Versnelde afbouw werkloosheidsuitkeringen leidt niet tot activering, wel tot armoede

1/11/2013
Het is een jaar geleden dat de versterkte afbouw van de werkloosheidsuitkeringen van start ging. Werkzoekenden zien daardoor langzaam maar zeker hun werkloosheidsuitkering dalen tot een minimumbedrag dat tot ver onder de armoedegrens zakt. Dit was een beslissing van de federale regering ‘om langdurig werkzoekenden te activeren’ naar werk. Daarbij ging de federale overheid volledig voorbij aan de realiteit: de economische crisis, faillissementen, en massale ontslagen, de mismatch op de arbeidsmarkt met een hoge vraag naar hooggeschoolden maar een hoog aanbod van kortgeschoolden…

Of deze activeringsmaatregel ook effectief leidt tot meer tewerkstelling is dus maar de vraag. De recente portretten reeks in de Wereldmorgen Werkloos: weerloos, waardeloos? (http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/10/19/werkloos-weerloos-waardeloos-het-verhaal-achter-de-verhalen ) waar verschillende werklozen aan het woord komen over hun moeilijke zoektocht naar werk bevestigt onze twijfel. Zeker is wel dat meer en meer langdurig werkzoekenden in armoede zullen terecht komen. Onbegrijpelijk, dat net de meest kwetsbaren, zij die net de grootste slachtoffers zijn van uitstoting en uitsluiting op de arbeidsmarkt, nu ook veroordeeld worden tot een mensonwaardige uitkering.

Voor het Netwerk tegen Armoede is dit onaanvaardbaar. We hebben dan ook het voorbije jaar een campagne opgezet om de maatregel aan te klagen, steun gezocht en gekregen van een 80-tal middenveldorganisaties waaronder armoedeorganisaties, vakbonden, vrouwenorganisaties, etnisch culturele minderhedenorganisaties, maar ook in de media de publieke opinie proberen bewust te maken van de impact van deze maatregel.

Om de versterkte degressiviteit tegen te houden, is het Netwerk ook naar de Raad van State getrokken om het besluit in eerste instantie te schorsen en uiteindelijk te laten vernietigen. We zijn nog steeds in procedure wat betreft ons verzoek tot vernietiging van de maatregel. De kans om dit te winnen is klein, we hopen echter dat we een duidelijk signaal hebben kunnen geven naar de federale regering en naar de publieke opinie: de minimum (werkloosheids)uitkeringen drijven mensen in armoede. Het Netwerk tegen Armoede pikt dit niet. De minimumuitkeringen moeten naar omhoog!