van tegen de armen. Mensen in armoede uit onze 59 verenigingen staan klaar om hierover het gesprek aan te gaan.

Lees het artikel in De Morgen.

Lees het artikel op vrtnws.Lees meer over "Netwerk tegen Armoede verontrust door Vlaamse formatienota"
Automatische toekenning schooltoelage is positief, maar bedrag blijft ontoereikend

Automatische toekenning schooltoelage is positief, maar bedrag blijft ontoereikend

31/07/2019
Vanaf september wordt de schooltoelage, een financiële tegemoetkoming voor schoolgaande kinderen, automatisch toegekend als onderdeel van het groeipakket, de vroegere kinderbijslag. Het Netwerk tegen Armoede was al langer vragende partij voor die automatische toekenning en juicht dit dus toe. Maar:  de bedragen van de schooltoelage blijven ruim ontoereikend om de schoolkosten te dekken. Daarom pleiten we voor een verhoging en voor een maximumfactuur in het secundair onderwijs. Tegelijk moet bekeken worden of ook andere rechten niet automatisch toegekend kunnen worden. Al te vaak worden hiervoor nog gegevens opgevraagd bij gezinnen die al door de overheid, bijvoorbeeld via de Kruispuntdatabank, gekend zijn.  

Bekijk de reportage in het VRT-journaal.
Lees meer over "Automatische toekenning schooltoelage is positief, maar bedrag blijft ontoereikend"
Schooltoelage terugvorderen helpt niet tegen spijbelen

Schooltoelage terugvorderen helpt niet tegen spijbelen

13/06/2019

Schooltoelagen mogen niet gekoppeld worden aan aanwezigheden/spijbelen. We begrijpen heel goed dat er een heel systeem aan voorafgaat van ‘problematische afwezigheden’. Maar net als de Vlaamse ombudsman geloven we niet in deze maatregel. Schooltoelagen terugstorten is ten eerste een zeer zware dobber voor mensen in armoede, ook al kan dit in schijven gebeuren. De kosten zijn door de ouders gemaakt, of de leerling nu naar school gaat of niet. De gezinnen in armoede hebben geen ‘overschot’ dat ze zomaar even kunnen terugbetalen – laat staan dat ze er de extra kosten nog kunnen bijnemen als er een deurwaarder aan te pas moet komen.
 

Bovendien leven jongeren in armoede in zulke specifieke thuissituaties dat we ervoor pleiten om aan- en afwezigheden volledig los te koppelen van het al dan niet terugvorderen van toelagen. Schooltoelagen mogen niet afgenomen worden na het vaststellen van een sterk spijbelprobleem, want dat gedrag kan allerlei oorzaken hebben – waar een terugvordering geen oplossing voor is. De maatregel treft de ouders, in plaats van dat ze de jongere bijstuurt en schiet daarmee zijn doel voorbij. Het Netwerk tegen Armoede vindt de maatregel ook discriminerend: ouders die geen schooltoelage ontvangen, worden immers niet op dezelfde manier ‘beboet’.
 

Minister Crevits nuanceert dat het ‘slechts’ gaat om 1% van de schooltoelagen – wel, als het aantal zo verwaarloosbaar is, is dat een reden te meer om de maatregel gewoon af te schaffen.

 
Lees meer over "Schooltoelage terugvorderen helpt niet tegen spijbelen"
Wie nu geen werk maakt van armoedebestrijding, pleegt schuldig verzuim

Wie nu geen werk maakt van armoedebestrijding, pleegt schuldig verzuim

7/06/2019
De verkiezingsuitslag van 26 mei doet de alarmbellen afgaan. Dat zoveel mensen hun toevlucht zoeken tot extreemrechts heeft verschillende redenen. Dit is geen resultaat om vrolijk van te worden, wel een alarmsignaal om te kijken waarom mensen zich afkeren van de politiek, waarvan ze niet meer geloven dat die een oplossing kan bieden voor hun problemen. Zeker is dat armoedebestrijding de voorbije jaren allesbehalve een prioriteit was, wel integendeel. Wie nu geen absolute topprioriteit maakt van de strijd tegen armoede, pleegt schuldig verzuim.

Daarom is het een goede zaak dat het Netwerk tegen Armoede en ook de Belgische en Waalse netwerken op gesprek konden gaan bij de informateurs. Wij hebben daar nogmaals het belang en de dringende noodzaak benadrukt van het optrekken van alle inkomens en uitkeringen tot de Europese armoedegrens.

Lees het opiniestuk in Knack.

Lees het artikel op vrtnws.
Lees meer over "Wie nu geen werk maakt van armoedebestrijding, pleegt schuldig verzuim"
Armoede halveren is perfect mogelijk

Armoede halveren is perfect mogelijk

11/04/2019
De campagne #Komafmetarmoede daagt de politieke partijen uit om te kiezen voor een moedig armoedebeleid. Een beleid dat langdurig en fors inzet op armoedebestrijding is immers perfect mogelijk door bestaande budgetten te heroriënteren en anders te verdelen op maat van de lagere inkomensgroepen.
 
De kinderarmoede in Vlaanderen stijgt tot boven de 15%, de armoede in België tot boven de 19%. Deze cijfers zijn een schande voor een welvarend land en een rijke regio. Een dubbele schande omdat in de naburige landen met een vergelijkbare welvaart de armoede veel lager ligt. Tien jaar armoedig beleid was onze conclusie.
 
Armoede bestrijden vraagt dus een ander, een moedig beleid.
 
350 mensen uit alle hoeken van Vlaanderen kozen op 16 februari de 4 prioriteiten van onze campagne
•             vervangingsinkomens en bijstandsuitkeringen optrekken tot boven de Europese armoedegrens
•             meer kwaliteitsvolle en betaalbare woningen en een duurzaam en eerlijk energiebeleid
•             eerlijke fiscaliteit
•             een sterke solidaire verplichte ziekteverzekering die een brede bescherming voor iedereen biedt.
 
#Komafmetarmoede vertaalde de 4 prioriteiten in 28 voorstellen. 28 voorstellen waarvan we weten dat ze armoede kunnen halveren.
 
Met de website www.komafmetarmoede.be, de kusttram, trams en bussen in de 13 centrumsteden, en 150.000 broodzakken nodigen we iedereen uit om de politieke partijen uit te dagen.
Met deze campagne zetten we armoede op de politieke agenda. Want, armoede bestrijden is perfect mogelijk.
 
Er is vandaag immers een grote perverse herverdeling van arm naar rijk. De Mattheus-effecten van de vele maatregelen zijn groot: zij bereiken de lagere inkomensgroepen amper en toch betalen de zwakkeren deze maatregelen mee via de directe en de indirecte belastingen. Een rechtvaardige heroriëntering zorgt niet enkel voor het nodige budget, maar ook en tegelijkertijd voor maatregelen op maat van de lagere inkomensgroepen. Minstens 16 miljard bedragen de fiscale uitgaven: er zijn dus voldoende middelen om een armoedebestrijdingsbeleid te voeren.
 
De woonfiscaliteit is hier het voorbeeld bij uitstek. De woonbonus subsidieert de woonkeuzes van vooral de midden- en hogere klasse, ten koste van de lagere inkomensgroepen. De afschaffing van de woonbonus op 10 jaar tijd levert honderden miljoenen op waarmee sociale woningen en huurtoelagen kunnen gesubsidieerd worden. Er blijven zelfs middelen over voor een klimaattoelage gericht op het klimaatneutraal maken van de minder goede huurwoningen en bescheiden eigen woningen. Op 10 jaar tijd kunnen er zo 100.000 sociale woningen bijkomen, waarbij de armoede daalt met minstens 2%-punt.
 
De sociale minima en de minimumlonen verhogen is niet enkel een verbroken belofte( het stond in het federaal regeerakkoord), het is een voorwaarde om iedereen de kans op een menswaardig leven te geven. Een heroriëntering van de taxshift naar de lagere inkomensgroepen  kan hier de nodige financiële ruimte geven
 
Andere maatregelen, zoals investeren in sociale economie of in de maximumfactuur in het  middelbaar onderwijs vragen een kleine bijkomende inspanning die gedragen kunnen worden binnen de Vlaamse begroting.
 
Mits een uitzuiveren van onnodige uitgaven voor kleuterparticipatie en niet-inkomensgebonden kinderopvang in de kinderbijslag kan het budget voor sociale toelagen binnen het groeipakket stijgen tot 10% i.p.v. 6% vandaag. Deze stijging kan een positief effect hebben op armoede met 2 %-punt.
 
Rechtvaardige fiscaliteit veronderstelt progressiviteit in de tarieven: aan wie sterke schouders heeft, kan meer gevraagd worden. De energiefactuur is het voorbeeld bij uitstek van onrechtvaardige fiscaliteit: van elke klant wordt immers evenveel gevraagd. Bovendien worden grootverbruikers ontzien en worden ze gesubsidieerd via de gewone klant. Een herschikking van de energiefactuur levert een kleine verbruiker snel 100 euro winst per jaar op.
 
Rechtvaardige fiscaliteit vraagt ook dat vermogens worden belast. De ongelijkheid in vermogen wordt immers almaar groter. Rechtvaardige fiscaliteit creëert bijkomende ruimte.
 
De armoede halveren kan. De eisen zijn betaalbaar en realiseerbaar door een heroriëntering binnen bestaande budgetten en een rechtvaardige fiscaliteit. Daardoor onstaat er financiële ruimte voor armoedebestrijding en (eindelijk)  ademruimte voor de lagere inkomensgroepen en mensen in armoede.
 
Armoede bestrijden is dus perfect mogelijk mits men de moed heeft om duidelijke keuzes te maken.
Lees meer over "Armoede halveren is perfect mogelijk"
Geen enkele reden om maximumfactuur in secundair onderwijs nog langer uit te stellen

Geen enkele reden om maximumfactuur in secundair onderwijs nog langer uit te stellen

3/04/2019
De Studiekostenmonitor die de Vlaamse regering liet uitvoeren voor het secundair onderwijs slaat nagels met koppen. Gemiddeld betalen ouders in de eerste graad een factuur van €945,50, los van het vervoer. Vervoerskosten doen de schoolfactuur tot ruim €1.200 oplopen. Voor het Netwerk tegen Armoede is het duidelijk. Er is geen enkele reden om de invoering van een maximumfactuur in het secundair onderwijs nog verder uit te stellen. Met de Studiekostenmonitor hebben we nu het instrument in handen om dat op de juiste manier te doen.
 
De maximumfactuur werkt. Ze heeft zich al bewezen in het basisonderwijs. In het secundair onderwijs zien we grote financiële drempels opduiken. Kinderen voor wie de kostprijs de studiekeuze bepaalt en niet hun interesses en talenten. Of zien we kinderen die in januari nog altijd zonder schoolboeken in de klas zitten omdat ouders niet de volledige factuur tijdig kunnen betalen.
 
Zeker in de tweede en derde graad van het technisch en beroepsonderwijs lopen de kosten verder op. Coördinator David de Vaal: “Zo gaat veel jong talent verloren. Jongeren hebben dringend nood aan én recht op gelijke onderwijskansen. Tegelijk heeft onze samenleving elk talent nodig.”
 
Daarom vraagt het Netwerk tegen Armoede nogmaals om de maximumfactuur zo snel mogelijk in te voeren. Een algemene maximumfactuur in de eerste graad en een aangepaste maximumfactuur per richting in de tweede en derde graad. Zo maken we elke studierichting toegankelijk voor de kinderen met de juiste talenten.
 
De maximumfactuur invoeren is mogelijk. In het Antwerpse provinciaal onderwijs heeft men enkele jaren geleden de oefening al gedaan, en vastgesteld dat het kan, zonder in te boeten aan kwaliteit. Ook in enkele Brusselse scholen werkt men met een maximumfactuur. Naast de verminderde kosten is ook de transparantie voor gezinnen een grote meerwaarde. Ze weten bij het begin van het schooljaar precies wat het hen zal kosten.
 
In het secundair onderwijs bestaat nog heel wat marge om financiële drempels weg te werken. Het Netwerk tegen Armoede verspreidde daarvoor een handleiding met concrete stappen die scholen kunnen ondernemen: gespreide betaling actief aanbieden, nadenken over budgetvriendelijke schooluitstappen, cash betalingen mogelijk maken, beperken van invulboeken en tweedehands schoolboeken aanbieden, .... Daarnaast blijven we sterk pleiten voor een open en transparante communicatie naar kwetsbare ouders. Maak hen bij het begin van het schooljaar of, beter nog, bij de inschrijving, duidelijk welke kosten ze mogen verwachten en hoe ze die kunnen financieren.
 
Met steun van minister Crevits is het Netwerk tegen Armoede, samen met onder meer Cera en Welzijnszorg, ook een actieve partner binnen het project Stos (Samen tegen onbetaalde schoolfacturen). Armoedeorganisaties coachen scholen in kostenbewust beleid. Een initiatief dat zijn vruchten afwerpt, maar dat best structureel ingebed wordt, onder andere via de invoering van een maximumfactuur in het secundair onderwijs.
 
Hier vindt u meer info over hoe wij scholen inspireren voor een kostenbewust beleid.
 
Meer info over stos vindt u hier.

Lees het artikel in Het Laatste Nieuws.
Lees meer over "Geen enkele reden om maximumfactuur in secundair onderwijs nog langer uit te stellen"
Samen tegen Onbetaalde Schoolfacturen

Samen tegen Onbetaalde Schoolfacturen

14/03/2019
Op 14 maart kregen de projectmedewerkers van 'Samen tegen Onbetaalde Schoolfacturen' de kans om in dialoog te gaan over het project met de volksvertegenwoordigers in de commissie onderwijs van het Vlaams Parlement. Eerst stelden ze het project voor, met aandacht voor de meerwaarde ervan voor scholen - het College Ten Doorn uit Eeklo getuigde over de (eerste) positieve effecten van het traject. Daarna kregen ze heel wat vragen van de commissieleden. Het is duidelijk dat het project leeft en gekend is, en hopelijk komt er snel een structurele verankering.
Lees meer over "Samen tegen Onbetaalde Schoolfacturen"
4 juni (nieuwe datum!): Inspiratiemoment Brugfigurenproject Eeklo

4 juni (nieuwe datum!): Inspiratiemoment Brugfigurenproject Eeklo

7/03/2019

In Eeklo zijn ze al even aan de slag met brugfiguren. Tijd voor een stand van zaken en uitwisseling met wie interesse heeft in het project of er zelf mee aan de slag wil. In vier workshops willen Wijkcentrum De Kring en partners het gesprek aangaan over de inzet van brugfiguren: beroepsgeheim, onderwijs, welzijn en het pionierswerk in West-Vlaanderen.

Door de onderwijsstaking op 20 maart wordt het inspiratiemoment uitgesteld naar 4 juni.

 

Afspraak dus op 4 juni in de polyvalente zaal van het College ten Doorn, Zuidmoerstraat 125, Eeklo. Toegang kost €15. Voor meer info en inschrijvingen kun je hier terecht.

 
Lees meer over "4 juni (nieuwe datum!): Inspiratiemoment Brugfigurenproject Eeklo"
12 maart: Kinderen zonder wettig verblijf - Dialoogmoment met onderwijs

12 maart: Kinderen zonder wettig verblijf - Dialoogmoment met onderwijs

14/02/2019
Niet alle kinderen krijgen dezelfde kansen op school. Enkele Brusselse ouders zonder wettig verblijf gaan hier graag over in dialoog. Hun bekommernis: ervoor zorgen dat de maatschappelijke uitsluiting waar ze dagelijks mee geconfronteerd worden, buiten de schoolmuren blijft.

De ouders zoomen in op de leefwereld van hun kinderen. Daarna proberen we samen, vanuit de onderwijsrealiteit en rekening houdend met de situatie van deze kinderen en jongeren, concrete antwoorden uit te denken.

Voor wie
Voor leerkrachten, directies en ander onderwijspersoneel uit het basis- en secundair onderwijs in Brussel (zowel Nederlands- als Franstalig).

Wanneer
12 maart, 9.30 - 12 uur

Waar
Bronks, Varkensmarkt 15, 1000 Brussel (metro Sint-Katelijne).

Inschrijving
Deelname is gratis, maar inschrijving is wel gewenst. Graag je naam, functie en school mailen naar: maaika@pigmentvzw.be of ellen.deleener@samenlevingsopbouw.be.

Dit dialoogmoment is een initiatief van de Groep Families zonder wettig verblijf, ondersteund door Pigment vzw en Samenlevingsopbouw Brussel.
Lees meer over "12 maart: Kinderen zonder wettig verblijf - Dialoogmoment met onderwijs"
VN-Kinderrechtencomité wijst ons land op tekorten in strijd tegen kinderarmoede

VN-Kinderrechtencomité wijst ons land op tekorten in strijd tegen kinderarmoede

7/02/2019
Het VN-kinderrechtencomité wijst ons land in haar nieuwste rapport op een aantal pijnpunten in de strijd tegen kinderarmoede. Het rapport gaat na in welke mate België zijn verplichtingen nakomt in het kader van het kinderrechtenverdrag. Dat bevat ook een aantal engagementen rond onder meer recht op waardig leven, onderwijs, inkomen en vrije tijd. Het rapport kwam er met inbreng van de Kinderrechtencoalitie, het Kinderrechtencommissariaat en Unicef.

Kinderen in kwetsbare gezinnen zien hun rechten op verschillende manieren geschonden. Ze worden uitgesloten in het onderwijs en komen in verhouding veel vaker in beroeps- en technisch onderwijs terecht. Ook rond huisvesting, toegang tot gezondheidszorg en recht op zinvolle vrijetijdsparticipatie blijven de uitdagingen groot.

Ons land moet dringend meer investeren in de strijd tegen (kinder)armoede, en met name tegen de vroegtijdige schooluitval, nog altijd een groot probleem, ook in Vlaanderen, ondanks een lichte daling het voorbije schooljaar. Het gebrek aan betaalbare, kwaliteitsvolle huisvesting blijft een groot probleem. Opvallend, het comité benadrukt dat uitkeringen te laag zijn om kwetsbare gezinnen, en hun kinderen, een waardig leven te garanderen.

Lees hier het volledige rapport.
Lees meer over "VN-Kinderrechtencomité wijst ons land op tekorten in strijd tegen kinderarmoede"
Vandaag zitten leerlingen nog altijd zonder schoolboeken in de klas

Vandaag zitten leerlingen nog altijd zonder schoolboeken in de klas

16/01/2019
Half januari zitten op heel wat scholen nog altijd leerlingen in de klas zonder schoolboeken. Reden? Hun ouders slagen er niet in om de schoolfactuur te betalen of zitten nog met schulden van voorgaande schooljaren. Een pak ouders slaagt er niet in om in september de dure facturen voor klasmateriaal te betalen. Scholen doen steeds vaker een beroep op externe boekefondsen. Die bieden veel minder mogelijkheden om gespreid te betalen, terwijl de school veel minder zicht heeft op mogelijke financiële problemen van de ouders. Netwerk tegen Armoede, Welzijnszorg, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Vrij CLB Netwerk en Steunpunt Mens en Samenleving kaarten dit aan in een nieuwjaarsbrief.

Lees de nieuwjaarsbrief in Knack.
Lees meer over "Vandaag zitten leerlingen nog altijd zonder schoolboeken in de klas"
(Kinder)armoede is een voortdurende schending van grondrechten

(Kinder)armoede is een voortdurende schending van grondrechten

14/12/2018
Kinderarmoede in België ligt een stuk hoger dan in onze buurlanden. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van de Koning Boudewijnstichting. De onderzoekers leggen heel duidelijk de vinger op de wonde. Er moet werk gemaakt worden van (veel) meer sociale woningbouw, gelijke onderwijskansen en inkomens boven de armoedegrens. De regeringen in ons land hebben geen enkel excuus meer om dit links te laten liggen. Helaas zien we op vlak van armoedebestrijding een stuitend gebrek aan ambitie, in Vlaanderen én in België.

Lees het verhaal van Femke uit Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen Aalst in Het Laatste Nieuws.
Lees meer over "(Kinder)armoede is een voortdurende schending van grondrechten"
1 op 10 Vlamingen blijft gekneld in armoede

1 op 10 Vlamingen blijft gekneld in armoede

27/11/2018
1 op 10 Vlamingen blijft kampen met een nijpend armoedeprobleem. Ondanks de zeer lichte daling van de cijfers zien we geen kentering. Het beleid faalt op alle vlakken en heel wat kwetsbare groepen zien hun armoederisico verder stijgen. Dat blijkt uit de Armoedebarometer van Decenniumdoelen, het samenwerkingsverband van sociale bewegingen, waar Netwerk tegen Armoede deel van uitmaakt.
 • Armoede dringt door in de lagere inkomensgroepen. Het armoederisico bij mensen die boven de 60% armoededrempel maar onder de 70% drempel leven stijgt sinds 2015 in België. De Vlaamse cijfers zijn navenant: 40% van de gezinnen in het laagste inkomenskwintiel heeft in 2017 een subjectief armoederisico (een stijging van 2 pcp).
 • De kinderarmoede stijgt zorgwekkend, jaar na jaar. Bijna 14% van de jonge kinderen worden geboren in een gezin in armoede. De belofte om kinderarmoede te halveren is weggemoffeld achter een verhaal van onmacht
 • 1 op 2 mensen zonder werk in België leven in armoede. Wie zonder werk valt en moet leven van een werkloosheidsvergoeding verdwijnt in de armoede. Voor Vlaanderen zijn deze cijfers even weinig rooskleurig. 54% van de gezinnen met een lage werkintensiteit heeft een subjectief armoederisico, sinds 2015 blijft dit cijfer stijgen.
 • Wie laaggeschoold is heeft het moeilijk op de arbeidsmarkt ondanks de bloeiende conjunctuur: we zien stijgende werkzaamheidsgraden voor hooggeschoolden (van 85,7% in 2006 tot 87,2% in 2017), maar dalende werkzaamheidsgraden voor laaggeschoolden: van 52,2% naar 51,5% in 2017!
 • Verontrustend is dan ook dat sinds 2014 de daling van de ongekwalificeerde uitstroom, dwz jongeren zonder diploma, stopt en in 2017 opnieuw stijgt (tot 7.2%, een stijging van 0.2 pcp). Meer dan 8.000 jongeren hebben de schoolbanken verlaten onder het kwalificatiecriterium.
 • De sociale economie zou mensen die moeilijk op de arbeidsmarkt komen met een gepaste ondersteuning aan de slag helpen. Maar een steeds kleinere groep wordt aan de slag geholpen. Tegenover 2014 zijn er 1.000 plaatsen minder. De sociale economie, die net voor kansengroepen als kortgeschoolden of mensen met een migratieachtergrond zinvol is, biedt steeds minder kansen.
 • Een laatste indicatie: de energiearmoede. Het aantal budgetmeters voor elektriciteit stijgt terug: vanaf 2014 groeit het aantal huishoudens met een budgetmeter aan tot 32.300; een stijging met meer dan 2.400 dossiers. Voor gas is er eveneens een stijging merkbaar: van 24.000 huishoudens in 2012 tot meer dan 28.000 in 2017.
Deze enkele cijfers tonen een schrijnende werkelijkheid achter dalende armoedecijfers :  een verbreding van armoederisico, een groeiende armoedekloof tussen mensen zonder werk en met werk, een blijvende en groeiende kloof tussen kortgeschoolden en hoger geschoolden, een stijgende energiearmoede.

Armoede kan je niet wegmoffelen achter simpele strategieën. De job, job, job-strategie werkt zelfs averechts: armoede stijgt bij verschillende groepen, de strategie werkt niet voor kortgeschoolden, er zijn steeds minder kansen voor groepen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. En het aantal baanloze gezinnen blijft hoog.

Achter dalende cijfers schuilt andere werkelijkheid, een werkelijkheid van meer mensen en gezinnen die het moeilijk hebben. Zij tonen vandaag in gele hesjes een andere realiteit.
Lees meer over "1 op 10 Vlamingen blijft gekneld in armoede"
Campagne Welzijnszorg: 1 op 5 loopt school in de buitenbaan

Campagne Welzijnszorg: 1 op 5 loopt school in de buitenbaan

26/11/2018
Met een hindernissenparcours in meer dan 250 Vlaamse en Brusselse scholen schoot Welzijnszorg zijn adventscampagne op gang. Die hindernissen staan symbool voor de moeilijke schoolloopbaan van kinderen in armoede. België scoort zwak op vlak van gelijke kansen in het onderwijs. Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen lopen in de buitenbaan tijdens hun schoolcarrière, waardoor ze minder kansen krijgen om een diploma te halen en we zo veel talent onbenut laten.

Meer info vindt u hier.
Lees meer over "Campagne Welzijnszorg: 1 op 5 loopt school in de buitenbaan"
Nieuw kader voor inschrijvingsrecht op school

Nieuw kader voor inschrijvingsrecht op school

29/10/2018
In september 2018 besliste de Vlaamse Regering over een nieuw kader voor het inschrijvingsrecht. In essentie komt het erop neer dat elke school die leerlingen wil weigeren omdat 'er geen plaats meer is', vooraf zal moeten aangeven dat ze met een aanmeldingssysteem zal werken. Dat kan een aantal onrechtvaardigheden uit de wereld helpen, maar dan moet er tegelijk werk worden gemaakt van het informeren, toeleiden én ondersteunen en opvolgen van ouders, vooral de meest kwetsbare. Pas dan kunnen we spreken over 'gelijke toegang' voor ieder kind.
 
