Onze werking

Het Netwerk tegen Armoede is de enige armoedeorganisatie die de kennis en ervaring van mensen in armoede als unieke basis gebruikt voor zijn werking. Mensen met armoede-ervaring staan centraal in de werking van onze 58 verenigingen waar armen het woord nemen. Ze treden er uit hun sociaal isolement, gaan in dialoog met elkaar en geven vormingen en beleidsaanbevelingen aan overheid en andere instellingen. Netwerk tegen Armoede neemt hun kennis en ervaring mee op Vlaams niveau. Zij nemen letterlijk op alle niveaus het woord en schuiven mee aan tafel, zowel voor lokaal overleg als met de Vlaamse regering.

Het Netwerk tegen Armoede zet in op volgende doelstellingen:

Ondersteuning van de 58 verenigingen waar armen het woord nemen

Het Netwerk tegen Armoede verbindt en ondersteunt de 58 verenigingen waar armen het woord nemen in Vlaanderen en Brussel. Dat gebeurt via vorming, intervisie en andere ontmoetingsmomenten. Tegelijk verzamelen we de kennis en ervaringen van de verenigingen en verspreiden die verder. De ondersteuning focust onder meer op de realisatie van de 6 criteria, organisatiemanagement en beleidswerk.

Beleidswerk

Het Netwerk tegen Armoede is de gesprekspartner van de Vlaamse overheid over armoedebeleid. Vanuit de kennis en ervaring van mensen in armoede werken we dossiers uit, voeren we armoedetoetsen uit en geven we beleidsaanbevelingen via verticale (met specifieke vakministers) en horizontale (over het bredere armoedebeleid) overleggen.

Inhoudelijk focussen we op volgende thema's, zonder daarbij andere armoedegerelateerde thema's uit het oog te verliezen:

  • Onderwijs
  • Inkomen
  • Vrijetijdsparticipatie
  • Werk
  • Gezondheidszorg
Communicatie en vorming

Het Netwerk tegen Armoede werkt heel nadrukkelijk rond beeldvorming en inzicht in armoede:

  • Enerzijds doen we dat met een vormingsaanbod op maat voor individuen, organisaties en werkgevers. Via vorming, gegeven door ervaringsdeskundigen, proberen we de bredere samenleving duidelijk te maken dat armoede maatschappelijke oorzaken heeft (zoals gebrek aan inkomen, gebrekkige toegang tot betaalbare huisvesting of gezondheidszorg ...) en niet zomaar terug te brengen is tot de individuele verantwoordelijkheid van wie in armoede leeft.

  • Met een sterk uitgebouwde communicatiestrategie proberen we via de media en via onze eigen communicatiekanalen (website, nieuwsbrief, sociale media) het brede publiek duidelijk te maken wat het betekent om in armoede te leven en hoe we echt het verschil kunnen maken in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. Daarbij proberen we heel gericht clichébeelden uit de wereld te helpen en ook de kracht van mensen in armoede in beeld te brengen.

Samenwerken

Juridische actie

Armoede is in essentie een schending van sociale grondrechten: recht op waardig inkomen, betaalbare huisvesting, gezondheidszorg, werk, onderwijs ... Een schending van rechten moet je ook juridisch kunnen aanvechten. Daarom maakt Netwerk tegen Armoede werk van een juridisch spoor in zijn werking.

  • Enerzijds proberen we grondrechten voor de rechtbank te vrijwaren in naam van mensen in armoede, wanneer we schendingen vaststellen. Zo zijn we erkend als organisatie die class actions kan opstarten rond consumentenrecht.

  • Anderzijds leggen we ook de drempels bloot waar mensen in armoede tegenaan botsen wanneer ze nood hebben aan rechtsbijstand. Die rechtsbijstand werd de voorbije jaren een stuk ontoegankelijker, als gevolg van bijkomende financiële en administratieve drempels.

Werkgevers

Het Netwerk tegen Armoede reikt de hand aan werkgevers om samen de strijd aan te binden met armoede en sociale uitsluiting en een armoedegevoelig HR-beleid kunnen voeren. We bieden coachingstrajecten aan, waarbij werkgevers leren hoe ze kwetsbare werknemers aan de slag kunnen krijgen en houden.

Hoe ga je om met werknemers die kampen met financiële tekorten, met sociale problemen of met schulden? Het is in het belang van de werkgever én de betrokken werknemers dat daar zorgzaam en met kennis van zaken mee omgegaan wordt. De trajecten zijn op maat en kunnen, afhankelijk van de vraag en de noden van de werkgever, gaan van een kleine scan tot een volwaardige en uitgebreide coaching.

Tegelijk staan we open om met werkgevers het gesprek aan te gaan over co-creatie van producten die toegankelijk zijn en een meerwaarde hebben voor mensen in armoede.

De kennis en ervaring van mensen in armoede staan altijd centraal in alles wat het Netwerk tegen Armoede doet.


Jaarkalender 2021

Bekijk onze activiteiten in de jaarkalender 2021.
Vragen of onduidelijkheden? Contacteer Nicolas Van Praet of 0487/24.95.59.

LET OP!! De activiteiten vinden bij voorkeur fysiek plaats, maar indien niet mogelijk, voorzien we een digitaal alternatief.

Bekijk de jaarkalender 2021


Logo Netwerk tegen Armoede

Download een aantal versies van het logo van het Netwerk tegen Armoede.

Heeft u vragen over het logo? Neem contact op met gert.vantittelboom@netwerktegenarmoede.be

Wettelijk kader

Vlaams Actieplan Armoedebestrijding

De Vlaamse Regering wil haar verantwoordelijkheid inzake armoedebestrijding opnemen. Ze wil het mogelijk maken dat mensen zelfredzaam kunnen worden en ingaan tegen mechanismen die armoede veroorzaken en in stand houden.

Op 3 juli 2015 heeft de Vlaamse Regering het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (VAPA) 2015-2019 goedgekeurd. Het actieplan kwam op participatieve wijze tot stand. Het plan mag niet gezien worden als een statisch document, maar als een dynamisch instrument om de armoede in Vlaanderen te bestrijden.

In dit actieplan wordt – met het Pact 2020 in het achterhoofd – een structureel en participatief armoedebestrijdingsbeleid uitgetekend op basis van concrete doelstellingen geformuleerd voor elk van de sociale grondrechten (participatie, maatschappelijke dienstverlening, inkomen, gezin, onderwijs, vrijetijdsbesteding, werk, wonen en gezondheid). Elk lid van de Vlaamse Regering is dus verantwoordelijk voor de realisatie van deze doelstellingen binnen het kader van zijn of haar beleidsdomeinen, neemt daartoe ook de nodige acties op in dit actieplan en zal hierover rapporteren.

Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2015-2019

Lees meer over het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2015-2019 op de site van de Vlaamse overheid

Evaluatie VAPA 2015-2019 door het Netwerk tegen Armoede
Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2020-2024

Het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2020-2024 is beschikbaar op de website over armoedebestrijding van de Vlaamse overheid.

Reactie Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2020-2024

Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief


Volg ons

Steun ons nu

Uw steun helpt mensen om een toekomst uit te bouwen en de strijd aan te binden met armoede en sociale uitsluiting. Help mensen in armoede zichzelf te helpen.

Steun ons
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord.  Lees meer.