Onze werking

Onze missie: armoede de wereld uitbannen

Het Netwerk tegen Armoede overkoepelt 61 verenigingen waar armen het woord nemen in Vlaanderen en Brussel. Het Netwerk is de enige armoedeorganisatie die de kennis en ervaring van mensen in armoede centraal stelt in haar werking.

Het Netwerk organiseert de dialoog met mensen in armoede en hun deelname aan het beleid op de verschillende niveaus. Dit alles met als doel advies te geven aan het beleid.

Hoe gaan we te werk?

De verenigingen werken volgens 6 criteria

 1. Armen verenigen zich
 2. Armen het woord geven
 3. Werken aan maatschappelijke emancipatie
 4. Werken aan maatschappelijke structuren
 5. Dialoog en vorming
 6. Armen blijven zoeken

Lees meer over de 6 criteria

Waarom de aanpak van armoede nodig is?

De armoedecijfers blijven ondanks alles hoog, zeker als gevolg van de coronacrisis

Het aantal mensen in armoede daalt niet

De meest opvallende vaststelling is dat, ondanks de hoge ambities om kinderarmoede terug te dringen, er de afgelopen periode nauwelijks beweging in de armoedecijfers was.

Er zijn verschillende manieren om armoede in kaart te brengen. We baseren ons op de indicatoren, die ook in Europees verband gehanteerd worden:

 • het relatieve armoederisico
 • ernstige materiële deprivatie
 • zeer lage werkintensiteit
 • risico op armoede of sociale uitsluiting

We gebruiken de cijfers van de SILC-enquête van Statbel van 2018.

Het is duidelijk dat België jammerlijk faalt in het bereiken van de doelstelling die in het kader van Europa 2020 was uitgezet: het verminderen van het aantal mensen in armoede met 380.000. Dat was ook de pijnlijke conclusie van de conferentie waarop de publicatie van het Algemeen Verslag van de Armoede 25 jaar geleden werd herdacht, in december 2019: de laatste 15 jaar is het armoedecijfer constant gebleven.

1 op 5 kinderen in België groeit op in armoede in 2020

In Vlaanderen brengt Kind & Gezin de kinderarmoede in kaart dankzij hun nauwe contacten met gezinnen met kinderen. Zij bekijken daarbij 6 criteria: het maandinkomen van het gezin, de opleiding van de ouders, het stimulatieniveau van de kinderen, de arbeidssituatie van de ouders, de huisvesting en de gezondheid.

Daarbij tekent zich een onafgebroken stijgende trend sinds 2010 af:

 • 2010: 8,6%
 • 2015: 12%
 • 2018: 14%

In Vlaamse grootsteden loopt dit op tot meer dan 27%.

Bovendien tikte Unicef in september 2020 België nog stevig op de vingers in het rapport “Worlds of Influence: Inzicht in wat het welzijn van kinderen in rijke landen vormgeeft". Unicef ging na hoeveel kinderen in een gezin met een inkomen onder de armoedegrens opgroeien. Dat is maar liefst 20,6 procent, of één op vijf van de Belgische kinderen. België neemt daarmee een beschamende 29ste plaats in tussen de 41 meest welvarende landen.

Er is een stijging in het aantal gebruikers van voedselbedeling

De Belgische Federatie van Voedselbanken verdeelt samen met de regionale voedselbanken levensmiddelen die worden verdeelt aan 618 caritatieve verenigingen.

Zij zien een scherpe stijging in het aantal mensen dat een beroep moet doen op voedselbedeling:

 • 2010: 115.016
 • 2015: 138.557
 • 2019: 159.081
De coronacrisis maakt de kloof tussen rijk en arm groter

De ongeziene maatregelen die sinds maart 2020 werden genomen om de gevolgen van de Covid-19 pandemie zullen nog lang nazinderen. Wat precies de gevolgen zullen zijn is nog niet duidelijk. Dat mensen in armoede bijzonder hard getroffen werden is intussen duidelijk. We verwachten dat de Coronacrisis voor een toename van armoede zorgt. In het rapport van het maatschappelijke relancecomité op vraag van de Vlaamse overheid publiceerde zien we de eerste indicaties.

Waar zetten we de volgende jaren op in? (2021-2025)

We organiseren de dialoog over het beleid rond volgende thema’s: inkomen, wonen, onderwijs, werk, cultuur en vrije tijd, gezondheid, lokaal beleid …

Onder deze doelstelling vervullen we de opdracht “de beleidsdialoog met de overheid organiseren en voeren”. In lijn met onze visie hanteren we de benadering dat armoede wordt beschouwd als tekorten in het realiseren van grondrechten. We werken daarvoor samen met verenigingen en partners.

Omdat armoede een probleem is dat veel raakvlakken heeft met verschillende beleidsdomeinen is er regelmatig overleg nodig. Daarom neemt het Netwerk tegen Armoede deel aan het Permanent Armoedeoverleg (PAO) van de Vlaamse overheid. We maken een onderscheid tussen het Horizontaal Permanent Armoedeoverleg over de beleidsdomeinen heen en het Verticaal Permanent Armoedeoverleg per beleidsdomein.

We maken werk van laagdrempelige communicatie en vorming en coaching vanuit ervaringen van mensen in armoede.

Zo willen we het inzicht in armoede in de samenleving verhogen en het draagvlak vergroten.

De doelstelling geeft uitdrukking aan de opdracht “activiteiten ondersteunen en coördineren die inzicht bieden in de ervaringswereld van mensen in armoede”.