De Vlor bracht hierover een advies uit aan de overheid, en we waren betrokken bij de totstandkoming ervan. U kan hier
Lees meer over "Nieuw kader voor inschrijvingsrecht op school"
Sociale rechten zijn mensenrechten

Sociale rechten zijn mensenrechten

19/10/2018
Richting de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen lanceert Hart Boven Hard (het samenwerkingsverband van middenveldorganisaties waar ook Netwerk tegen Armoede deel van uitmaakt) een oproep om terug te gaan naar sociale grondrechten van mensen, want die worden al te vaak vergeten in het debat. Sociale rechten zijn mensenrechten: werk, sociale bescherming, gezondheid, huisvesting, ... Hopelijk zal het politieke debat daarover gaan. Hoe zorgen we ervoor dat deze rechten gegarandeerd zijn voor elke inwoner van dit land.

Lees de tekst in De Standaard.
Lees meer over "Sociale rechten zijn mensenrechten"
Kwetsbare jongeren vinden moeilijk weg naar hoger onderwijs

Kwetsbare jongeren vinden moeilijk weg naar hoger onderwijs

17/09/2018
De Raad Hoger Onderwijs van de Vlor boog zich over de participatie van kwetsbare jongeren aan het hoger onderwijs. Nog steeds vinden niet alle jongeren die dat zouden kunnen, de weg naar het hoger onderwijs - of ze haken er snel af. Volgens de Vlor moeten de onderwijsinstellingen én de overheid hierop inzetten, want een goed diploma verhoogt je kansen op een goede job en komt ook de maatschappij ten goede.

Lees hier het advies.

Lees meer over "Kwetsbare jongeren vinden moeilijk weg naar hoger onderwijs"
Na de Pano-reportage: Tijd voor gerommel in de marge is voorbij

Na de Pano-reportage: Tijd voor gerommel in de marge is voorbij

13/09/2018
De Pano-reportage ‘Arm Vlaanderen: 5 jaar later’ toont de onthutsende realiteit achter de verontrustende (kinder)armoedecijfers. De harde, maar terechte conclusie? Op vijf jaar tijd heeft het beleid op vlak van armoedebestrijding bitter weinig gerealiseerd. Het armoedebeleid van de verschillende regeringen faalt. Nochtans liggen de recepten klaar om (kinder)armoede structureel terug te dringen.

Lees het opiniestuk op vrtnws.be.
Lees meer over "Na de Pano-reportage: Tijd voor gerommel in de marge is voorbij"
Week van de Geletterdheid

Week van de Geletterdheid

8/09/2018
Geletterdheid heb je nodig om informatie te verwerven, te verwerken en gericht te gebruiken. Het betekent dat mensen met taal, cijfers en symbolen kunnen omgaan en gebruik kunnen maken van ICT, en multimedia.

De Week van de Geletterdheid 2018 staat in het teken van het versterken van ouders. Door te werken aan geletterdheidsvaardigheden van ouders verhoog je hun kansen én die van hun kinderen. Je voorkomt dat laaggeletterdheid wordt doorgegeven van generatie op generatie.

1 op 10 ouders in Vlaanderen is laaggeletterd. Dat betekent dat ze moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en/of ict-gebruik. Vaardigheden die je nodig hebt om goed te functioneren in de samenleving. Die vaardigheden zijn ook cruciaal om je kinderen te helpen groeien en ontwikkelen.

Het Netwerk tegen Armoede steunt de Dag en de Week van de Geletterdheid, want de informatie- en digitale kloof aanpakken is broodnodig om rechten van ouders en kinderen in armoede te realiseren.

Meer info vindt u hier.
Lees meer over "Week van de Geletterdheid"
Hoe haal je als school de band aan met ouders?

Hoe haal je als school de band aan met ouders?

3/09/2018
“Elke ouder is betrokken bij de opvoeding van zijn kind, alleen uit die betrokkenheid zich niet voor alle ouders op dezelfde manier.” Dat zegt Katrien Van Laere van VBJK (Vernieuwing in de Basisvoorziening voor Jonge Kinderen). Daar zijn we het roerend mee eens. Ook verenigingen waar armen het woord nemen, denken na over hoe scholen ouders meer kunnen betrekken bij het schoolleven en de vorming van hun kind. Onderzoek toont immers aan dat dit een grote impact heeft op gelijke onderwijskansen. Bovendien heeft ouderbetrokkenheid positieve effecten op het welbevinden van ouders en leerlingen, én op de onderwijsloopbaan van leerlingen – en bijgevolg dus op de algemene kwaliteit van de school.  We wijdden ook een hoofdstuk hieraan in onze brochure Maak je sterk tegen armoede op school.

In Aalst is Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen betrokken bij een START-project. In dat project werken de vereniging waar armen het woord nemen en het VBJK  samen met een kinderopvanginitiatief en een kleuterschool aan de overgang van thuis of opvang naar school. Dit komt in het filmpje van Klasse (zie link hieronder) uitgebreid aan bod:
Hoe kunnen wij werken aan een rijk partnerschap met ouders? En waarom is dat zo belangrijk voor de kinderen? Prof. Onderwijskunde Ruben Vanderlinde en Katrien Van Laere keken mee in de kleuterklas en school van juf Jelke. Bekijk de video.
https://www.klasse.be/134979/hoe-bouw-je-rijke-relatie-met-ouders/
Lees meer over "Hoe haal je als school de band aan met ouders?"
Netwerk tegen Armoede en Cubzz binden de strijd aan tegen armoede op de schoolbanken

Netwerk tegen Armoede en Cubzz binden de strijd aan tegen armoede op de schoolbanken

31/08/2018
Netwerk tegen Armoede gaat vanaf dit schooljaar samenwerken met het bedrijf Cubzz in de strijd tegen kansarmoede op school. Cubzz biedt een gamma aan producten, van brood over koffie tot speculoos. De volledige winst gaat naar goede doelen, waaronder nu ook het Netwerk tegen Armoede. De opbrengst van onze actie zal geïnvesteerd worden in projecten voor kwetsbare kinderen op school, onder meer huiswerkbegeleiding. Het Netwerk tegen Armoede is bijzonder opgetogen en dankbaar voor de steun.

"Daarmee kunnen we in de praktijk een groot verschil maken voor kwetsbare kinderen", zegt coördinator David de Vaal van Netwerk tegen Armoede. "Even belangrijk vinden we het maatschappelijk signaal dat we hiermee geven. Middenveld en bedrijfsleven willen samen kinderarmoede structureel aanpakken." De actie loopt nog en bracht tot nu toe al €1.500 op.

Lees meer over de actie en de Cubzz-producten.
Lees meer over "Netwerk tegen Armoede en Cubzz binden de strijd aan tegen armoede op de schoolbanken"
Armoedeorganisaties vragen maximumfactuur in het secundair onderwijs

Armoedeorganisaties vragen maximumfactuur in het secundair onderwijs

30/08/2018
In het secundair onderwijs betalen ouders drie tot tien keer meer om hun kinderen school te laten lopen dan in de basisschool. Netwerk tegen Armoede, Schulden op School en Welzijnszorg roepen de toekomstige Vlaamse Regering op om in te zetten op structurele veranderingen, in het bijzonder de invoering van de maximumfactuur in het secundair onderwijs.

Zo’n 70.000 leerlingen zetten vanochtend hun eerste verwachtingsvolle stappen naar het secundair onderwijs. Op de achtergrond duimen hun ouders voor een goede start. De overgang van de lagere school naar de secundaire school brengt heel wat met zich mee - ook financieel. In het secundair onderwijs betalen ouders drie tot tien keer meer om hun kinderen school te laten lopen dan in de basisschool.

Als ouder betaal je in de lagere school niet meer dan €157,5 per jaar. De overheid legt lagere scholen immers een maximumfactuur van  €84 per schooljaar op. Daar bovenop mogen scholen meerdaagse uitstappen organiseren voor hoogstens €435 gedurende de hele lagere school of gemiddeld €72,5  per jaar. Heel wat lagere scholen blijven ruim onder dat bedrag.

Een kind in het secundair onderwijs weegt zwaarder door op de gezinsportefeuille. De gemiddelde factuur bedraagt er €534 per jaar. Aangezien er geen maximumfactuur is, variëren de bedragen veel meer dan in het basisonderwijs. Bedragen van € 900 à €1000 zijn geen uitzondering. Zeker voor de 15% Belgen die leven in armoede is het slikken als zij de eerste factuur in brievenbus of boekentas vinden. Maar ook andere ouders stellen zich vragen bij de hoge kostprijs.

Heel wat scholen zijn zich bewust van de druk die hoge schoolkosten met zich meebrengen. Zij zetten zich vandaag al in om die te verlagen. Ze worden daarbij ondersteund door bovenstaande  organisaties. Wij sensibiliseren, zetten trajecten op maat op, brengen getuigenissen naar de klas enzovoort. We ontwikkelden doorheen de jaren al veel concreet, bruikbaar materiaal waarmee scholen aan de slag gaan zoals de brochure ‘Maak je sterk tegen armoede op school’ van het Netwerk tegen Armoede, en de vormingspakketten van SOS Schulden Op School en Welzijnszorg. Daarnaast formuleren we beleidsaanbevelingen. Vandaag komen we daarmee voor het eerst gezamenlijk naar buiten. Zo kunnen we onze boodschap krachtiger maken.  

We vinden het belangrijk om structureel verandering af te dwingen. Dat kan het beste via regelgevingWe roepen de toekomstige Vlaamse Regering op om de maximumfactuur in het secundair onderwijs onverwijld in te voeren. Als basis hiervoor kunnen de resultaten van  de studiekostenmonitor worden gebruikt. Deze zullen een duidelijk beeld van de kosten per studierichting geven.

Bekijk de reportage in het VRT-journaal.

Bekijk de reportage in VTM Nieuws.
Lees meer over "Armoedeorganisaties vragen maximumfactuur in het secundair onderwijs"
#lokaalsociaal: Mijn stem telt

#lokaalsociaal: Mijn stem telt

30/08/2018
In samenwerking met verschillende armoedeorganisaties, waaronder Netwerk tegen Armoede, werd een applicatie ontwikkeld die verduidelijkt wat de politieke partijen in de verschillende gemeenten willen ondernemen in de strijd tegen armoede. De app laat je in de schoenen van mensen in armoede stappen en keuzes maken op lokaal vlak. Neem ik een slecht betaalde, onregelmatige job aan of geef ik toch de voorrang aan zorg voor de kinderen? Huur ik een huis of doe ik met mijn laatste geld een noodkoop? Betaal ik de schoolfactuur of de energiefactuur? Op het einde van de rit blijkt dat goede keuzes vaak onmogelijk zijn en dat leven in armoede een dagelijkse strijd is om te overleven.

Maak hier kennis met Mijn stem telt.
Lees meer over "#lokaalsociaal: Mijn stem telt"
Stijgende kinderarmoede vraagt om krachtige maatregelen

Stijgende kinderarmoede vraagt om krachtige maatregelen

13/06/2018
De halvering van de kinderarmoede, beloofd door bevoegd minister Homans, blijkt verder weg dan ooit. De kinderarmoede schoot in 2017 verder de hoogte in tot 14 %. Het Netwerk tegen Armoede is niet verrast door die verdere stijging. Coördinator David de Vaal: “Wij hebben al langer concrete voorstellen klaar om de kinderarmoede terug te dringen. De stijgende cijfers zijn geen fataliteit, maar vragen wel om krachtige maatregelen. Jammer genoeg hebben de Vlaamse en federale regering de kans gemist om hier het verschil te maken. Het goede nieuws is dat kinderarmoede geen fataliteit is. Mensen in armoede hebben voorstellen (voor zowel de Vlaamse als de federale regering) die de cijfers effectief naar beneden kunnen krijgen:
 
 • Breid de maximumfactuur uit naar het secundair onderwijs
Kosten in het secundair onderwijs lopen hoog op, vooral in technische en beroepsrichtingen. De maximumfactuur in het lager onderwijs heeft haar nut als ruimschoots bewezen en scholen doen nadenken over een kostenbewust beleid. Die lijn doortrekken naar het secundair onderwijs zal financiële ruimte voor gezinnen met schoolgaande kinderen aanzienlijk doen toenemen en meer onderwijskansen bieden aan kinderen uit gezinnen met een laag inkomen.
 
 • Veralgemeende derdebetalersregeling in de eerstelijnszorg, inclusief tandzorg
Op dat vlak heeft de federale regering al een belangrijke stap vooruit gezet, met de derdebetalersregeling voor patiënten met recht op verhoogde tegemoetkoming bij de huisarts. Wij vragen dat hierin verder gewerkt wordt richting een veralgemeende derdebetalersregeling, ook voor andere disciplines zoals tandzorg. Het preventieve consult wordt terugbetaald, maar die maatregel werkt onvoldoende. Zo moeten ouders het geld eerst voorschieten ompas achteraf terugbetaling krijgen, worden andere kosten wel aangerekend,….
 
 • Maak werk van een correcte toekenning van de hervormde kinderbijslag
De hervorming van de kinderbijslag was voor het Netwerk een gemiste kans om meer te herverdelen richting gezinnen in armoede. Door een iets lager standaardbedrag (nu €160 voorelk gezin) en hogere sociale toeslagen had men de kinderarmoede een stuk verder kunnen terugdringen. Nu blijft de impact beperkt.
Het Netwerk tegen Armoede dringt er wel op aan om werk te maken van een correcte toekenning, want de hervorming brengt een heel nieuw administratief systeem met zich mee, waarbij gezinnen mogelijk uit de boot kunnen vallen. Bijvoorbeeld bij de aansluiting bij een uitbetalingsactor, de sociale toeslag op basis van inkomen,…
 
 • Verhoog uitkeringen en inkomens tot boven de Europese armoedegrens
Uitkeringen blijven ver verwijderd van de armoedegrens, ondanks bescheiden inspanningen om die te verhogen. Daarmee breekt de federale regering een duidelijke belofte bij haar aantreden. Het geeft mee aanleiding tot de huidige kinderarmoedecijfers.
 
 • Investeer in betaalbare woningen
Meer dan 100.000 mensen wachten nog steeds op een sociale woning. De wachtlijsten blijven groeien, ondanks extra investeringen in sociale woningen. Wie op de wachtlijst staat, moet overleven op een bijzonder krappe en precaire private huurmarkt, met woningen die slechte kwaliteit koppelen aan hoge huurprijzen. Het zorgt ervoor dat kinderen gezondheidsproblemen ontwikkelen en zich sociaal isoleren.

Lees het opiniestuk in Het Belang van Limburg.

Lees het artikel in Metro.

Lees het artikel in Het Laatste Nieuws.

Lees het artikel in De Standaard.
Lees meer over "Stijgende kinderarmoede vraagt om krachtige maatregelen"
Intrekking leefloon zal geen enkele kleuter naar school halen

Intrekking leefloon zal geen enkele kleuter naar school halen

6/05/2018
N-VA wil in Antwerpen kwetsbare gezinnen financieel afstraffen als hun jonge kinderen te weinig in de kleuterklas zitten. Zij zouden een stuk minder leefloon krijgen. Een leefloon dat nu al ver onder de armoedegrens ligt. Daarmee hoopt de partij de kleuterparticipatie op te vijzelen bij anderstalige gezinnen. Een symboolmaatregel die geen enkele kleuter naar de schoolbanken zal halen. Het enige effect zal zijn dat gezinnen het financieel nog moeilijker krijgen en nog meer geIsoleerd raken. Gezinnen kunnen nu trouwens al een deel van hun schooltoelage verliezen. Een maatregel die op geen enkele manier geleid heeft tot meer kleuterparticipatie. In het geval van gezinnen met een leefloon zouden zij dan 2 keer gesanctioneerd worden, een praktijk die ook juridisch voor discussie vatbaar is.

In Antwerpen gaat ongeveer 6 % van de kleuters niet regelmatig naar school. Dat cijfer ligt boven het Vlaamse gemiddelde, maar is ook lang niet het hoogste. Sommige steden en gemeenten scoren nog een stuk slechter. N-VA gaat er automatisch vanuit dat die 6 % allemaal in gezinnen wonen met een leefloon, wat helemaal niet aangetoond is, en dat die gezinnen allemaal onwillig zijn. Een stelling die op geen enkele manier de toets van de realiteit doorstaat.

Los daarvan is hogere kleuterparticipatie belangrijk, alleen moet je daarvoor de juiste maatregelen nemen. Kansarme gezinnen die hun kinderen niet of minder naar school laten gaan, doen dat om verschillende redenen. Ze hebben schrik dat hun kind zich niet thuis zal voelen op school of minder goed verzorgd zal worden. Ouders voelen soms een taalbarrière, kampen met een gebrek aan informatie of met mobiliteitsdrempels. Die problemen los je niet op door hen ook nog eens financieel af te straffen. Wel door te kijken hoe we drempels kunnen wegwerken. In Gent en Brussel wordt bijvoorbeeld gewerkt met brugfiguren, vaak mensen met armoede-ervaring die een vertrouwensrelatie kunnen uitbouwen tussen ouders en scholen. Een methodiek die zijn vruchten afwerpt en leidt tot een grotere betrokkenheid van ouders bij de school van hun kinderen.
Lees meer over "Intrekking leefloon zal geen enkele kleuter naar school halen"
Maak basisscholen sterker tegen spijbelen

Maak basisscholen sterker tegen spijbelen

20/04/2018
Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (Agodi) publiceert jaarlijks het rapport ‘Wie is er niet als de schoolbel rinkelt?’. Dit rapport vormde voor de Vlor (Vlaamse Onderwijsraad, adviesraad met vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in onderwijs en sociale organisaties, waaronder Netwerk tegen Armoede) de aanleiding om de thematiek van problematische afwezigheden in het lager onderwijs verder te verkennen.
Participatie aan basisonderwijs is belangrijk omdat kinderen die langere tijd niet naar school gaan, meer kans lopen om uit te vallen en/of achterstand op te bouwen.
Extra investeringen in het basisonderwijs zijn volgens de VLOR noodzakelijk, zodat de schoolteams sterker voor de dag kunnen komen. Sanctionerende maatregelen als schooltoelages terugvorderen zijn niét de oplossing!

Lees hier de nota van de Vlor.
Lees meer over "Maak basisscholen sterker tegen spijbelen"
Inschrijvingsrecht op school realiseren voor elk kind

Inschrijvingsrecht op school realiseren voor elk kind

22/03/2018
Kamperen voor een school is géén goede manier om je kind te gaan inschrijven. Minister van Onderwijs Crevits gaf daarom opdracht aan het parlement om een systeem uit te werken voor heel Vlaanderen, zodat dit niet meer zou voorkomen. Een centraal aanmeldingssysteem, bijvoorbeeld, zoals dat in Gent, Antwerpen, Brussel en enkele andere steden en gemeenten al bestaat. Vandaag trokken het Netwerk tegen Armoede en Recht-Op naar het kabinet van de minister. We deden dat samen met Minderhedenforum, Samenlevingsopbouw en de Vlaamse Scholierenkoepel en legden onze bezorgdheden en aanbevelingen op tafel. Die vindt u in onze gezamenlijke nota. We benadrukten ook het belang van betrokkenheid van niet-onderwijspartners in het LOP, zeker (maar niet alleen) in het kader van zo'n centraal aanmeldingssysteem.
Lees meer over "Inschrijvingsrecht op school realiseren voor elk kind"
Concreet plan van aanpak nodig voor zorgvragen op school

Concreet plan van aanpak nodig voor zorgvragen op school

17/01/2018
Naar aanleiding van het rapport van het departement Onderwijs en Vorming over het ondersteuningsmodel, wil het Netwerk tegen Armoede  een bezorgdheid onder de aandacht brengen die de laatste maanden is gegroeid vanuit ons beleidswerk met mensen in armoede rond ‘zorg’ in het onderwijs.

Uit de eerste ervaringen met de ondersteuningsnetwerken blijkt dat deze netwerken vragen krijgen om zorgtaken op te nemen die in het continuüm vallen onder verhoogde zorg – zorg/ondersteuning dus die de school zelf moet kunnen bieden. Het feit dat de netwerken deze vragen krijgen, is alarmerend om een aantal redenen: scholen weten blijkbaar niet welke ondersteuningsnoden door hen moeten beantwoord worden, of ze hebben niet de tools om deze ondersteuning te bieden.

Bovendien nemen de netwerken dit niet op aangezien zij andere taken hebben, waardoor de zorgvraag onbeantwoord blijft.
Het Netwerk tegen Armoede wordt betrokken bij verschillende dossiers en we zijn daar uiteraard blij mee. Tijdens recente overleggen zagen en hoorden wij het belang van het zorgbeleid op school steeds terugkomen. Hiernaar wordt verwezen in het kader van de hervorming van de leerlingenbegeleiding, uiteraard, maar ook in het dossier duaal leren, het M-decreet, en dus het ondersteuningsmodel. Zelfs als we naar projecten rond diversiteit kijken, stoten we hier vaak op: o.i. kan er immers geen echt goed zorgbeleid gevoerd worden, als er niet met de diversiteit van de leerlingenpopulatie rekening gehouden wordt.

Versnippering

De versnippering van de hervormingen die in het onderwijs worden doorgevoerd, leidt ook niet per se tot duidelijkheid bij scholen. Zo zullen ze bijvoorbeeld pas nadat het decreet over de hervormde leerlingenbegeleiding in voege is gegaan, verantwoordelijk zijn voor hun zorgbeleid, maar nu moeten wel al samenwerkingen zijn aangegaan binnen ondersteuningsnetwerken. Bij de armoedetoets op het decreet duaal leren kwam zeer sterk de nood aan begeleiding en ondersteuning naar boven (heel vaak zitten momenteel in de systemen leren & werken leerlingen met zorgnoden: gedragsproblemen, psychosociale moeilijkheden…) waarop als antwoord werd gegeven dat die ondersteuning de verantwoordelijkheid van de school zal zijn (met verwijzing naar het decreet over de leerlingenbegeleiding). (We stellen ons terzijde ook de vraag in hoeverre de begeleider op de werkvloer hierin geprofessionaliseerd zal zijn/is.) In het kader van het M-decreet merken we dat veel ouders buitenschoolse hulp moeten zoeken voor hun kind. Voor kwetsbare ouders is dit niet gemakkelijk, en de begeleiding door school en clb loopt zeker niet altijd van een leien dakje. Als zij dan ook nog te horen krijgen dat logopedie die op school wordt aangeboden, niet meer onder de derdebetalersregeling mag vallen, is dat nog een drempel naar inclusie erbij.

De rol van de school, van de individuele (zorg)leerkracht zelfs, blijkt in veel ervaringen erg bepalend. Maar een goed zorgbeleid zou niet daarvan alleen afhankelijk mogen zijn. Wij denken dat er dringend een zo concreet mogelijk plan van aanpak moet komen voor scholen, waarin zij ondersteund worden om een goed, compleet en gedragen zorgbeleid uit te werken, met aandacht voor alle noden die zich vandaag onverminderd stellen met betrekking tot inclusie, diversiteit, moderniseringen, gelijke onderwijskansen… Goede praktijken moeten worden opgespoord en er moeten tools worden aangereikt, en mankracht worden beschikbaar gesteld opdat (begeleiders van) scholen deze opdracht kunnen waarmaken. Anders dreigen alle positieve effecten van een aantal lopende hervormingen teniet gedaan te worden en zullen, alle goede bedoelingen ten spijt, de gelijke kansen in het onderwijs zeker niet toenemen – met alle gevolgen van dien, zéker voor de meest kwetsbare leerlingen.
Lees meer over "Concreet plan van aanpak nodig voor zorgvragen op school"
4 intelligente stappen richting echte onderwijskansen

4 intelligente stappen richting echte onderwijskansen

13/10/2017
Het Vlaamse beleid voor gelijke onderwijskansen bestaat inmiddels 15 jaar. Uit onderzoek van het Rekenhof blijkt dat de kansen van kansarme leerlingen in die tijd nauwelijks verbeterd zijn in vergelijking met kansrijke leerlingen. Integendeel, de evolutie is eerder negatief. Hoe kan het beter? Het Minderhedenforum en Netwerk tegen Armoede geven alvast een schot voor de boeg met 4 intelligente stappen richting echte gelijke onderwijskansen. Een ding is duidelijk: een IQ-test hoort daar niet bij.

Lees het opiniestuk van Landry Mawungu (Minderhedenforum) en Frederic Vanhauwaert (Netwerk tegen Armoede) in Mo.
Lees meer over "4 intelligente stappen richting echte onderwijskansen"
10 jaar armoedebeleid heeft gefaald

10 jaar armoedebeleid heeft gefaald

22/09/2017
De armoedecijfers zijn in 10 jaar tijd nauwelijks gedaald. Op sommige domeinen is de situatie voor mensen in armoede zelfs nog slechter geworden. Dat is de trieste balans van 10 Armoedebarometers door Decenniumdoelen, een samenwerkingsverband van sociale organisaties waartoe ook het Netwerk tegen Armoede behoort. Het wordt tijd dat de oplossingen die die organisaties aanreiken ernstig genomen worden en dat de Vlaamse en federale regering daarmee aan de slag gaan.

