Netwerk tegen Armoede onderschrijft white paper 'E-inclusie in Vlaanderen'

18/4/2016
Het Netwerk tegen armoede vraagt beleidsmakers en overheden om de White paper e-inclusie met extra aandacht te lezen. De onderliggende visie en bijhorende aanbevelingen getuigen van een eerlijke kijk op de knelpunten en een grote voeling met de praktijk en verschillende doelgroepen. Zo moeten de diverse e-inclusie initiatieven én financieringsstromen in kaart worden gebracht en op elkaar afgestemd dmv gedeelde strategische doelstellingen.

Bij digitalisering van overheidsdiensten moet telkens de reflex gemaakt worden welk doelpubliek beoogd wordt met de dienst en welke profielen problemen zullen ondervinden indien de dienst enkel digitaal beschikbaar wordt (p.20). Op basis hiervan moet bij elke digitaliseringsactie een budget voorzien worden voor e-inclusietrajecten op maat van kwetsbare profielen.
Er moet werk gemaakt worden van betaalbare en kwaliteitsvolle toegang (p.23) dmv een combinatie van een (uitgebreider) sociaal internettarief , gratis draadloze netwerken en investeringen in openbare computerruimtes met aangepaste begeleiding.
Tot slot moet rekening gehouden worden met de specifieke leerdrempels van kwetsbare profielen dmv een vraaggestuurde aanpak, laagdrempelige aanpak, kleine groepen, laag tempo een aangepast lesmateriaal (p.25)
 
We vragen met klem om de gegeven aanbevelingen serieus te nemen en werk te maken van een echt integraal e-inclusie beleid mét aandacht voor de meest kwetsbare doelgroepen.
 
De white paper vindt u hier