Samen met mensen in armoede stellen we vast dat het inzicht in armoede in heel wat maatschappelijke domeinen erg beperkt is, vaak met concrete gevolgen voor de manier waarop mensen in armoede benaderd worden. De sterke mate waarin individuele verklaringsmodellen gehanteerd worden, en in het bijzonder het individueel schuldmodel, zijn daar een duidelijk voorbeeld van. Daarnaast merken wij dat het geloof en waarde die wordt gehecht aan ervaringskennis, meer specifiek van mensen in armoede, onder druk komt te staan (cf. theorie van Epistemic Injustice).

Daarbij is sensibilisering als een erg belangrijke opdracht.

Er heersen immers nog veel vooroordelen als het gaat over leven in armoede. Het Netwerk heeft eerder al campagne gevoerd rond vooroordelen aan de hand van bierviltjes en hoe kwetsbare mensen deze zelf ontkrachten.
Ook ATD Vierde Wereld heeft al rond vooroordelen gewerkt.
In het programma Labels van de VRT zat een interessante reportage Nieuw Gent: “Mensen willen hier zelfs niet in de buurt rijden” over vooroordelen.

We dragen met een sterk netwerk van 61 verenigingen en medestanders bij aan de strijd tegen armoede.

Zowel mensen in armoede als de verenigingen als de respondenten in de stakeholdersbevraging wijzen erop dat de strijd tegen armoede enkel succes kan boeken als ook andere maatschappelijke actoren dit ter harte nemen. Ook in de terugblik zagen we de nood terugkomen om andere maatschappelijke spelers te betrekken.

Uit de stakeholdersbevraging blijkt bovendien dat het Netwerk tegen Armoede in de eerste plaats bekend is als armoedeorganisatie, maar veel minder als netwerk van 61 verenigingen waar armen het woord nemen. De komende beleidsperiode besteden we binnen deze strategische doelstelling daarom aandacht aan het profileren van onze identiteit als netwerk.

We geven een ondersteuning op maat aan de verenigingen waarbij samenwerking en uitwisseling centraal staan.

In deze strategische doelstelling bundelen we de uitvoering van twee opdrachten uit het armoededecreet: overleg en ervaringsuitwisseling tussen de verenigingen organiseren en gemeenschappelijke initiatieven van en voor de verenigingen bevorderen. Ook hier is een grote continuïteit terug te vinden in onze werking tijdens de afgelopen beleidsperiode.

De verenigingen geven bij de jaarlijkse bevraging aan in zeer grote mate tevreden te zijn over de ondersteuning die door het Netwerk tegen Armoede wordt geboden. Die willen we dan ook verderzetten en versterken. Op maat, krachtgericht, gediversifieerd aanbod zijn onze kernwoorden. We diversifiëren en waar mogelijk regionaliseren ons ondersteuningsaanbod om de toegankelijkheid en bereik te verhogen. We zetten in op duurzame begeleidingstrajecten en kennisborging- en deling.

Meerjarenplan 2021-2025
De kennis en ervaring van mensen in armoede staan altijd centraal in alles wat het Netwerk tegen Armoede doet.

Jaarverslagen en jaarrekeningen

Lees onze jaarverslagen met een beknopt overzicht van onze activiteiten:

Bekijk de jaarrekeningen van het Netwerk tegen Armoede op de website van de Nationale Bank (zoek op ondernemingsnummer 0864.536.155)

Logo Netwerk tegen Armoede

Download een aantal versies van het logo van het Netwerk tegen Armoede.

Heeft u vragen over het logo? Neem contact op met gert.vantittelboom@netwerktegenarmoede.be

Wettelijk kader

Vlaams Actieplan Armoedebestrijding

De Vlaamse Regering wil haar verantwoordelijkheid inzake armoedebestrijding opnemen. Ze wil het mogelijk maken dat mensen zelfredzaam kunnen worden en ingaan tegen mechanismen die armoede veroorzaken en in stand houden.

Op 3 juli 2015 heeft de Vlaamse Regering het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (VAPA) 2015-2019 goedgekeurd. Het VAPA bevat afspraken om te bepalen voor welke ontwerpdecreten en ontwerpen van besluit een armoedetoets zal worden uitgevoerd. Een armoedetoets is het resultaat van een participatief proces waarbij de overheid, in dialoog met andere betrokken actoren, het beleid bij het ontwerp of de uitvoering onder de loep neemt om te zien of dat invloed zal hebben of heeft gehad op armoede, op mensen in armoede of op ongelijkheid die tot armoede kan leiden.

Het actieplan van het VAPA kwam op participatieve wijze tot stand. Het plan mag niet gezien worden als een statisch document, maar als een dynamisch instrument om de armoede in Vlaanderen te bestrijden. In dit actieplan wordt – met het Pact 2020 in het achterhoofd – een structureel en participatief armoedebestrijdingsbeleid uitgetekend op basis van concrete doelstellingen geformuleerd voor elk van de sociale grondrechten (participatie, maatschappelijke dienstverlening, inkomen, gezin, onderwijs, vrijetijdsbesteding, werk, wonen en gezondheid). Elk lid van de Vlaamse Regering is dus verantwoordelijk voor de realisatie van deze doelstellingen binnen het kader van zijn of haar beleidsdomeinen, neemt daartoe ook de nodige acties op in dit actieplan en zal hierover rapporteren.

Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2015-2019

Lees meer over het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2015-2019 op de site van de Vlaamse overheid

Evaluatie VAPA 2015-2019 door het Netwerk tegen Armoede
Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2020-2024

Het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2020-2024 is beschikbaar op de website over armoedebestrijding van de Vlaamse overheid.

Reactie Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2020-2024

Volg ons


Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

Steun ons nu

Uw steun helpt mensen om een toekomst uit te bouwen en de strijd aan te binden met armoede en sociale uitsluiting. Help mensen in armoede zichzelf te helpen.

Steun ons
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord.  Lees meer.