Er zijn amper 30.000 Vlamingen minder in armoede na 10 jaar (falend) armoedebeleid. Het Decenniumdoel was een halvering, of 346.000 minder mensen in armoede. De kinderarmoede is zelfs fel gestegen tussen 2008 en 2015, van 7 naar 12 %.Het beleid heeft met andere woorden grandioos gefaald, zowel langs links als langs rechts.

Lees meer.

Bekijk de reportage in het VRT-journaal.

Lees het artikel in Knack.


Lees meer over "10 jaar armoedebeleid heeft gefaald"
Schoolkosten slaan krater in gezinsbudget

Schoolkosten slaan krater in gezinsbudget

1/09/2017
Eind augustus, begin september lopen signalen binnen bij het Netwerk tegen Armoede van ouders die diep in hun kleine portemonne moeten tasten om hun kinderen ingeschreven en schoolklaar te krijgen tegen 1 september. Een harde realiteit, want de voorbeelden liegen er niet om. Een school die 600 euro vraagt voor leasing van een laptop. Na enkele schooljaren is hij van jou via een systeem van huurkoop. Maar als het verkeerd loopt en je kind moet van richting veranderen, ben je je geld kwijt. Of wie begint in het vierde jaar techniek-wetenschappen: meer dan 500 euro voor schoolboeken, voorafbetaling schooluitstappen en werkkledij (zoals een labojas). En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Het begin van het schooljaar zet gezinnen financieel zwaar onder druk, maar ook door het schooljaar heen blijven schoolkosten zwaar doorwegen.

Het zorgt voor een diepe onderwijskloof tussen rijke en kansarme jongeren. Het is dan ook niet toevallig dat vorige week enthousiaste jongeren uit Antwerpen (Recht-Op Jongeren), Gent (Jong Gent in Actie) en Roeselare (’t Hope/Jakedoe) naar Gent trokken. Het Netwerk tegen Armoede wil verschillende beleidsthema’s ook met jongeren onder de loep  nemen (vorig jaar gebeurde dat rond het thema wonen), en als volgende in de rij kozen we voor onderwijs.

Omdat deze jongeren elkaar nog niet kenden, en omdat het voor sommige de eerste keer was dat ze aan themawerk deden, werd het startschot ook een soort teambuilding: een rafttocht op de Leie, dwars door het prachtige Gentse stadscentrum. Nadien ging het naar De Vieze Gasten (die van ‘het apekot’!). Aan de hand van cartoons spraken we (begeleiders en jongeren) over schoolervaringen. Positieve, maar ook minder leuke dingen kwamen naar boven. Veel van wat besproken werd, raakt aan de dossiers die momenteel op tafel liggen op beleidsniveau. Het was een intense uitwisseling, en we zijn bijzonder fier op de deelnemers voor de manier waarop ze hun inbreng hebben gedaan en met elkaar zijn omgegaan. Het jongerentraject rond onderwijs oog alvast veelbelovend!

Niet toevallig werd het traject opgestart in aanloop naar 1 september. Dit schooljaar zal het Netwerk tegen Armoede een aantal onderwijsdossier op de voet volgen. We kijken o.m.  uit naar wat er gebeurt in de eerste scholen die in het traject ‘Samen tegen onbetaalde schoolfacturen’ stappen. Ook volgen we de verderzetting van het project ‘Kleine kinderen, grote kansen’, waarbinnen lerarenopleiders nadenken over hoe kleuterleid(st)ers in spe beter gewapend kunnen worden rond omgaan met diversiteit in de klas. De armoedetoets rond duaal leren (het nieuwe ‘leren en werken’)  moet nu echt goed op gang komen. Het decreet voor de hervorming van de leerlingenbegeleiding en voor de modernisering van het secundair onderwijs zijn vóór het zomerreces voorgelegd aan de Vlaamse regering, maar ook daar zijn (hopen we) nog zaken verder op punt te stellen. We volgen de uitvoering van de reglementering rond de nieuwe ondersteuningsmodellen binnen het M-decreet… En dat is maar een greep uit het vele werk op de plank!

Lees het opiniestuk in Knack.
Lees meer over "Schoolkosten slaan krater in gezinsbudget"
Kwetsbare jongeren denken na over hoe zij onderwijs zien

Kwetsbare jongeren denken na over hoe zij onderwijs zien

1/09/2017
Bij het begin van dit schooljaar bleek eens te meer dat schoolkosten gezinnen met een laag inkomen in de problemen brengen, zeker in september, maar niet alleen dan. Het zorgt voor een diepe onderwijskloof tussen rijke en kansarme jongeren. Het is dan ook niet toevallig dat vorige week enthousiaste jongeren uit Antwerpen (Recht-Op Jongeren), Gent (Jong Gent in Actie) en Roeselare (’t Hope/Jakedoe) naar Gent trokken. Het Netwerk tegen Armoede wil verschillende beleidsthema’s ook met jongeren onder de loep  nemen (vorig jaar gebeurde dat rond het thema wonen), en als volgende in de rij kozen we voor onderwijs.

Omdat deze jongeren elkaar nog niet kenden, en omdat het voor sommige de eerste keer was dat ze aan themawerk deden, werd het startschot ook een soort teambuilding: een rafttocht op de Leie, dwars door het prachtige Gentse stadscentrum. Nadien ging het naar De Vieze Gasten (die van ‘het apekot’!). Aan de hand van cartoons spraken we (begeleiders en jongeren) over schoolervaringen. Positieve, maar ook minder leuke dingen kwamen naar boven. Veel van wat besproken werd, raakt aan de dossiers die momenteel op tafel liggen op beleidsniveau. Het was een intense uitwisseling, en we zijn bijzonder fier op de deelnemers voor de manier waarop ze hun inbreng hebben gedaan en met elkaar zijn omgegaan. Het jongerentraject rond onderwijs oog alvast veelbelovend!

Niet toevallig werd het traject opgestart in aanloop naar 1 september. Dit schooljaar zal het Netwerk tegen Armoede een aantal onderwijsdossier op de voet volgen. We kijken o.m.  uit naar wat er gebeurt in de eerste scholen die in het traject ‘Samen tegen onbetaalde schoolfacturen’ stappen. Ook volgen we de verderzetting van het project ‘Kleine kinderen, grote kansen’, waarbinnen lerarenopleiders nadenken over hoe kleuterleid(st)ers in spe beter gewapend kunnen worden rond omgaan met diversiteit in de klas. De armoedetoets rond duaal leren (het nieuwe ‘leren en werken’)  moet nu echt goed op gang komen. Het decreet voor de hervorming van de leerlingenbegeleiding en voor de modernisering van het secundair onderwijs zijn vóór het zomerreces voorgelegd aan de Vlaamse regering, maar ook daar zijn (hopen we) nog zaken verder op punt te stellen. We volgen de uitvoering van de reglementering rond de nieuwe ondersteuningsmodellen binnen het M-decreet… En dat is maar een greep uit het vele werk op de plank!
Lees meer over "Kwetsbare jongeren denken na over hoe zij onderwijs zien"
Grondige bijsturing Vlaams Actieplan Armoede nodig na nieuwe stijging kansarmoede-index Kind & Gezin

Grondige bijsturing Vlaams Actieplan Armoede nodig na nieuwe stijging kansarmoede-index Kind & Gezin

16/06/2017
De nieuwe kansarmoedecijfers die Kind en Gezin samenstelt zijn alarmerend. Een nieuwe stijging, ditmaal van 12% naar 12,81%, stelt een grondige bijsturing in het Vlaams Actieplan Armoede in het vooruitzicht. Vooral in de centrumsteden en bij kinderen met een moeder die bij haar geboorte niet de Belgische nationaliteit had, neemt de armoede sterk toe. Het Netwerk tegen Armoede, Caritas Vlaanderen en Samenlevingsopbouw doen samen alvast enkele voorstellen.

“Het is duidelijk dat het Vlaamse armoedebeleid stevig herbekeken moet worden,” klinkt het bij het Netwerk tegen Armoede, Caritas Vlaanderen en Samenlevingsopbouw na de bekendmaking van de kansarmoedecijfers van Kind & Gezin. “Momenteel wordt een bijsturing van het Vlaams Actieplan Armoede voorbereid. Dit is een moment dat de Vlaamse Regering niet kan laten liggen wil ze haar eigen doelstellingen, met als speerpunt een halvering van de kinderarmoede tegen 2020, überhaupt nog halen.”

De meest preventieve oplossing is het verzekeren van voldoende kwaliteitsvolle, energiezuinige en betaalbare woningen voor gezinnen in armoede. “De bouw van extra sociale woningen moet versneld worden, waarbij rekening gehouden wordt met de huidige noden”, zegt Thijs Smeyers (Caritas Vlaanderen). “Het sociaal objectief, een afgesproken aantal sociale woningen dat een gemeente moet realiseren, moet afdwingbaar worden. Zo kunnen  gemeenten die de afspraken niet naleven daarvoor bestraft worden”.

Een ander aspect dat versterking verdient is het voorzien van werkbaar werk voor mensen in armoede. “De Vlaamse Regering zet hard in op activering”, duidt Kristel De Vos (Samenlevingsopbouw). “Maar deze mensen moeten ook aan de slag kunnen. We denken daarbij vooral aan het versnellen en uitbreiden van het afgesproken groeipad voor de sociale economie.”
Op korte termijn zijn vooral maatregelen nodig die de factuur voor elektriciteit, gas en water voor mensen in armoede duurzaam verlagen, aldus Frederic Vanhauwaert (Netwerk tegen Armoede). Daar zien we op het terrein meer en meer problemen.” Ook in het onderwijs zijn nog kansen tot verbetering. “We blijven pleiten voor de invoering van een maximumfactuur  in het secundair onderwijs”, zegt Vanhauwaert.

Een andere preventieve oplossing is het stevig inzetten op rechtentoekenning. Naast automatische rechtentoekenning, moeten hulp- en dienstverleners op de eerste lijn veel proactiever rechten voor mensen in armoede in orde maken.
Tot slot moet de Vlaamse Regering ook durven nadenken om haar beslissing over de kinderbijslag te herbekijken. De stijgende kinderarmoede is er al meer dan 10 jaar. Het zal dan ook noodzakelijk zijn meer daling van de kinderarmoede te realiseren via het nieuwe kinderbijslagsysteem.
Lees meer over "Grondige bijsturing Vlaams Actieplan Armoede nodig na nieuwe stijging kansarmoede-index Kind & Gezin"
Studietoelagen intrekken van spijbelende leerlingen is discriminerend en contraproductief

Studietoelagen intrekken van spijbelende leerlingen is discriminerend en contraproductief

1/06/2017
Voor het derde jaar op rij stijgt het aantal teruggevorderde schooltoelagen op grond van ongewettigde afwezigheden op school. Spijbelgedrag bestraffen via terugvordering van schooltoelage werkt dus (nog steeds) niet. Bovendien is de maatregel discriminerend, want alleen gezinnen met schooltoelage worden financieel bestraft.

Sterker nog: er is duidelijk een link tussen spijbelgedrag en kansarmoede, want jongeren die spijbelgedrag vertonen kampen meestal met meerdere en complexere problemen. Gezinnen die het moeilijk hebben, worden dus dubbel gestraft. Het Netwerk tegen Armoede protesteert al langer tegen deze onrechtvaardige maatregel. De oplossing zit niet in financiële sancties tegen kwetsbare gezinnen, wel in preventie van schoolverzuim. En dat zien we heel ruim: het gaat dan over kwaliteitsvol onderwijs, begeleiding op maat van jongeren en iedere jongere op de juiste plaats.

Ouders die vertrouwen hebben in de school van hun kind, houden dat kind niet zo gemakkelijk thuis. Jongeren die gemotiveerd zijn om naar school te komen omdat hun opleiding hen een toekomstperspectief biedt, zijn veel minder geneigd te spijbelen. Ook die zaken zijn bewezen. We lezen dat het spijbelactieplan van minister Crevits wil inzetten op preventie. Dat juichen we toe en we hopen dat met bovenstaande ook rekening gehouden wordt.

Lees het artikel in De Standaard.
Lees meer over "Studietoelagen intrekken van spijbelende leerlingen is discriminerend en contraproductief"
Dicht de digitale kloof in je school

Dicht de digitale kloof in je school

22/05/2017
Klasfoto's bestellen of oudercontact boeken: steeds meer scholen doen het online. Hoe voorkom je dat de digitale kloof tussen kansrijke en kansarme leerlingen (en hun ouders) vergroot? Ga in direct overleg met de kansarmen zelf. Digitalisering op school kan de kloof net verkleinen als het goed overdacht en op maat van de meest kwetsbare gezinnen gebeurt.

Lees het opiniestuk op klasse.be

Lees de uitgebreide nota over Smartschool en digitalisering.


Lees meer over "Dicht de digitale kloof in je school"
Burgerkabinet Brussel: BPA benadrukt ouderbetrokkenheid op school en gratis sanitair

Burgerkabinet Brussel: BPA benadrukt ouderbetrokkenheid op school en gratis sanitair

6/05/2017
Tijdens het Burgerkabinet voor Brussel, georganiseerd door minister Sven Gatz, legden de zeven verenigingen waar armen het woord nemen binnen het Brussels Platform Armoede (BPA) enkele belangrijke klemtonen. Ouderbetrokkenheid op school is er een van. Op het terrein ondernemen verenigingen al heel wat actie. Denk maar aan de schoolpoortwerking van Vrienden van 't Huizeke. Daarbij leggen brugfiguren letterlijk contact met ouders aan de schoolpoort om zo het gesprek aan te gaan over mogelijke achterliggende zorgen of problemen. Minister Gatz beloofde dat hij met zijn Vlaamse en Brusselse collega's van onderwijs (Crevits en Vanhengel) ging kijken hoe dit verder kan gestimuleerd worden.

Daarnaast kwam vanuit Chez Nous de heel concrete vraag naar meer aanbod grats sanitaire voorzieningen. De minister gaat hierover verder in overleg met de verenigingen.

Lees het artikel op Bruzz.
Lees meer over "Burgerkabinet Brussel: BPA benadrukt ouderbetrokkenheid op school en gratis sanitair"
Internet is een grondrecht

Internet is een grondrecht

3/05/2017
De digitale kloof laat zich steeds nadrukkelijker voelen. Daarom wil minister Schauvlieghe bij nieuwbouw en verbouwingen opleggen dat standaard de mogelijkheid voor internetaansluiting voorzien wordt. Dat zou internet toegankelijker moeten maken, onder andere ook voor huurders. Op zich is daar niets op tegen, maar om de digitale kloof te verkleinen is (veel) meer nodig. Kwetsbare gezinnen hebben vaak niet de middelen om een computer aan te schaffen of een internetaansluiting te betalen. Bovendien kunnen heel wat mensen, en lang niet alleen ouderen, moeilijk omgaan met allerlei digitaal aanbod, ook bijvoorbeeld vanuit school, gemeente of VDAB.

Dat leidt tot nieuwe vormen van uitsluiting. Scholen die oudercontacten enkel nog online laten reserveren via tijdslots, VDAB die Werkwinkels sluit en werkzoekenden doorverwijst naar online begeleiding, of De Lijn die het goedkoopste ticket enkel nog aanbiedt via een smartphone-app. Het zijn maar enkele van vele voorbeelden die maken dat mensen hun rechten (nog) moeilijker kunnen opnemen, wegens geen computer, geen internetaansluiting of een gebrek aan digitale vaardigheden. Daarom pleit het Netwerk tegen Armoede voor een breed toegankelijk sociaal tarief voor internet en bijkomende investeringen in openbare computerruimtes, waar mensen onder begeleiding leren omgaan met internet en digitale toepassingen.

Lees het artikel in De Standaard.

Lees onze uitgebreide nota over digitalisering.
Lees meer over "Internet is een grondrecht"
Startschot voor project 'Samen tegen onbetaalde schoolfacturen'

Startschot voor project 'Samen tegen onbetaalde schoolfacturen'

21/04/2017
Minister van Onderwijs Hilde Crevits lanceerde vrijdag het project ‘Samen tegen onbetaalde schoolfacturen’. 30 secundaire scholen kunnen volgend schooljaar ondersteuning krijgen om een traject rond de aanpak van onbetaalde schoolfacturen te doorlopen, met vormingswerkers en ervaringsdeskundigen, gratis én op maat van de school.
 
Onze vereniging uit Aalst, Mensen voor Mensen, zat naast de minister op de persconferentie  om het belang te benadrukken van een doordacht kostenbeleid op school, en van de samenwerking en dialoog met mensen in armoede hierbij. Het Netwerk tegen Armoede was van in het begin betrokken partij en zal er ook over waken dat het vormingstraject zo efficiënt mogelijk ingevuld wordt, met zoveel mogelijk aandacht voor mensen in armoede.
 
Scholen kunnen zich aanmelden via www.aanpakschoolfacturen.be. Daar vindt u ook meer info.
Lees meer over "Startschot voor project 'Samen tegen onbetaalde schoolfacturen'"
Betrokkenheid ouders bij school hangt vooral af van open benadering door scholen

Betrokkenheid ouders bij school hangt vooral af van open benadering door scholen

6/03/2017
Minister Crevits riep deze week ouders met migratieroots op tot meer betrokkenheid bij de schoolloopbaan van hun kinderen. Ze wees vooral een onvoldoende kennis van het Nederlands van de ouders aan als oorzaak van de mindere prestaties van kinderen. Actief engagement van ouders op school leidt volgens haar tot betere integratie.
 
Het Netwerk tegen Armoede ontkent niet dat kennis van het Nederlands belangrijk is. Maar ook bij kansarme autochtone gezinnen zien we de patronen die de minister bestempelt als  lage betrokkenheid of een gebrek aan integratie. Er moeten dus nog andere zaken aan de hand zijn.

Ervaringen in verenigingen waar armen het woord nemen en de reacties deze week in de media tonen dat kansarme ouders, Belgisch of niet, eveneens betrokken willen zijn. Als er dus een minder actief engagement wordt vastgesteld, dan is dat niet te wijten aan onwil, maar aan drempels die deze ouders ondervinden. En die zijn er. Probeer maar eens als kwetsbare ouder met een laag zelfbeeld te participeren in een ouderraad die gedomineerd wordt door middenklassers. Meld je aan voor een oudercontact via een app als je deze maand geen geld had voor je abonnement. Hoe zet je de stap naar de school als je zelf geen enkele positieve ervaring had met dat instituut, en toch alleen maar wordt uitgenodigd als er slecht nieuws is?

Goede praktijkvoorbeelden blijvend ondersteunen, geen boetes
 
Gelukkig is er op het terrein ook goed nieuws. Er zijn verenigingen die initiatieven ontwikkelden om ook deze moeilijk bereikbare ouders te bereiken en hun participatie te vergroten. Er zijn goede praktijkvoorbeelden op scholen van wat ‘samenwerking’ en ‘gedeelde verantwoordelijkheid’ kunnen inhouden. Brugfiguren, schoolpoortwerkers, huiswerkklassen bewijzen met hun dagelijkse en volgehouden inspanningen dat het werkt, en dat ouders wel degelijk actief geëngageerd kunnen worden als ze op de juiste manier benaderd worden. Jammer genoeg steunen deze initiatieven vaak op middelen waarvan de toekomst niet gegarandeerd is. We pleitten in verschillende dossiers al voor een structurele ondersteuning van praktijken die hun nut bewijzen, en herhalen hier deze oproep. Breid de inzet van geëngageerde leerkrachten, maatschappelijk werkers én ouders verder uit in plaats van de polemiek te voeden met denkpistes in de richting van verplichtingen en boetes. We weten uit ervaring met andere beleidsdossiers dat sancties niet het gewenste effect hebben en niet positief stimuleren.

Graag gaan we in overleg met minister Crevits om good practices toe te lichten en op zoek te gaan naar structurele oplossingen.
Lees meer over "Betrokkenheid ouders bij school hangt vooral af van open benadering door scholen"
Netwerk tegen Armoede roept scholen op om onderwijshervorming in juiste richting bij te sturen

Netwerk tegen Armoede roept scholen op om onderwijshervorming in juiste richting bij te sturen

20/01/2017
Na lange onderhandelingen kwam de Vlaamse Regering dan toch tot een akkoord over de nieuwe structuur van het secundair onderwijs. Dat er een akkoord is, wordt gezien als een belangrijke stap voor ons Vlaamse onderwijs. Er zijn een aantal hoopgevende signalen te vinden, en daaraan willen we niet voorbijgaan.  Maar trots op dit akkoord zijn we nog niet. We proberen dat hier kort toe te lichten.

We hadden in de voorbereiding samen met ouders, scholieren en Minderhedenforum o.m. gepleit voor een domein talen, en dat is nu in de matrix opgenomen (Taal en Cultuur). Er komen meer uren algemene vorming in de B-stroom, en daar zijn we blij om, want dat versterkt leerlingen die in de basisschool een aantal doelen ‘gemist’ hebben, om wat voor reden dan ook. We zijn ook blij met de mogelijkheden die zullen worden voorzien om na de 2de graad op te schuiven naar een meer abstracte richting binnen hetzelfde domein. Jongeren die na het 4de middelbaar van een arbeidsmarktgerichte studierichting naar een richting willen van waaruit ze kunnen gaan verder studeren, zullen dat dus (onder voorwaarden) kunnen, waardoor ze meer keuzemogelijkheden krijgen. Studierichtingen zullen ook transparanter worden qua invulling aangezien de koepels samen curriculumdossiers uitwerken. Naar een andere school (zelfs in een ander net) gaan, zal dan wat makkelijker worden.

Maar we juichen niet. We vinden het overzicht van studierichtingen op zich wel overzichtelijk, maar omdat aan scholen zoveel vrijheid wordt geboden om zich op allerlei manieren te organiseren, vermoeden we dat het onderwijslandschap zeker niet transparanter zal worden. Domeinscholen, ‘vakscholen’, ‘aso-scholen’, middenscholen… alles is mogelijk. Bepaalde mechanismen die uitsluiting in de hand werken, kunnen dus blijven bestaan. We kunnen alleen maar hopen dat scholen zich bewust zijn van de positieve kanten van campus- en domeinscholen, en de middelen hebben om zich als dusdanig te organiseren, zodat de verandering van het veld zelf kan komen. Incentives vanuit de overheid kunnen hierin mee sturen. Waar we in de eerste nota blij waren met de schakelopties die werden voorzien in de eerste graad om van de B-stroom naar de A-stroom te gaan, zijn we nu een stuk voorzichtiger. De ‘opstroomoptie’ wordt nu namelijk, zoals het woord zegt, een keuzemogelijkheid voor leerlingen in de B-stroom. Het is dus niet de vanzelfsprekende mogelijkheid om je te ‘versterken’ als leerling van de B-stroom om doelen bij te werken die je, mogelijk door omstandigheden buiten je wil, niet hebt kunnen halen in de basisschool. Opnieuw zal je als leerling en ouder bewust moeten kiezen. En kiezen, hebben we ook in onze armoedetoets gezegd, komt voor kwetsbare gezinnen vaak neer op verliezen.

Structuren en inhoud

Vraag is of dit kader op vlak van armoedebestrijding veel zal veranderen. Maar onderwijs gaat gelukkig niet enkel om structuren, maar ook om inhoud. We vragen dat daar ook grondig werk van gemaakt wordt, en willen daarover gerust meedenken met de betrokkenen. We denken dan aan de versterking van de algemene vorming (PAV) in arbeidsmarktgerichte studierichtingen, aan de vernieuwde eindtermen, aan de inhouden van de geletterdheidsniveaus en curriculumdossiers… Ook wat betreft attestering en leerwegen is er flexibiliteit en differentiatie mogelijk. We hopen daarom dat scholen zelf de mogelijkheden verkennen en toepassen die de sociale ongelijkheid van ons huidige onderwijs doen afnemen, en de gelijke onderwijskansen doen toenemen. Scholen kunnen de onderwijshervorming zo op een sterke manier mee vorm geven.  Wij roepen hen op om die kans met beide handen te grijpen. 
Lees meer over "Netwerk tegen Armoede roept scholen op om onderwijshervorming in juiste richting bij te sturen"
Project voor menselijke aanpak onbetaalde schoolfacturen

Project voor menselijke aanpak onbetaalde schoolfacturen

8/12/2016
Het Netwerk tegen Armoede staat mee aan de wieg van het project 'Samen tegen onbetaalde schoolfacturen'. Minister van Onderwijs Crevits investeert 150.000 euro in het project, dat loopt in samenwerking met Welzijnszorg, de onderwijskoepels, de koepels van ouderverenigingen, SOS Schulden op School, Cera en MyTrustO. Broodnodig, op het moment dat we vaststellen dat steeds meer scholen incassobureaus inschakelen om onbetaalde facturen te innen. Een aanpak die de vertrouwensrelatie tussen kinderen, ouders en scholen zwaar onder druk zet en leidt tot uitsluiting van kansarme gezinnen.

Concreet gaat het om een project waarbij scholen vrijwillig kunnen intekenen voor een traject, dat wordt begeleid door een medewerker vanuit de armoedesector en deeigen regionale pedagogische begeleidingsdienst. Bedoeling is om in eerste instantie visie te ontwikkelen in verband met armoede en het menswaardig innen van achterstallige facturen om vervolgens concrete beleidsmaatregelen uit te werken op maat van de school. Met kleine, doordachte maatregelen kunnen we al heel wat bereiken, door bijvoorbeeld maandelijks een rekening te sturen en niet drie keer per jaar of door samen te werken met een lokale cultuurorganisatie voor een klasuitstap. Het project wordt in maart 2017 aan de scholen voorgesteld om vervolgens vanaf september 2017 van start te gaan.
 
Lees meer over "Project voor menselijke aanpak onbetaalde schoolfacturen"
Netwerk tegen Armoede pleit voor slimme inzet van Smartschool

Netwerk tegen Armoede pleit voor slimme inzet van Smartschool

1/09/2016
De digitalisering van ons onderwijs gaat onverminderd verder. Het Netwerk tegen Armoede ziet van deze evolutie zeker ook de voordelen. Het gebruik van tablets, laptops, digitale platformen biedt  de mogelijkheid om alvast op de schoolbanken de digitale kloof te dichten, tenminste als deze instrumenten slim en overdacht ingezet worden. Mensen in armoede wijzen echter op het omgekeerde effect in de praktijk. Eenzijdig inzetten op digitalisering zonder oog voor andere communicatiekanalen zal kwetsbare gezinnen (nog) verder verwijderen van school.

Lees het artikel op DeWereldMorgen.
Lees meer over "Netwerk tegen Armoede pleit voor slimme inzet van Smartschool"
Maximumfactuur in provinciaal secundair onderwijs in Antwerpen

Maximumfactuur in provinciaal secundair onderwijs in Antwerpen

24/06/2016
Het Netwerk tegen Armoede reageert tevreden op het nieuws dat het Antwerpse provinciaal onderwijs in alle secundaire richtingen de maximumfactuur invoert. Daarmee toont de provincie dat het wel degelijk kan. In de eerste graad komt een algemene maximumfactuur, in de tweede en derde graad een aangepaste factuur per studierichting. De maatregel komt er na een geslaagd proefproject, waaruit blijkt dat de maximumfactuur het aantal onbetaalde schoolrekeningen vermindert. Ouders blijken ook enthousiast over het feit dat ze bij het begin van het schooljaar al weten elke kosten ze aangerekend zullen krijgen. De maximumfactuur in het secundair onderwijs is iets wat de verenigingen waar armen het woord nemen al langer vragen.

De provinciale scholen krijgen hiervoor geen extra middelen, maar sparen geld uit door een doordacht beleid rond schoolkosten, bijvoorbeeld schooluitstappen die zullen dichter in de buurt plaatsvinden. Bij activiteiten zullen ouders koken of voor vervoer zorgen.

Lees het artikel in De Tijd.
Lees meer over "Maximumfactuur in provinciaal secundair onderwijs in Antwerpen"
Goed uitgewerkt zorgbeleid op school kan wereld van verschil maken voor jongeren

Goed uitgewerkt zorgbeleid op school kan wereld van verschil maken voor jongeren

18/04/2016
De Vlaamse Regering werkt momenteel aan een hervorming van de leerlingenbegeleiding. Deze moet de ‘zorg’ op en rond de school opnieuw stroomlijnen, met meer aandacht voor studiekeuzebegeleiding. Een goed uitgewerkt zorgbeleid op school kan voor onze kinderen en jongeren een wereld van verschil betekenen. Het Netwerk tegen Armoede juicht toe dat de taakverdelingen en verantwoordelijkheden van de verschillende actoren binnen het kader van zorg op school, scherpgesteld worden.

De Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) functioneren niet allemaal even goed. Het zorgbeleid van de school zelf is vaak nog te weinig structureel uitgewerkt en gecontroleerd. Bovendien blijven veel kansen tot samenwerking, bijv. met de welzijnssector, onbenut. We zien in deze hervorming een uitgelezen kans om meer systemen in te bouwen om kansengroepen te ondersteunen. We pleiten bijvoorbeeld voor de inzet van (ervaringsdeskundige) brugfiguren die, vanaf de schoolpoort (school-based), met ouders mee op zoek gaan naar oplossingen voor problemen,  bemiddelen tussen ouders of leerlingen en school, tussen leerlingen, tussen ouders en andere actoren in de leerlingenbegeleiding…

De eerste krijtlijnen van de hervorming bevatten een aantal goede aanzetten – het Netwerk tegen Armoede rekenen erop dat we betrokken blijven bij het vervolg, zodat we een hervorming krijgen met oog voor de zorg(en) van mensen in armoede.

Lees ons volledige advies.
Lees meer over "Goed uitgewerkt zorgbeleid op school kan wereld van verschil maken voor jongeren"
Situatie van kansarme kinderen in België is slechter dan in andere industrielanden

Situatie van kansarme kinderen in België is slechter dan in andere industrielanden

14/04/2016
Kansarme kinderen hebben het een stuk slechter in België in vergelijking met andere industrielanden. Dat blijkt uit een studie van Unicef waarin het lot van kinderen in kansarmoede vergeleken wordt binnen de groep van Oeso-landen (westerse industrielanden) en de Europese Unie. Vooral op vlak van onderwijs is de kloof met kinderen uit de middenklasse groot. Alleen Israël scoort nog slechter. Het Netwerk tegen Armoede pleit voor doortastende maatregelen om de onderwijskloof te dichten.

Positief is dat minister van Onderwijs Crevits alvast werk maakt van meer inzicht in kansarmoede bij afstuderende kleuterleiders, via het project 'Kleine kinderen, grote kansen'. Ook de meer proactieve toekenning van schooltoelagen is een stap in de goede richting. Maar er blijft nog werk aan de winkel. Wij vragen onder meer de uitbreiding van de maximumfactuur naar het secundair onderwijs.

De studie toont bovendien aan dat in landen met een kleinere ongelijkheid tussen kansrijke en kansarme leerlingen, alle kinderen het beter hebben. Dat is het geval in landen als Finland, Ijsland en Noorwegen. Hoog tijd dus om te investeren in betere onderwijskansen voor alle kinderen.
Lees meer over "Situatie van kansarme kinderen in België is slechter dan in andere industrielanden"
Forum Leren - Leerkansen voor mensen in armoede

Forum Leren - Leerkansen voor mensen in armoede

8/03/2016
Met 120 mensen met en zonder armoede-ervaringen stonden we op 8 maart stil bij de vraag hoe leren bij mensen in armoede kan versterkt worden. Wat werkt wel en wat niet? Hoe kan Levenslang Leren best georganiseerd worden voor mensen in armoede. In de namiddag kwam minister van onderwijs Crevits naar de eerste conclusies luisteren. Deze worden in een uitgebreid verslagboek gegoten en er volgt verdere dialoog met de minister van onderwijs. Deze forumdag en het verdere traject is een samenwerking van Basiseducatie, Welzijnsschakels en het Netwerk tegen Armoede.
Lees meer over "Forum Leren - Leerkansen voor mensen in armoede"
Eindtermendebat onderwijs: stop niet bij de eindtermen

Eindtermendebat onderwijs: stop niet bij de eindtermen

25/02/2016
Jongeren voorbereiden op de maatschappij houdt in dat zij weten hoe die in elkaar zit en hoe zij zich daarin staande kunnen houden en erin gelukkig te worden. De vraag is echter niet alleen welke eindtermen we vastleggen, maar ook hoe we ervoor zorgen dat alle leerlingen ze halen. Het succes van dit debat en de hervorming van het secundair onderwijs moeten we vooral daaraan afmeten: de daling van de ongekwalificeerde uitstroom. Daarom is aandacht voor kinderarmoede binnen de lerarenopleiding cruciaal. Het Netwerk tegen Armoede is hoopvol dat minister van Onderwijs Crevits hier werk wil van maken en staat klaar om zijn expertise in het debat in te brengen.

Lees het opiniestuk in De Standaard.
Lees meer over "Eindtermendebat onderwijs: stop niet bij de eindtermen"
Vrienden van het Huizeke en Buurtwerk 't Lampeke krijgen steun van Kinderarmoedefonds

Vrienden van het Huizeke en Buurtwerk 't Lampeke krijgen steun van Kinderarmoedefonds

12/01/2016
Het Kinderarmoedefonds ondersteunt 2 projecten waar verenigingen van het Netwerk tegen Armoede bij betrokken zijn. De schoolpoortwachters van Vrienden van 't Huizeke en het kinderarmoedeproject van Buurtwerk 't Lampeke krijgen daardoor de komende twee jaar een stevige duw in de rug.

Vrienden van 't Huizeke brengt schoolpoortwachters tot bij de ouders van schoolgaande kinderen. Ze zijn heel laagdrempelig te bereiken (letterlijk aan de schoolpoort) en maken kinderen en ouders wegwijs in het onderwijs, bijvoorbeeld door afspraken te maken bij het clb of het gesprek aan te gaan met de school zelf. De schoolpoortwachters krijgen €46.000 voor de komende 2 jaar.

't Lampeke zette in samenwerking met het Huis van het Kind begeleiding op voor kwetsbare gezinnen. Het project krijgt €80.000 voor de komende 2 jaar.
Lees meer over "Vrienden van het Huizeke en Buurtwerk 't Lampeke krijgen steun van Kinderarmoedefonds"
Maximumfactuur creëert meer gelijke kansen in onderwijs

Maximumfactuur creëert meer gelijke kansen in onderwijs

11/12/2015
Is de schoolkeuze in Vlaanderen wel echt zo vrij als men denkt dat ze is? In het recente onderzoek van de OESO (Reviews of School Resources, december 2015) worden enkele verbanden blootgelegd tussen het kostenbeleid van scholen en de schoolkeuze die ouders maken voor hun kinderen.
 
De onderwijskosten die een school doorrekent aan de ouders, onder andere voor boeken, blijken als criterium belangrijker naarmate de sociaal-economische status van de ouders lager is. Hetzelfde geldt voor betalingsfaciliteiten die de school voorziet, zoals gespreide betaling van schoolfacturen. De reputatie van de school en de prestaties van de leerlingen blijken bij de schoolkeuze dan weer doorslaggevender te worden naarmate de leerling uit een kansrijker gezin komt.
 
Het Netwerk tegen Armoede pleit al langer voor het invoeren van een maximumfactuur in het secundair onderwijs. Goed onderwijs en goedkoop onderwijs sluiten elkaar immers niet uit. Elke leerling moet les kunnen volgen in een school met een pedagogische project dat best aansluit bij zijn/haar talenten. Kostenverschillen mogen dat niet in de weg staan.

Lees hier de uitgebreide studie van Oeso.

Lees het advies over onderwijs voor het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2015-2019.
Lees meer over "Maximumfactuur creëert meer gelijke kansen in onderwijs"
Poortwachters tegen armoede

Poortwachters tegen armoede

4/12/2015
Ann Milis en Marisa Mendoza worden stilaan vertrouwde gezichten aan de schoolpoort van de Sint-Jorisschool in Brussel. Ze maken er een praatje met de ouders en peilen discreet naar signalen van kansarmoede. Nuldelijnsdienstverlening op zijn best. Zorg aanbieden zonder dat er een specifieke vraag is. Ann en Marisa kweken een vertrouwensband aan de schoolpoort, waardoor de drempel om hulp te vragen, sterk verlaagd wordt. Ze werken allebei bij Vrienden van het Huizeke, een van de 59 verenigingen binnen het Netwerk tegen Armoede en een van 7 Nederlandstalige armoedeverenigingen binnen het Brussels Platform Armoede.

Ann en Marisa werken nauw samen met de school, het clb en andere instanties. Ze wijzen mensen de weg naar de juiste hulpverlening of gaan soms zelfs mee als mensen daar behoefte aan hebben. De nieuwe dienstverlening van Vrienden van het Huizeke komt niet uit de lucht gevallen. De verenigingen biedt al jaren huiswerkbegeleiding aan en verdiept zich al langer in de kansarmoede binnen het onderwijs. Het project kent veel bijval en veel andere scholen willen hierop aansluiten. Grootste probleem is de financiering. Voorlopig financiert de vereniging dit volledig zelf, maar dat is op termijn niet vol te houden. 

Lees het artikel op brusselnieuws.be.
Lees meer over "Poortwachters tegen armoede"
5 concrete pistes om kinderarmoede terug te dringen

5 concrete pistes om kinderarmoede terug te dringen

3/12/2015
De kinderarmoede blijft in ons land schrikbarend hoge toppen scheren. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Oases (Universiteit Antwerpen) naar aanleiding van het Jaarboek Armoede en Uitsluiting. Pijnlijke cijfers, die helaas niet verrassen. Pijnlijk ook, omdat zowel de federale als de Vlaamse regering perfect weten wat hen te doen staat. Het goede nieuws is dat het wel degelijk mogelijk is om de kinderarmoede terug te dringen, maar dan moet de armoedebestrijding in Vlaanderen én België dringend een versnelling hoger schakelen. Het Netwerk tegen Armoede lanceert vijf concrete pistes:
 
-          Verhoog de uitkeringen en inkomens tot boven de Europese armoedegrens en garandeer een reële koopkrachtverhoging
Alle regeringspartijen engageerden zich hiertoe in aanloop naar de vorige verkiezingen. Het leefloon is inmiddels ook verhoogd met 2 %, alleen maken de besparingsmaatregelen op federaal en Vlaams niveau die verhoging meer dan ongedaan. Gezinnen in armoede zien hun koopkracht sterk dalen, door besparingen en facturen (oa. de turteltaks) op Vlaams niveau en onder meer de indexsprong op federaal niveau. Die koopkrachtverhoging is cruciaal, want zonder blijven andere maatregelen niet meer dan symptoombestrijding.
 
-          Garandeer de indexering van de kinderbijslag en voorzie sterke sociale correctie bij hervorming
Dit jaar kregen gezinnen al een indexsprong voor de kinderbijslag te slikken (bovenop de indexsprong voor alle lonen, uitkeringen en vervangingsinkomens). Over de indexering voor 2016 heerst nog grote onduidelijkheid. Bovendien staat een grote hervorming van de kinderbijslag op stapel, nu dit een Vlaamse bevoegdheid geworden is. Netwerk tegen Armoede pleitte eerder al voor een gemeenschappelijke sokkel met stevige sociale correcties voor een voldoende ruime groep. Lees hier ons uitgebreide standpunt.
 
-          Investeer in betaalbare woningen
De wachtlijsten voor sociale huurwoningen blijven lang en ondertussen moeten mensen overleven op de private huurmarkt. Meer dan de helft van de private huurders besteedt daar meer dan 30% van het inkomen aan huur. De kwaliteit laat vaak te wensen over. Overleven in slechte woonomstandigheden heeft grote invloed op huurders en hun kinderen. Blijven investeren in ondersteuning van kwetsbare huurders via een uitgebreidere huursubsidie, een verhoogde inzet op Sociale Verhuurkantoren en  extra inspanningen voor sociale huur is dus noodzakelijk.
 
 
-          Breid maximumfactuur uit naar secundair onderwijs
Kosten in het secundair onderwijs lopen hoog op, vooral in technische en beroepsrichtingen. De maximumfactuur in het lager onderwijs heeft haar nut al ruimschoots bewezen en scholen doen nadenken over een kostenbewust beleid. Die lijn doortrekken naar het secundair onderwijs zal financiële ruimte voor gezinnen met schoolgaande kinderen aanzienlijk doen toenemen en meer schoolkansen bieden aan kwetsbare kinderen.
 
-          Veralgemeende derdebetalersregeling in de eerstelijnsgezondheidszorg, inclusief tandzorg
Op dat vlak is er sinds 1 oktober al een grote stap vooruit gezet, met de verplichte derdebetalersregeling voor patiënten met een verhoogde tegemoetkoming. Voor het Netwerk tegen Armoede is dit een stap richting een veralgemeende en automatisch toegekende derdebetalersregeling. Een standpunt waar we samen met het Vlaams Patiëntenplatform en de Gezinsbond al langer voor ijveren.
 
-          Verdere uitrol Uitpas
Cultuurnet Vlaanderen werkte de Uitpas onder de vorige regering uit in samenwerking met het Netwerk tegen Armoede. Het is een kortingssysteem waarbij mensen in armoede op een niet stigmatiserende manier kunnen deelnemen aan culturele activiteiten en andere vrijetijdsinitiatieven, gekoppeld aan toeleiding en groepsvorming. Nu wordt de Uitpas geleidelijk verder uitgerold in Vlaanderen (nu al in 10 regio’s). Lokale besturen moeten die Uitpas ook gebruiken om jeugdwerk en sportclubs toegankelijker te maken.
Lees meer over "5 concrete pistes om kinderarmoede terug te dringen"
Beleidsaanbevelingen project Leerkansen besproken met kabinet onderwijs

Beleidsaanbevelingen project Leerkansen besproken met kabinet onderwijs

18/11/2015
Al in 2007 hebben verenigingen waar armen het woord nemen nagedacht over de samenwerking met de Centra voor Basiseducatie (CBE). De drempels werden in kaart gebracht en de dialoog werd opgestart. In 2011 werden pilootprojecten opgestart (Mechelen, Kortrijk/Menen/Roeselare en Ninove) om te onderzoeken of de educatieve bijdrage van de CBE in armoedeverenigingen laagdrempeliger en flexibeler kon worden gemaakt, met expliciete nadruk op het creëren van leerkansen in een context waar reeds informeel geleerd wordt.

Elk project werd een unieke, leerrijke ervaring. Via intervisie werden alle bevindingen verwerkt in een draaiboek. Op twee ontmoetingsdagen spraken mensen in armoede samen met vrijwilligers en beroepskrachten over hun ervaringen, over leren en de inzet van Basiseducatie in de eigen werking.

Nu de pilootprojecten zijn afgerond was er een verticaal armoede-overleg met het kabinet van de minister van onderwijs. Het Netwerk tegen Armoede lichtte samen met Welzijnsschakels, de Federatie CBE en Vocvo de beleidsaanbevelingen toe.

Lees hier het dossier Leerkansen.
Lees meer over "Beleidsaanbevelingen project Leerkansen besproken met kabinet onderwijs"
Netwerk tegen Armoede wil overleg met CLB's om drempels weg te werken

Netwerk tegen Armoede wil overleg met CLB's om drempels weg te werken

26/10/2015
Het Netwerk tegen Armoede treedt de Vlaamse Scholierenkoepel bij in haar kritiek op de leerlingenbegeleiding van de school en de CLB’s. Ook ouders ervaren grote drempels. Het Netwerk tegen Armoede kaartte dat eerder al aan. Het is positief dat de CLB’s de problemen erkennen en in overleg willen gaan.
 
Lees hier hoe mensen in armoede hun ideale CLB zien.
Lees meer over "Netwerk tegen Armoede wil overleg met CLB's om drempels weg te werken"
School moet werkingsmiddelen ook kunnen gebruiken voor basisbehoeften leerlingen

School moet werkingsmiddelen ook kunnen gebruiken voor basisbehoeften leerlingen

5/10/2015
Als een kind niet tot leren komt omdat sommige basisbehoeften niet zijn voldaan, dan moet de school haar werkingsmiddelen op basis van leerlingenkenmerken hiervoor kunnen aanspreken. Dat staat te lezen in een recent advies van de Vlor (Vlaamse Onderwijsraad) over de toekenning en aanwending van de zogeheten GOK- of SES-financiering in het basis- en secundair onderwijs. Het Netwerk tegen Armoede was nauw betrokken bij de uitwerking van dit advies
 
Daarnaast vindt de Vlor het problematisch dat de bandbreedte – dit is het percentage van de globale financiering dat wordt verdeeld in functie van leerlingenkenmerken – niet armoedegevoelig is. Als over heel Vlaanderen meer kinderen beantwoorden aan de SES-indicatoren, dan wordt het bedrag per leerling dus kleiner.
 
Het decreet over de werkingsmiddelen bevatte tevens een groeipad voor de bandbreedte. De overheid heeft bij opeenvolgende besparingsrondes de decretale bepalingen over dit groeipad aangepast. De Vlor vraagt nu aan de overheid om het decreet op dit punt uit te voeren.
 
Lees hier het volledige advies.
Lees meer over "School moet werkingsmiddelen ook kunnen gebruiken voor basisbehoeften leerlingen"
Maximumfactuur in secundair onderwijs kan kloof tussen kansrijke en kansarme leerlingen terugdringen

Maximumfactuur in secundair onderwijs kan kloof tussen kansrijke en kansarme leerlingen terugdringen

31/08/2015
In aanloop naar de eerste schoolbel worden we geconfronteerd met schrijnende verhalen en cijfers van kansarmoede op onze schoolbanken. Het wordt bijna een jaarlijks ritueel. Dit schooljaar is het niet anders. Maar liefst 1 op 10 kinderen die vandaag naar school trekt, wordt geconfronteerd met (kans)armoede en sociale uitsluiting.

Lees het opiniestuk van Netwerk tegen Armoede op deredactie.be.

Bekijk de reportage in het VRT-journaal.
Lees meer over "Maximumfactuur in secundair onderwijs kan kloof tussen kansrijke en kansarme leerlingen terugdringen"
Terugvordering schooltoelage is geen oplossing tegen spijbelen

Terugvordering schooltoelage is geen oplossing tegen spijbelen

11/06/2015
Studietoelagen moeten automatisch toegekend worden en mogen niet gekoppeld worden aan aanwezigheden/spijbelen. Ondanks het feit dat dit als een allerlaatste stok achter de deur gebruikt wordt in het pestactieplan, dat er een heel systeem aan voorafgaat van ‘problematische afwezigheden’ en dat dit pas van het tweede jaar in kan gaan (na 30 halve dagen problematische afwezigheid), vindt het Netwerk tegen Armoede de terugvordering van studietoelagen geen oplossing. Integendeel, het vergroot de kloof nog tussen kansarme en kansrijke leerlingen. Afhoudingen op kindergeld of andere uitkeringen werkt overigens even contraproductief.

Studietoelagen terugstorten is een zeer zware dobber voor mensen in armoede, zelfs al kan dit in schijven gebeuren. De kosten zijn door de ouders gemaakt, of de leerling nu naar school gaat of niet. Ook afhoudingen bij kinderbijslag zullen leerlingen niet terug naar de schoolbanken krijgen. Integendeel, de problemen binnen gezinnen in armoede worden zo alleen maar groter.

Bovendien leven jongeren in armoede in zulke specifieke thuissituaties dat we ervoor pleiten om aan- en afwezigheden volledig los te koppelen van het al dan niet terugvorderen van toelagen. Studiebeurzen mogen niet afgenomen worden na het vaststellen van een sterk spijbelprobleem. Net mensen in armoede krijgen de grootste schijven en moeten dus ook de grootste bedragen terugstorten. Armoede wordt met armoede bestrijd. Wat met middenklassers die spijbelen? Zij moeten toch ook geen boete betalen? Waar is de evenredigheid? De werkwijze treft niet de leerling, maar wel de ouders. Het brengt geen besef teweeg bij de jongeren. Daarmee schiet deze maatregel zijn doel voorbij.

De aanvraagpapieren voor school- en studietoelagen zijn nog te moeilijk voor veel mensen om in te vullen. Niet iedereen heeft internet. Zelfs medewerkers van welzijnsorganisaties, scholen en verenigingen hebben vormingen nodig over studietoelagen. De scholen moeten helpen bij het invullen van de aanvragen.

Nog handiger lijkt het ons om de school- en studietoelagen, de knelpuntpremies, de lokale kansenpassen en onderwijscheques in één geïntegreerd systeem samen te brengen en alle rechten binnen dat systeem automatisch toe te kennen zonder dat ouders telkens zelf de stap moeten zetten. Dit biedt grote kansen op administratieve vereenvoudiging.
 
Onze standpunten :
 1. Studietoelagen moeten automatisch toegekend worden. 
 2. Schaf de koppeling tussen de schooltoelage en de al dan niet regelmatige (gewettigde) afwezigheid (spijbelen) af. 
Lees het artikel in De Standaard.
Lees meer over "Terugvordering schooltoelage is geen oplossing tegen spijbelen"
Netwerk tegen Armoede sceptisch over gemeentelijke autonomie voor lokale diensten

Netwerk tegen Armoede sceptisch over gemeentelijke autonomie voor lokale diensten

4/06/2015
De Vlaamse regering wil subsidies voor jeugd, sport, cultuur en welzijn onderbrengen in het Gemeentefonds en die middelen niet langer 'oormerken'. Concreet zouden gemeenten het geld kunnen besteden naar eigen goeddunken. Daarmee valt de garantie weg dat ze die zouden inzetten voor vrijetijdsparticipatie, laagdrempelig jeugdwerk of bestrijding van kinderarmoede. Het Netwerk tegen Armoede reageert sceptisch en maakte dat ook duidelijk tijdens de hoorzitting voor de commissie Cultuur van het Vlaams Parlement. Die kwam er na een succesvolle petitie-actie van Hart boven Hard.

Het Netwerk tegen Armoede vraagt uitdrukkelijk dat er een armoedetoets wordt uitgevoerd op de regeringsplannen. Die vraag werd ook al expliciet gesteld aan minister van Armoedebestrijding Homans. Een antwoord kwam er nog niet.

Verder vragen wij dat er een participatiegarantie komt, met name in de adviesraden die de verschillende beleidsdomeinen lokaal opvolgen vanuit het middenveld. Dat kan door te investeren in de kwaliteit ervan of door een verplicht luik participatie te voorzien in de meerjarenplannen.

Monitoring

Het Netwerk tegen Armoede vraagt dat er minstens een zichtbare toewijzing komt van de middelen, dat ze met andere worden gekoppeld worden aan concrete beleidsdoelstellingen, zelfs als ze niet langer geoormerkt zijn. Een andere piste is om een deel van de middelen te laten beheren door de Vlaamse overheid zelf. Tot slot moet er een doorgedreven monitoring komen van het lokale beleid. Dat betekent dan wel dat lokale beleidsdoelstellingen beter omschreven moeten worden in de BBC.

Lees hier de uitgebreide nota die toegelicht werd tijdens de hoorzitting.

Lees het artikel in DeWereldMorgen.
Lees meer over "Netwerk tegen Armoede sceptisch over gemeentelijke autonomie voor lokale diensten"
Recepten voor onderwijs dat kwetsbare kinderen kansen geeft

Recepten voor onderwijs dat kwetsbare kinderen kansen geeft

10/05/2015
De boeiende onderwijsspecial in De Zevende Dag op één bracht de nood aan gerichte maatregelen aan het licht om kwetsbare kinderen en jongeren de kansen te geven die ze verdienen. Voorstellen die het Netwerk tegen Armoede al langer naar voor schuift en die opvallend veel politieke steun kregen, van meerderheid en oppositie:

- Automatische toekenning schooltoelage
- Vermijden van laattijdige betaling schooltoelage
- Maximumfactuur in de eerste graad van het secundair onderwijs
- Heel belangrijk: werkingsmiddelen voor scholen met kansarme leerlingen zouden niet afgeschaft worden
- Sociale stage voor leerkrachten in opleiding

Maria van Vierdewereldgroep Aalst (zie foto) deed een krachtige oproep aan scholen om bewust om te gaan met schoolkosten en op een open en respectvolle manier met kwetsbare gezinnen te communiceren.

Het Netwerk tegen Armoede reageert positief op de engagementen die minister van Onderwijs Crevits aanging tijdens de uitzending. Wij staan klaar om hierover verder met haar in overleg te treden.

Bekijk de uitzending van De Zevende Dag.

Download onze brochure Maak je sterk tegen armoede op school voor directies en leerkrachten met concrete tips voor een kostenbewust beleid en een open en respectvolle communicatie met kwetsbare gezinnen
Lees meer over "Recepten voor onderwijs dat kwetsbare kinderen kansen geeft"
Armoede groeit door federaal beleid

Armoede groeit door federaal beleid

24/03/2015
Het beleid van de vorige en huidige federale regering slaagt er niet in om de armoede in België te doen dalen. Integendeel, met de huidige besparingen verwachten we dat het armoedecijfer nog verder de hoogte in gaat. 1 op 7 Belgen leeft vandaag onder de armoedegrens. Voor Vlaanderen is dat 1 op 10. En toch worden de meest kwetsbare mensen (opnieuw) zwaar getroffen. Dat blijkt uit het Jaarboek Armoede in België 2015.

Armoede is schrijnend, ook in België. Van de 15 % Belgen onder de armoedegrens leeft 1/3 in 'ernstige materiële deprivatie'. Dat betekent dat ze onvoldoende inkomen hebben om facturen en huur te betalen, dat ze hun woning niet voldoende kunnen verwarmen en dat ze zich maar om de 2 dagen een warme maaltijd kunnen veroorloven met vlees, kip of vis. Ze hebben ook geen wasmachine, televisietoestel, telefoon of auto.

De vorige regering onder Di Rupo deed het al: overal verkondigen dat de armoede bestreden zou worden, maar tegelijk de uitsluiting verscherpen. Zo verlaagde ze de werkloosheidsuitkeringen, werd de toegang tot SWT, de inschakelingsuitkering verscherpt, werd er al wat gemorreld aan de index… De huidige regering Michel I schakelt nog een versnelling hoger. Niet alleen is er de indexsprong, die dit en volgend jaar de zogenaamde ‘verhoging’ van de laagste uitkeringen volledig teniet doet, in de jaren daarna stijgen die uitkeringen door besparingen zelfs trager dan tot nu het geval was. Van de aangekondigde inhaaloperatie van de laagste uitkeringen tot de armoedegrens is geen sprake, integendeel. De huur wordt wel geïndexeerd, de accijnzen op brandstof stijgen, de remgelden voor de specialist stijgen… Samen met de besparingen van de Vlaamse regering (water, energie, onderwijs, kinderopvang, zorg, ...) gaan zowat alle uitkeringsgerechtigden er vandaag op achteruit in plaats van vooruit. De beloofde sociale correcties zijn minimaal en zullen helemaal niet volstaan om de meest kwetsbaren vooruit te helpen.

Veel werkzoekende, weinig vacatures

Tegelijk wil ook deze regering werkzoekenden (nog) strenger aanpakken. Door hen hun uitkering af te nemen of er het hakmes in te zetten (inschakelingsuitkeringen voor jongeren, inkomensgarantie-uitkering voor onvrijwillig deeltijds werkenden, anciënniteitstoeslag en SWT voor oudere werklozen), door hen extra voorwaarden op te leggen (gemeenschapsdienst, beschikbaarheid). Zelfs invalide en zieke mensen komen steeds meer onder druk te staan. Totaal zinloos, want er zijn niet eens jobs voor deze mensen. Bij de VDAB staan vandaag 99.326 vacatures open, inclusief dubbeltellingen en nepvacatures. In totaal zijn er in Vlaanderen 237.201 werkzoekenden. Van de openstaande vacatures zijn er maar 28.621 die zich richten naar mensen met enkel een diploma secundair onderwijs. Voor wie geen middelbaar diploma heeft, blijven er amper 1.988 jobaanbiedingen over. Wie laaggeschoold is, maakt dus zeer weinig kans op een job, terwijl werkloosheidsuitkeringen verder afgebouwd worden. Dat is de kortste weg richting stijgende armoede.

Staatssecretaris Elke Sleurs reageerde deze morgen op de cijfers van het Jaarboek met de aankondiging van een nieuw federaal armoedebestrijdingsplan. Dweilen heeft natuurlijk weinig zin als men eerst zelf de kraan wijd open heeft gezet. Deze regering jaagt op dit moment zelf grote groepen mensen de armoede in. Hoog tijd voor socialere keuzes dus. 

Bekijk de reportage in het VRT-journaal.

Beluister het interview op Radio 2 Antwerpen met Marie-Louise De Croock van Sta-An.
Lees meer over "Armoede groeit door federaal beleid"
Besparingen treffen kwetsbaarste gezinnen

Besparingen treffen kwetsbaarste gezinnen

8/01/2015
De besparingen van de Vlaamse en federale regering kosten kwetsbare gezinnen tot 70 euro per maand. Dat blijkt uit berekeningen van Decenniumdoelen, een samenwerkingsverband waarvan Netwerk tegen Armoede een van de partners is. Gezinnen met een laag inkomen zullen het vanaf volgend jaar gemiddeld met 735 euro minder moeten doen. Zij die al het zwaarst getroffen zijn door de crisis, krijgen andermaal de rekening gepresenteerd. Beide regeringen beloofden wel sociale correcties, maar het is zeer onduidelijk hoe ver die zullen gaan en hoe groot de groep is die men een correctie wil toekennen.

Lees het artikel op deredactie.be
Lees meer over "Besparingen treffen kwetsbaarste gezinnen"
GO! for life schenkt 21.776,49 euro aan Netwerk tegen Armoede tijdens Music for Life

GO! for life schenkt 21.776,49 euro aan Netwerk tegen Armoede tijdens Music for Life

23/12/2014
GO! for Life, de overkoepelende actie van het GO! voor Music for Life, heeft 21.776,49  euro opgebracht. Dat heeft afgevaardigd bestuurder Raymonda Verdyck vandaag bekend gemaakt in De Schorre in Boom.
Die opbrengst gaat naar het Netwerk tegen Armoede. Wij gebruiken het bedrag voor de verdere uitbouw van spelotheken en vorming in scholen over schoolkosten en communicatie met kwetsbare gezinnen.
 
Ook de vijfde editie van GO! for Life was een succes.  “Net zoals de vorige jaren waren onze leerkrachten en leerlingen meteen enthousiast,” zegt Raymonda Verdyck. “Onze scholen hebben in korte tijd bijna 10.000 knuffelkonijntjes verkocht en samen met hun eigen acties leverde dat een mooi bedrag op. Ik ben enorm fier op al die geëngageerde leerlingen en collega’s.”
 
“We zijn hier erg blij mee,” zegt Frederic Vanhauwaert van Netwerk tegen Armoede. “We gaan het ingezamelde geld investeren in spelotheken en in nog meer vorming voor leerlingen, leerkrachten en directies in het GO!. Maar deze actie is niet alleen financieel een grote opsteker. Even belangrijk is de boodschap van armoedebestrijding vanuit de kennis en ervaring van mensen in armoede zelf. Het GO! geeft met deze actie dan ook een heel belangrijk maatschappelijk signaal.”

Dank ook aan de Jongsocialisten en SP.A die met de verkoop van brooddozen al meer dan 5.000 euro inzamelden voor het Netwerk tegen Armoede. Dank ook aan de vele individuele schenkers. Het doet deugd om te kunnen rekenen op zoveel solidariteit. We hopen binnenkort een eindbalans van Music for Life te kunnen opmaken.
Lees meer over "GO! for life schenkt 21.776,49 euro aan Netwerk tegen Armoede tijdens Music for Life"
Het ideale clb volgens mensen in armoede

Het ideale clb volgens mensen in armoede

16/12/2014
Het Netwerk tegen Armoede schetst in een lijvig dossier hoe het ideale clb eruit ziet voor mensen in armoede. Dat gebeurde op basis van vier dossiers van verenigingen waar armen het woord nemen en de inbreng van de overleggroep onderwijs binnen het Netwerk. Opvallend is dat ouders in armoede het clb een meer centrale rol willen geven als brug tussen leerlingen, ouders en leerkrachten/directies. Het Netwerk tegen Armoede had vorige week hierover een constructief overleg met minister van Onderwijs Hilde Crevits.

Lees het volledige dossier.
Lees meer over "Het ideale clb volgens mensen in armoede"
Beste leden van de commissie armoedebestrijding van het Vlaams Parlement

Beste leden van de commissie armoedebestrijding van het Vlaams Parlement

27/11/2014
Beste leden van de commissie armoedebestrijding van het Vlaams Parlement,
 
Vandaag bespreken jullie de beleidsnota armoedebestrijding. Naar aanleiding hiervan willen wij als Netwerk tegen Armoede (die 60 organisaties van mensen in armoede verenigt in Vlaanderen en Brussel) een positieve oproep doen. Mensen in armoede zijn bijzonder ongerust over hoe hun situatie de komende maanden zal evolueren. Er ligt immers een heel sterke nadruk op besparingen, waarvan duidelijk is dat ze ook mensen in armoede of mensen die nu net rondkomen zullen raken. Anderzijds horen we veel te weinig waar echt in armoedebestrijding zal geïnvesteerd worden de komende jaren.
Daarom volgende oproep:
1.     Wij vragen de parlementsleden om mee toe te zien op het consequent en degelijk uitvoeren van armoedetoetsen op beleidsmaatregelen, en met de resultaten dan ook rekening te houden. In de praktijk merken we dat er al heel wat beslissingen genomen werden (bv. optrekken maximumfactuur in het onderwijs, optrekken van de tarieven van De Lijn, …) waar deze armoedetoets niet op uitgevoerd werd.
2.     Vlaanderen beschikt met de 6de staatshervorming over heel wat meer hefbomen inzake armoedebestrijding. Terecht stelt het regeerakkoord dat er bij alle nieuwe bevoegdheden moet bekeken worden welke impact ze op armoedebestrijding hebben en dat deze dan ook maximaal moeten ingezet worden in de strijd tegen armoede. Wij roepen de parlementsleden op om deze doelstelling uit het regeerakkoord in alle commissies en bij alle beleidsnota’s nadrukkelijk op de voorgrond te plaatsen. Inzake kinderbijslag, woonbonus, aspecten binnen het werkgelegenheidsbeleid, de eerstelijns juridische hulpverlening, … zijn er cruciale hefbomen om de situatie van mensen in armoede structureel te verbeteren en zo de armoededoelstellingen van het Pact 2020 waar te maken.
3.     We roepen op om de problematiek van ‘gekleurde armoede’  meer aandacht te geven.
4.     Tot slot roepen we parlementsleden (naast de Vlaamse Regering uiteraard) op om op het terrein naar de grote ongerustheid van mensen in armoede te luisteren en hen antwoorden op hun vragen te geven. Deze dialoog is bovendien van grote waarde in het verder vorm geven van beleid.
 
Alvast dank en een goede bespreking toegewenst en uitkijkend naar een stevig armoedebestrijdingsbeleid de komende jaren,
Lees meer over "Beste leden van de commissie armoedebestrijding van het Vlaams Parlement"
Besparingen op kansarme kinderen in onderwijs nieuwe klap in het gezicht van kwetsbare gezinnen

Besparingen op kansarme kinderen in onderwijs nieuwe klap in het gezicht van kwetsbare gezinnen

7/11/2014
Het Netwerk tegen Armoede vindt het terugschroeven van de middelen voor kansarme kinderen in het onderwijs onbegrijpelijk. Dit is de zoveelste klap in het gezicht van kwetsbare gezinnen. Eerder kregen mensen in armoede al de verhoging van de maximumfactuur over zich heen. Het Vlaamse onderwijs heeft al de slechte eigenschap om de kloof tussen rijk en arm verder uit te diepen. Deze maatregelen zullen dat alleen maar versterken.

Verenigingen waar armen het woord nemen beraden zich momenteel over verdere protestacties. De ongerustheid over deze en andere besparingsmaatregelen stijgt met de dag. En de Vlaamse regering heeft tot nog toe geen enkel geruststellend signaal gegeven. Mensen in armoede worden meer en meer aan hun lot overgelaten, zo lijkt het.
Lees meer over "Besparingen op kansarme kinderen in onderwijs nieuwe klap in het gezicht van kwetsbare gezinnen"
De betaalbaarheid van het Vlaams onderwijs: armoe troef?

De betaalbaarheid van het Vlaams onderwijs: armoe troef?

27/10/2014
Armoedebestrijding is hot. De media heeft het thema (her)ontdekt en de Vlaamse regering-Peeters I zette haar prioriteiten in op kinderarmoede. Ook binnen het onderwijs leeft het thema sterk. Steeds meer gezinnen hebben moeite om schoolfacturen betaald te krijgen.

Lees het volledige artikel in Caleidoscoop, het tijdschrift van de clb's verbonden aan het vrij onderwijs.
Lees meer over "De betaalbaarheid van het Vlaams onderwijs: armoe troef?"
Betaalbaar onderwijs? Het kan!

Betaalbaar onderwijs? Het kan!

15/10/2014
De gemeenteschool in Herzele, stadsschool De Notelaar in Aalst of het atheneum Wollemarkt in Mechelen, allemaal bieden ze onderwijs aan een zeer lage prijs, zodat financiële drempels wegvallen voor kwetsbare gezinnen en kinderen hun talenten ten volle kunnen ontplooien. Zo zijn er nog tal van scholen die bewust omgaan met kosten en op een open, respectvolle manier omgaan met kwetsbare gezinnen. In de provincie Antwerpen hanteert het provinciaal onderwijs op eigen initiatief een maximumfactuur in de middelbare scholen. Na de publicatie van onze brochure Maak je sterk tegen armoede op school 2 jaar geleden bleek al een grote belangstelling van scholen om daarrond een sociaal beleid te voeren.

Daarom is de recent aangekondigde verhoging van de maximumfactuur in het basisonderwijs een zeer spijtig signaal. Scholen tonen elke dag dat het anders kan. Tegelijk maken een heel pak andere scholen zich schuldig aan bedenkelijke praktijken. Incassobureau's en gerechtsdeurwaarders gaan onbetaalde facturen innen bij gezinnen die financieel al in de problemen zitten. Kinderen krijgen geen rapport uitgereikt of geen warme schoolmaaltijd omdat ouders de factuur niet kunnen betalen. Met een duurdere maximumfactuur zullen ouders hier nog vaker mee geconfonteerd worden en zullen scholen aankijken tegen nog meer onbetaalde facturen.


Lees meer over "Betaalbaar onderwijs? Het kan!"
Verhoging maximumfactuur zal onbetaalde schoolfacturen nog doen toenemen

Verhoging maximumfactuur zal onbetaalde schoolfacturen nog doen toenemen

8/10/2014
Het Netwerk tegen Armoede vindt het onbegrijpelijk dat de maximumfactuur verhoogd wordt in het basisonderwijs. Voor de eerste kleuterklas gaat het zelfs om een verdubbeling. Dat dreigt de kleuterparticipatie, waar de voorbije jaren ernstig werk van gemaakt is, opnieuw te bemoeilijken. "Daarmee wordt de factuur voor besparingen eens te meer doorgeschoven naar de meest kwetsbare gezinnen. Coördinator Frederic Vanhauwaert: "De maximumfactuur had er de afgelopen jaren net voor gezorgd dat scholen gingen nadenken over hoe ze onnodige schoolkosten konden vermijden. Een grote stap voorwaarts dus. Nu wordt dat voor een stuk teruggedraaid."

Met de verhoging geeft de Vlaamse regering een bijzonder pijnlijk signaal aan mensen in armoede, op een moment dat steeds meer scholen incassobureau's en deurwaarders inschakelen en kinderen van gezinnen in armoede zwaar geviseerd worden, van het inhouden van schoolrapporten tot de weigering om nog warme schoolmaaltijden aan te bieden. Door de verhoging zal dit soort bedenkelijke pratkijken nog toenemen.

Het Netwerk tegen Armoede zal blijven ijveren voor:

- Automatische toekenning van de schooltoelage

- Verhoging van de schooltoelage voor de laagste inkomens, dit zou minstens de verhoging van de maximumfactuur moeten compenseren voor gezinnen met een laag inkomen

- Uitbreiding van de maximumfactuur naar het secundair onderwijs
Lees meer over "Verhoging maximumfactuur zal onbetaalde schoolfacturen nog doen toenemen"
Kinderen schoolmaaltijd onthouden is verwerpelijk

Kinderen schoolmaaltijd onthouden is verwerpelijk

2/10/2014
Het Netwerk tegen Armoede reageert verontwaardigd op de praktijken van het gemeentelijk onderwijs in Meise, waar kinderen een warme maaltijd geweigerd wordt als hun ouders openstaande schoolfacturen hebben. Een discriminerende praktijk die kinderen zwaar stigmatiseert. Wij doen een oproep om het probleem van de stijgende schoolkosten ernstig te nemen, op Vlaams en op lokaal niveau. Het gemeentebestuur in Meise roepen wij op om zo snel mogelijk met ons in dialoog te treden en naar alternatieven te zoeken voor het weigeren van schoolmaaltijden.
 
Kwetsbare gezinnen krijgen schoolkosten steeds moeilijker betaald. Dat heeft enerzijds te maken met een te laag budget voor die gezinnen (te laag inkomen, hoge kosten voor huur en energie, vaak ook hoge medische kosten) en anderzijds met een weinig sociaal kostenbeleid op scholen zelf. Het is schrijnend om deze praktijken te dien opduiken terwijl tegelijkertijd de boterhammentaks in veel gemeentescholen ingevoerd of verhoogd wordt. Kinderen die hun boterhammen meenemen naar school, krijgen met andere woorden even goed de rekening gepresenteerd (onder de vorm van ‘stoelgeld’).
 
Nochtans kan het ook anders. Het Netwerk tegen Armoede lanceerde in november 2012 de brochure Maak je sterk tegen armoede op school voor leekrachten en directies met tips om de schoolkosten voor ouders beheersbaar te houden en op een respectvolle manier met hen te communiceren. Dat houdt onder meer in dat kinderen niet aangesproken worden op onbetaalde facturen, dat gespreide betaling actief aangeboden wordt en dat er rekening gehouden wordt met gezinnen die geen budget hebben voor computer of internet.
 
Wij stellen vast dat scholen deze houding ook hanteren al selectiemiddel. Ouders zullen sneller geneigd zijn om hun kind van school te laten veranderen als zij op die manier geviseerd worden. Een perverse manier van werken.
 
Naast de tips voor scholen stelt het Netwerk tegen Armoede ook structurele maatregelen voor om het onderwijs betaalbaar te houden voor kwetsbare gezinnen:
 
-          Maximumfactuur uitbreiden naar de eerste graad secundair onderwijs
-          Maximumfactuur per graad en per richting in de tweede en derde graag secundair onderwijs
-          Schooltoelagen in functie van studierichting (hoe hoger de kosten, hoe hoger de toelage)
-          Automatische toekenning van de schooltoelage en verhoging voor de laagste inkomens

Helaas was daar niets over terug te vinden in de Septemberverklaring en het regeerakkoord van de Vlaamse regering. Wij doen hiermee een oproep om het probleem van de stijgende schoolkosten ernstig te nemen, op Vlaams en op lokaal niveau. Het gemeentebestuur in Meise roepen wij op om zo snel mogelijk met ons in dialoog te treden en naar alternatieven te zoeken voor het weigeren van schoolmaaltijden.”
Lees meer over "Kinderen schoolmaaltijd onthouden is verwerpelijk"
Netwerk tegen Armoede wil schoolkosten terugdringen via maximumfactuur en schooltoelage

Netwerk tegen Armoede wil schoolkosten terugdringen via maximumfactuur en schooltoelage

3/09/2014
Het Netwerk tegen Armoede riep minister van Onderwijs Crevits in De Ochtend op Radio 1 op om een aantal concrete maatregelen te nemen in de strijd tegen te hoge schoolkosten. Deze kwestie moet op de politieke agenda via de beleidsnota van de minister. In het regeerakkoord staat hier niks over.

Coördinator Frederic Vanhauwaert pleitte voor:
 
- invoering van de maximumfactuur in het secundair onderwijs. Met een algemene maximumfactuur in de eerste graad en vanaf de tweede graad met een aangepast bedrag per studierichting.
 
- automatische toekenning van de schooltoelage
 
- verhoging van de schooltoelage voor de laagste inkomens
 
Het Netwerk tegen Armoede roept ook de federale onderhandelaars op om hun verantwoordelijkheid te nemen en in het regeerakkoord te voorzien dat alle inkomens en uitkeringen worden verhoogd tot minstens de Europese armoedegrens. Dat moet gezinnen de nodige ademruimte geven om kosten voor basisbehoeften, waaronder schoolkosten, te kunnen financieren.
 
Tot slot verwijst het Netwerk tegen Armoede ook naar haar brochure "Maak je sterk tegen armoede op school" (http://www.netwerktegenarmoede.be/documents/Maak-je-sterk-tegen-armoede-op-school.pdf), een heel concreet stappenplan voor directies en leerkrachten om de kosten te beperken en op een open, respectvolle manier met kwetsbare gezinnen te communiceren. Een greep uit de tips: bied gespreide betaling aan en de mogelijkheid om cash te betalen, denk aan schooluitstappen die per fiets mogelijk zijn en denk ook aan minder zichtbare kosten (brooddozen, laarzen, vervoer, computer en printer voor huiswerk,…). De brochure werd gelanceerd in 2012 kreeg meteen veel belangstelling bij directies en leerkrachten. De eerste druk van 4.000 exemplaren was in geen tijd de deur uit. 

Herbeluister het interview in Vandaag op Radio 1.
Lees meer over "Netwerk tegen Armoede wil schoolkosten terugdringen via maximumfactuur en schooltoelage"
Maximumfactuur in secundair onderwijs en hogere schooltoelage tegen schoolkosten

Maximumfactuur in secundair onderwijs en hogere schooltoelage tegen schoolkosten

28/08/2014
Het Netwerk tegen Armoede is niet verrast door de resultaten van het onderzoek dat ouderkoepels voerden en die verschenen in Klasse. Daaruit blijkt dat heel wat scholen de kosten bewust hoog houden. Vanuit de 59 verenigingen waar armen het woord nemen krijgen wij veel signalen binnen die het fenomeen bevestigen. Schoolkosten beheersen is een gedeelde verantwoordelijkheid van de Vlaamse overheid en van de scholen zelf. De uitbreiding van de maximumfactuur naar het secundair onderwijs en een automatische toekenning en verhoging van de schooltoelage voor de laagste inkomens zijn belangrijke instrumenten om financiële drempels in het leerplichtonderwijs weg te werken.
 
De maximumfactuur heeft in het basisonderwijs haar nut bewezen. Ze heeft basisscholen ertoe aangezet om na te denken welke kosten echt nodig zijn en te zoeken naar betaalbare alternatieven, bijvoorbeeld voor dure schooluitstappen. Met de maximumfactuur zijn niet alle drempels weggewerkt, maar het was zeker een grote stap vooruit.
 
Daarom pleit het Netwerk tegen Armoede voor een uitbreiding naar het secundair onderwijs, met een veralgemeende maximumfactuur in de eerste graad en een aangepaste maximumfactuur in de tweede en derde graad, in functie van de studierichting.
 
Daarnaast vragen wij al langer de automatische toekenning van de schooltoelage en een verhoging voor de laagste inkomens. De automatische toekenning zit al in de pijplijn en zou vanaf dit schooljaar een feit moeten zijn. Wij hopen dat de nieuwe Vlaamse regering hier de engagementen van de vorige verderzet.
 
Ook de scholen hebben een belangrijke verantwoordelijkheid. Onnodige kosten, dure schooluitstappen en een gebrekkige communicatie leiden nog al te vaak tot uitsluiting van kwetsbare gezinnen. Daarom lanceerden wij in 2012 de brochure Maak je sterk tegen armoede op school, een heel concreet stappenplan voor directies en leerkrachten om de kosten te beperken en op een open, respectvolle manier met kwetsbare gezinnen te communiceren. Een greep uit de tips: bied gespreide betaling aan en de mogelijkheid om cash te betalen, denk aan schooluitstappen die per fiets mogelijk zijn en denk ook aan minder zichtbare kosten (brooddozen, laarzen, vervoer, computer en printer voor huiswerk,…). De 4.000 exemplaren waren heel snel de deur uit en momenteel is de brochure aan haar tweede druk toe. Het toont aan dat heel wat scholen wel degelijk op zoek zijn naar manieren om schoolkosten te beperken. Te hoge schoolkosten zijn dus niet alleen een kwestie van onwil, maar even goed van een gebrek aan kennis over de impact van schoolkosten.
 
In het algemeen blijft een grote groep ouders kampen met een nijpend gebrek aan inkomen. Heel wat gezinnen moeten rondkomen met een inkomen dat ver onder de armoedegrens ligt. Zolang niet alle inkomens en uitkeringen tot die grens verhoogd worden, zal de betaalbaarheid van ons leerplicht onderwijs problematisch blijven.
Lees meer over "Maximumfactuur in secundair onderwijs en hogere schooltoelage tegen schoolkosten"
Boterhammentaks duwt kwetsbare gezinnen verder de armoede in

Boterhammentaks duwt kwetsbare gezinnen verder de armoede in

29/06/2014
De boterhammentaks is een asociale maatregel die kwetsbare gezinnen verder in de armoede duwt en het aantal onbetaalde schoolfacturen nog verder zal doen oplopen. Dat stelt het Netwerk tegen Armoede. Steeds meer scholen rekenen een vergoeding aan voor middagtoezicht (soms verbloemd als stoelgeld) of trekken die vergoeding op, zo blijkt vandaag uit persberichten. Concreet krijgen kinderen die hun boterhammen meebrengen naar school toch een bijkomende factuur die kan oplopen tot 270 euro per schooljaar. Netwerk tegen Armoede kan de trend bevestigen. Wij krijgen uit verschillende van onze verenigingen waar armen het woord nemen signalen dat de kosten voor middagtoezicht oplopen.
 
Eerder bleek al dat het aantal onbetaalde schoolfacturen stijgt en dat steeds meer scholen een beroep doen op incassobureau’s of deurwaarders om die facturen te innen. “Oplopende kosten voor middagtoezicht zullen die trend alleen maar doen toenemen”, zegt coördinator Frederic Vanhauwaert van het Netwerk tegen Armoede. “Terwijl het ook anders kan. Daarom hebben wij een stappenplan uitgewerkt waarmee scholen aan de slag kunnen om de kosten binnen de perken te houden en op een open, respectvolle manier met kwetsbare gezinnen te communiceren.” Daarin pleiten we onder meer voor de mogelijkheid tot gespreide betaling, een open gesprek met ouders bij betalingsproblemen (als alternatief voor incasso) en om te vermijden kosten buiten de maximumfactuur zoveel mogelijk te beperken. De boterhammentaks is daar een schoolvoorbeeld van.”
 
De taks is een gevolg van het feit dat middagtoezicht niet meer tot het takenpakket van het onderwijzend personeel mag gerekend worden, waardoor scholen hiervoor extra personeel moeten aanwerven. Een maatregel die meer nadelen dan voordelen blijkt te hebben. Het stond in de sterren geschreven dat dit de schoolfacturen de hoogte in zou jagen. Bovendien zijn tarieven van 1,5 euro per dag (realiteit in sommige scholen) niet zomaar kostendekkend, maar genereren scholen op die manier extra inkomsten op kap van de ouders. Dat kan voor het Netwerk tegen Armoede nooit de bedoeling zijn.
 
Het stappenplan ‘Maak je sterk tegen armoede op school’ is hier te downloaden.

Lees het artikel in De Morgen.

Lees het artikel in De Standaard.

Lees het artikel op deredactie.be.

Herbeluister het interview in Vandaag op Radio 1 (vanaf 36:20).

Bekijk het debat in De Zevende Dag.
Lees meer over "Boterhammentaks duwt kwetsbare gezinnen verder de armoede in"
Schoolkosten swingen de pan uit

Schoolkosten swingen de pan uit

22/05/2014
Schoolkosten blijken voor steeds meer mensen zwaar door te wegen in het huishoudbudget. Een schrijnende situatie die kinderen al te vaak de kans ontzegt om hun talenten waar te maken. Maria en Nele van Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen in Aalst pleiten in Het Nieuwsblad voor de uitbreiding van de maximumfactuur naar het secundair onderwijs.

Lees hier het artikel in Het Nieuwsblad.

Lees hier de reacties van de verschillende politieke partijen.
Lees meer over "Schoolkosten swingen de pan uit"
Verkiezingen 2014: Breid maximumfactuur uit naar secundair onderwijs

Verkiezingen 2014: Breid maximumfactuur uit naar secundair onderwijs

25/04/2014
Het Netwerk tegen Armoede vindt dat binnen het Vlaams onderwijs tijdens de laatste jaren voornamelijk de kosten boven komen drijven als prioritair armoedethema. Meer en meer scholen, zeker in het secundair onderwijs, worden geconfronteerd met onbetaalde facturen. Het totaalbedrag van onbetaalde facturen loopt intussen binnen de onderwijsnetten op tot een bedrag met meerdere nullen.
 
De verhoogde inzet van incassobureaus en het niet uitdelen van rapporten –een nochtans door de wet verboden praktijk- zijn daar de veel besproken gevolgen van. Nog maar vijf jaar geleden was de inzet van incassobureaus een beperkt fenomeen. Binnen de verenigingen waar armen het woord nemen waren zulke getuigenissen toen vrij uitzonderlijk. Vandaag is het schering en inslag. Uit alle hoeken van Vlaanderen lopen de getuigenissen binnen. Recent duiken zelfs de eerste getuigenissen op dat sommige scholen samenwerken met deurwaarders. Voor het Netwerk tegen Armoede is dit op de eerste plaats een teken aan de wand dat het Vlaams onderwijs langzaam maar zeker onbetaalbaar aan het worden is. Op de eerste plaats voor gezinnen in armoede.
 
In het secundair onderwijs stelt zich het probleem van de betaalbaarheid (nog) scherper. De bedragen die de gezinnen moeten betalen voor de opleiding van hun kind in een secundaire school liggen een heel stuk hoger dan die van het basisonderwijs, waar er met een maximumfactuur gewerkt wordt. De problemen zijn gekend. Niet alleen schieten de schoolfacturen in het secundair onderwijs de hoogte in, zeker nu de digitalisering van het onderwijs definitief doorgebroken lijkt, maar de verschillen tussen de studierichtingen, en zelfs tussen de scholen onderling, zijn gigantisch. Opleidingen in het beroeps- en technisch onderwijs, richtingen waarop jongeren uit gezinnen in armoede in Vlaanderen blijkbaar een abonnement op hebben –het buitengewoon onderwijs even buiten beschouwing gelaten-, zijn opvallend duurder dan het aso. Elke jongere moet kunnen studeren wat hij/zij graag wil. Hiervoor zijn meerdere maatregelen noodzakelijk die buiten het kostenverhaal vallen. Des te opvallender is het dat een structurele aanpak om de schoolkosten te beheersen volledig ontbreekt in de hervorming van het secundair onderwijs. De urgentie lijkt nog niet overal te zijn doorgedrongen. De Vlaamse regering moet dringend structurele maatregelen nemen om het secundair onderwijs terug betaalbaar te maken.

Strijd op 3 fronten
 
Het Netwerk tegen Armoede vindt dat de problematiek van de onbetaalde schoolfacturen op drie terreinen moet worden aangepakt : structureel beheersen van de schoolkosten, optrekken van het gezinsinkomen en een sociale correctie.
 
Structurele maatregelen om de kosten te beheersen zijn, volgens ons, het invoeren van een maximumfactuur in de eerste graad van het secundair onderwijs, voor de meerdaagse uitstappen en op maat, per studierichting in de tweede en derde graad secundair onderwijs, en het gratis ter beschikking stellen van het schoolmateriaal nodig voor het behalen van de eindtermen.

Automatische en hogere schooltoelage
 
Aan de inkomenszijde van de gezinnen moet gewerkt worden door niet alleen de schooltoelagen automatisch toe te kennen, maar ook door ze op te trekken voor de laagste inkomens en door ze afhankelijk te maken van de te verwachte kostprijs van de studierichting in de tweede en de derde graad secundair onderwijs. Een hervorming van het kindergeld, nu een Vlaamse bevoegdheid, moet leiden tot het verhoogd beschikbaar inkomen voor de gezinnen met een laag inkomen.
 
Ook na het nemen van deze maatregelen zullen scholen worden geconfronteerd met, weliswaar minder, onbetaalde facturen. Hier moet ruimte zijn voor wat het Netwerk tegen Armoede een sociale correctie noemt. Voorzie in combinatie met een sociale schoolkas de mogelijkheid om voor bepaalde gezinnen delen van de schoolfactuur kwijt te schelden.
 
Lees meer over "Verkiezingen 2014: Breid maximumfactuur uit naar secundair onderwijs"
Eenoudergezinnen, een extra kwetsbare groep

Eenoudergezinnen, een extra kwetsbare groep

1/04/2014
De VRT maakte in een grootschalig onderzoek de kaart van Vlaanderen. Eenoudergezinnen komen daar uit als een extra kwetsbare groep. Het armoederisico ligt er op 22 %, dubbel zo hoog als bij de gemiddelde Vlaamse bevolking. Alleenstaande ouders worden geconfronteerd met een resem problemen: moeilijke combinatie werk-gezin, te dure gezondheidszorg, hoge schoolkosten, ...

Beluister de reportage in Vandaag op Radio 1.
Lees meer over "Eenoudergezinnen, een extra kwetsbare groep"
Aanpak onbetaalde schoolfacturen van minister Smet dreigt omgekeerd effect te hebben

Aanpak onbetaalde schoolfacturen van minister Smet dreigt omgekeerd effect te hebben

31/03/2014
Het Netwerk tegen Armoede klaagt al langer de praktijk aan dat scholen incassobureaus inzetten om hun onbetaalde facturen gerecupereerd te krijgen. Een initiatief van de minister van onderwijs is noodzakelijk. Op het eerste zicht klinken ze goed, de plannen van minister van onderwijs Smet. Zeker zoals ze in de pers zijn omschreven. De concretisering van deze plannen, niet te lezen in de pers,  is een ander verhaal. Het Netwerk tegen Armoede reageert zeer ontgoocheld op die concretisering. De op te richten centrale dienst zal haar werking uitbesteden aan een incassobureau, terwijl ouders facturen zullen moeten afbetalen tot hun kind al lang het huis uit is. Wij vragen al langer een initiatief hierrond, maar met wat nu voorligt zijn gezinnen in armoede niet geholpen, wel integendeel. Volgens het Netwerk tegen Armoede rolt de minister tapijt open voor de creatie van een ‘Vlaams incassobureau’, met instemming van de Vlaamse overheid. Waardoor we nog verder van huis zijn.
 
Bij gezinnen die hun facturen niet betalen, zijn er twee groepen: zij die niet willen en zij die niet kunnen betalen. Het Netwerk tegen Armoede hoopte dat de dienst schoolfacturen scholen zou helpen bij het bepalen van een profiel voor elk gezin. Wat is de financiële situatie en in welke mate schuilen er achter de onbetaalde facturen grotere financiële problemen?

Kwijtschelding
 
Bij gezinnen die onvoldoende middelen hebben, vragen wij dat er een haalbaar afbetalingsplan afgesproken wordt van maximum 5 jaar, zoals dat ook geldt voor de collectieve schuldenregeling. Wat binnen die 5 jaar niet op een redelijke manier kan afbetaald worden, kan kwijtgescholden worden. In de plannen van minister Smet moeten gezinnen altijd de volledige factuur terugbetalen. Desnoods worden de afbetalingsplannen heel ver in de toekomst uitgesmeerd. Of zoals een ouder in armoede het verwoordt: “De schoolfacturen van mijn dochter kunnen dus gespreid worden tot wanneer ze getrouwd is en zelf kinderen heeft.”
 
Bovendien is het de bedoeling dat de nieuwe dienst haar werking uitbesteedt aan de privé-sector. Met andere woorden, het zal een incassobureau, een gerechtsdeurwaarder of een advocatenbureau zijn dat de facturen int. Scholen zullen een toetredingskost betalen en een deel van het geïnde geld. Een commercieel bedrijf zal dus winst maken met de onbetaalde schoolfacturen en heeft er dus alle belang bij om die zoveel mogelijk te innen, ongeacht de financiële situatie van de gezinnen met betalingsproblemen. Het Netwerk tegen Armoede vindt dat deze dienstverlening binnen de administratie Onderwijs moet gebeuren, met een stevige inbreng van ervaringsdeskundigen, en in samenwerking met de administratie Welzijn. Als men de dienst toch wil uitbesteden, waarom dat niet aan de caw’s, die veel beter geplaatst zijn om de achterliggende redenen van niet-betaling in kaart te brengen.

Geen engagement van scholen
 
Het Netwerk tegen Armoede betreurt dat er van de scholen nauwelijks een engagement gevraagd wordt. Ze worden op geen enkele manier aangesproken op hun verantwoordelijkheid om de schoolkosten te beperken. Scholen hoeven als het ware de facturen maar door te sturen naar het nieuw op te richten ‘Vlaams incassobureau’ en hun probleem is opgelost.
 
Nochtans kan het ook anders. In Sint-Niklaas neemt de lokale overheid een deel van de onbetaalde facturen op zich. De scholen engageren zich in ruil om de kosten in kaart te brengen en hun totale schoolkost jaarlijks stabiel te houden of kleiner te maken. Een win-win-situatie, want ouders zien de schoolkosten verminderen en scholen worden veel minder geconfronteerd met onbetaalde facturen.
Natuurlijk willen scholen hun facturen betaald zien. Daar hebben wij alle begrip voor. Er zijn meer en meer onbetaalde facturen omdat de kosten, voornamelijk van secundaire scholen, blijven stijgen.  De inzet van incassobureau’ is daar het gevolg van.

Structurele maatregelen
 
Daarom vragen wij al langer dat de Vlaamse overheid structurele maatregelen neemt om kosten te beheersen:
 
 • Maximumfactuur in de eerste graad van het secundair onderwijs Maximumfactuur per studierichting in de tweede en derde graag secundair onderwijs
 • Gratis schoolmateriaal dat nodig is om de eindtermen te behalen in het secundair onderwijs.
 
Ook aan de inkomenszijde voor de gezinnen heeft de Vlaamse overheid nog veel werk voor de boeg:
 
 • Automatische toekenning schooltoelage (jaar na jaar uitgesteld, maar nu beloofd voor schooljaar 2014-2015)
 • Optrekken van de schooltoelage voor de laagste inkomens
 • Schooltoelage afhankelijk maken van de kostprijs per studierichting in tweede en derde graag secundair onderwijs
Lees meer over "Aanpak onbetaalde schoolfacturen van minister Smet dreigt omgekeerd effect te hebben"
Netwerk tegen Armoede wil dat scholen capaciteit blijven bekend maken

Netwerk tegen Armoede wil dat scholen capaciteit blijven bekend maken

31/03/2014
Morgen komt de commissie onderwijs in het Vlaams parlement samen. In het decreet OD XXIV wordt gestemd over een amendement op het inschrijvingsdecreet. Daarin wordt voorgesteld de plicht van de scholen af te schaffen om voor alle studiejaren de capaciteit te bepalen en deze voor de inschrijvingsperiode kenbaar te maken. Het Netwerk tegen Armoede pleit voor het behoud van de capaciteitsbepaling. Vooral jongeren uit gezinnen waarvan de scholen weten dat er betalingsproblemen zijn en jongeren van buitenlandse afkomst krijgen nu al het makkelijkst een weigering van inschrijvng omdat er geen plaatsen meer zijn. Het Netwerk tegen Armoede vreest dat de afschaffing van de capaciteitsregel de deur helemaal open zet voor geselecteerde inschrijvingen. Wij hopen dat de commissie onderwijs dit amendement wegstemt.
Lees meer over "Netwerk tegen Armoede wil dat scholen capaciteit blijven bekend maken"
Netwerk tegen Armoede wil budget voor armoedebestrijding bij start nieuwe regeringen

Netwerk tegen Armoede wil budget voor armoedebestrijding bij start nieuwe regeringen

31/03/2014
Het Netwerk tegen Armoede deed in De Tijd een oproep om al in de onderhandelingen voor een nieuwe Vlaamse en federale regering budget en maatregelen te voorzien voor armoedebestrijding. De voorbije jaren is gebleken dat het te moeilijk is om tijdens de legislatuur daarvoor een draagvlak te vinden. Prioriteiten zijn onder meer de verhoging van inkomens en uitkeringen boven de armoedegrens en sociale bijsturing van de bevoegdheden die naar Vlaanderen komen, zoals de kinderbijslag en de woonbonus.

Lees hier het artikel in het verkiezingsmagazine van De Tijd.
Lees meer over "Netwerk tegen Armoede wil budget voor armoedebestrijding bij start nieuwe regeringen"
Het nationale kinderarmoedeplan heeft alles van een doorsnee reclamecampagne

Het nationale kinderarmoedeplan heeft alles van een doorsnee reclamecampagne

21/03/2014
Het aantal gezinnen dat in België moeilijk rondkomt, blijft stijgen. Deze cijfers zijn gepubliceerd in het Federaal Jaarboek Armoede en sociale uitsluiting. Het aantal kinderen dat in armoede opgroeit is 1 op 5, in Brussel 1 op 3. Staatsecretaris Maggie De Block reageert op deze schrijnende cijfers met een ware reclamecampagne voor haar 'Nationaal Kinderarmoedeplan'. Bij mensen in armoede roept dit wrange gevoelens op.


Lees het gezamelijke opiniestuk van Netwerk tegen Armoede en BAPN.
Lees meer over "Het nationale kinderarmoedeplan heeft alles van een doorsnee reclamecampagne"
Armoedetoets houdt dicriminerende regelgeving voor mensen in armoede tegen

Armoedetoets houdt dicriminerende regelgeving voor mensen in armoede tegen

14/03/2014
Vandaag besliste de Vlaamse Regering, op initiatief van minister Lieten, de armoedetoets definitief te verankeren in het Vlaams beleid.  De armoedetoets moet ervoor zorgen dat mensen in armoede niet meer gediscrimineerd worden door nieuwe regelgeving. 

Tijdens het draaien van de armoedetoets wordt er een dialoog opgestart tussen mensen met ervaringskennis uit armoedeorganisaties en de actoren uit het wetenschappelijke veld. Het Netwerk tegen Armoede en het Vlaams Steunpunt Armoedebestrijding (VLAS) spelen hierbij een cruciale rol. Concreet wordt de input van die beide soorten ‘kennis’ bijeengebracht in een document dat bij het voorstel van beslissing wordt gevoegd, zodat de toets mee onderwerp wordt van het publieke debat.

Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator van het Netwerk tegen Armoede, is blij dat deze belangrijke prioriteit uit het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding helemaal afgerond is.  “Met het structureel maken van de armoedetoets gaan beleidsmakers reeds voor het nemen van de beslissing weten of hun maatregel effectief armoedebestrijdend is.”

Lees het artikel in De Morgen.
Lees meer over "Armoedetoets houdt dicriminerende regelgeving voor mensen in armoede tegen"
Cartoons helpen drempels naar clb overbruggen

Cartoons helpen drempels naar clb overbruggen

28/02/2014
Voor ouders in armoede is de stap naar het CLB niet vanzelfsprekend. Ze ervaren drempels naar het CLB. De CLB-medewerkers van hun kant, zijn zich hier niet altijd van bewust. Waardoor beide partijen elkaar niet altijd even goed begrijpen. Ouders in armoede van Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen in Aalst maakten zelf cartoons over hoe ze dat ervaren. De cartoons laten CLB-medewerkers stilstaan bij de drempels die ouders in armoede moeten overwinnen. Zo hopen ouders mee de kloof te overbruggen.
 
De cartoons zijn samengebracht in een aantrekkelijke brochure. Die gaat ook gepaard met een stappenplan voor clb-medewerkers om beter te communiceren met kwetsbare ouders en hun kinderen.
 
U vindt alle info hier.
Lees meer over "Cartoons helpen drempels naar clb overbruggen"
Mensen in armoede gingen in gesprek met politici en stelden hun eisen voor de verkiezingen voor

Mensen in armoede gingen in gesprek met politici en stelden hun eisen voor de verkiezingen voor

21/02/2014
In een dialoogdag van het Netwerk tegen Armoede en De Link kregen mensen in armoede de kans om rechtstreeks in gesprek te gaan met politici. De stijgende armoede, ook in Vlaanderen, blijft bovenaan de politieke agenda staan. Dat vinden Netwerk tegen Armoede en De Link een goede zaak. Alleen vertaalt die aandacht zich nog veel te weinig in politieke daadkracht. Met de verkiezingen in het vooruitzicht zetten beide organisaties politici en mensen in armoede rond dezelfde tafel. Voor een keer gingen politici niet in debat met elkaar, maar dwongen we hen om te luisteren naar wie dagelijks armoede aan den lijve ondervindt. Vandaag overhandigen Netwerk tegen Armoede en De Link ook hun respectievelijke memoranda voor de komende verkiezingen.
 
Aan 8 gesprekstafels maakten mensen in armoede zelf duidelijk welke prioriteiten zij naar voor schuiven voor de verkiezingen van 25 mei. Volgende thema’s kwamen aan bod: cultuur en vrije tijd, onderwijs, werk en inkomen, gezondheid, wonen, Opleiding tot ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting, werken met ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting, participatie van mensen in armoede.
 
Mensen in armoede uit beide organisaties zetten een aantal concrete eisen op de agenda van de aanwezige politici:
 
 • Inkomens moeten verhoogd worden tot boven de Europese armoedegrens.
 • Veralgemeende derdebetalersregeling in gezondheidszorg
 • Tewerkstelling van opgeleide ervaringsdeskundigen bij overheid en diensten om de kloof met mensen in armoede te overbruggen.
 • Toeleiding naar volwaardige arbeid op maat van mensen in armoede
 • Uitpas over heel Vlaanderen
 • Maximumfactuur in het secundair onderwijs
 • Versnelde realisatie van sociale woningen om de wachtlijst van 70.000 gezinnen weg te werken
 • Meer en sterker uitgebouwde wijkgezondheidscentra
 • Voldoende hoog budget voor opleiding en tewerkstelling van ervaringsdeskundigen
 • Studiebeurzen in het volwassenenonderwijs voor beroepsgerichte opleidingen voor mensen met een laag inkomen
 
Panelleden in het plenaire gedeelte waren Wouter Van Besien (Groen), Karin Temmerman (SP.A), Piet De Bruyn (N-VA), Peter Gysbrechts (Open VLD) en Mie Branders (PVDA). Allemaal erkenden ze dat de gesprekken met mensen in armoede zeer verrijkend waren. Ze toonden zich tevreden dat ze voor een keer niet met elkaar in debat moesten, maar in de diepte met mensen in dialoog konden gaan.

Lees het volledige memorandum.

Beluister de reportage in het VRT-radionieuws.

Lees het artikel op DeWereldMorgen.
Lees meer over "Mensen in armoede gingen in gesprek met politici en stelden hun eisen voor de verkiezingen voor"
Steeds meer ouders kunnen schoolkosten niet meer betalen

Steeds meer ouders kunnen schoolkosten niet meer betalen

28/01/2014
Het aantal en het bedrag aan onbetaalde schoolfacturen zit in stijgende lijn. De VRT verzamelde zelf cijfermateriaal en vroeg het Netwerk tegen Armoede naar een analyse van de cijfers. Bij alle schoolnetten schieten de betalingsproblemen van ouders de hoogte in. Wij zijn niet verbaasd. Terwijl de armoede in zijn geheel niet daalt, is de kinderarmoede de voorbije jaren blijven stijgen. 1 kind op 10 in Vlaanderen leeft vandaag in een gezin met armoederisico. Tot overmaat van ramp grijpen steeds meer scholen naar het wapen van de incassobureau's. Sommige directies deinzen er zelfs niet voor terug om deurwaarders af te sturen op gezinnen in armoede. Toch kan het anders en beter. Heel wat scholen doen inspanningen om oplossingen te zoeken, samen met kwetsbare gezinnen.

Het Netwerk tegen Armoede heeft een aantal concrete voorstellen om het probleem van de onbetaalde schoolfacturen aan te pakken. De scholen, maar zeker ook de Vlaamse overheid, moeten daarin hun verantwoordelijkheid nemen. Aan de Vlaamse regering vragen wij al heel lang de automatische toekenning van de schooltoelage. Die werd ons al beloofd door de vorige regering. De voorbije jaren bleef het dossier slabakken en nu moeten we zelfs wachten op de volgende onderwijsminister om dit eindelijk in de praktijk om te zetten. De (zoveelste) nieuwe deadline is schooljaar 2014-2015.

In het basisonderwijs kennen we de maximumfactuur. Die heeft niet alle problemen opgelost, maar was wel een grote sprong voorwaarts. Het heeft scholen aangezet om bewust om te gaan met wat ze aan ouders factureren. Wij zouden die maximumfactuur graag doorgetrokken zien naar de eerste graad van het secundair onderwijs. In de tweede en derde graad pleiten we voor een schooltoelage en een maximumfactuur op maat, in functie van de studierichting. Veel technische en beroepsrichtingen brengen immers hoge kosten met zich mee, vooral voor de aankoop van materiaal voor praktijklessen. Het Netwerk Tegen Armoede eist dat structurele voorstellen - zoals de maximumfactuur in het secundair onderwijs, de automatische toekenning van de schooltoelage en een hogere toelage voor de laagste inkomens - in het volgende Vlaamse regeerakkoord staan.

In november 2012 lanceerde het Netwerk tegen Armoede de brochure Maak je sterk tegen armoede op school, een concrete handleiding met tips voor directies en leerkrachten over hoe je omgaat met ouders met betalingsproblemen. Daarin staan concrete aanbevelingen zoals gespreide betalingen, nadenken over hoe sommige dingen goedkoper kunnen, maar ook hoe je open en respectvol communiceert met ouders en kinderen in armoede. De brochure werd massaal aangevraagd door directies, leerkrachten en clb's, wat er op wijst dat veel mensen in het onderwijveld wel degelijk begaan zijn met kwetsbare gezinnen. Ze is nog steeds verkrijgbaar.

Beluister de reportage en het interview in De Ochtend op Radio 1.

Bekijk de reportage in het VRT-journaal.

Lees het artikel in De Morgen.

Download de brochure Maak je sterk tegen armoede op school.
Lees meer over "Steeds meer ouders kunnen schoolkosten niet meer betalen"
Vlaamse Onderwijsraad brengt advies uit over kinderarmoede

Vlaamse Onderwijsraad brengt advies uit over kinderarmoede

20/11/2013
De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) heeft een advies uitgebracht over kinderen in armoede (in het basisonderwijs). Het Netwerk tegen Armoede heeft aan dit advies meegewerkt en staat achter de inhoud.
Enkele belangrijke adviezen:
 • Sterker inspelen op leer- en leefklimaat op school
 • Kennis van armoede in de lerarenopleiding en nascholing verbeteren
 • Inzet van opgeleide ervaringsdeskundigen
 • Schooltoelage optrekken voor de laagste inkomens
 • Prijs van voor-, na- en buitenschoolse opvang van middagopvang aan het inkomen van de ouders koppelen
 • Betere samenwerking tussen welzijn en onderwijs, bijvoorbeeld bij het voorzien van goedkope maaltijden
Lees hier het volledige advies.

Lees hier de uitgebreide bijlage met praktijkvoorbeelden.
Lees meer over "Vlaamse Onderwijsraad brengt advies uit over kinderarmoede"
Netwerk tegen Armoede blijft wachten op automatische toekenning schooltoelage

Netwerk tegen Armoede blijft wachten op automatische toekenning schooltoelage

8/11/2013
Wie recht heeft op een schooltoelage, krijgt voortaan zelf een aanvraag toegestuurd. Een stap vooruit, maar nog altijd geen automatische toekenning. In mei voerde het Netwerk tegen Armoede nog actie voor een versnelde automatische toekenning. Die werd al beloofd door de vorige Vlaamse regering, maar jaar na jaar uitgesteld, ook door huidig onderwijsminister Pascal Smet. “Het is onaanvaardbaar dat dit dossier al twee regeringen in behandeling is en nog steeds niet af is”, aldus Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator van het Netwerk tegen Armoede. Zo’n 3.000 ouders liepen vorig schooljaar hun toelage mis omdat ze hun aanvraag te laat indienden. Zij zijn het slachtoffer van het uitblijven van een automatische toekenning.
 
Dat de administratie mensen nu zelf zal aanschrijven is een stap vooruit, maar nog altijd geen automatische toekenning. Mensen moeten zelf de gegevens controleren en de aanvraag alsnog indienen. Wie voor het eerst een aanvraag moet indienen, kan dus nog steeds uit de boot vallen.
 
De automatische toekenning is nu voorzien voor schooljaar 2014-2015. Met andere woorden, het dossier wordt over de verkiezingen getild. Dit is zonder meer teleurstellend van een Vlaamse regering die armoedebestrijding als topprioriteit naar voor schuift, met automatische toekenning van rechten als één van de speerpunten.
 
Het Netwerk tegen Armoede  eist dat de volgende regering de automatische toekenning van de schooltoelage direct invoert.
Lees meer over "Netwerk tegen Armoede blijft wachten op automatische toekenning schooltoelage"
Vlor geeft advies over hervorming secundair onderwijs

Vlor geeft advies over hervorming secundair onderwijs

4/11/2013
De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor), waarin ook het Netwerk tegen Armoede vertegenwoordigd is, heeft een advies voorbereid over het masterplan hervorming secundair onderwijs. Dit advies lekte voortijdig uit in de pers, maar op basis van een oude versie. Het advies is ook een stuk genuanceerder dan in de pers verscheen en de Vlor kant zich dus niet zomaar tegen de hervorming. Ook het Netwerk tegen Armoede doet dat niet. Enkele aandachtspunten uit het advies:

 • In het advies hernemen we ons minderheidsstandpunt dat we in de ‘Visietekst over algemene vorming’ hebben ingenomen. Het Netwerk pleit voor een minimumpakket dat alle leerlingen op het einde van de tweede graad moeten bereiken. Dat minimumpakket bestaat uit die elementen die nodig zijn om autonoom in onze maatschappij te kunnen functioneren. In andere woorden : leerlingen die tijdens het verloop van de derde graad de school al dan niet met een diploma verlaten, hebben tenminste die vaardigheden en kennis om autonoom in onze maatschappij te kunnen functioneren.
 • Op meerdere plekken in het advies wijzen we erop aandacht dat er geen meerkost voor de ouders mag gecreëerd worden, bijvoorbeeld als het gaat over werkplekleren.
 • Volgens het Masterplan wordt de doorstroom vanuit het basisonderwijs naar de A-stroom en de B-stroom in het secundair onderwijs strikter geregelementeerd. Leerlingen zonder diploma basisonderwijs gaan naar de B-stroom. Leerlingen met diploma gaan naar de A-stroom. Hierdoor zou de toestroom naar de B-stroom kleiner worden en de leerlingengroepen in de A-stroom gedifferentieerder. Het Netwerk hoopt dat deze regeling niet leidt tot een grotere terughoudendheid bij de basisscholen om een diploma basisonderwijs te geven. Bijvoorbeeld omdat ze volgende de eindtermen onvoldoende Nederlands kennen. Deze leerlingen moeten zeker extra opgevolgd worden, maar automatisch laten doorstromen naar de B-stroom is een stap te ver.
 • Het Netwerk tegen Armoede neemt, samen met anderen, positie in over de brede eerste graad. Het Netwerk vindt dat alle scholen die de eerste graad organiseren, alle inhoudelijke pakketten moeten aanbieden, net om er voor te zorgen dat alle leerlingen van alle pakketten kunnen proeven en dat er geen voorafname is van de keuze in de tweede graad.
 • In dezelfde lijn vinden we ook dat alle scholen een B-stroom moeten organiseren.
 • We pleiten voor transparantie en helderheid van de potentiële leertrajecten. Zodat ouders goed geïnformeerd zijn.
 • In het advies is het Netwerk als enige voorstander om deelaspecten van een (beroeps)opleiding apart te certificeren. Concreet verwoordt het Masterplan het voorstel om afgeronde beroepskwalificaties te certificeren. Het Netwerk vindt dit een goede maatregel in het licht van de ongekwalificeerde uitstroom. Door deze aparte certificaten hebben deze leerlingen alsnog iets in handen. Dit verhoogt hun eigenwaarde, ze kunnen beter op de arbeidsmarkt tonen wat ze kunnen en de aansluiting bij het tweedekansonderwijs wordt makkelijker. Het Netwerk heeft hieromtrent een eigen standpunt ingenomen.
Lees hier het volledige Vlor-advies.
Lees meer over "Vlor geeft advies over hervorming secundair onderwijs"
Armoedebestrijding: Wat heeft Vlaanderen ons beloofd?

Armoedebestrijding: Wat heeft Vlaanderen ons beloofd?

16/09/2013
Het Netwerk tegen Armoede zet de zaken op scherp in aanloop naar de nieuwe Vlaamse begroting. De uitkomst zal bepalend zijn voor de topprioriteit armoede van deze Vlaamse Regering

Lees het opiniestuk op knack.be
Lees meer over "Armoedebestrijding: Wat heeft Vlaanderen ons beloofd?"
Discrminatie bij inschrijving - Pak directies aan en niet de leerlingen

Discrminatie bij inschrijving - Pak directies aan en niet de leerlingen

6/09/2013
De reportage in Koppen van gisteren over discriminatie door schooldirecties bij de inschrijving van leerlingen leidde tot verraste en verontwaardigde reactie. Netwerk tegen Armoede en het Minderhedenforum zijn wel verontwaardigd, maar niet verrast.
De twee organisaties weten dat de wanpraktijken in de twee scholen niet op zichzelf staan. Wij krijgen geregeld meldingen van ouders die niet weten of hun kind nu effectief ingeschreven is en welke plaats het heeft op de wachtlijst, klinkt het. Voor ouders is het zo goed als onmogelijk om dit eigenhandig na te gaan. Het gebrek aan transparantie zet de deur open voor discriminatie. Beide organisaties vragen dat zowel directies, inrichtende machten als minister van Onderwijs Smet hun verantwoordelijkheid nemen.
 
Steeds meer gemeentebesturen proberen de inschrijvingen te centraliseren, vaak elektronisch. Een goede zaak, vinden Netwerk tegen Armoede en Minderhedenforum. Dat verkleint de kans op willekeur aanzienlijk. Alleen dreigen die elektronische inschrijvingen nieuwe drempels op te werpen. “Het zijn net de meest kwetsbare ouders die vaak moeilijk om kunnen met online of elektronische inschrijvingen, waardoor ze alsnog uit de boot vallen”, zegt coördinator Frederic Vanhauwaert van het Netwerk tegen Armoede. “Elektronisch inschrijven is zeker een stap vooruit, maar alleen als er voldoende begeleiding is  en tijd. Lokale overheden moeten meer investeren in intermediairs die mensen kunnen bijstaan bij hun inschrijving. Vaak zijn inschrijvingsperiodes voor kansengroepen heel kort (1 tot 2 weken). Best valt de einddatum voor inschrijvingen zo dicht mogelijk bij het einde van het schooljaar. Dat is logischer en voorkomt misverstanden.”
 
Daarnaast moet veel strenger opgetreden worden tegen deze vormen van discriminatie.
Naima Charkaoui, directeur van het Minderhedenforum, pleit ervoor om scholen met strafbare feiten niet financieel te straffen. ‘Wij vragen dat inrichtende machten hier hun verantwoordelijkheid nemen en hun directies op het matje roepen en sanctioneren als discriminatie vastgesteld wordt. Een deel van de werkingsmiddelen wegnemen, raakt de school en de leerlingen. Niet de directie.  Leerlingen moeten niet de prijs betalen voor het wangedrag van hun directies,’ vindt ze.

Vrije schoolkeuze is fundamenteel recht
 
De vrije schoolkeuze is een fundamenteel recht in ons land. Onderwijs moet net helpen om sociale ongelijkheid tegen te gaan. Door leerlingen te selecteren op basis van hun sociale status of etnische achtergrond, werk je die sociale ongelijkheid net in de hand. Elk kind heeft recht op degelijk onderwijs en een vrije schoolkeuze.

Lees het artikel in De Morgen.
Lees meer over "Discrminatie bij inschrijving - Pak directies aan en niet de leerlingen"
Een leerling op 10 start schooljaar in armoede

Een leerling op 10 start schooljaar in armoede

30/08/2013
Niet voor elk kind staat maandag een splinternieuwe boekentas en dito spullen klaar. Eén op tien kinderen in België leeft in armoede. Scholen kunnen hier echt het verschil maken. Netwerk tegen Armoede lanceerde in november vorig jaar al  de brochure Maak je sterk tegen armoede op school, een concrete handleiding met tips voor directies en leerkrachten om de schoolkosten binnen de perken te houden en op een open, respectvolle manier met kwetsbare gezinnen te communiceren. De brochure kende veel bijval en is inmiddels aan haar tweede druk toe.

Lees het artikel in Visie.
Lees meer over "Een leerling op 10 start schooljaar in armoede"

Dromen over een schooldag

12/08/2013
Jongerenwerking Den Tube van Buurtwerk 't Lampeke in Leuven maakte een clip over hoe een schooldag eruit ziet in het leven van een (kwetsbare) jongere en hoe die er zou kunnen uitzien. Even verhelderend als confronterend.

http://www.youtube.com/watch?v=weSoadbrGnQ

Lees meer over "Dromen over een schooldag"
Rapport inhouden voor onbetaalde factuur is verwerpelijk én onwettelijk

Rapport inhouden voor onbetaalde factuur is verwerpelijk én onwettelijk

28/06/2013
Het Netwerk tegen Armoede is niet verrast door de praktijk van het KTA in Aalst, waar een leerling haar rapport niet uitgereikt krijgt wegens een openstaande factuur. Jaarlijks krijgen we een tiental meldingen binnen van onze mensen, maar dat is wellicht maar het topje van de ijsberg. Deze praktijk is niet alleen verwerpelijk, het is ook heel uitdrukkelijk verboden door de Vlaamse regelgeving. Scholen treden hiermee dus in de illegaliteit. Alleen durven ouders vaak geen klacht indienen.

Het Netwerk tegen Armoede lanceerde in november vorig jaar nog een brochure Maak je sterk tegen armoede op school voor leerkrachten en directies met tips om de schoolkosten voor ouders beheersbaar te houden en op een respectvolle manier met hen te communiceren. Dat betekent onder meer dat leerlingen niet aangesproken worden op onbetaalde facturen, laat staan dat hun rapport achtergehouden wordt. Wij merken dat de kosten voortdurend stijgen, ook door technologische innovatie. De invoering van tablets in de klas leidt bijvoorbeeld tot beduidend hogere schoolfacturen. Het Netwerk tegen Armoede is niet tegen technologische vernieuwing op zich, maar dat mag niet ten koste gaan van kwetsbare gezinnen.

Wij stellen vast dat scholen deze houding ook hanteren als selectiemiddel. Ouders zullen sneller geneigd zijn om hun kind van school te laten veranderen als zij op die manier geviseerd worden. Een perverse manier van werken.

Naast de tips die we in onze brochure geven, stelt het Netwerk tegen Armoede ook structurele maatregelen voor om het onderwijs betaalbaar te houden voor kwetsbare gezinnen:
 • Maximumfactuur uitbreiden naar de eerste graad secundair onderwijs
 • Maximumfactuur per graad en per richting in de tweede en derde graad secundair onderwijs
 • Schooltoelagen in functie van studierichting (hoe hoger de kosten, hoe hoger de toelage)
 • Alle schoolmateriaal gratis ter beschikking dat nodig is voor de eindtermen

Bekijk de reportage in het middagjournaal op VRT.

Bekijk de reactie van Vlaams minister van Onderwijs Smet in het 7 uur-journaal op VRT.

Bekijk de reportage in het VTM-nieuws.

Lees het artikel in De Standaard.

Lees het artikel in Het Laatste Nieuws.

Lees het artikel in De Morgen.


Lees meer over "Rapport inhouden voor onbetaalde factuur is verwerpelijk én onwettelijk"
Armoede neemt niet af in ons land

Armoede neemt niet af in ons land

19/06/2013
Nu vrijdag viert het Netwerk tegen Armoede zijn tiende verjaardag. Maar veel reden om te feesten is er niet. De armoede neemt niet af en vaak blijken maatregelen zelfs een stap achteruit voor mensen in armoede. Kijk maar de versnelde degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen of de sluiting van Werkwinkels.

Lees het interview in Knack met coördinator Frederic Vanhauwaert van het Netwerk tegen Armoede.
Lees meer over "Armoede neemt niet af in ons land"
Onderwijshervorming: positief, maar te traag en te weinig

Onderwijshervorming: positief, maar te traag en te weinig

6/06/2013
Het werd lang geleden aangekondigd en we hebben lang moeten wachten op de hervorming van het secundair onderwijs. Eindelijk is ze er. Of toch niet? Het masterplan zet alvast enkele veelbelovende krijtlijnen vast, maar voor het Netwerk tegen Armoede gaat het hele proces veel te traag.

De context is de urgentie voorbij. Te veel leerlingen ondergaan het watervaleffect van het Vlaams onderwijs met demotivatie tot gevolg, te veel leerlingen verlaten het secundair onderwijs zonder diploma en de socio-economische afkomst van de ouder bepaald te sterk de uitstroom op het einde van het secundair onderwijs. Het huidig Vlaams onderwijs presteert op die punten ronduit slecht.

Het masterplan bevat gelukkig enkele goede verbeterpunten die het potentieel hebben dit te doorbreken. Het Netwerk vindt het daarom goed dat er eindelijk een masterplan op tafel ligt met goede elementen, maar er zijn ook verbeterpunten.

Lees hier onze uitgebreide evaluatie.

Meer info bij Sieg Monten (0473 56 22 73)
Lees meer over "Onderwijshervorming: positief, maar te traag en te weinig"
Topvrouwen onderwijskoepels gaan in dialoog met jongeren in armoede

Topvrouwen onderwijskoepels gaan in dialoog met jongeren in armoede

2/06/2013
Op zaterdag 1 juni werden Mieke Van Hecke, Raymonda Verdyck en Soetkin Bauwens in het ABC-huis in Brussel warm ontvangen door een 20-tal jongeren in armoede. Mieke Van Hecke is directeur-generaal van het VSKO (Katholiek Onderwijs), Raymonda Verdyck afgevaardigd bestuurder van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en Soetkin Bauwens vertegenwoordigt het stedelijk en gemeentelijk onderwijs.
De jongeren horen bij 5 jongerenwerkingen voor jongeren in armoede, tot april dit jaar nog ondersteund door de Vlaamse overheid als ‘proeftuin jeugdwerk voor kinderen en jongeren in armoede’. Naast het basiswerk van de jongerenwerkingen, waarbij jongeren in armoede elkaar vinden, leren kennen en zich kunnen ontspannen, worden grote inspanningen geleverd om de stem van deze jongeren luid en duidelijk te laten horen in de maatschappij.
Ondersteund door Uit de Marge en het Netwerk tegen Armoede loopt al sinds 2011 een beleidsparticipatietraject waarbij jongeren uit verschillende werkingen samen komen, hun standpunten bepalen over thema’s die hen aan het hart liggen, en vervolgens in dialoog gaan in een verticaal armoede-overleg met Vlaams minister van Jeugd en Onderwijs Pascal Smet. Er was al een ontmoeting met Minister Smet rond jeugdwerk in 2011, vorig jaar was er een vervolg rond onderwijs, en tot slot zaterdag met de onderwijskoepels zelf.
Het thema onderwijs leeft heel erg bij de jongeren. Ze hebben heel vaak een pijnlijk en moeilijk onderwijsparcours achter de rug, waarbij hun kwetsbare positie eerder werd versterkt dan aangepakt. Bijna al onze jongeren werden gepest, kwamen terecht in scholen of studierichtingen waar ze zich niet thuis voelden, hadden geen of een slechte band met hun leerkrachten en stroomden grotendeels uit zonder diploma waar ze hun leven verder mee kunnen uitbouwen.
Dit parcours is zo alomtegenwoordig bij onze jongeren, dat men niet anders kan dan concluderen dat ons onderwijssysteem de sociale ongelijkheid versterkt en er niet in slaagt om de talenten en capaciteiten van deze jongeren om te zetten in hefbomen voor hun eigen toekomst.
De jongeren werkten zelf voorstellen uit rond zes thema’s om deze situatie aan te pakken:
 • Scholen moeten aan de slag met de talenten van de jongeren door anders les te geven
 • Scholen moeten jongeren beter wapenen en informeren zodat ze hun weg vinden in de wereld, zelfstandig leven, financiën, hulpverlening..
 • De schotten tussen bijzonder onderwijs en algemeen onderwijs moeten opgeheven worden
 • De leerkrachten moeten versterkt en ondersteund worden in hun kennis over armoede
 • Er moet een absolute intolerantie worden gehanteerd rond pesten
 • Jongeren moeten terecht kunnen bij een vertrouwenspersoon die echt naar hen luistert
 
De volledige standpunten zijn op te vragen bij het Netwerk tegen armoede
Het beleidsparticipatietraject van de jongeren blijft lopen en wordt dit jaar uitgebreid met nieuwe werkingen. Er komt een website waarop deze jongeren laten zien en horen wie ze zijn en hoe zij hun wereld willen veranderen.
Meer info: carolien.patyn@netwerktegenarmoede.be of jan.deduytsche@uitdemarge.be
Lees meer over "Topvrouwen onderwijskoepels gaan in dialoog met jongeren in armoede"
Boek: Helpende handen in de kinderopvang

Boek: Helpende handen in de kinderopvang

1/06/2013
Karen Daniëls, coördinator en gezinsbegeleidster binnen dagopvang de Wurpskes (een deelwerking van Buurtwerk ’t Lampeke) schreef samen met Greet Geenen het boek ‘Helpende Handen in de kinderopvang’. In het boek gaan de auteurs dieper in op de veilige gehechtheid in de kinderopvang. Ze beschrijven hoe kinderverzorgsters en andere begeleiders van kinderen tussen 0 en 3 jaar een veilige gehechtheidsrelatie kunnen opbouwen met ‘hun’ kinderen. Daarbij hebben ze specifieke aandacht voor kinderen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen.

Voor meer info en om het boek te bestellen, kun je hier terecht.
Lees meer over "Boek: Helpende handen in de kinderopvang"
Armoedebarometer: armoedebestrijding trappelt ter plaatse

Armoedebarometer: armoedebestrijding trappelt ter plaatse

23/05/2013
De cijfers van de jongste Armoedebarometer van Decenniumdoelen tonen het eens te meer aan. Het beleid slaagt er niet in om de armoede te doen dalen. 1 op 10 Vlamingen leeft nog steeds in armoede. De kinderarmoede blijft zelfs nog stijgen naar een nieuwe recordhoogte van 9,7 %. Decenniumdoelen, een samenwerkingsverband van 12 sociale organisaties waaronder het Netwerk tegen Armoede, publiceert jaarlijks de evolutie inzake armoedebestrijding op vlak van inkomen, gezondheid, werk, wonen, onderwijs en participatie.

Alleen de kloof tussen arm en rijk in de gezondheidszorg lijkt op het eerste zicht te verkleinen, maar ook dat is geen goed nieuws. De kloof wordt kleiner omdat meer mensen boven de armoedegrens even goed problemen ondervinden om medische kosten te betalen.

Het aantal gezinnen waar niemand werkt, blijft ondertussen stijgen. Ook wonen blijkt een zware last voor mensen in armoede. 1 op 3 huurders ondervindt betalingsproblemen en maar liefst 4 op 10 huurders leeft in een woning van gebrekkige kwaliteit. In het onderwijs blijft de laaggeletterdheid gelijk. Mensen in armoede participeren tegelijk steeds minder aan het verenigingsleven.

Weinig opbeurende cijfers dus. Dit zou het ultieme signaal moeten zijn voor de Vlaamse regering om van armoedebestrijding alsnog een topprioriteit te maken. Met volgend jaar verkiezingen in zicht moet het beleid dringend een versnelling hoger schakelen.

Lees het volledige persbericht.

Beluister hier het interview in Vandaag op Radio 1 met Irene van onze vereniging De Brug in Hasselt.
Lees meer over "Armoedebarometer: armoedebestrijding trappelt ter plaatse"
Netwerk tegen Armoede herbevestigt engagement in VIA/Pact 2020

Netwerk tegen Armoede herbevestigt engagement in VIA/Pact 2020

1/05/2013
Samen met tientallen andere organisaties herbevestigde het Netwerk tegen Armoede afgelopen dinsdag zijn engagement in VIA/Pact 2020. Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator, somde in zijn toespraak hiervoor drie redenen op:
 • De mensen in armoede uit onze verenigingen zijn dag in dag uit bezig met armoedebestrijding en de doelstellingen van het Pact 2020. Ze geven vorming, sommen knelpunten op, geven beleidsadviezen,...
 • De doelstellingen moeten dringend gereaiseerd worden: minstens de halvering van de kinderarmoede tegen 2020 terwijl de cijfers nog altijd stijgen, Vlaanderen in een koppositie brengen op vlak van armoedebestrijding in Europa, …
 • De voorbije jaren is al heel wat werk verzet. Enerzijds staat rond kinderarmoede alles klaar om de zaken structureel te verankeren, zodat we verder kunnen gaan dan losse (en tijdelijke) projecten. Anderzijds zijn in het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding duidelijke prioriteiten gekozen door de Vlaamse Regering, de SERV en het Netwerk tegen Armoede. Een aantal van die prioriteiten zitten in de goede richting (de toepassing van een armoedetoets, de Uitpas, een beleidsrelevant wetenschappelijk steunpunt voor armoede), bij een aantal andere moet er dringend een versnelling hoger geschakeld worden (structurele verankering van de werk-welzijnstrajecten voor mensen in armoede, investeringen in wijkgezondheidscentra, uitbreiding van de huursubsidies voor wachtenden op een sociale woning, kostenbeheersing in het secundair, …).  Met de uitvoering van deze plannen kunnen we stevige stappen richting de doelstellingen in Pact 2020 zetten.
De tussenkomst vanuit het Netwerk tegen Armoede werd ook opgepikt door het VRT-radionieuws.
Lees meer over "Netwerk tegen Armoede herbevestigt engagement in VIA/Pact 2020"
Armoedemonitor - Nu of nooit voor Vlaamse regering om topprioriteit armoedebestrijding waar te maken

Armoedemonitor - Nu of nooit voor Vlaamse regering om topprioriteit armoedebestrijding waar te maken

16/04/2013
Vandaag maakt de Vlaamse regering de cijfers bekend van de Armoedemonitor. Het Netwerk tegen Armoede is absoluut niet verbaasd over die cijfers. Ze bevestigen de evolutie waar armoedeverenigingen al jaren op wijzen. Kinderarmoede stijgt en de globale armoede daalt evenmin. Een goed jaar voor de moeder aller verkiezingen is het nu of nooit voor de Vlaamse regering. Bij haar aantreden riep ze armoedebestrijding uit tot absolute topprioriteit. Als ze die ambitie nog voor de verkiezingen wil waarmaken, dient het nu te gebeuren.
 
De Vlaamse regering bespreekt nu vrijdag de voortgang inzake armoedebestrijding bij de evaluatie van het voortgangsrapport van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding voor 2012. Een ideaal moment om de daad bij het woord te voegen. De voorbije jaren is hard gewerkt aan projecten, studies en plannen. Ook de prioriteiten werden samen met ons vastgelegd in 2011. Nu is het tijd om dit te vertalen naar concrete en structurele maatregelen voor alle vastgelegde prioriteiten. Wij zijn alvast verheugd dat minister Lieten vandaag al een Kinderarmoedefonds in het vooruitzicht stelt. Daarmee kunnen langlopende inspanningen van organisaties en lokale besturen op vlak van de strijd tegen kinderarmoede ondersteund en opgevolgd worden. Dit gaat een stuk verder dan tijdelijke projectsteun en is een echte wens van organisaties op het terrein. Zo kan er echt een verschil gemaakt worden.
 
Het Netwerk tegen Armoede vraagt verder de uitbreiding van het proefproject rond de Uitpas in Aalst en omliggende gemeenten. De Uitpas is een vrijetijdskaart voor iedereen, maar geeft vooral extra kansen aan mensen in armoede om deel te nemen aan culturele en recreatieve activiteiten. Dat helpt om mensen uit hun isolement te halen, hun sociaal netwerk uit te breiden en hun zelfvertrouwen te vergroten. Ook de strijd tegen vereenzaming maakt essentieel deel uit van de strijd tegen armoede. Het plan was om de Uitpas over heel Vlaanderen uit te rollen. Wij vragen dat er voldoende budget vrijgemaakt wordt om in minstens 2 andere regio’s van start te gaan.

Gezondheidszorg
 
De armoedemonitor toont ook aan dat meer mensen gezondheidszorgen uitstellen. De Vlaamse regering moet  daarom een structureel budget uittrekken om nieuwe wijkgezondheidscentra op te richten en de bestaande een duw in de rug te geven. Dit is één van de prioriteiten die de Vlaamse Regering zelf naar voor schuift binnen haar actieplan armoedebestrijding en die ook in het Regeerakkoord staat. Wijkgezondheidscentra bieden betaalbare, toegankelijke en integrale gezondheidszorg aan de brede bevolking en zeker ook aan mensen die financieel kwetsbaar zijn.
 
De Vlaamse regering moet dus een versnelling hoger schakelen. De voorbije begrotingscontrole was op dat vlak een gemiste kans. Tegelijk stellen we vast dat ook maatregelen genomen worden die armoede net in de hand werken. Het uitblijven van een automatische toekenning van de schooltoelage is daar een van. Naast de 3.000 ouders die hun toelage te laat aanvroegen, blijft ook een groep ouders die de toelage niet aanvraagt: uit onwetendheid of omwille van de complexe procedure. Een automatische toekenning moet daarom volgend schooljaar al komen en niet vanaf 2014-2015, zoals de regering het gepland heeft. Onze petitie-actie daarrond blijft nog doorlopen.

Werkwinkels sluiten
 
Bovendien moet de VDAB tientallen Werkwinkels sluiten als gevolg van besparingen van diezelfde Vlaamse regering. Dit maakt het net voor de meest kwetsbare mensen nog moeilijker om een job te vinden. Onbegrijpelijk voor een regering die armoedebestrijding als topprioriteit heeft.
Lees meer over "Armoedemonitor - Nu of nooit voor Vlaamse regering om topprioriteit armoedebestrijding waar te maken"
Petitie voor automatische toekenning schooltoelage

Petitie voor automatische toekenning schooltoelage

9/04/2013
Netwerk tegen Armoede start een petitie voor de automatische toekenning van de schooltoelage vanaf schooljaar 2013-2014. Het traject naar automatisering werd al ingezet onder de vorige onderwijsminister Vandenbroucke. Deze Vlaamse Regering, met als topprioriteit armoedebestrijding (en daarbinnen kinderarmoede en automatische toekenning van rechten als speerpunten), stelde de automatisering zelfs uit tot het schooljaar 2014-2015.

Niet om technische, maar om budgettaire redenen. We citeren uit de voortgangsrapportage van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding: “Omwille van besparingsmaatregelen was het budget dat in 2012 voorzien was voor het project van de school-en studietoelagen, niet meer beschikbaar.” Bizar gezien de prioriteiten. Nu worden enkele duizenden ouders getroffen omdat ze hun schooltoelage te laat indienden. Dit is onbegrijpelijk!

Het Netwerk tegen Armoede vraagt om volgende eisen te onderschrijven:
- De mensen die hun aanvraag nu te laat ingediend hebben, moeten alsnog een schooltoelage toegekend krijgen.
- Automatische toekenning van de schooltoelage vanaf schooljaar 2013-2014 en niet vanaf het schooljaar 2014-2015.

Inmiddels krijgt onze petitie-actie steun vanuit het brede middenveld. Verschillende organisaties hebben zich al bij de actie aangesloten en zullen de oproep mee verspreiden: Welzijnszorg, de sector Samenlevingsopbouw, ABVV, ACW, Gezinsbond, Kinderrechtencoalitie en KWB.

Onderteken de petitie hier.
Lees meer over "Petitie voor automatische toekenning schooltoelage"
Armoedebestrijding: het verhaal van de wortel en de stok

Armoedebestrijding: het verhaal van de wortel en de stok

9/01/2013
Armoede blijft toenemen in ons land. In België leeft 15 % van de inwoners op of onder de armoedegrens. In Vlaanderen is dat ruim 1 op 10. De kinderarmoede is de laatste tien jaar verdubbeld. Vandaag wordt 1 op 12 Vlaamse kinderen in armoede geboren. Hallucinante cijfers voor een regio die nog altijd tot de rijkste ter wereld behoort. Hoe komt het dat de armoedebestrijding in Vlaanderen en België geen kentering teweeg brengt? De crisis? Die speelt zeker een rol, maar ook voor 2008 (toen de financiële crisis nog moest uitbreken) daalde de armoede niet. Armoedebestrijding is duidelijk nog veel te weinig een prioriteit bij de verschillende overheden in dit land. En net in crisistijd zou je verwachten dat de inspanningen opgevoerd worden.

Netwerk tegen Armoede doet in De Geus, het tijdschrift van het Oost-Vlaamse Vrijzinnig Centrum - Geuzenhuis, een krachtige oproep voor een doorgedreven beleid inzake armoedebestrijding.
Lees meer over "Armoedebestrijding: het verhaal van de wortel en de stok"
Jongerenarmoede stijgt

Jongerenarmoede stijgt

3/11/2012
Armoede bij jongeren blijft stelselmatig toenemen, zo blijkt uit een onderzoek van Frank Vandenbroucke voor het Centrum voor Sociaal Beleid. Ze overstijgt zelfs de armoede bij senioren. Zeker het armoederisico bij jonge gezinnen waar niemand werkt, is in ons land bij de hoogste in Europa.

Lees het artikel in De Morgen.

Bekijk de reportage over Betonne Jeugd uit het VTM-nieuws van 2 november.
Lees meer over "Jongerenarmoede stijgt"
Verplichte i-Pads op school werken uitsluiting in de hand

Verplichte i-Pads op school werken uitsluiting in de hand

1/09/2012
Vanaf 1 september trekken de leerlingen van het Sint-Pieterscollege en de Sint-Jozefshandelsschool in Blankenberge met een verplicht aangekochte i-Pad naar school. Dit ondanks een negatief advies van de commissie zorgvuldig bestuur. De directie zou slecht overlegd hebben met de schoolraad en goede communicatie verwaarloosd hebben. In plaats van op dit advies in te gaan en een breder draagvlak te creëren, kortom de ouders beter te betrekken en het project bij te sturen gaat de school ermee door alsof er niets aan de hand is. Il faut le faire. Terwijl zo goed als alle scholen in Vlaanderen klagen over te weinig werkingsmiddelen kan deze school het zich blijkbaar veroorloven om met alle gemak financiële middelen te missen.
Het Vlaams onderwijs moet met zijn tijd meegaan. De digitalisering van het onderwijs is een feit. De i-Pad en andere snufjes zijn niet tegen te houden. Het Netwerk tegen Armoede heeft dan ook geen probleem met de digitale evolutie. Wij vinden het wel een probleem hoe scholen hiermee omgaan. Het lijkt wel dat bepaalde scholen dit aangrijpen om onderhuids hun schoolpopulatie uit te zuiveren.
De digitale evolutie kost geld. Het argument van de school dat een al dan niet verplichte invoering van een i-Pad de ouders geld zou sparen trekken we sterk in twijfel. Heeft de school echt wel alle kosten mee in het plaatje genomen? Zoals de niet-zichtbare kosten : de verzekering, de eventueel verlengde garantieperiode, de houder om de i-Pad van thuis naar scholen te vervoeren, reparatie- en onderhoudskosten, de (draadloze) internetaansluiting, het thuis printen (dat vermoedelijk meer zal moeten gebeuren), de vervanging. Daarnaast betwijfelen wij ook dat effectief alle boeken, papieren en kopieën afgeschaft zullen worden. Met andere woorden, de school wordt hoe men het draait of keert duurder. Bovendien spreken we niet over de leerlingen die in de loop van de schoolloopbaan van school veranderen. Zeker leerlingen in armoede verhuizen meer en veranderen meer van school dan middenklasse leerlingen.
Zeker in perceptie wordt de school duurder. Ouders in armoede kiezen voor hun kinderen niet altijd een studierichting op basis van interesse en capaciteiten. De vermoedelijke kostprijs van een studierichting speelt voor vele gezinnen in armoede een nog grotere rol. Het verplicht invoeren van een i-Pad zal onvermijdelijk een bepaald nieuw publiek aantrekken, maar tegelijkertijd jongeren uit kansarme gezinnen meer afschrikken. Voor een school zoals de Sint-Jozefshandelsschool met 42,63pct kansarme leerlingen (uit : Het grote scholenrapport, De Morgen 16 juni 2012) is dat een onbegrijpelijke beslissing. Voor het Sint-Pieterscollega met maar 26,91pct kansarme leerlingen, 5,38pct minder dan het gemiddelde in Blankenberge, lijkt dit een keuze om voluit voor een elitair schoolpubliek te gaan. Wat vroeger openlijk kon tijdens de inschrijvingen doet men nu onderhuids door de school duurder te maken, indien niet in de feiten dan op zijn minst wel in de perceptie : het selecteren van leerlingen.
Bovendien is er een risico op stigmatisering. Leerlingen kunnen hard voor elkaar zijn. Tijdens het eerste jaar zal dit vermoedelijk niet zo een groot probleem zijn. Iedereen loopt rond met een nieuwe i-Pad, al dan niet nieuw aangekocht of van de school gehuurd. Maar vanaf het tweede jaar heb je al leerlingen met gehuurde oudere of afgedankte modellen van oud-leerlingen, en leerlingen met het allernieuwste model rechtstreeks uit de applestore.
Beter is een systeem dat voor alle leerlingen gelijk is. Een systeem waar alle leerlingen bijvoorbeeld de i-Pad van de school, tegen een aanvaardbare prijs, kunnen huren. Binnenkort pakt het Netwerk tegen Armoede uit met een stappenplan voor scholen om de kosten voor ouders en kinderen te drukken en op een evenwichtige manier met kwetsbare gezinnen te communiceren. Geen overbodige luxe blijkbaar.
Sieg Monten
Stafmedewerker onderwijs
Netwerk tegen Armoede
Lees meer over "Verplichte i-Pads op school werken uitsluiting in de hand"

Vlor-advies over studenten in armoede in hoger onderwijs

21/10/2011
In december 2010 bracht de Vlor een visietekst uit over armoede en het hoger onderwijs over de achtergrond van armoede, de kenmerken en moeilijkheden van studeren voor mensen in armoede. In dit nieuwe advies gaat de Vlor in op een aantal concrete actiepunten om de participatie van studenten in armoede aan het Vlaamse hoger onderwijs te verhogen. Visietekst en advies moeten samen gelezen worden. Visietekst vind je hier, advies vind je hier. Zoals de visietekst is ook het advies met inbreng van het Vlaams Netwerk tot stand gekomen.
Lees meer over "Vlor-advies over studenten in armoede in hoger onderwijs"

Standpunt kleuteronderwijs

10/10/2011
In de toekomst zullen kleuterscholen dezelfde omkaderingsmiddelen krijgen als lagere scholen. Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet wil die middelen gelijk trekken. Nu krijgen de kleuterscholen nog een stuk minder middelen en dus ook lesuren.

De omkadering voor het kleuteronderwijs zal, net als in het lager onderwijs, bepaald worden op basis van sociaal-economische leerlingkenmerken (SES). Concreet gaat het om het diploma van de moeder, recht op schooltoelage (inkomen) en de thuistaal. Het Vlaams Netwerk juicht dit toe, maar betreurt wel dat 'buurt' van de school geschrapt wordt als criterium. Dit is volgens ons een goed te meten indicator die best in rekening gebracht wordt.

Daarnaast pleit het Vlaams Netwerk voor een overzichtelijke splitsing van de middelen in enerzijds basiswerking en anderzijds werking die gelinkt is aan de SES.  Wij vragen ons trouwens af of de financiering van 90 % voor de basiswerking voldoende zal zijn om die basiswerking te garanderen. Dit kan aanleiding geven om op de 10 % SES-middelen te beknibbelen.

Een goed gefinancierde basiswerking zou de scholen toelaten om een volwaardige, aparte SES-werking uit te bouwen. Wij vragen ook extra garanties op die uitbouw. Een inspectie om de 9 jaar zal niet voldoende zijn. Daar komt nog bij dat de voorziene sanctionering een averechts effect dreigt te hebben. Bij een negatieve inspectie zouden de SES-middelen gehalveerd worden tot er beterschap is. Daarmee straf je de leerlingen.

Wij vragen ons af of de 'Brussel-norm' niet uitgebreid moet worden naar scholen in de Brusselse Rand. Die norm is er gekomen omdat de taal van Brusselse kinderen in school en op straat vaak verschilt, in tegenstelling tot Vlaanderen waar die doorgaans gelijk is. Het Vlaams Netwerk krijgt meer en meer signalen vanuit zijn Brusselse verenigingen dat ouders uit Brussel hun kinderen in scholen in de Rand inschrijven. Een uitbreiding van de 'Brussel-norm' lijkt ons dan ook het onderzoeken waard.
Lees meer over "Standpunt kleuteronderwijs"

Het gelijke kansenbeleid in het onderwijs moet behouden blijven!

11/02/2011
Mieke Van Hecke, hoofd van het katholiek onderwijs, en Raymonda Verdyck, hoofd van het GO! stellen dat de sociale mix in de scholen na 10 jaar gelijke kansen beleid niet gerealiseerd is. Ze vinden dat het inschrijvingsbeleid, een belangrijk onderdeel van het gelijke kansenbeleid dan maar beter over boord wordt gegooid. Ze vergeten er wel bij te vertellen dat de sociale mix er vooral niet gekomen is omdat het  inschrijvingsbeleid sterk afhankelijk is van de vrijwillige toepassing door de scholen, dat het niet afdwingbaar is, en dat vele (lees : niet-gekleurde) scholen er een sport van hebben gemaakt achterpoortjes te zoeken of afspraken niet zijn nagekomen. Het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen reageert samen met de Vlaamse Scholierenkoepel en het Minderhedenforum. Zie bijlage.
Lees meer over "Het gelijke kansenbeleid in het onderwijs moet behouden blijven!"

Lening voor schoolkosten

6/09/2010
Op vrijdag 3 september 2010 is een opiniestuk van onze medewerker onderwijs Sieg in DeMorgen verschenen. Aanleiding is dat Dexia een (dure) kredietlijn op de markt heeft gebracht voor schoolkosten. In het opiniestuk wordt uiteengezet dat dit een extra signaal is dat het secundair onderwijs niet betaalbaar is voor gezinnen in armoede. Hier lezen jullie de originele tekst. Op vraag van DeMorgen is de tekst gehalveerd. Vandaar dat het opiniestuk in DeMorgen herleid is tot de essentie.
Lees meer over "Lening voor schoolkosten"

Opinie maximumfacturen onderwijs

6/04/2010
Aan de maximumfacturen in het basisonderwijs mag niet geraakt worden. De maximumfacturen zijn een voorbeeld van een goed beleid om armoede te bestrijden, zo vindt het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen. Minister van onderwijs Pascal Smet ligt de laatste tijd onder vuur omdat de maximumfacturen in het basisonderwijs zogezegd niet haalbaar zijn. Scholen menen dat het een verschraling van het aanbod veroorzaakt en ze klagen over het feit dat ze zogezegd in het aanbod moeten snoeien.

Het Vlaams Netwerk steunt de minister om de maximumfacturen behouden. De bedoelingen van de maximumfacturen moeten sterk onderstreept worden en mogen niet uit het oog verloren worden. De evaluatie van de maximumfacturen, en de maatregelen die in de rand daarvan werden genomen, zouden moeten worden aangegrepen om de trucs die de scholen uit de kast halen om ze te omzeilen aan te pakken in plaats van het systeem van maximumfacturen af te schaffen.

De maximumfacturen zijn absoluut nodig om de stijgende kosten in het onderwijs onder controle te krijgen. Voor vele gezinnen in armoede zijn de schoolfacturen niet meer betaalbaar. De schoolkeuze voor deze gezinnen werd meer en meer een keuze tussen een betaalbare en een niet betaalbare school. Het gelijke kansenbeleid in Vlaanderen is er net op gericht om dit te doorbreken. Een betaalbaar onderwijs is echter niet enkel een dagelijkse kopzorg van de gezinnen in armoede, maar ook vele middenklasse gezinnen weten niet altijd hoe ze de schoolfactuur moeten betalen. Een betaalbaar onderwijs gaat iedereen aan.

Een betaalbaar onderwijs gaat tenslotte ook over de niet zichtbare kosten zoals de pc, internetaansluiting, zwemgerief, de boekentas, de kledij-om-erbij-te-horen, de wandelschoenen of skibril voor de meerdaagse uitstap. Ter herinnering, dit zit niet in de maximumfacturen.

Uiteindelijk is de introductie van de maximumfacturen ook in het belang van de scholen, want als gevolg van de moeilijkheden die meer en meer gezinnen ervaren om de schoolfactuur te betalen, worden zij meer en meer geconfronteerd met een stijgend aantal onbetaalde facturen. De maximumfacturen dienen ervoor dat de financiële lat voor alle scholen even hoog, of even laag ligt, het is maar zoals je het bekijkt. Goede voorbeelden van scholen blijven onder het bedrag van deze maximumfacturen. Het zijn tenslotte ‘maximum’facturen. Hoe lager de schoolfactuur is, hoe groter de kans dat de gezinnen erin slagen ze te betalen, hoe minder de school een schuldenput van onbetaalde facturen moet torsen. Om over de inzet van incassobureaus te zwijgen.
Zo doende kent de maximumfacturen alleen maar winnaars.
Of zou moeten kennen.
Een schoolbeleid gericht om de kosten onder controle te houden moet net een aanzet zijn om het hele schoolgebeuren waaronder de uitstappen, de sportdagen of zelfs de schoolfotograaf in vraag mogen worden gesteld. Daarom niet afgeschaft, maar mag de aanzet zijn tot meer creativiteit. Een betaalbaar schoolbeleid is op de eerste plaats een teamgebeuren. Een betaalbaar schoolbeleid vraagt binnen de scholen de creatie van een denk- of werkgroep die een proces op gang zetten om de schoolkosten onder de loep te nemen, maatregelen te bedenken en om het elk schooljaar beter te doen. Het onkostenverhaal is een verhaal van alle leerkrachten, zelfs van het administratief personeel wat betreft de communicatie rond de facturen en natuurlijk van de directie. Scholen kunnen al dan niet binnen de scholengemeenschap samenwerken, ook kunnen de scholen in het kader van het flankerend onderwijsbeleid samenwerken met de locale besturen om de kosten te drukken. Uitstappen kunnen lokaal gebeuren met de fiets of een sportdag kan doorgaan in het bos vlakbij in plaats van een dure indoorsport veraf. De leerlingen amuseren zich evengoed. Een betaalbare en creatieve school gaat alle leerlingen aan.

Wanneer de maximumfacturen geëvalueerd worden moet dit volgens het Vlaams Netwerk leiden tot het aanpakken van de scholen die de maximumfactuur omzeilen. Er zijn scholen die kosten aanrekenen waarvan de administratie volledig buiten het systeem van maximumfacturen wordt gehouden. De extra werkingsmiddelen die de scholen van de minister ontvangen worden niet altijd ingezet waarvoor zij bedoeld zijn, namelijk de leerlingen. Wanneer scholen te weinig werkingsmiddelen hebben voor de infrastructuur of voor de energiefactuur dan moet deze discussie eerlijk verlopen, en moet dit dus buiten de discussie van de maximumfacturen gehouden worden.

Tenslotte vindt het Vlaams Netwerk niet alleen dat de minister van onderwijs niet mag toegeven aan de druk van enkele scholen, maar ook dat hij nog meer kan doen om het onderwijs voor de gezinnen, op de eerste plaats de gezinnen in armoede, betaalbaar te houden. Hij kan de schooltoelagen automatisch maken want nog te veel gezinnen schrikken af van de administratie van een aanvraag, lopen verloren in de procedure of zijn niet op de hoogte dat ze in aanmerking komen. Ook moeten de bedragen voor de armste gezinnen omhoog, want voor een gezin waar elke euro twee keer gedraaid moet worden zijn niet alle niet-zichtbare schoolkosten gedekt door de schooltoelage.

Het Vlaams Netwerk blijft hopen dat in dit debat ook de stem van gezinnen in armoede blijft gehoord worden. Desondanks blijven de maximumfacturen in het basisonderwijs essentieel voor gezinnen in armoede.
Lees meer over "Opinie maximumfacturen onderwijs"

De engagementsverklaring in het onderwijs: het Vlaams Netwerk legt eigen accenten

10/11/2009
Vanaf het schooljaar 2010-2011 moeten alle ouders een engagementsverklaring ondertekenen wanneer ze hun kinderen in het basis- en het secundair onderwijs inschrijven. De engagementsverklaring wordt een onderdeel van het schoolreglement dat door de ouders ondertekend wordt. Dit wil zeggen dat de engagementsverklaring al vanaf dit schooljaar haar weg zal vinden naar de nieuwe schoolreglementen voor het volgende schooljaar. Verschillende LOP's zullen de engagementsverklaring bespreken. In die verklaring worden afspraken gemaakt tussen de school en de ouders over het oudercontact, de aanwezigheid van het kind op school, de individuele begeleiding van het kind en een positieve houding ten opzichte van het Nederlands.
Het Vlaams Netwerk is niet gelukkig met deze gang van zaken. Binnen de overleggroep onderwijs van het Vlaams Netwerk, is beslist om zelf een voorbeeld-engagementsverklaring uit te werken die rekening houdt met onze noden en bezorgdheden en waar de school en de ouders als gelijke partners beschouwd worden. Wij zijn van mening dat een school met een goed inschrijvings- en communicatiebeleid eigenlijk geen engagementsverklaring nodig heeft.
De inhoud van onze voorbeeld-engagementsverklaring kan door de verenigingen waar armen het woord nemen en onze bondgenoten, als inspiratie meegenomen worden naar elk overleg waar de engagementsverklaring besproken wordt.
Lees meer over "De engagementsverklaring in het onderwijs: het Vlaams Netwerk legt eigen accenten"